👈فول فایل فور یو ff4u.ir 👉

امکان سنجی فنی – اقتصادی کاربرد روسازی های ماندگار در ایران word

ارتباط با ما

دانلود


امکان سنجی فنی – اقتصادی کاربرد روسازی های ماندگار در ایران word
 1-1 ) کلیات
روسازيهامعمولاتحتتاثيرعواملمختلفيقراردارندكهدرعمرآنهاتاثيردارد.ازآنجاكهيك راهازمناطقمختلفيعبورميكندكهخاكبستر،نوعوحجمترافيكوشرايطاقليمياينمناطقبايكديگرمتفاوتاست،لذامعايبونواقصگوناگوندرطولهايمختلفيكراهبوجودميآيدكهدر صورتعدمرسيدگي،ارزيابيومرمتآنها،باعثخرابيسريعجادهشدهونابوديسرمايههايعظيم مليوعدم رضایتاستفادهكنندگانرادربرخواهدداشت،لذاروسازيباكيفيتمطلوب وباعمرمناسب پيوستهمدنظربودهاستوموارديكهمنتهيبهافزايشدوام،كيفيتوعمرروسازيهايآسفالتيميگردد،هموارهموردتوجهمتخصصانودست اندركارانصنعتراهسازيبودهوآنهاباانجامتحقيقاتو مطالعاتآزمايشگاهيوميدانيهرروزبرآنندتادورهبهرهبرداريروسازيهاراافزايشدهند.
باافزايشترافيكونيزافزايشهزينههاينگهداريروسازي،محققانبهطرحواجرايروسازيهايي اقدامنمودندكهبتوانددورهعمربيشتريرانسبتبهروسازيهايموجودداشتهودرطولايندوره، قابليتخدمتدهيمناسببهترافيكبيشتررابدوننيازبهنگهداريسازهايداشتهباشد. اينموارد سببشدتاروسازيهاييتحتعنوانروسازيهايماندگار وروسازيهايباعمربالامعرفيشوند.
تلاشهاي اخير در انتخاب مواد، طراحي مخلوط، آزمايش هاي عملكردي و طراحي روسازي روشی را پيشنهاد مي كند كه از سازه هاي روسازي آسفالتي، عملكردهایی با عمر بالا بدست مي آورد ( بيشتر از 50 سال ) تا زماني كه رویه روسازي به صورت دوره اي جايگزين شود.
روسازي ماندگار از لايه هاي چندگانه آسفالت بادوام استفاده مي كند تا يك جاده ايمن، صاف و با عمر بالا بدست آيد. طراحي با يك لايه تحتاني محكم كه هنوز انعطاف پذير است آغاز مي شود كه در برابر كرنش كششي به وجود آمده توسط ترافيك و همين طور شیار شدگی روسازی در مسیر چرخ مقاومت مي كند. آسفالت بايد ضخامت كافي داشته باشد تا در برابر خمش مقاومت كرده و از ترك در پايين لايه آسفالتي جلوگيري شود.
لايه مياني قسمت سازه اي دائمي را كامل مي كند و يك لايه نهايي براي مقامت شیار شدگی است و سطحي است كه مدتها نياز به ترميم ندارد. اين لايه مي تواند براي مقاومت شیار شدگی با استفاده از سنگدانه هاي با كيفيت بالا و قیرهای پلیمری طراحي شود.
لايه رويه بالايي يك سطح قابل تعويض است كه مي تواند براي عملكردهاي خاص طراحي شود. در بعضي موارد استفاده از يك مخلوط با دانه بندي متراكم مطابق آيين نامه مناسب است. در مناطق با ترافيك بسيار بالا استفاده از SMA1 می تواند مطلوب باشد، مشروط براينكه مصالح براي ساخت آن موجود باشد و در بعضي موارد مهندسين مي خواهند كه از یک لایه آسفالتی با دانه بندی باز (2OGFC) روي سطح استفاده كنند تا از صدا و وجود آب جلوگيري كنند و مقاومت در برابر لغزندگی بهتري را حين بارش فراهم كنند. هم OGFC و هم SMA عملکرد بسیار خوبی در کاهش صداي جاده دارند.
1-2) تعریف مسأله و اهمیت موضوع
از آنجایی که طرح و ساخت اولیه نقش بسزایی در میزان مرمت و نگهداری روسازی در طول عمر سرویس دهی دارد و کیفیت عملکرد روسازی فارغ از شرایط آب وهوایی، بار وارده، کیفیت مصالح و طرح اختلاط آن نبوده، لذا با انتخاب مصالح مناسب و لحاظ سایر عوامل موثر می توان عمر سرویس دهی روسازی را افزایش داده و در نتیجه هزینه های آتی مرمت آنرا کاهش داد.
 1.Stone Matrix Asphalt
2.Open Graded Friction Course
متاسفانه در کشور ما به دلیل فراوانی منابع نفتی و ارزانی بیش از حد بهای قیر در مقایسه با کشورهای فاقد این منابع، هیچگونه اهمیتی به قیر، اصلاح عملکرد قیر، طرح اختلاط، کنترل کیفی مصالح بکار رفته در رویه راه و روش های مناسب برای طراحی داده نمی شود. به طوری که شبکه راههای کشور وحتی فرودگاهها مجموعه ای عینی از انواع خرابی های روسازی است و هزینه های ناشی از این خرابی ها به طور مستقیم یا غیر مستقیم به کاربران راه تحمیل می شود. در حالیکه می توان با طراحی و مدیریت مناسب عمر، دوام وعملکرد روسازی را تا حد قابل قبولی بهبود بخشید. با توجه به خرابیهای زیاد و عمر کوتاه روسازیها، دیگر کشورهای دنیا و خصوصا آمریکا به دنبال ساخت روسازیهایی بودند که عمر بالایی داشته باشد و خرابی ها را تا حد ممکن کاهش دهد. این تحقیقات منجر به ابداع نوع جدیدی از روسازی های با عمر بالا با عنوان روسازی ماندگار شد. این نوع روسازی علاوه بر عمر بالای 50 سال فوایدی مانند مرمت و نگهداری کم در طول دوره عمر مفید، هزینه چرخه عمر کمتر نسبت به سایر روسازیها و... می باشد.
با اینکه خرابی جاده ها در ایران بسیار زیاد بوده و هزینه و زمان ساخت و مرمت بالا می باشد، تحقیقاتی در مورد این نوع روسازی در ایران انجام نشده است. بنابراین در این پایان نامه ضمن بررسی عملکرد این روسازیها در دنیا، با استفاده از مدلسازی اجزاء محدود، این نوع روسازیها مورد بررسی قرار گرفته است تا با بررسی پارامترهای موثر بر عملکرد آن، شناخت بیشتری برای طراحی ایجاد شود.
1-3) هدف تحقیق
کیفیت و ضخامت مخلوط های آسفالتی یکی از عوامل تاثیر گذار در عملکرد روسازی و خصوصا ایجاد ترک های پوست سوسماری است. استفاده از مخلوط با کیفیت پایین و یا ضخامت کم منجر به صرف هزینه های گزاف برای ترمیم و تعمیر روسازیها می گردد. بنابراین هدف از این تحقیق ارزیابی مصالح و پیش بینی عملکرد مخلوط در مرحله طراحی است.
در گذشته مصالح آسفالتی گرم در آنالیز مکانیستیک برای روسازی های آسفالتی انعطاف پذیر به صورت جامد الاستیک در نظر گرفته می شد در حالیکه آنها در حقیقت همچون مصالح ویسکو الاستیک رفتار می کردند. برخلاف جامدهای الاستیک، رفتار مصالح آسفاتی اساسا به دما وفرکانس بارگذاری بستگی دارد. آنها در دمای پایین و فرکانس بارگذاری بالا بیشتر شبیه جامد الاستیک رفتار می کنند در حالیکه در دمای بالا و بارگذاری کم همچون یک مایع ویسکوز رفتار می کنند. در دما و فرکانس بارگذاری متوسط، شبیه مصالح ویسکو الاستیک رفتار می کنند که سطحی از سختی مصالح جامد الاستیک را دارند علاوه بر این که خصوصیات عمده مصالح ویسکو را نیز از خود نشان می دهند.
هدف اصلی تحقیق عبارت است از معرفی خصوصیات مصالح ویسکو الاستیک که در آزمایشگاه اندازه گیری شده است تا در مدل المان محدود سه بعدی رفتار روسازی را شبیه سازی کند. این مدل برای روسازی ماندگار U.S.30 در اوهایو در آمریکا ساخته شد.
1-4 ) روش تحقیق
با توجه به اهداف شرح داده شده در بالا و به منظور تحقق این اهداف روش تحقیق و برنامه مطالعات به صورت زیر خواهد بود:
- بررسی موضوع و جمع آوری اطلاعات
- انتخاب مصالح
- انجام آزمایشهای موردنیاز
- محاسبه پارامترهای ورودی نرم افزار
- مدلسازی روسازی ماندگار با استفاده از نرم افزار ABAQUS
- بررسی نتایج و تاثیر عوامل مختلف روسازی بر روی مدل بدست آمده
- مقایسه اقتصادی
- نتیجه گیری و ارائه پیشنهادات
1-5 ) فرضیه
فرضیات موجود جهت انجام این رساله به شرح زیر می باشد:
الف- مصالح مورد استفاده در مدلسازی اجزاء محدود مطابق با استانداردهای مد نظر برای ساخت روسازی های ماندگار می باشد.
ب- نتایج آزمایشگاهی برای تعیین خصوصیات مصالح و همچنین نتایج حاصل از آزمایشهای میدانی از دقت کافی برخوردار هستند.
ج-نرم افزار المان محدود ABAQUS از توانایی کافی برای شبیه سازی این روسازی برخوردار بوده و می تواند مقادیر پاسخ روسازی مورد نیاز را به درستی تخمین بزند.
1-6 ) تقسیم بندی پایان نامه و تعریف فصول
این پایان نامه شامل شش فصل به شرح زیر می باشد:
در فصل اول که مقدمه می باشد به معرفی پایان نامه می پردازد و شامل بخش های کلیات، اهمیت موضوع، اهداف تحقیق، روش تحقیق و نهایتا تقسیم بندی پایان نامه و تعریف فصول است. در فصل دوم که معرفی روسازی ماندگار می باشد تعریفی کلی از روسازی ماندگار، فواید آن، روش های مناسب برای طراحی، خصوصیات لایه های مختلف آسفالتی

👇 تصادفی👇

دانلود نقشه توپوگرافی و نقشه زمین‌شناسی گلپایگان به همراه گزارش کامل پشت نقشه (مقیاس: 1:100000)کشتی پهلو گرفتهانچه یک طنز پرداز خوب بد نیست بداند- دریمدلی‌مبتنی ‌بر آنتروپی ‌و ‌اتوماتاهاي یادگیر برای حل بازی های تصادفیبررسی قابلیت و کاربرد خدمات اکوسیستمی‌به‌عنوان شاخص‌های اکولوژیکی در مدل DPSIR (مطالعه نمونه: تالاب چغاخور)برنامه تحت اکسل طرح سازه ای کالورتپاورپوینت سیاه سرفهروشهای شناسایی و آنالیز مواد- دکتر گلستانی فرد- دانشگاه علم و صنعتآموزش پردازش تصویر با رزبری پای (Raspberry Pi ) ✅فایل های دیگر✅

#️⃣ برچسب های فایل امکان سنجی فنی – اقتصادی کاربرد روسازی های ماندگار در ایران word

امکان سنجی فنی – اقتصادی کاربرد روسازی های ماندگار در ایران word

دانلود امکان سنجی فنی – اقتصادی کاربرد روسازی های ماندگار در ایران word

خرید اینترنتی امکان سنجی فنی – اقتصادی کاربرد روسازی های ماندگار در ایران word

👇🏞 تصاویر 🏞