👈فول فایل فور یو ff4u.ir 👉

ارتباط با ما

دانلوددر اين مقاله، كمانش ورق هاي قطاعي دايروي ساخته شده از موادهدفمند براساس تئوري برشي مرتبه اول با استفاده از روش مربعات ديفرانسيل، ارائه مي گردد. با استفاده از اصل حداقل انرژي پتانسيل، معادلات تعادل براي ورق قطاعي تحت بار صفحه اي تعيين شده و با كمك معادلات ساختاري، معادلات حاكمه تعادل بر حسب مؤلفه هاي ميدان جا به جايي تعيين مي شوند. سپس با استفاده از معيار تعادل همسايگي، معادلات پايداري براي ورق قطاعي ساخته شده از مواد هدفمند استخراج شده است. براي حل اين معادلات از روش عددي مربعات ديفرانسيل استفاده شده است. در پايان نتايج عددي براي ورق قطاعي دايروي ساخته شده از مواد هدفمند براي شرايط مرزي مختلف براساس تئوري برشي مرتبه اول در قالب جداول و نمودارهايي ارائه شده اند، كه تغييرات بار بحراني كمانش بر حسب پارامترهاي مؤثر مثل انديس ماده هدفمند، نسبت ابعادي ، نسبت ضخامت و زاويه قطاع را نشان مي دهند

👇 تصادفی👇

گزارش كارآموزي در تعميرگاه پارت پرايدآشنایی با Boiler & Furnaceدانلود مقاله کد بندی کانال به روش همینگنقش بازاريابي در ايجاد تقاضاي بهينه براي خدمات بانكي و روشهاي كاربردي آنبررسي اثر بخش آموزشي مهارتهاي اعتبارتي بر سلامت روان شناسي دانشImproved Process Control Against Temperature Changes With The Use Of Benzene Extraction plant-wide Strategy ✅فایل های دیگر✅

#️⃣ برچسب های فایل

دانلود

خرید اینترنتی

👇🏞 تصاویر 🏞