👈فول فایل فور یو ff4u.ir 👉

بررسی رفتار پایداری استاتیکی سازه های فضاکار کِش بستی بر اثر تغییر در توزیع خودتنیدگی آنها WORD

ارتباط با ما

دانلود


بررسی رفتار پایداری استاتیکی سازه های فضاکار کِش بستی بر اثر تغییر در توزیع خودتنیدگی آنها WORD
واژگان کلیدی فارسی: پایداری استاتیکی، سازه فضاکار، کش­بستی، خودتنیدگی، مکانیزم­های خرابی، کمانش اعضا.
 فهرست مطالب
 فصل اول- کلیات.. 2
1-1- مقدمه.. 2
1-2- تعریف مسئله و بیان اصل تحقیق.. 3
1-3- ضرورت و هدف انجام تحقیق.. 3
4-1- ساختار پایان­نامه.. 4
فصل دوم- سازه­های فضاکار کش­بستی.. 7
2-1- مقدمه.. 7
2-2- سازه­های فضاکار.. 7
2-3- سازه­های کش­بستی.. 8
2-3-1 – تاریخچه و تعاریف ارائه شده.. 8
2-3-2- مزایای سازه­های کش­بستی.. 10
2-3-3- معایب سازه­های کش­بستی.. 11
2-4- مکانیزم، خودتنش و فرم­یابی.. 11
2-4-1- خودتنیدگی و پیش­تنیدگی.. 12
2-4-2- فرم­یابی.. 12
2-4-2-1- انواع روش­های فرم­یابی سازه­های کش­بستی.. 12
2-4-2-2- رهاسازی دینامیکی.. 13
2-4-2-3- دانسیته نیرو.. 13
2-4-3- تعیین حالت­های خودتنش در بافتارهای کش­بستی.. 14
2-4-4- مکانیزم در بافتارهای کش­بستی.. 16
2-4-4-1- تعیین مکانیزم­های بافتارهای کش­بستی.. 16
2-4-4-2- تشخیص مکانیزم­های بی­نهایت کوچک مرتبه اول از مکانیزم­های مرتبه بالاتر در سازه­های کش­بستی.. 17
2-4-4-3- برطرف کردن مکانیزم­های بی­نهایت کوچک.. 18
2-5- تقسیم بندی بافتارهای کش­بستی.. 19
2-5-1- بافتارهای کش­بستی مدولار نوع 1.. 20
2-5-1-1- سیمپکلس­های مدولار کش­بستی نوع 1.. 20
2-5-1-2- بافتارهای کش­بستی مدولار نوع 1 شامل دستک­های ناپیوسته 21
2-5-1-3- بافتارهای کش­بستی مدولار نوع 1 شامل دستک­های پیوسته 22
2-5-2- بافتارهای کش­بستی مدولار نوع 2.. 23
2-5-2-1- انواع سیمپلکس­های بافتارهای کش­بستی مدولار نوع 2 23
2-5-2-2- بافتارهای کش­بستی مدولار نوع 2 متشکل از دستک­های ناپیوسته 27
2-5-2-3- بافتارهای کش­بستی مدولار نوع 2 شامل دستک­های پیوسته 29
2-5-3- بافتارهای کش­بستی غیرمدولار.. 32
2-5-3-1- عملکرد سازه­ای بافتارهای کش­بستی غیرمدولار.. 32
2-5-3-2- پهنابند V و پیوند دهنده­های اولیه در بافتارهای کش­بستی غیرمدولار.. 33
2-5-4- بافتارهای شبکه­ی کش­بستی غیرمدولار.. 34
2-6- نمونه­های اجرا شده­ی سازه­های کش­بستی.. 36
2-7- نتیجه­گیری.. 38
فصل سوم- مروری بر مطالعات استاتیکی و دینامیکی انجام یافته بر روی سازه­های کش­بستی.. 40
3-1- مقدمه.. 40
3-2- مطالعات استاتیکی.. 40
3-2-1- مطالعات فرم­یابی، خودتنش و مکانیزم.. 40
3-2-2- مطالعات استاتیکی تحت اثر بار خارجی.. 43
3-2-3- نقش توزیع­های مختلف خودتنش در طراحی بافتارهای کش­بستی 44
3-2-4- مطالعه­ی عددی و آزمایشگاهی طراحی خودتنش سیستم­های کش­بستی 46
3-2-5- مطالعات استاتیکی تحت اثر بار خارجی.. 47
3-2-5- مطالعه­ی مربوط به رفتار پایداری شبکه­های کش­بستی دو لایه 50
3-2-6- تأثیر تدریجی حذف اعضا بر روی رفتار پایداری بافتارهای کش­بستی 52
3-3- مطالعات دینامیکی.. 54
3-3-1- تحلیل دینامیکی.. 54
3-3-2- کنترل شکل سازه­های کش­بستی.. 58
3-3-3- کنترل سازه­های کش­بستی.. 61
3-3-4- اثر گسیختگی یک کابل در یک سازه­ی کش­بستی.. 62
3-3-5- مطالعه تحلیل مسیر جایگزین دینامیکی بر روی بافتارهای کش­بستی 64
3-3-6- تأثیر بارگذاری­های استاتیکی و هارمونیکی بر روی رفتار دینامیکی سازه­های کش­بستی.. 65
3-3-7- رفتار دینامیکی و کنترل ارتعاش یک سازه­ی کش­بستی.. 67
3-3-8- مطالعه­ی عددی و آزمایشگاهی بر روی رفتار ناپایداری سیستم­های کش­بستی بر اثر گسیختگی کابل­ها و کمانش دستک­ها.. 71
3-4- نتیجه­گیری.. 72
فصل چهارم- مدلسازی عناصر محدود.. 72
4-1- مقدمه.. 72
4-2- اجزای مدلسازی عناصر محدود.. 72
4-2-1- تاشه­پردازی فرمکسی.. 72
4-2-2- نوع تحلیل.. 73
4-2-3- روش Riks. 73
4-2-4- مدلسازی کابل­ها و دستک­ها.. 79
4-2-5- مدلسازی غیرخطی مصالح.. 79
4-2-5-1- مدلسازی پلاستیسیته برای کابل­ها.. 79
4-2- 5-2- مدلسازی پلاستیسیته برای دستک­ها.. 79
4-3- صحت مدلسازی عناصر محدود.. 80
4-4- نتیجه­گیری.. 83
فصل پنجم- تحلیل­های ناپایداری استاتیکی بر اثر تغییر در توزیع خودتنش بر روی بافتارهای کش­بستی.. 85
5-1- مقدمه.. 85
5-2- بافتارهای مورد مطالعه.. 85
5-2-1- شرایط مرزی.. 90
5-2-2- خصوصیات مصالح و عناصر.. 90
5-3- طراحی خودتنش.. 92
5-4- توزیع­های خودتنش.. 94
5-5- طراحی بافتارهای کش­بستی.. 96
5-6- تحلیل خرابی.. 97
5-7- نتایج تحلیل­های ناپایداری استاتیکی بر روی بافتار1 تحت توزیع­های مختلف خودتنش.. 98
5-7-1- شرایط تکیه­گاهی C1. 98
5-7-2- شرایط تکیه­گاهی C2. 102
5-7-3- مقایسه­ی شرایط تکیه­گاهی C1با C2. 106
5-8- نتایج تحلیل­های ناپایداری استاتیکی بر روی بافتار 2 تحت توزیع­های مختلف خودتنش.. 107
5-8-1- شرایط تکیه­گاهی C1. 107
5-8-2- شرایط تکیه­گاهی C2. 111
5-8-3- شرایط تکیه­گاهی C3. 115
5-8-4- مقایسه­ی بین شرایط تکیه­گاهی C1، C2و C3. 118
5-9- نتایج تحلیل­های ناپایداری استاتیکی بر روی بافتار3 تحت توزیع­های مختلف خودتنش.. 120
5-9-1- شرایط تکیه­گاهی C1. 120
5-9-2- شرایط تکیه­گاهی C2. 125
5-9-3- شرایط تکیه­گاهی C3. 128
5-9-4- مقایسه­ی شرایط تکیه­گاهی C1، C2و C3. 132
5-10- تحلیل مسیر جایگزین.. 134
5-10-1- تحلیل مسیر جایگزین بافتار 1.. 134
5-10-1-1- شرایط تکیه­گاهی C1. 135
5-10-1-2- شرایط تکیه­گاهی C2. 141
5-10-2- تحلیل مسیر جایگزین بافتار 2.. 147
5-10-2-1- شرایط تکیه­گاهی C1. 148
5-10-2-2- شرایط تکیه­گاهی C2. 155
5-10-3- تحلیل مسیر جایگزین بافتار 3.. 163
5-10-3-1- شرایط تکیه­گاهی C1. 165
5-10-3-2- شرایط تکیه­گاهی C2. 174
5-11- نتیجه­گیری.. 182
5-11-1- نتایج حاصل از تحلیل ناپایداری استاتیکی.. 182
5-11-2- نتایج حاصل از تحلیل مسیر جایگزین.. 186
فصل ششم – نتیجه­گیری و پیشنهادات.. 192
6-1- مقدمه.. 192
6-2- نتایج تحلیل ناپایداری استاتیکی به ازای توزیع­های مختلف خودتنش 194
6-3- نتایج تحلیل مسیر جایگزین به ازای توزیع­های مختلف خودتنش.. 198
6-4- موضوعات پیشنهادی برای مطالعات آتی.. 201
منابع.. 202
 فهرست جداول
جدول 2-1: مشخصات سیستم­های مفصلی.. 17
جدول 3‑1: خلاصه­ی روش­های فرم­یابی.. 41
جدول 5-1: خصوصیات مصالح برای بافتارهای 1و2.. 92
جدول 5-2: خصوصیات مصالح برای بافتار3.. 92
جدول 5-3: مقادیر تراز بار سرویس و نهایی برای بافتارهای 1، 2 و 3 96
جدول 5-4: مقایسه­ی نتایج رفتار بافتار 1 با در نظر گرفتن توزیع­های مختلف خودتنش تحت شرایط تکیه­گاهی C1. 101
جدول 5-5: مقایسه­ی نتایج رفتار بافتار 1 با در نظر گرفتن توزیع­های مختلف خودتنش تحت شرایط تکیه­گاهی C2. 105
جدول 5-6: مقایسه­ی نتایج رفتار بافتار 2 با در نظر گرفتن توزیع­های مختلف خودتنش تحت شرایط تکیه­گاهی C1. 110
جدول 5-7: مقایسه­ی نتایج رفتار بافتار 2 با در نظر گرفتن توزیع­های مختلف خودتنش تحت شرایط تکیه­گاهی C2. 114
جدول 5-8: مقایسه­ی نتایج رفتار بافتار 2 با در نظر گرفتن توزیع­های مختلف خودتنش تحت شرایط تکیه­گاهی C3. 118
جدول 5-9: مقایسه­ی نتایج رفتار بافتار 3 با در نظر گرفتن توزیع­های مختلف خودتنش تحت شرایط تکیه­گاهی C1. 123
جدول 5-10: مقایسه­ی نتایج رفتار بافتار 3 با در نظر گرفتن توزیع­های مختلف خودتنش تحت شرایط تکیه­گاهی C2. 128
جدول 5-11: مقایسه­ی نتایج رفتار بافتار 3 با در نظر گرفتن توزیع­های مختلف خودتنش تحت شرایط تکیه­گاهی C3. 132
جدول 5-12: مقایسه­ی نتایج رفتار بافتار 1 با در نظر گرفتن توزیع­های مختلف خودتنش تحت شرایط تکیه­گاهی C1ناشی از حذف کابل­ها و دستک­ها.. 138
جدول 5-13: مقایسه­ی نتایج رفتار بافتار 1 با در نظر گرفتن توزیع­های مختلف خودتنش تحت شرایط تکیه­گاهی C2 ناشی از حذف اعضای کابل­ها و دستک­ها.. 145
جدول 5-14: مقایسه­ی نتایج رفتار بافتار 2 با در نظر گرفتن توزیع­های مختلف خودتنش تحت شرایط تکیه­گاهی C1ناشی از حذف اعضای کابل­ها و دستک­ها.. 151
جدول 5-15: مقایسه­ی نتایج رفتار بافتار 2 با در نظر گرفتن توزیع­های مختلف خودتنش تحت شرایط تکیه­گاهی C2ناشی از حذف اعضای کابلی و دستک­ها.. 160
جدول 5-16: مقایسه­ی نتایج رفتار بافتار 3 با در نظر گرفتن توزیع­های مختلف خودتنش تحت شرایط تکیه­گاهی C1ناشی از حذف اعضای کابلی و دستک­ها.. 171
جدول 5-17: مقایسه­ی نتایج رفتار بافتار 3 با در نظر گرفتن توزیع­های مختلف خودتنش تحت شرایط تکیه­گاهی C2ناشی از حذف اعضای کابلی و دستک­ها.. 179
جدول 5-18: توزیع­های خودتنش مناسب از نظر نوع مکانیزم خرابی، سختی و بارنهایی برای بافتار 1.. 183
جدول 5-19: توزیع­های خودتنش مناسب از نظر نوع مکانیزم خرابی، سختی و بارنهایی برای بافتار 2.. 185
جدول 5-20: توزیع­های خودتنش مناسب از نظر نوع مکانیزم خرابی، سختی و بار نهایی برای بافتار 3.. 186
جدول 5-21: توزیع خودتنش مناسب از نظر بار نهایی ناشی از حذف اعضای بحرانی کابل و دستک مربوط به توزیع یکنواخت برای بافتار 1.. 187
جدول 5-22: توزیع خودتنش مناسب از نظر بار نهایی ناشی از حذف اعضای بحرانی کابل و دستک مربوط به توزیع یکنواخت برای بافتار 2.. 189
جدول 5-23: توزیع خودتنش مناسب از نظر بار نهایی ناشی از حذف اعضای بحرانی کابل و دستک مربوط به توزیع یکنواخت برای بافتار 3.. 190
 فهرست شکل­ها
شکل 2-1: اولین نمونه­ی ساخته شده توسط Snelson 8 شکل 2-2: نمونه­ی ساخته شده توسطIoganson.. 8
شکل 2-3: نمونه­هایی از کلاس­های مختلف یک سیستم کش­بستی؛ الف- کلاس1، ب- کلاس 2، پ-کلاس3... 10
شکل 2-4: الف- سازه­ی مورد نظر با چهار عضو و پنج گره، ب- حالت خودتنش سازگار،پ- حالت خودتنش غیر سازگار.. 15
شکل 2-5: انواع مکانیزم؛ الف- مکانیزم محدود، ب- مکانیزم بی­نهایت کوچک. 16
شکل 2-6:الف- پیش­تنش کششی، ب- پیش­تنش فشاری.. 18
شکل 2-7: تقسیم بندی بافتارهای کش­بستی و سیمپلکس­های مربوط به آنها 19
شکل 2-8: سیمپلکس­های کش­بستی؛ الف- منشورهای کش­بستی، ب- هرم­های ناقص کش­بستی 21
شکل 2-9:روش­های اتصال ارائه شده در بافتارهای شامل دستک­های ناپیوسته توسط Hanaor؛الف- روش 1-الف، ب- روش 1-ب، پ- روش 2... 22
شکل 2-10:روش­های اتصال شامل بافتارهایی با دستک­های پیوسته؛ الف- اتصال رأس- به- رأس (روش1)، ب- اتصال رأس- و- لب (روش 2).. 23
شکل 2-11:آرایش­های مختلف از هرم­های ناقص مربعی شکل کش­بستی شامل دستک­های پیوسته و با استفاده از روش اتصال 2؛ الف- آرایش منظم، ب- آرایش نامنظم 23
شکل 2-12: سیمپلکس­های AP و ATP؛ الف- سیمپلکس­های AP و ATP، ب- سیمپلکس­های AP2 و ATP2... 24
شکل 2-14: سیمپلکس­های RP.. 26
شکل 2-15: سیمپلکس­های DP.. 26
شکل 2-16: سیمپلکس­های CP.. 27
شکل 2-17: بافتارهای ساخته شده از سیمپلکس­های AP شامل دستک­های ناپیوسته؛ الف- روش رأس- به- لب (روش 1-الف)، ب- روش رأس- به- لب (روش 1-ب)، پ- روش لب به لب (روش 2).. 27
شکل 2-18: بافتارهای ساخته شده از سیمپلکس­های P شامل دستک­های ناپیوسته؛ الف- اتصال وجه- به- وجه، ب-اتصال وجه- به- لبه.. 28
شکل 2-19: بافتارهای ساخته شده از سیمپلکس های مربعی شکلشامل دستک های ناپیوسته؛ الف- اتصال رأس- به- لب، ب- اتصال لب- به- لب.. 29
شکل 2-20: بافتارهای ساخته شده از سیمپلکس های DP مربعی شکل شامل دستک های ناپیوسته؛ الف- اتصال رأس- به- لب، ب- اتصال لب- به- لب.. 29
شکل 2-21: بافتارهای ساخته شده از سیمپلکس های APو ATPشامل دستک های پیوسته؛ الف- اتصال رأس- و- لب در سیمپلکس ATPمثلثی، ب- تصال رأس- به- رأس در سیمپلکس APمربعی.. 30
شکل 2-22: بافتارهای تشکیل شده از سیمپلکس های Pشامل دستک های پیوسته؛الف- اتصال وجه- به- وجه، ب- اتصال لب- به- لب .. 30
شکل 2-23:بافتارهای متشکل از سیمپلکس­های CPشامل دستک های پیوسته؛ الف- اتصال لب- به- لب، ب- اتصال رأس- به- رأس.. 31
شکل 2-24:بافتارهای تشکیل شده از سیمپلکس های RP؛ الف- اتصال رأس- به- رأس در سیمپلکس RPمثلثی،ب- اتصال لب- به- لب در سیمپلکس RPمربعی، پ- اتصال رأس- به- رأس در سیمپلکس RPمربعی.. 31
شکل 2-25:بافتارهای تشکیل شده از سیمپلکس های DP؛ الف- اتصال لب- به- لب، ب- اتصال رأس- به-رأس.. 32
شکل 2-26:ساختار کلی یک شبکه ی کش­بستی غیرمدولار.. 33
شکل 2-27:پهنابند V.. 33
شکل 2-28:پیونددهنده­ی اولیه­ی مکعبی شکل.. 34
شکل 2-29:تعداد جهت­های دستک­ها در بافتارهای شبکه­های کش­بستی غیرمدولار؛ الف- دوطرفه، ب- سه­طرفه، پ- چهارطرفه.. 34
شکل 2-30:شمایی از یک شبکه­ی کش­بستی غیرمدولار؛ الف- نمای پلان، ب- ایزومتریک 35
شکل 2-31:نمونه­ی آزمایشگاهی یک شبکه­ی کش­بستی غیرمدولار در سال 2000 در فرانسه؛ الف نمای کلی از شبکه، ب- نحوه­ی اتصال اعضا در گره.. 35
شکل 2-32:اسکله­ی ابریدر Yverdon... 36
شکل 2-33:سالن دوچرخه­سواری در سوئیس.. 36
شکل 2-34:پل Kuripla در استرالیا.. 37
شکل 2-35:برج Rostach Tower.. 37
شکل 3-1: بافتار کش­بستی مورد مطالعه.. 45
شکل 3-2: الف- توزیع یکنواخت، ب- توزیع غیریکنواخت.. 45
شکل 3-3: مقادیر نیروها در اعضای بافتار کش­بستی؛ الف- توزیع یکنواخت، ب- توزیع غیریکنواخت.. 46
شکل 3-4: مشخصات مربوط به شبکه­های مورد مطالعه توسط Hanaor.. 47
شکل 3-5: منحنی­های بار- تغییرمکان مربوط به بافتارهای مورد مطالعه توسط Hanaor.. 48
شکل 3-6:طرح­بندی مدل­های آزمایشگاهی: الف- مدل انعطاف­پذیر، ب- مدل صلب 48
شکل 3-7:منحنی بار- تغییرشکل: الف- هندسه صلب (مقدار پیش­تنش 1.1 KN)، ب- هندسه­ی انعطاف­پذیر(مقدار پیش­تنش1.1 KN)، پ- هندسه­ی صلب (مقدار پیش­تنش 4.5 KN)، ت-هندسه­ی انعطاف­پذیر (مقدار پیش­تنش 4.5 KN).. 49
شکل 3-8:منحنی­های بار- تغییرشکل مربوط به بارگذاری نهایی.. 50
شکل 3-9:مدل گسیختگی نوع 1.. 51
شکل 3-10:مدل گسیختگی نوع 2.. 51
شکل 3-11:مدل گسیختگی نوع 3.. 52
شکل 3-12:مدل گسیختگی نوع 4 .. 52
شکل 3-13:بافتار1 متشکل از 36 مدول؛ الف- پلان و نمای بافتار1، ب- شماره اعضا در هر مدول.. 53
شکل 3-14:بافتار2 متشکل از 36 مدول؛ الف- پلان و نمای بافتار2، ب- شماره گذاری اعضای مدول فرد، پ- شماره گذاری اعضای مدول زوج.. 53
شکل 3-15: سازه­ی کش­بستی مورد مطالعه­ی Oppenheim و Williams (خطوط پررنگ دستکها و خطوط نازکتر کابلها را نشان می­دهد).. 55
شکل 3-16:ناحیه­ی عملی فرض شده به رنگ مشکی و مسیر محاسبه شده به رنگ خاکستری می­باشد.. 60
شکل 3-17:مسیر مستقیم اولیه بین موقعیت اولیه و نهایی (خطچین خاکستری رنگ) و مسیر درست متعلق به ناحیه­ی عملی (خط خاکستری رنگ) برآورد خطی شده از مسیر نهایی (خط مشکی رنگ).. 60
شکل 3-18:الف- مدول کش­بستی هشت­ وجهی، ب- تیر کش­بستی شامل 5 مدول هشت وجهی 63
شکل 3-19:نمای شماتیک از خرابی پیشرونده جزئی.. 64
شکل 3-20:نمای شماتیک از خرابی پیشرونده کلی.. 64
شکل3-21: مدول تشکیل دهنده سیستم­های کش­بستی.. 66
شکل3-22:سیستم­های کش­بستی شامل چند مدول.. 66
شکل 3-23:مقدار کشش در کابل­ها با توجه به شدت فرکانس مد ارتعاشی اول برای یک مدول تنها.. 67
شکل3-24:مقدار تنش موجود در کابل­ها با توجه به شدت فرکانس بارگذاری 67
شکل3-25:سازه­ی کش­بستی شامل پنج مدول.. 68
شکل3-26:نمای سازه کش­بستی از بالا همراه با شماره­گذاری گره­های فوقانی 68
شکل 3-27:منحنی میرائی برحسب تراز خودتنش.. 69
شکل 3-28:مقدار فرکانس مد اول ارتعاشی سازه با توحه به تراز خودتنش به دو روش آزمایشگاهی و عددی.. 69
شکل3-29:جابه­جایی گره 39 برای حالت کنترل شده و کنترل نشده.. 70
شکل 3-30:پلان بافتار مورد مطالعه شامل 9 مدول هرمی شکل با آرایش هندسی منظم 71
شکل 4-1:روش نموی نیوتن-رافسون .. 73
شکل 4-2:نمایش شماتیک الگوریتم اساسی طول کمان (Crisfield). 75
شکل 4-3: کاربرد روش Riks؛ الف- به همراه روش نیوتن-رافسون، ب- به همراه روش نیوتن-رافسون تعدیل یافته.. 76
شکل 4-4:روش Riks.. 76
شکل 4-5: روش Riks و مرحله اول تحلیل.. 77
شکل 4-6: روش Riks و مرحله دوم تحلیل.. 78
شکل 4-7:منحنی تنش-کرنش عناصر کابلی.. 79
شکل 4-8: شبکه­ی کش­بستی مورد آزمایش.. 81
شکل4-9:طرح مربوط به مدل مورد آزمایش؛ الف- شماره گذاری گره­ها، ب- شماره گذاری اعضا.. 81
شکل 4 -10:نمودار بار-تغییرمکان گره 1 در راستای Z.. 82
شکل 4-11:نمودار تغییرات نیروی محوری عنصر فشاری شماره­ی 1.. 82
شکل 4-12:نمودار تغییرات محوری عنصر کابلی قطری شماره­ی 10.. 83
شکل 4-13:نمودار تغییرات نیروی محوری عنصر کابلی شماره­ی 3 از لایه­ی فوقانی 83
شکل 5-1:بافتار1؛ الف- نمای سه­بعدی، ب- پلان.. 87
شکل 5-2:بافتار2؛ الف- نمای سه­بعدی، ب- پلان .. 88
شکل 5-3:بافتار3؛ الف- نمای سه­بعدی، ب- پلان .. 89
شکل 5-4:منحنی تنش-کرنش عناصر کابلی.. 91
شکل 5-5: منحنی تنش کرنش دستک­های بافتارهای 1 و 2.. 91
شکل 5-6: منحنی تنش-کرنش دستک­های بافتار3.. 91
شکل 5-7: توزیع یکنواخت .........................................................................................................................................94 شکل 5-8:توزیع غیر یکنواخت-1 .............................................................................................................................94 شکل 5-9:توزیع غیریکنواخت-294
شکل 5-10:نمونه­ی مقایسه­ای از توزیع­های خودتنش یکنواخت با غیریکنواخت برای بافتار1.. 95
شکل 5-11:نمونه­ی مقایسه­ای از توزیع­های خودتنش یکنواخت با غیریکنواخت برای بافتار2.. 95
شکل 5-12:نمونه­ی مقایسه­ای از توزیع­های خودتنش یکنواخت با غیریکنواخت برای بافتار3.. 95
شکل 5-13: فلوچارت طراحی بافتارهای کش­بستی.. 97
شکل 5-14:پلان بافتار1 تحت شرایط تکیه­گاهی C1. 98
شکل 5-15:منحنی­های پاسخ بار- تغییرمکان بافتار1 برای شرایط تکیه­گاهی C1با در نظر گرفتن توزیع­های مختلف خودتنش؛ الف- مقایسه­ی منحنی­های پاسخ به ازای توزیع خودتنش یکنواخت و غیریکنواخت-1 با میانگین 50% ب- مقایسه­ی منحنی­های پاسخ به ازای توزیع خودتنش یکنواخت و غیریکنواخت-2 با میانگین 50%.. 99
شکل 5-16:منحنی پاسخ بار-تغییرمکان بافتار1 برای شرایط تکیهگاهی C1با در نظر گرفتن توزیع­های مختلف خودتنش؛ الف- مقایسه­ی منحنی­های پاسخ به ازای توزیع خودتنش یکنواخت و غیریکنواخت با میانگین 40% ب- مقایسه­ی منحنی­های پاسخ به ازای توزیع خودتنش یکنواخت و غیریکنواخت با میانگین 60%.. 100
شکل 5-17:نمایش شماتیک مکانیزم خرابی موضعی ناشی از شل شدگی عناصر کابلی 100
شکل 5-18:نمایش شماتیک ترکیب مکانیزم خرابی موضعی ناشی از شل شدگی عناصر کابلی و خرابی موضعی توأم با فروجهش دینامیکی.. 101
شکل 5-19: پلان بافتار1 تحت شرایط تکیه­گاهی C2. 103
شکل 5-20:منحنی­های پاسخ بار-تغییرمکان بافتار1 برای شرایط تکیه­گاهی C2با در نظر گرفتن توزیع­های مختلف خودتنش؛ الف- مقایسه­ی منحنی­های پاسخ به ازای توزیع خودتنش یکنواخت و غیریکنواخت-1 با میانگین 50% ب- مقایسه­ی منحنی­های پاسخ به ازای توزیع خودتنش یکنواخت و غیریکنواخت-2 با میانگین 50%.. 104
شکل 5-21:منحنی­های پاسخ بار-تغییرمکان بافتار1 برای شرایط تکیه­گاهی C2با در نظر گرفتن توزیع­های مختلف خودتنش؛ الف- مقایسه­ی منحنی­های پاسخ به ازای توزیع خودتنش یکنواخت و غیریکنواخت با میانگین 40% ب- مقایسه­ی منحنی­های پاسخ به ازای توزیع خودتنش یکنواخت و غیریکنواخت با میانگین 60%.. 105
شکل 5-22: مقایسه­ی منحنی­های پاسخ بار-تغییرمکان بافتار 1 با فرض توزیع یکنواخت50% در شرایط تکیه­گاهی C1با C2. 107
شکل 5-23:پلان بافتار2 تحت شرایط تکیه­گاهی C1. 107
شکل 5-24:منحنی­های پاسخ بار-تغییرمکان بافتار2برای شرایط تکیه­گاهی C1با در نظر گرفتن توزیع­های مختلف خودتنش؛ الف- مقایسه­ی منحنی­های پاسخ به ازای توزیع خودتنش یکنواخت و غیریکنواخت-1 با میانگین 50%، ب- مقایسه­ی منحنی­های پاسخ به ازای توزیع خودتنش یکنواخت و غیریکنواخت-2 با میانگین 50%.. 108
شکل 5-25: منحنی­های پاسخ بار-تغییرمکان بافتار2 برای شرایط تکیه­گاهی C1با در نظر گرفتن توزیع­های مختلف خودتنش؛ الف- مقایسه­ی منحنی­های پاسخ به ازای توزیع خودتنش یکنواخت و غیریکنواخت با میانگین 40%، ب- مقایسه­ی منحنی­های پاسخ به ازای توزیع خودتنش یکنواخت و غیریکنواخت با میانگین 60 %.. 109
شکل 5-26:پلان بافتار2 تحت شرایط تکیه­گاهی C2. 111
شکل 5-27:منحنی­های پاسخ بار-تغییرمکان بافتار2 برای شرایط تکیه­گاهی C2با در نظر گرفتن توزیع­-های مختلف خودتنش؛ الف- مقایسه­ی منحنی­های پاسخ به ازای توزیع خودتنش یکنواخت و غیریکنواخت-1 با میانگین 50%، ب- مقایسه­ی منحنی­های پاسخ به ازای توزیع خودتنش یکنواخت و غیریکنواخت-2 با میانگین 50%.. 112
شکل 5-28: منحنی­های پاسخ بار-تغییرمکان بافتار2 برای شرایط تکیه­گاهی C2با در نظر گرفتن توزیع­های مختلف خودتنش؛ الف- مقایسه­ی منحنی­های پاسخ به ازای توزیع خودتنش یکنواخت و غیریکنواخت با میانگین 40%، ب- مقایسه­ی منحنی­های پاسخ به ازای توزیع خودتنش یکنواخت و غیریکنواخت با میانگین 60%.. 113
شکل 5-29:پلان بافتار2 تحت شرایط تکیه­گاهی C3. 115
شکل 5-30:منحنی­های پاسخ بار-تغییرمکان بافتار2 برای شرایط تکیه­گاهی C3با در نظر گرفتن توزیع­های مختلف خودتنش؛ الف- مقایسه­ی منحنی­های پاسخ به ازای توزیع خودتنش یکنواخت و غیریکنواخت-1 با میانگین 50%، ب- مقایسه­ی منحنی­های پاسخ به ازای توزیع خودتنش یکنواخت و غیریکنواخت-2 با میانگین 50%.. 116
شکل 5-31:منحنی­های پاسخ بار-تغییرمکان بافتار2 برای شرایط تکیه­گاهی C3با در نظر گرفتن توزیع­های مختلف خودتنش؛ الف- مقایسه­ی منحنی­های پاسخ به ازای توزیع خودتنش یکنواخت و غیریکنواخت با میانگین 40%، ب- مقایسه­ی منحنی­های پاسخ به ازای توزیع خودتنش یکنواخت و غیریکنواخت با میانگین 60%.. 117
شکل 5-32:مقایسه­ی منحنی­های بار-تغییرمکان بافتار2 با فرض توزیع یکنواخت 50 % در شرایط تکیه­گاهی C1با C2و C3. 119
شکل 5-33:پلان بافتار3 تحت شرایط تکیه­گاهی C1. 120
شکل 5-34: منحنی­های پاسخ بار-تغییرمکان بافتار3 برای شرایط تکیه­گاهی C1با در نظر گرفتن توزیع­های مختلف خودتنش؛ الف- مقایسه­ی منحنی­های پاسخ به ازای توزیع خودتنش یکنواخت و غیریکنواخت-1 با میانگین 50%، ب- مقایسه­ی منحنی­های پاسخ به ازای توزیع خودتنش یکنواخت و غیریکنواخت-2 با میانگین 50 %.. 121
شکل 5-35:منحنی­های پاسخ بار- تغییرمکان بافتار3 برای شرایط تکیه­گاهی C1با در نظر گرفتن توزیع­های مختلف خودتنش؛ الف- مقایسه­ی منحنی­های پاسخ به ازای توزیع خودتنش یکنواخت و غیریکنواخت با میانگین 40%، ب- مقایسه­ی منحنی­های پاسخ به ازای توزیع خودتنش یکنواخت و غیریکنواخت با میانگین 60 %.. 122
شکل 5-36: نمای شماتیک مکانیزم خرابی بدون فروجهش دینامیکی.. 122
شکل 5-37:پلان بافتار3 تحت شرایط تکیه­گاهی C2. 125
شکل 5-38:منحنی­های پاسخ بار-تغییرمکان بافتار3 برای شرایط تکیه­گاهی C2با در نظر گرفتن توزیع­های مختلف خودتنش؛ الف- مقایسه­ی منحنی­های پاسخ به ازای توزیع خودتنش یکنواخت و غیریکنواخت-1 با میانگین 50%، ب- مقایسه­ی منحنی­های پاسخ به ازای توزیع خودتنش یکنواخت و غیریکنو اخت-2 با میانگین 50%.. 126
شکل 5-39:منحنی­های پاسخ بار-تغییرمکان بافتار3 برای شرایط تکیه­گاهی C2با در نظر گرفتن توزیع­های مختلف خودتنش؛ الف- مقایسه­ی منحنی­های پاسخ به ازای توزیع خودتنش یکنواخت و غیریکنواخت با میانگین 40%، ب- مقایسه­ی منحنی­های پاسخ به ازای توزیع خودتنش یکنواخت و غیریکنواخت با میانگین 60 % 127
شکل 5-40:پلان بافتار3 تحت شرایط تکیه­گاهی C3. 129
شکل 5-41:منحنی­های پاسخ بار- تغییرمکان بافتار3 برای شرایط تکیه­گاهی C3با در نظر گرفتن توزیع­های مختلف خودتنش؛ الف- مقایسه­ی منحنی­های پاسخ به ازای توزیع خودتنش یکنواخت و غیریکنواخت-1 با میانگین 50%، ب- مقایسه­ی منحنی­های پاسخ به ازای توزیع خودتنش یکنواخت و غیریکنو اخت-2 با میانگین 50%.. 130
شکل 5-42: منحنی­های پاسخ بار- تغییرمکان بافتار3 برای شرایط تکیه­گاهی C3با در نظر گرفتن توزیع­های مختلف خودتنش؛ الف- مقایسه­ی منحنی­های پاسخ به ازای توزیع خودتنش یکنواخت و غیریکنواخت با میانگین 40%، ب- مقایسه­ی منحنی­های پاسخ به ازای توزیع خودتنش یکنواخت و غیریکنواخت با میانگین 60 %.. 131
شکل 5-43: مقایسه­ی منحنی­های بار- تغییرمکان بافتار3 با فرض توزیع یکنواخت50 % در شرایط تکیه­گاهی C1، C2و C3. 133
شکل 5-44:شماره و نام­گذاری بافتار 1؛ الف- پلان بافتار 1، ب- مدول بافتار 1، پ- نمای جلویی بافتار 1.. 135
شکل 5-45:مقایسه­ی پاسخ­های بار- تغییرمکان برای توزیع یکنواخت 50% با حذف اعضای بحرانی کابل­ها و دستک­ها.. 136
شکل 5-46:مقایسه­ی پاسخ­های بار- تغییرمکان برای توزیع غیریکنواخت-1 با حذف اعضای بحرانی کابل­ها و دستک­ها؛ الف- توزیع خودتنش شماره­ی2، ب-توزیع خودتنش شماره­ی3.. 136
شکل 5-47:مقایسه­ی پاسخ­های بار- تغییرمکان برای توزیع غیریکنواخت-2 با حذف اعضای بحرانی کابل­ها و دستک­ها؛ الف- توزیع خودتنش شماره­ی4، ب-توزیع خودتنش شماره­ی5.. 137
شکل 5-48:مقایسه­ی پاسخ­های بار- تغییرمکان بافتار1 بین توزیع یکنواخت با توزیع­های غیریکنواخت ناشی از حذف کابل؛ الف- کابل بحرانی مربوط به هر توزیع، ب- کابل بحرانی مربوط به توزیع یکنواخت.. 139
شکل 5-49: مقایسه­ی پاسخ­های بار- تغییرمکان بافتار1 بین توزیع یکنواخت با توزیع غیریکنواخت ناشی از حذف دستک­ها.. 139
شکل 5-50: مقایسه­ی پاسخ­های بار- تغییرمکان برای توزیع یکنواخت 50% با حذف اعضای بحرانی کابل­ها و دستک­ها.. 141
شکل 5-51: مقایسه­ی پاسخ­های بار- تغییرمکان برای توزیع غیریکنواخت-1 با حذف اعضای بحرانی کابل­ها و دستک­ها؛ الف- توزیع خودتنش شماره­ی2، ب-توزیع خودتنش شماره­ی3.. 142
شکل 5-52: مقایسه­ی پاسخ­های بار- تغییرمکان برای توزیع غیریکنواخت-2 با حذف اعضای بحرانی کابل­ها و دستک­ها؛ الف- توزیع خودتنش شماره­ی4، ب-توزیع خودتنش شماره­ی5.. 143
شکل 5-53: مقایسه­ی پاسخ­های بار- تغییرمکان بین توزیع یکنواخت با توزیع غیریکنواخت ناشی از حذف عنصر کابلی.. 144
شکل 5-54:مقایسه­ی پاسخ­های بار- تغییرمکان بین توزیع یکنواخت با توزیع­های غیریکنواخت ناشی از حذف دستک؛ الف- دستک بحرانی مربوط به هر توزیع، ب- دستک بحرانی مربوط به توزیع یکنواخت.. 144
شکل 5-55: شماره و نام­گذاری بافتار2؛ الف- پلان بافتار2، ب- مدول زوج بافتار2، پ- مدول فرد بافتار2، ت- نمای جلویی بافتار2.. 147
شکل 5-56:مقایسه­ی پاسخ­های بار- تغییرمکان برای توزیع یکنواخت 50% با حذف اعضای بحرانی کابل­ها و دستک­ها.. 148
شکل 5-57:مقایسه­ی پاسخ­های بار- تغییرمکان برای توزیع غیریکنواخت-1 با حذف اعضای بحرانی کابل­ها و دستک­ها؛ الف- توزیع خودتنش شماره­ی2، ب-توزیع خودتنش شماره­ی3، پ- توزیع خودتنش شماره­ی 4.. 149
شکل 5-58: مقایسه­ی پاسخ­های بار- تغییرمکان برای توزیع غیریکنواخت-2 با حذف اعضای بحرانی کابل­ها ودستک­ها؛ الف- توزیع خودتنش شماره­ی5، ب-توزیع خودتنش شماره­ی6، پ- توزیع خودتنش شماره­ی7.. 150
شکل 5-59: مقایسه­ی پاسخ­های بار- تغییرمکان ناشی از حذف کابل­ها و دستک­ها به ازای توزیع یکنواخت و توزیع غیریکنواخت-1؛ الف- ناشی از حذف کابل­ها، ب- ناشی از حذف دستک­ها.. 152
شکل 5-60: مقایسه­ی پاسخ بار- تغییرمکان ناشی از حذف کابل­ها و دستک­ها به ازای توزیع یکنواخت و توزیع غیریکنواخت-2؛ الف- ناشی از حذف کابل­ها، ب- ناشی از حذف دستک­ها.. 153
شکل 5-61: مقایسه­ی پاسخ­های بار- تغییرمکان برای توزیع یکنواخت 50% با حذف اعضای بحرانی کابل­ها و دستک­ها.. 155
شکل 5-62: مقایسه­ی پاسخ­های بار- تغییرمکان برای توزیع غیریکنواخت-1 با حذف اعضای بحرانی کابل­ها ودستک­ها؛ الف- توزیع خودتنش شماره­ی2، ب-توزیع خودتنش شماره­ی3، پ- توزیع خودتنش شماره­ی4.. 156
شکل 5-63: مقایسه­ی پاسخ­های بار- تغییرمکان برای توزیع غیریکنواخت-2 با حذف اعضای بحرانی کابل­ها و دستک­ها؛ الف- توزیع خودتنش شماره­ی5، ب- توزیع خودتنش شماره­ی6، پ- توزیع خودتنش شماره­ی7.. 157
شکل 5-64:مقایسه­ی منحنی­های بار- تغییرمکان بافتار2 ناشی از حذف اعضای کابلی با فرض توزیع یکنواخت و توزیع غیریکنواخت-1؛ الف- عضو کششی بحرانی مربوط به هر توزیع، ب- عضو کششی بحرانی مربوط به توزیع یکنواخت.. 158
شکل 5-65:مقایسه­ی منحنی­های بار- تغییرمکان بافتار2 ناشی از حذف دستک­ها با فرض توزیع یکنواخت و غیریکنواخت-1.. 159
شکل 5-66: مقایسه­ی منحنی­های بار- تغییرمکان ناشی از حذف اعضای کابلی با فرض توزیع یکنواخت و غیریکنواخت-2؛ الف- عضو کششی بحرانی مربوط به هر توزیع، ب- عضو کششی بحرانی مربوط به توزیع یکنواخت.. 159
شکل 5-67:مقایسه­ی منحنی­های بار- تغییرمکان بافتار2 ناشی از حذف دستک­ها با فرض توزیع یکنواخت و غیریکنواخت-2.. 160
شکل 5-68:شماره و نام­گذاری بافتار3؛ الف- مدول­های بافتار3، ب- اعضای مدول بافتار3، پ- نمای جلویی بافتار3، ث- مدول­های کابلی پایین، ث- اعضای مدول کابلی پایین.. 164
شکل 5-69:مقایسه­ی پاسخ­های بار- تغییرمکان برای توزیع یکنواخت 50% با حذف اعضای بحرانی کابل­ها و دستک­ها.. 165
شکل 5-70:مقایسه پاسخ­های بار- تغییرمکان برای توزیع غیریکنواخت-1 با حذف اعضای بحرانی کابل­ها و دستک­ها؛ الف- توزیع خودتنش شماره­ی2، ب- توزیع خودتنش شماره­ی3، پ- توزیع خودتنش شماره­ی4، ت- توزیع خودتنش شماره­ی5.. 166
شکل 5-71:مقایسه­ی پاسخ­های بار- تغییرمکان برای توزیع غیریکنواخت-2 با حذف اعضای بحرانی کابل­ها و دستک­ها؛ الف- توزیع خودتنش شماره­ی6، ب-توزیع خودتنش شماره­ی7، پ- توزیع خودتنش شماره­ی8، ت- توزیع خودتنش شماره­ی9.. 167
شکل 5-72: مقایسه­ی پاسخ­های بار- تغییرمکان ناشی از حذف کابل­ها به ازای توزیع­های یکنواخت و غیریکنواخت-1.. 168
شکل 5-73: مقایسه­ی پاسخ­های بار- تغییرمکان بافتار3 ناشی از حذف دستک­ها به ازای توزیع­های یکنواخت و غیریکنواخت-۱؛ الف- دستک بحرانی مربوط به هر توزیع، ب- دستک بحرانی مربوط به توزیع یکنواخت.. 169
شکل 5-74:مقایسه­ی پاسخ­های بار- تغییرمکان بافتار3 ناشی از حذف کابل­ها به ازای توزیع­های یکنواخت و غیریکنواخت-2؛ الف- کابل بحرانی مربوط به هر توزیع، ب- کابل بحرانی مربوط به توزیع یکنواخت.. 170
شکل 5-75:مقایسه­ی پاسخ­های بار- تغییرمکان بافتار3 ناشی از حذف دستک­ها به ازای توزیع­های یکنواخت و غیریکنواخت-2.. 170
شکل 5-76: مقایسه­ی پاسخ­های بار- تغییرمکان برای توزیع یکنواخت 50 % با حذف اعضای بحرانی کابل­ها و دستک­ها.. 174
شکل 5-77:مقایسه­ی پاسخ­های بار- تغییرمکان برای توزیع غیریکنواخت-1 با حذف اعضای بحرانی کابل­ها و دستک­ها؛ پ- توزیع خودتنش شماره­ی4، ت- توزیع خودتنش شماره­ی5.. 175
شکل 5-78: مقایسه­ی پاسخ­های بار- تغییرمکان برای توزیع غیر یکنواخت-2 با حذف اعضای بحرانی کابل­ها و دستک­ها؛ الف- توزیع خودتنش شماره­ی6، ب- توزیع خودتنش شماره­ی7، پ- توزیع خودتنش شماره­ی8، ت- توزیع خودتنش شماره­ی9.. 176
شکل 5-79:مقایسه­ی پاسخ­های بار- تغییرمکان بافتار3 ناشی از حذف کابل­ها به ازای توزیع­های یکنواخت و غیریکنواخت-1.. 177
شکل 5-80:مقایسه­ی پاسخ­های بار- تغییرمکان بافتار3 ناشی از حذف دستک­ها به ازای توزیع­های یکنواخت وغیریکنواخت-1؛ الف- دستک بحرانی مربوط به هر توزیع، ب- دستک بحرانی مربوط به توزیع یکنواخت.. 177
شکل 5-81: مقایسه­ی پاسخ­های بار- تغییرمکان بافتار3 ناشی از حذف کابل­ها به ازای توزیع­های یکنواخت و غیریکنواخت-2.. 178
شکل 5-82: مقایسه­ی پاسخ­های بار- تغییرمکان بافتار3 ناشی از حذف دستک­ها به ازای توزیع­های یکنواخت و غیریکنواخت-2؛ الف- دستک بحرانی مربوط به هر توزیع، ب- دستک بحرانی مربوط به توزیع.. 178
 فصل اول- کلیات
 1-1- مقدمه
معماران و مهندسان، همواره در پی یافتن راه حل‌های جدید برای حل مسئله­ی فضاهای محصور بوده‌اند. با صنعتی شدن و توسعه­ی دنیای مدرن، تقاضا برای استفاده از سازه‌های با دهانه‌های بزرگ افزایش یافت. تا اواسط قرن هجدهم، مصالح اصلی در دسترس برای معماران و مهندسان، سنگ، چوب و آجر بود. سنگ و آجر، در برابر فشار، مقاوم، ولی در برابر کشش ضعیف بودند؛ به همین دلیل برای سازه‌های سه­بعدی مثل گنبدها و طاق‌ها مناسب بودند. با وقوع انقلاب صنعتی، گسترش تولید آهن و سپس فولاد، امکان تولید مصالح با مقاومت زیاد، ساخت ساختمان‌های با ارتفاع بیشتر و دهانه‌های وسیع­تر فراهم شد. همزمان، تقاضا جهت سازه‌های با دهانه­ی وسیع برای پل­ها، ایستگاه‌ها، ساختمان انبارها و کارخانه‌ها افزایش یافت. در ابتدا مجموعه‌ای از خرپاهای متنوع شکل گرفت و در مراحل بعد، سازه‌های مشبک فضایی سه­بعدی به وجود آمدند. بسیاری از فرم‌های سازه‌ای بویژه اغلب شبکه‌های فضایی از مدول‌هایی تشکیل شده‌اند. نظریه­ی ساخت ساختمان‌های مدولار تقریباً ۱۵۰ سال قبل، با طراحی، ساخت و نصب قاب‌های فلزی کریستال پالاس در «هاید پارک» لندن شکل عملی یافت و در دهه­های 50 و 60 میلادی، سیستم­های مشبک فضایی در تمام دنیا مورد استفاده قرار گرفت.
سازه­های فضاکار گروهی از سازه­ها هستند که دارای رفتار مسلط سه­بعدی بوده و برعکس، سازه­های مسطح نظیر خرپاهای صفحه­ای، مجموعه بافتار، بارهای خارجی، نیروهای داخلی، تغییر مکان­های سازه­ای در فضای سه­بعدی تعریف می­شوند و در عمل، سازه­های فضاکار به گروه خاصی از سازه­ها گفته می­شود که شامل گنبدها، چلیک­ها، دکل­ها، شبکه­های کابلی، سیستم­های پاشامی، سازه­های تاشو و کش­بست­ها هستند[1].
 1-2- تعریف مسئله و بیان اصل تحقیق
سازه­های فضاکار کش­بستی نوع جدیدی از سازه­های فضاکار هستند که در سال­های اخیر مورد توجه طراحان قرار گرفته است. این سازه­ها از جهان هنر وارد علم مهندسی سازه شده­اند. در تعریف این سازه­ها باید گفت که یک سیستم کش­بستی متشکل است از هر مجموعه­ی دلخواهی از اعضای کششی که به یک بافتار[1] کش­بستی اعضای فشاری متصل شده باشد.منظور از بافتار کش­بستی، بافتاری است که بتوان آن را توسط برخی مجموعه­ی اعضای کششی داخلی پایدار نمود. اگر برای پایدارسازی این بافتار هیچ عضو کششی مورد نیاز نباشد، در آن­صورت این بافتار یک بافتار کش­بستی نخواهد بود[2]. سیستم­های کش­بستی دارای دو مشخصه­ی مهم هستند؛ نخست این­که فرم­یابی­های[2] آنها دارای حالت خودتنش است و دوم این­که ممکن است اندازه­ی تغییر مکان­ها بزرگ باشد، حتی اگر اندازه­ی تغییر شکل­ها کوچک باشد. بنابراین در بررسی رفتار این سازه­ها در نظر گرفتن اثرات غیرخطی الزامی است [3].
یکی از مسائل مهم، بحث خودتنیدگی و تأثیر آن بر پایداری اینگونه از سازه­هاست. خودتنیدگی، تنش­های اولیه­ای است که به محض مونتاژ کردن عناصر در سیستم ایجاد می­شود[4]. خودتنیدگی با کوتاه کردن کابل­ها و یا طویل کردن میله­ها از یک هندسه­ی بدون تنش ایجاد می­شود[5]. بدیهی است که خودتنیدگی اولیه که به سیستم اعمال می شود، نمی­تواند هر مقداری باشد، بلکه باید به­گونه­ای باشدکه تعادل بافتار حفظ شود. این مسئله مدت­هاست که محققین برای آن روش­هایی ارائه نموده­اند و سبب باز شدن مبحثی تحت عنوان فرم­یابی سازه­های کش­بستی شده­اند. در این روش­ها مجهولات ممکن است به دو صورت باشند؛ یکی خودتنیدگی و دیگری هندسه­ی سازه. در این تحقیق، فرض شده که هندسه­ی سازه مشخص است و تأثیر حالت­های مختلف خودتنیدگی در رفتار پایداری استاتیکی سازه­های کش­بستی مورد بررسی قرارمی­گیرد. تحلیل­هایی که در این پایان­نامه انجام می­شود، در دو بخش تحلیل ایستایی خرابی و تحلیل مسیر جایگزین استاتیکی با در نظر گرفتن تأثیر الگوهای خودتنش خواهد بود.
 1-3- ضرورت و هدف انجام تحقیق
از زمان معرفی سازه­های کش­بستی توسط Snelson ,Fuller و Emmerich به سال 1948، سازه­های کش­بستی موضوعی جذاب و جالب توجه برای محققان بوده است. توانایی این سازه­ها برای حفظ حالت تعادل خود بدون حضور نیروهای خارجی (خاصیت پیش­تنیدگی[3])، خاصیت انعطاف­پذیری و نیز وزن کم این سازه­ها، انگیزه­ای برای مطالعه­ی بیشتر دانشمندان و مهندسان در زمینه­ی سازه­های کش­بستی بوده است [6].
در ابتدای ابداع این سیستم­ها، حتی برخی از مخترعین این سیستم­ها نیز چندان به کاربرد سازه­ای آن خوش­بین نبودند. اما امروزه و با گذشت حدود نیم ­قرن، پروژه­های بزرگ با استفاده از این سیستم­ها نظیر سالن دوچرخه­سواری جهان در سوئیس، اسکله­ی ابری در Yverdon، پل Kuripla در استرالیا و... اجرا شده است. تا جایی که محققان، این سیستم­ها را سیستم­های سازه­ای آینده می­دانند.
سازه­های فضاکار کش­بستی به­خاطر تعداد نسبتاً کمِ اعضای فشاری به ­صورت سازه­های سبک می­باشند. همچنین این سازه­ها قابلیت تاشوندگی[4] دارند. تاشوندگی ضمن کاهش حجم سیستم­های کش­بستی انبار کردن و انتقال این سیستم­ها را آسان می­سازد. سیستم­های کش­بستی به­خاطر مزیت­های قابل توجهی که دارند، در سال­های اخیر توجه زیادی را به خود جلب کرده­اند و لذا لزوم گسترش تحقیق در زمینه­ی رفتار پایداری این سازه­ها احساس می­شود.

👇 تصادفی👇

پاورپوینت درس منابع آبMATLAB for neuroscientists: an introduction to scientific computing in MATLABایدزگزارش کارآموزی تابلوهاي برقشخصیت پردازی در منظومه ی لیلی و مجنون نظامیپیشینه پرچم ایرانمجموعه پروژه های تاسیسات الکتریکی و مکانیکی برای 9 پلان و ساختمان متفاوتدانلود گزارش کارآموزی در عکاسی (با قابلیت ویرایش و فرمت Word ورد doc)تعداد صفحات 119 ✅فایل های دیگر✅

#️⃣ برچسب های فایل بررسی رفتار پایداری استاتیکی سازه های فضاکار کِش بستی بر اثر تغییر در توزیع خودتنیدگی آنها WORD

بررسی رفتار پایداری استاتیکی سازه های فضاکار کِش بستی بر اثر تغییر در توزیع خودتنیدگی آنها WORD

دانلود بررسی رفتار پایداری استاتیکی سازه های فضاکار کِش بستی بر اثر تغییر در توزیع خودتنیدگی آنها WORD

خرید اینترنتی بررسی رفتار پایداری استاتیکی سازه های فضاکار کِش بستی بر اثر تغییر در توزیع خودتنیدگی آنها WORD

👇🏞 تصاویر 🏞