👈فول فایل فور یو ff4u.ir 👉

بررسی میزان تأثیر ضریب اصطکاک سطح آسفالت بر تصادفات (مطالعه موردی: شهر اصفهان) word

ارتباط با ما

دانلود


بررسی میزان تأثیر ضریب اصطکاک سطح آسفالت بر تصادفات (مطالعه موردی: شهر اصفهان) word
فهرست مطالب
 عنوان صفحه
فصل اولکلیات تحقیق
1ـ1ـ مقدمه:........2
1ـ2ـ طرح مساله:.........3
1-3-اهمیت و ضرورت تحقیق: ...........4
1ـ4ـ فرضیه های تحقیق: ...... 4
1ـ5ـ انگیزه و اهداف تحقیق: ..........5
فصل دوممبانی نظری و پژوهشی (ادبیات تحقیق)
2ـ1ـ مقدمه: ........ 7
2ـ2ـ پیشینه تحقیق: ..........8
2ـ2ـ1ـ تحقیقات: ...........9
2ـ2ـ2ـ تأثیر عوامل محیطی بر تصادفات و ضریب اصطکاک: .......12
2ـ3ـ مرور نظری بر تحقیق: .......12
2ـ3ـ1ـ تاریخچه تصادفات در جهان : ........12
2ـ4ـ چهار چوب نظری تحقیق: ......15
2ـ5 ـ فرضیه‌ها: ......15
2ـ6ـ مدل تحقیق: .........16
فصل سومروش شناسی تحقیق
3ـ1ـ مقدمه: ........... 20
3ـ2ـ تعاریف نظری: ...................................................................................................................................................20
3ـ2ـ1ـ مفاهیم و تعاریف مربوط به تصادفات: .....................................................................................................20
3ـ2ـ2ـ تعاریف و اصطلاحات مربوط به خرابی روسازی راه : ........................................................................... 22
3ـ2ـ2ـ1ـ ترک:.........................................................................................................................................................22
3ـ2ـ2ـ2ـ فرسایش : .................................................................................................................................................23
3ـ2ـ3ـ تعاریف و اصطلاحات مربوط به مهندسی ترافیک : .............................................................................23
3ـ3ـ تعاریف عملیاتی تحقیق: .................................................................................................................................25
3ـ3ـ1ـ نقاط حادثه خیز: .........................................................................................................................................25
3ـ3ـ2ـ ضریب اصطکاک: .........................................................................................................................................26
3-3-3-آسفالت : ........................................................................................................................................................26
3ـ3ـ4ـ قیر : ...............................................................................................................................................................27
3ـ3ـ5ـ اثرات محیطی: .............................................................................................................................................28
3ـ3ـ6ـ مشخصات هندسی یا فیزیکی: ..................................................................................................................29
3ـ3ـ7ـ مشخصات عملکردی (ترافیکی) : ...........................................................................................................29
3ـ3ـ8ـ مشخصات ایمنی: ........................................................................................................................................29
3ـ3ـ9ـ اصطکاک و ضریب اصطکاک: ...................................................................................................................29
3-3-9-1- تعریف اصطکاک : .................................................................................................................................29
3-3-9-2- اصطکاک در حرکت و آستانه‌ی حرکت: ...........................................................................................31
3-3-9-3- رابطه‌ی نیروی اصطکاک با مسیر لغزش (کشیده شدن) تایر: ....................................................32
3-3-9-4- دایره اصطکاک: .....................................................................................................................................32
3-3-9-5- ضریب اصطکاک : .................................................................................................................................33
3-3-9-6- فرضیه های اساسی اصطکاک : .......................................................................................................... 34
3-3-9-7- نسبت نیروی اصطکاک به وزن: ......................................................................................................... 35
3-3-9-8- تأثیر سرعت بر اصطکاک: ...................................................................................................................35
3-3-9-9- اثر حرارت بر اصطکاک : ......................................................................................................................36
3-3-9-10- سایر عوامل قابل توجه در رابطه با اصطکاک: ..............................................................................36
3-3-9-11- ضریب شتاب ترمز: ............................................................................................................................37
3-3-9-12- تأثیر نوع وسیله بر ضریب اصطکاک: ............................................................................................. 38
3-3-9-13- رابطه‌ی ضریب اصطکاک و شتاب ثقل : ....................................................................................... 38
3-3-9-14- رابطه‌ی ضریب شتاب ترمز با افزایش و کاهش سرعت: ............................................................39
3-3-9-15- ضریب شتاب ترمز و ضریب اصطکاک در صحنه‌ی تصادفات: ..................................................40
3-3-9-16- معادلات محاسبه‌ی سرعت بر اساس آثار ترمز: ...........................................................................40
3-3-9-17-اعتبار کاربردی معادله :.................................................................................. 41
3ـ4ـ متغیرهای اصلی تحقیق: ................................................................................................................................41
3ـ5ـ روش تحقیق: ....................................................................................................................................................42
3ـ5ـ1ـ روش‌های آزمایش ترمز : ...........................................................................................................................42
3ـ5ـ2ـ آزمایش پاندول: ...........................................................................................................................................44
3ـ6ـ شناسایی متغیرهای تحقیق: ..........................................................................................................................49
3ـ7ـ گزارش پایایی و روایی تحقیق: .....................................................................................................................49
3ـ8ـ فلوچارت: ...........................................................................................................................................................50
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده‌ها
4ـ1ـ مقدمه: ................................................................................................................................................................52
4ـ2ـ توصیف جمعیت مورد مطالعه: ......................................................................................................................53
4ـ3-انجام آزمایش ترمز: ..........................................................................................................................................53
4-4- جامعه آماری و نمونه تحقیق: ......................................................................................................................59
4-4-1- اصفهان: ........................................................................................................................................................59
4-4-2- تهران: ...........................................................................................................................................................60
4ـ4ـ2ـ1ـ منطقه 21 تهران : ..................................................................................................................................60
4ـ5ـ بررسی و آزمون فرضیات به تفکیک: ...........................................................................................................63
4ـ5ـ1ـ تحلیل داده‌های آزمایش طول خط ترمز: ...............................................................................................63
4ـ5ـ2ـ تجزیه داده‌ها به کمک آمار تحلیلی:.........................................................................................................66
4ـ5ـ2ـ1ـ رگرسيون لجستيك: ...............................................................................................................................66
4-5-2-2- نتايج حاصل از مدل رگرسيون لجستيك: .......................................................................................68
4-5-2-3- نتایج داده‌های آزمایش پاندول انگلیسی ........................................................................................70
4ـ5ـ3ـ نتایج حاصل از تحقیق: .............................................................................................................................. 71
فصل پنجم :پیشنهادات و نتیجه گیری
5ـ1ـ مقدمه: ................................................................................................................................................................76
5ـ2ـ نتیجه گیری: .....................................................................................................................................................76
5ـ3ـ پیشنهادات: .......................................................................................................................................................77
منابع و مآخذ: ..............................................................................................................................................................78
 فهرست جداول
عنوان صفحه
جدول 2 – 1 فهرست تحقیقات انجام شده مرتبط ............................................................................................ 17
جدول 3-1: رابطهسرعتوضریبشتابترمز ................................................................................................... 44
جدول شماره 3-2: جدول ضریب اصطکاک راه های مختلف ........................................................................... 48
جدول 4-1: معبرخشک(بادلاستیکتغییریافته) ........................................................................................... 55
جدول 4-2: معبرخشک(بادلاستیکمتناسب) ................................................................................................ 56
جدول 4-3: معبرخشک ......................................................................................................................................... 56
جدول4-4:معبرلغزنده(مرطوب) ........................................................................................................................ 56
جدول 4-5: معبرلغزنده(مرطوب) باد لاستیک تغییر یافته ............................................................................ 57
جدول 4-6: معبرلغزنده(مرطوب)- بادلاستیکمتناسب ............................................................................... 57
جدول 4-7: تغییرات دما .......................................................................................................................................... 58 جدول 4-8: نوع و عمر آسفالت ............................................................................................................................... 58
جدول4- 9: برخی خصوصیات معابر شهر اصفهان ............................................................................................. 59
جدول 4-10: شبکه معابر منطقه21 ................................................................................................................... 62
جدول 4-11: نتایج آزمایش پاندول انگلیسی ...................................................................................................... 70
جدول 4-12: خصوصیات ترافیکی برخی از خیابان‌های منطقه 21 شهرداری تهران ................................. 71
جدول 4– 13: خصوصیات ترافیکی برخی از خیابان‌های منطقه 7 شهرداری اصفهان .............................. 72
جدول 4 –14: نسبت تصادفات معابر انتخابی شهر اصفهان و منطقه 21 شهرداری تهران..........................74
 فهرست اشکال
عنوان صفحه
شکل3-1: نیروهای وارد بر یک جسم بر روی سطح شیب‌دار .......................................................................... 30
شکل 3-2: نسبت نیروی اصطکاک به وزن در شرایط بدون لغزش و لغزش ................................................ 32
شکل3-3:رابطه سرعت ‌و ضریب ‌اصطکاک ........................................................................................................... 36
شکل 3-4 : شماتیک دستگاه پاندول انگلیسی .................................................................................................... 45
شکل : 3-5 شماتیک دستگاه پاندول انگلیسی مورد استفاده در این تحقیق ............................................... 46
شکل:3-6 اندازه­گیری مقاومت لغزشی معبر با استفاده از دستگاه پاندول انگلیسی .................................... 46
شکل 3 – 7 فلوچارت تحقیق ................................................................................................................................. 50
شکل 4-1 انجام آزمایش خط ترمز ...................................................................................................................... 54
شکل 4-2 : نمونه­ای از اندازه­گیری خط ترمز ...................................................................................................... 54
شکل 4-3 : نمایی از آسفالت سرباره­ای اجرا شده در کنار آسفالت معمولی ................................................. 54
شکل 4-4: نمودار مقایسه طول شبکه معابر شهر اصفهان بر حسب نوع ..................................................... 60
شکل 4-5: نقشه تهرانسر بخش اصلی مسکونی منطقه 21 .............................................................................. 61
شکل 4-6: نمودار مقایسه طول شبکه معابر منطقه 21 شهرداری تهران .................................................... 62
شکل 4-7: نمودار تغییرات طول خط ترمز بر اساس نوع مصالح به کار رفته در آسفالت............................ 63
شکل 4- 8: نمودار تغییرات فاصله توقف بر اساس تغییرات باد لاستیک ...................................................... 64
شکل 4- 9: نمودار تغییرات فاصله توقف بر اساس لغزندگی معبر .................................................................. 64
شکل 4- 10: نمودار تغییرات فاصله توقف بر اساس تغییرات دمای محیط ................................................ 65
شکل 4- 11: نمودار تغییرات فاصله توقف بر اساس نوع و عمر آسفالت معبر ............................................ 65
شکل 4- 12: نمودار تغییرات فاصله توقف بر اساس وزن خودرو .................................................................... 66
شکل4-13: نتايج حاصل از مدل رگرسيون لجستيك بر روی داده­های آزمون خط ترمز ...........................68
شکل 4-14: مقدار R2 برای رگرسیون لجستیک انجام شده ............................................................................... 69
شکل 4-15: صحت برازش هر یک از پارمترهای مستقل (ورودی) رگرسیون ............................................. 70
شکل 4- 16: نمودار نسبت تصادفات معابر انتخابی شهر اصفهان و منطقه 21 ........................................... 74
«و من احیاها فکانما احیا الناس جمیعاً»
هر کس نفسی را حیات بخشد (از مرگ نجات دهد) مثل آن است که همه مردم را حیات بخشیده
(قرآن کریم : سوره مائده آیه 32 )
بشر از همان روزهای اولیه پیدایش تمدن در پی توسعه و بهبود راه‌های ارتباطی بوده به نحوی که هر سرزمینی که در این عرصه پیشگام بود آبادتر و موفق‌تر بود و در واقع رمز موفقیت و دوام یک سرزمین و تمدن در داشتن وسائط نقلیه و راه‌های ارتباطی بهتر نهفته بود. از این رو حاکمان به بهبود وسائط نقلیه و توسعه راه‌های ارتباطی توجه خاصی نشان می‌دادند که این موضوع گاهی به منظور سهولت حمل و نقل نفرات و ادوات به منظور کشور گشایی و بسط قلمرو تحت حاکمیت خود بود و نه الزاماً رفاه حال مردمان سرزمین تحت سلطه خویش بود. به هر حال شوق و اشتیاق انسان به دلایل مختلف برای حمل و نقل سریع کالا و نفرات باعث رشد سریع و بهبود وسائط نقلیه و توسعه راه‌های ارتباطی گردید که در این بین راه‌ها و وسائط زمینی به دلائل قابل دسترس بودن، ارزان بودن و... بیشتر مورد توجه قرار گرفتند. با اختراع ماشین بخار انقلابی در عرصه بهبود وسائط حمل و نقل زمینی ایجاد شد و هر روز وسایطی با سرعت و قدرت بیشتری تولید شدند. از سوی دیگر همزمان با پیشرفت وسائط و توسعه راه‌ها مشکلات ترافیکی و در رأس آن‌ها تصادف گریبان‌گیر انسان گردید و كم کم تبدیل به یک معضل اجتماعی گردید که باعث جلب توجه دولت‌ها به مقوله ایمنی ترافیک شد.
تصادفات یکی از بزرگ‌ترین مشکلات سلامتی عمومی در جهان است (ایونس،2004) ضرر و زیان حاصل از تصادفات منجر به فوت و جرح و یا خسارات ناشی از آن، بخش مهمی از دستاوردهای توسعه را بر باد می‌دهد. حوادث ترافیکی پدید آورنده فاجعه‌ای عظیم برای جامعه است، تا آن جا که در کشور ما 2 تا 3 درصد از ثروت ملی را نابود می‌کند (ایرج لایقی،1384) سازمان جهانی بهداشت بر آورد کرده است که هر سال 3 درصد از درآمد سرانه کشورهای در حال صرفه هزینه‌های مربوط به خسارات مالی ناشی از حوادث رانندگی و ترافیک می‌شود (ایرج لایقی، 1384) ایمنی ترافیک می‌تواند میزان آسیب‌پذیری انسان در استفاده از صنعت حمل و نقل را کاهش دهد که لازمه آن. كنترل سرعت خودروها، افزایش ضریب ایمنی راه‌ها، الزامی نمودن نکات ایمنی خودروها و بالا بردن سطح فرهنگ ترافیک مردم می‌باشد.
رعایت استانداردها و به کارگیری مصالح مرغوب در زیرسازی و روسازی معابر از جمله اقداماتی است که در بحث ایمنی راه‌ها می‌تواند تأثیر‌گذار باشد. در این بین انتخاب آسفالت مناسب که شرایط استاندارد از جمله مقاومت سایشی مناسب و... را داشته باشد نقش بسزایی در ایمنی راه دارد؛ لذا با توجه به نقش ضریب اصطکاک در وقوع، عدم وقوع، افزایش یا کاهش شدت تصادف، انتخاب مصالح اولیه که تأمین کننده ضریب اصطکاک مناسب در سطح آسفالت باشد می‌تواند در کاهش یا شدت تصادفات موثر باشد. در این تحقیق در پی آن هستیم تا با مقایسه تصادفات دو شهری که مصالح متفاوتی را در تولید آسفالت معابر خود بکار گرفته‌اند این مهم را که به‌ کارگیری مصالح مرغوب‌تر نقش بسزایی در کاهش یا شدت تصادفات دارد بررسی و میزان آن را مشخص نماییم تا حساسیت متولیان ایمنی ترافیک به این موضوع بیش از پیش گشته و ما نیز در ایمنی ترافیک و در نتیجه جلوگیری از ریختن خون افراد در تصادفات سهیم باشیم.

👇 تصادفی👇

ديوان حافظ با برگردان انگليسيپرسشنامه سرمایه فرهنگی بوردیوتحقیق در مورد مديريت بيمه و بیمه نامه -فرمت word و با قابلیت ویرایش - تعداد صفحات 19 صدانلود گزارش کارآموزی در یک شرکت نرم افزاریدانلود پاورپوینت برج خیارشور اثر نورمن فاسترطرح توجیهی کارخانه ربدانلود مقاله مصالح شناسی نوین ساختمانیجزوه آموزشی و تمرینی فصل 7 زیست شناسی سال سوم( میوز و تولید مثل جنسی) ✅فایل های دیگر✅

#️⃣ برچسب های فایل بررسی میزان تأثیر ضریب اصطکاک سطح آسفالت بر تصادفات (مطالعه موردی: شهر اصفهان) word

بررسی میزان تأثیر ضریب اصطکاک سطح آسفالت بر تصادفات (مطالعه موردی: شهر اصفهان) word

دانلود بررسی میزان تأثیر ضریب اصطکاک سطح آسفالت بر تصادفات (مطالعه موردی: شهر اصفهان) word

خرید اینترنتی بررسی میزان تأثیر ضریب اصطکاک سطح آسفالت بر تصادفات (مطالعه موردی: شهر اصفهان) word

👇🏞 تصاویر 🏞