👈فول فایل فور یو ff4u.ir 👉

پایان نامه ارشد برای رابطه بین نوع گزارش حسابرسی و نقد شوندگی سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

ارتباط با ما

دانلود


پایان نامه ارشد برای رابطه بین نوع گزارش حسابرسی و نقد شوندگی سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
چکیده
هدف این تحقیق بررسی رابطه بین نوع گزارش حسابرسی و نقدشوندگی سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. اظهارنظر حسابرس به عنوان متغیر مستقل تحقیق که با توجه به یافته های تحقیق به دو نوع اظهار نظر مقبول و مشروط تقسیم شده و معیارهای مربوط به نقدشوندگی سهام به عنوان متغیر وابسته تحقیق می باشد. برای تبیین پیشینه تحقیق از روش کتابخانه ای و اطلاعات موجود در شبکه های اطلاع رسانی اینترنتی استفاده شده است. قلمرو مکانی این تحقیق کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و قلمرو زمانی این تحقیق سال های بین 1387 تا 1391 بوده است. در این تحقیق تعداد 92 شرکت با استفاده از روش حذف سیستماتیک انتخاب گردید. تحلیل های آماری با استفاده از نرم افزارهای EXCEL و 7EVIEWS انجام شد. در نهایت با توجه به آزمون فرضیات نتایج زیر به دست آمد:
بین اظهارنظر مقبول حسابرسی و حجم معاملات سهام، ارزش معاملات سهام و همچنین بین اظهارنظر مشروط حسابرسی و حجم معاملات سهام، ارزش معاملات سهام، شکاف مطلق قیمت های پیشنهادی خرید و فروش سهام رابطه معنی داری وجود دارد.
بین اظهار نظر مقبول حسابرسی و نرخ گردش سهام، شکاف مطلق قیمت های پیشنهادی خرید و فروش سهام، شکاف نسبی قیمت های پیشنهادی خرید و فروش سهام و همچنین بین اظهارنظر مشروط حسابرسی و نرخ گردش سهام،‌ شکاف نسبی قیمت های پیشنهادی خرید و فروش سهام رابطه معنی داری وجود ندارد.
اظهارنظر مقبول حسابرسی بر معیارهای معاملاتی و اطلاعاتی نقدشوندگی سهام و همچنین اظهارنظر مشروط حسابرسی بر معیارهای اطلاعاتی نقدشوندگی سهام تاثیر مثبت و مستقیم دارند.
اظهارنظر مشروط حسابرسی بر معیارهای معاملاتی نقدشوندگی سهام تاثیر منفی و معکوس دارد. به طور کلی می توان بیان کرد بین اظهارنظر حسابرس و معیارهای معاملاتی نقدشوندگی سهام رابطه معناداری وجود دارد و همچنین بین اظهارنظر حسابرس و معیارهای اطلاعاتی نقدشوندگی سهام رابطه معناداری وجود ندارد.
واژه های کلیدی: گزارش حسابرسی، اظهارنظر مقبول، اظهارنظر مشروط،‌ نقدشوندگی سهام
 
فرمت فایل pdf
تعداد صفحات 163
 
 
فهرست مطالب
فصل اول: کلیات تحقیق
مقدمه
بیان مساله
اهمیت و ضرورت تحقیق
اهداف پژوهش
فرضیات پژوهش
متغیرهای تحقیق
مدل تحلیلی تحقیق
چارچوب نظری تحقیق
روش انجام پژوهش
روش جمع آوری اطلاعات
روش تجزیه و تحلیل اطلاعات
قلمرو پژوهش
تعریف واژه ها و اصطلاحات تحقیق
ساختار تحقیق
فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه تحقیق
مقدمه
گفتار اول: حسابرسی
پیشینه تاریخی حسابرسی
حسابرسی نوین در ایرن
حسابرسی چیست؟
انواع حسابرسی
انواع حسابرسی از نظر امکانات و محدودیت ها
انواع حسابرسان
وجوه تمایز حسابرسان داخلی و حسابرسان مستقل
معیارهای ارزیابی اطلاعات
ضرورت اجرای حسابرسی
نقش اصلی حسارسی
مفاهیم مهم حسابرسی
ابعاد نظام کنترلی مالی در ایران
گزارش حسابرسی
موضوعاتی که بر اظهارنظر حسابرس تاثیر ندارد
انواع گزارش های حسابرسی
گفتار دوم: نقدشوندگی
معیارهای نقدشوندگی
ریسک نقدشوندگی
ابعاد نقدشوندگی بازار
تاثیر دستمزد حسابرسی بر اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام
اظهار نظر حسابرسی و نقدشوندگی بازار
گفتار سوم: پیشینه تحقیق
فصل سوم: روش تحقیق
مقدمه
جامعه آماری پژوهش
نوع و روش تحقیق
روش های جمع آوری اطلاعات
فرضیات تحقیق
نحوه محاسبه متغیرهای تحقیق
مدل تحقیق
روش تجزیه و تحلیل داده ها
فصل چهارم: یافته های تحقیق
مقدمه
آمار توصیفی
بررسی ناهمسانی واریانس
تعیین روش برآورد مدل- آزمون معنی دار بودن روش اثرات ثابت
آزمون فرضیات
خلاصه نتایج تحقیق
فصل پنجم: جمع بندی نتیجه گیری و ارائه پیشنهادات
مقدمه
خلاصه تحقیق
مقایسه نتایج تحقیق حاضر با نتایج تحقیقات پیشین
پیشنهادات تحقیق
پیشنهادات حاصل از نتایج تحقیق
پیشنهادات برای تحقیقات آتی
محدودیت های تحقیق
پیوست ها
فهرست منابع و ماخذ
 
این پایان نامه به فرمت pdf می باشد
برای دریافت ورد عنوان را ایمیل بزنید
hoopadrayaneh@gmail.com

👇 تصادفی👇

دانلود پروژه طراحی سخت افزاری و نرم افزاری مدار ماشین حسابتأثير سرمايه اجتماعي بر تصميم‌گيري استراتژيک در شعب بانک تجارتLearning OpenCV Computer Vision in C++ with the OpenCV Library Early 2016 Releaseکتاب الماس نتراشیدهدانلود تحقیق و مقاله آماده درباره ‎عنصر معنوی سرقت‎ با فرمت word-ورد 16 صفحهHA Zeolite as a Recyclable Catalyst for the Green Synthesis of Aryl naphthoxazinone Derivativesآموزش و ترفندهای ویندوز 10محاسبه سطح مقطع کابل ✅فایل های دیگر✅

#️⃣ برچسب های فایل پایان نامه ارشد برای رابطه بین نوع گزارش حسابرسی و نقد شوندگی سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

پایان نامه ارشد برای رابطه بین نوع گزارش حسابرسی و نقد شوندگی سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

دانلود پایان نامه ارشد برای رابطه بین نوع گزارش حسابرسی و نقد شوندگی سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

خرید اینترنتی پایان نامه ارشد برای رابطه بین نوع گزارش حسابرسی و نقد شوندگی سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

👇🏞 تصاویر 🏞