👈فول فایل فور یو ff4u.ir 👉

بررسي عددي و آزمايشگاهي وقوع پديده کاويتاسيون در مجاري تخليه کننده تحتاني word

ارتباط با ما

دانلود


بررسي عددي و آزمايشگاهي وقوع پديده کاويتاسيون  در مجاري تخليه کننده تحتاني word
 فهرست مطالب
عنوان صفحه
 فصل اول: مقدمه
1-1-مقدمه2
1-2-متدولوژي تحقيق2
1-2-1-تعريف تخليه کننده تحتاني2
1-2-2-ميدان جريان درتخليه کننده5
1-2-3-مکانيزم کاويتاسيون در تخليه کننده ها6
1-2-4-پارامترهاي موثر بر آن10
1-2-5-راه هاي جلوگيري از آن10
1-3-اهميت موضوع11
1-4-اهداف تحقيق11
1-5-معرفي فصول پايان نامه12
 
 
فصل دوم : مروري بر پيشينه تحقيق
2-1-1-روش تجربي14
2-1-2-روش رياضي18
2-2-طرح هيدروليكي تخليه کننده ها19
2-2-1-بررسي جريان آزاد در تخليه کننده ها19
2-2-2-بررسي جريان تحت فشار در مجاري تخليه کنند ها21
2-2-3-جريان آب و هوا در تخليه کننده تحتاني24
2-3-هوادهي در تخليه کننده تحتاني31
2-3-1-مقدمه اي بر هوادهي31
2-3-2-لزوم هوادهي پايين دست دريچه ها32
2-3-3-عوامل موثر بر هواگيري جريان پايين دست دريچه32
2-3-4-هوادهي بين دو دريچه33
2-3-5-ملاحظات طراحي34
 
 
فصل سوم: کارهاي آزمايشگاهي و عددي
3-1-مقدمه37
3-2-مشخصات كلي سد نرماشير38
3-2-1-رودخانه نرماشير38
3-2-2-موقعيت جغرافيايي و مشخصات کلي سدنرماشير و تاسيسات وابسته38
3-2-3-تخليه کننده تحتاني39
3-3-شرحي بر مدل‌هاي فيزيکي40
3-3-1-معادلات حاکم40
3-3-2-آناليز ابعادي42
3-3-3-اصول تشابه سازي43
3-4-طرح و ساخت مدل45
3-4-1-مقياس مدل45
3-4-2-اجزاء مدل46
3-4-3-آب بندي مدل52
3-4-4-تقويت نمودن مدل52
3-5-ابزارهاي اندازه گيري52
3-5-1-اندازه گيري فشار53
3-5-2-اندازه‌گيري دبي جريان54
3-5-3-اندازه‌گيري ارتفاع آب مخزن56
3-5-4-اندازه‌گيري سرعت هوا56
3-5-5-خطاهاي اندازهگيري در مدل57
3-6-شرحي بر مدل عددي59
3-6-1-ديناميک سيالات محاسباتي59
3-6-2-معرفي نرم افزار60
3-6-3-مراحل شبيه سازي جريان در تخليهکننده تحتاني در نرم افزار FLOW-3D61
 فصل چهارم: نتايج و تفسير آنها
4-1-مقدمه67
4-2-كارهاي آزمايشگاهي و نتايج حاصله67
4-2-1-نحوه انجام آزمايشات67
4-2-2-بررسي نتايج حاصل از آزمايشات69
4-2-3-مقايسه نتايج آزمايشگاهي و عددي80
 فصل پنجم: جمع بندي و ارائه پيشنهادات
5-1-مقدمه85
5-2-جمع بندي نتايج85
5-2-1-نتايج آزمايشگاهي85
5-2-2-نتايج عددي89
5-2-3- ارائه پيشنهادات90
فهرست مراجع109
 فهرست اشکال
عنوان صفحه
 شکل(1-1) تخليه کننده تحتاني در يک سد خاکي5
شکل(1-2) دريچه کشوئي تحتاني6
شکل(1-3) جريان در لوله ونتوري و تعريف انديس کاويتاسيون9
شكل(2-1) پارامترهاي مؤثر در آزمايش دريچه14
شكل(2-2) پروفيل جريان خروجي از دريچه15
شكل(2-3) پروفيل بدون بعد جريان خروجي از دريچه15
شکل(2-4) نمايي از تبديل در آزمايش سوامي16
شکل(2-5) نمودار تغييرات ضريب C براي دريچه روي سرريز20
شکل(3-1) نمايي از مخزن تامين هد47
شکل(3-2) نمايي از دهانه زنگولهاي47
شکل(3-3) نمايي از بالادست دريچه اضطراري48
شکل(3-4) نمايي از مقطع مجرا شامل شيار و مجراي پايين دست دريچه اضطراري49
شکل(3-5) نمايي از دريچه اضطراري و سرويس(مقطع و پلان)50
شکل(3-6) تونل انتقال51
شکل(3-7) نمايي از تونل انتقال51
شکل (3-8) توزیع مکانی پیزومترها در مجرای مدل و دریچه ها ... ........................ 68
شکل(3-9) نمائي از تابلو قرائت فشارها53
شکل(3-10) نمايي از ليمينيمتر جهت اندازهگيري تغييرات سطح آب روي سرريز55
شکل(3-11) نمايي از سرريز لبه تيز مستطيلي و Point Gage مربوطه55
شکل(3-12) تصوير کانال آرام کننده جريان به همراه لمينيمتر(دستگاه اندازه گيري عمق آب)56
شکل(3-13) سرعت سنج (Hot Wire) استفاده شده در اندازه گيري سرعت هوا57
شکل(3-14) نمايش قسمت Model SetupError! Bookmark not defined.
شکل(3-15) تعيين فيزيک مسئله توسط نرمافزارError! Bookmark not defined.
شکل(3-16) انتخاب سيالError! Bookmark not defined.
شکل(3-16) نمايش تعداد و محل بلوکهاي مشبندي شده و شرايط مرزي آنها61
شکل(3-17) نماي سه بعدي از مدل فيزيكي62
شکل(3-18) محل اوليه سيال قبل شروع آناليز63
شکل(4-1) تغييرات ضريب آبگذري در هدهاي مختلف70
شکل(4-2) تغييرات ضريب آبگذري در هدهاي مختلف70
شکل(4-3) تغييرات ميزان آبگذري در هدهاي مختلف71
شکل(4-4) تغييرات ميزان آبگذري در هدهاي مختلف71
شکل(4-5) تغييرات عدد فرود به ازاي هدهاي مختلف72
شکل(4-6) تغييرات عدد فرود به ازاي هدهاي مختلف72
شکل(4-7) تغييرات ضريب هوادهي در هدهاي مختلف73
شکل(4-8) تغييرات ضريب هوادهي در بازشدگي هاي مختلف در عملکرد توام74
شکل(4-9) تغييرات دبي هواي ورودي به لوله هواده74
شکل(4-10) تغييرات دبي هواي ورودي به لوله هواده در حالت توام75
شکل(4-11) تغييرات دبي هوادهي نسبت به بازشدگي‌هاي مختلف دريچه اضطراري سد76
شکل(4-12) توزيع فشاروارد بر كف مجرا در هدcm 67077
شکل(4-13) توزيع فشاروارد بر ديواره سمت راست مجرا در هد cm 67078
شکل(4-14) توزيع فشاروارد بر ديواره سمت راست مجرا در هد cm 67079
 فهرست جداول
عنوان صفحه
 جدول(2-1) ضرايب افت زانوها. 22
جدول(2-2) معرفي ضرايب افت تبديلهاي واگرا به ازاء زواياي مختلف واگرائي23
جدول(3-1) مشخصات تخليه کننده تحتاني سدنرماشير39
جدول(3-2) نيروها و معادلات ابعادي آنها41
جدول(3-3) پارامترهاي بي بعد مورد استفاده در مدلهاي فيزيکي42
جدول(3-4) توزيع مكاني پيزومترها و معرفي موقعيت مكاني آنها54
جدول(5-1) مقادير انديس كاويتاسيون درمحدوده بحراني شيار دريچه سرويس در عملكرد 100% دريچه‌ها86
جدول(5-2) مقادير انديس كاويتاسيون درمحدوده بحراني شياردريچه اضطراري درعملكرد 100% دريچه‌ها86
 فصل اول
 مقدمه و کلیات
 1-1-مقدمه
سال‌ها است که مصرف آب توسط انسانها در موارد مختلف، کشاورزي، مشروب، صنعت و توليد برق شروع شده است.در واقع آب يکي از عوامل مهم پيشرفت جوامع مختلف دنيا به حساب آمده و انتقال آن به صورت صحيح چه از نظر تکنيکي و چه از نظر اقتصادي تعيين کننده است.نياز انسانها به آب با سرعت در حال افزايش است و بايد شرايطي را ايجاد کرد که طراحي پروژه هاي عظيم انتقال آب با شرايط آسان و مناسب صورت پذيرد.
باوجود آنکه محققين زيادي همواره در مورد سيستم هاي مختلف انتقال آب تحقيق مي کنند و هرروزه نتايج گرانبهايي را از تحقيقات محلي ، آزمايشگاهي وعددي خود بدست مي آورند ولي بنظر مي رسد که هنوز در بعضي موارد مسائلي غير منتظره باعث مي شود که ديدهاي متفاوتي از هر عملکرد نمايان شود
1-2-روش تحقيق
عليرغم مطالعات فراوان در اين زمينه ملزم بر آن گرديد تا در اين پايان نامه که با تعريف جامع و کاملي از تخليه کننده هاي تحتاني با بررسي ميدان جريان و تحليل مکانيزم کاويتاسيون در اين سازه ها به پارامترهاي موثر بر اين وقايع و لزوم تحقيق در اين زمينه پرداخته شود.
 1-2-1-تعريف تخليه کننده تحتاني
در مواردي که عمق آب در مخزن سد زياد است ،براي مصارف آب در پايين دست و همچنين براي تخليه سد در مواقع اضطراري ودر بعضي موارد براي تخليه رسوبات انباشته شده در مخزن سد از تخليه کننده هاي تحتاني استفاده مي شود .اجزاء معمول تخليه کننده‌ها عبارتند از: کانال ورودي آبگير[1] يا ساختمان آبگير، مجراي آب بر، آبراه يا تونل[2]، اتاق دريچه پايين‌دست، شوت يا سرسره[3]، انرژي گير و مجراي خروجي.يک تخليه کننده ممکن است شامل همه و يا تعدادي از اجزاء مذکور باشد (ابريشمي، حسيني 1387). از تخليه کننده‌ها اغلب براي انحراف آب در زمان ساخت نيز استفاده مي‌شود و ممکن است در صورت داشتن قابليت اطمينان زياد، براي کمک به تخليه سيلاب طرح نيز استفاده شوند. اين سازه­ها در سدهاي قوسي يا وزني نسبتاً کوچکتر ولي در سدهاي خاکي بزرگ هستند(جانسن، 1988). براي کاهش طول قسمت تحت فشار، يک تخليه کننده بزرگ معمولاً به دو قسمت تحت فشار(که با يک دريچه با هد زياد کنترل مي­شود) و تونل خروجي(که جريان زير بحراني را به اتمسفر انتقال مي­دهد) تقسيم مي­شود(ويسچر و هاگر، 1998).
به طور کلي تخليه‌کننده‌ها به صورت زير طبقه بندي مي­شوند:
- بر اساس باز يا بسته بودن مجاري تخليه کننده؛ تخليه کننده بازو تخليه کننده تحتفشار
- بر اساس نوع بهره برداري هيدروليکي از آن؛ تخليه کننده دريچه دار و بدون دريچه
- بر اساس محل قرارگيري تخليه کننده؛ تخليه کننده تحتاني و تخليه کننده سطحي
- بر اساس اينکه تخليه­کننده به کجا منتهي مي شود، تخليه کننده کانالي(تخليه کننده­اي که به داخل کانال مي ريزد) و تخليه کننده رودخانه­­اي(تخليه کننده­اي که به داخل رودخانه مي­ريزد) (اسميت،1990).
- به منظور تنظيم ميزان آب­گذري مجراي تخليه­کننده
بدين ترتيب خروجي هاي تحتاني در راستاي اهدافي به شرح زير ساخته مي شوند:
- پر کردن مخزن
- پايين آوردن سطح آب در مخزن و شستشوي رسوبات
- انحراف سيلاب و دبي پسماند

👇 تصادفی👇

بررسی ویژگی های پوشک کامل کودک در تولیدات داخلی و خارجیپرسشنامه 30سوالی شیوه های فرزند پروری (بامریند)سوالات تخصصی رشته کارشناسی ارشد حقوق - حقوق خصوصی - حقوق مدنی 1 یک کد درس: 1223145دانلود مقاله و پروژه بررسی خواص شیشه و شیشه سرامیکپیاده سازی یک شبکه حسگر بی سیم و مطالعه ابزار شبیه سازی شبکه های ‏حسگر بی‌سیمسورس درخواستی (پرسش وپاسخ آندروید و وب)بررسي علل و ميزان ضايعات آرد و نان هاي مختلفتاريخ زندگي پيامبر اكرم (صلي الله عليه و آله وسلم ) قبل و بعد از بعثتاقدام پژوهی چگونه توانستم دانش آموز پایه ی دوم را به درس قرآن علاقه مند سازم ✅فایل های دیگر✅

#️⃣ برچسب های فایل بررسي عددي و آزمايشگاهي وقوع پديده کاويتاسيون در مجاري تخليه کننده تحتاني word

بررسي عددي و آزمايشگاهي وقوع پديده کاويتاسيون در مجاري تخليه کننده تحتاني word

دانلود بررسي عددي و آزمايشگاهي وقوع پديده کاويتاسيون در مجاري تخليه کننده تحتاني word

خرید اینترنتی بررسي عددي و آزمايشگاهي وقوع پديده کاويتاسيون در مجاري تخليه کننده تحتاني word

👇🏞 تصاویر 🏞