👈فول فایل فور یو ff4u.ir 👉

بررسي تهيه كود كمپوست ترکیبی لجن و زباله word

ارتباط با ما

دانلود


بررسي تهيه كود كمپوست ترکیبی لجن و زباله word
فهرست مطالب
عنوان
صفحه
فصل اول: مقدمه
فصل اول: مقدمه
1
1-1- کلیات
2
1-2- ضرورت انجام تحقیق
3
1-3- انجام تحقیق
3
1-3- اهداف تحقيق
3
فصل دوم: سیستم ها و عوامل موثر بر تخمیر
 
فصل دوم: ادبيات موضوع
6
2-1- شناخت کمپوست تركيبي
6
2-2- اجزا موجود در زباله
7
2-3- لجنهای فاضلاب شهری
9
2-3-1- لجن اولیه
10
2-3-2- لجنهای بیولوژیکی
10
2-3-3- لجنهای شیمیایی
11
2-4- ضرورت کنترل و تصفیه لجن فاضلاب شهری
11
2-5- اهداف و مقررات مربوط به استفاده مجدد و دفع لجن
12
2-6- تعریف کمپوست
13
2-7- مباحث اساسی تهیه کمپوست
14
2-8- روشهای تئوریک تولید کمپوست
15
2-8-1- تجزیه هوازی
15
2-8-2- تجزیه غیر هوازی
18
2-9- کمپوست تركيبي
19
2-10- انواع کمپوست تركيبي
19
2-11- خصوصیات کمپوست
20
2-12- ویژگیها و موارد مصرف کمپوست
21
2-12-1- کاهش آلودگی محیط زیست ( آب و هوا )
22
2-12-2- جلوگیری از فرسایش خاک
22
2-12-3- قابلیت نگاهداری آب در زمین
23
2-12-4- متخلخل نمودن خاک
23
2-12-5- سایر موارد کاربرد کمپوست
23
2-13- پژوهش های انجام شده
24
2-14- روشهای تولید کمپوست
25
2-15- فرآیند ویندرو
28
2-15-1- تاریخچه کاربرد فرآیند ویندرو
29
2-15-2- راهبری سیستم
30
2-15-3- اثرات زیست محیطی و بهداشتی
33
2-16- فرآیند توده های ثابت
34
2-16-1- تاریخچه کاربرد توده های ثابت هوادهی شده
35
2-16-2- تشریح فرآیند
36
2-16-3- وضعیت موجود
43
2-16-4- چشم اندازهای اخیر
43
2-17- سیستمهای کمپوست راکتوری
45
2-17-1- راکتورهای جریان عمودی جامدات
45
2-17-2- راکتور بیوسل
48
2-17-3- راکتور BAV
48
2-18- راکتورهای جریان افقی و شیب دار جامدات
49
2-18-1- استوانه های چرخان
49
2-18-2- راکتور دانو
52
2-18-3- محفظه های با بستر همزده شده
52
2-18-4- راکتور فیرفیلد
54
2-19- محفظه های با بستر ثابت
55
2-19-1- راکتور پایگرو
55
2-19-2- راکتور تونلیBVA
56
2-20- میکروبیولوژی فرایند
56
2-20-1- الگوی دما – زمان
58
2-21- عوامل موثر بر تخمیر
59
2-21-1- هوادهی
60
2-21-2- میزان هوادهی مورد نیاز و مکانیزم های آن
61
2-21-3- میزان رطوبت
62
2-21-4- کنترل رطوبت
64
2-21-5- نسبت C/N
65
فصل سوم: روشها و لوازم مورد استفاده
 
فصل سوم: روشها و لوازم مورد استفاده
 
68
3-1- وسایل مورد نیاز
68
3-1-1- طراحی و ساخت واحد نمونه آزمایشگاهی
68
3-1-2- عملیات انتقال، شناسایی مواد
69
3-1-3- تهیه مخلوط اولیه کمپوست
69
3-2- مطالعات آزمایشگاهی
71
3-3- انتقال لجن تصفیه خانه به آزمایشگاه
71
3-4- بررسی کیفی لجن های تولیدی و زباله
71
3-5- اندازه گیری دما
72
3-6- تعیین ماده آلی و کربن
72
3-6- تعیین نيتروژن
73
3-6- تعیین رطوبت
73
3-9- تعیین pH
74
3-10- تغلیظ لجن
74
3-12- اقدامات پایش و کنترل فرآیند
74
3-12-1- پایش فرآیند
75
3-12-2- کنترل فرآیند
76
فصل چهارم: نتایج و تحليل داده ها
فصل چهارم: نتایج و تحليل داده ها
78
4-1- آزمايش مرحله اول كمپوست تركيبي
78
4-1-1- پایش و کنترل فرآیند در آزمايش مرحله اول كمپوست تركيبي
81
4-1-2- نتایج آزمایش مرحله اول كمپوست تركيبي
82
4-2- آزمایشمرحله دوم كمپوست تركيبي
85
4-2-1- شرح آزمایش مرحله دوم كمپوست تركيبي
85
4-2-2- تحلیل آزمایش مرحله دوم كمپوست تركيبي
89
4-2-3- نتایج آزمایش مرحله دوم كمپوست تركيبي
90
4-3- معیارهای ارزیابی عملکرد سیستم در تثبیت لجن
90
4-3-1- کنترل فلزات سنگین
90
4-3-2- کنترل پاتوژنها
91
4-3-3- کنترل بو
92
4-3-5- اندازه گیری مواد آلی باقیمانده
93
 فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادها
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادها
95
5-1- نتیجه گیری
95
5-2- پیشنهادات
97
منابع و ماخذ
99
 
 فهرست شکل ها
عنوان
صفحه
شکل (2-1)- سیکل کربن و نیتروژن در فرايندهای هوازی
17
شکل ( 2-2)- شمایی از فرایند ویندرو
27
شکل (2-3)- ابعاد و اندازه های متداول توده های کمپوست ویندرو
31
شکل (2-4)- نمودار ارتباط کاهش پاتوژنها با زمان و درجه حرارت در روش ویندرو
33
شکل (2-5) -مراحل اصلی فرآیند کمپوست به توده های ثابت هوادهی شده
37
شکل (2-6)- سطح مقطع یک نمونه ثابت هوادهی شده
39
شکل (2-7) -نماهایی از توده های ثابت هوادهی شده
40
شکل (2-8)-درجه حرارت در توده های ثابت هوادهی شده با مواد مختلف
42
شکل (2-9)- راکتورهای جریان عمودی با بستر جامدات بهم زده
46
شکل (2-10)- راکتورهای جریان عمودی با بستر پرشده
47
شکل (2-11)- انواع راکتورهای کمپوست با استوانه های چرخان
51
شکل (2-12)- راکتورهای افقی کمپوست با بستر همزده شده
53
شکل (3-1)- نمایی از پایلوت ساخته شده
67
شکل (4-1)- نمودار تغییرات ph نسبت به زمان
79
شکل (4-2)- نمودار تغییرات دما نسبت به زمان
79
شکل (4-3)- نمودار تغییرات رطوبت نسبت به زمان
80
شکل (4-4)- نمودار تغییرات نرخ هوادهی نسبت به زمان
80
شکل (4-5)- نمودار تغییراتph نسبت به زمان
84
شکل (4-6)- نمودار تغییرات دما نسبت به زمان
85
شکل (4-7)- نمودار تغییرات رطوبت نسبت به زمان
85
شکل (4-8)- نمودار تغییرات نرخ هوادهی نسبت به زمان
86
 
فهرست جدول ها
عنوان
صفحه
جدول (1-1)- مقایسه آنالیز زباله در چندین منطقه جهان
8
جدول (1-2)- تعداد و انواع میکروارگانیسم های معمولی گرم کمپوست مرطوب
56
جدول (2-3)- حداکثر رطوبت مورد نیاز جهت کمپوست شدن مواد مختلف
64
جدول (2-4)- نسبت C/N در مواد مختلف
66
جدول (3-1)- آزمایشات تعیین فاکتورهای شاخص فرآیند کمپوست
70
جدول (3-2)- نتایج آزمایشات تعیین فاکتورهای شاخص فرآیند کمپوست
73
جدول(4-1)- آنالیز لجن (مرحله اول)
75
جدول(4-2)- آنالیز زباله (مرحله اول)
75
جدول(4-3)- آنالیز مخلوط اولیه کمپوست (مرحله اول)
76
جدول(4-4)- نتایج آزمایشات تعیین فاکتورهای شاخص فرآیند کمپوست (مرحله اول)
76
جدول(4-5)- نتایج آزمایشات تعیین فاکتورهای شاخص فرآیند کمپوست (مرحله دوم)
82
جدول (4-6)- .مقایسه فلزات سنگین کمپوست مرحله اول و دوم و لجن فاضلاب با استانداردهای کشورهای آلمان، ایتالیا و یونان
87
 فصل اول
مـقـدمـــه
1-1- کلیـات
امروزه در اقصی نقاط دنیا شاهد پیشرفت روز افزون ملل مختلف در کلیه زمینه ها، بالاخص اقتصادی می‌باشیم. در هیچ دوره ای جهان چنین دگرگونی سریعی را بر خود ندیده است. از مشخصه های این نظام نوین، تولید بیش از پیش که نتیجه آن مصرف گسترده است، می باشد. این مصرف نتیجه ای جز تولید انبوه مواد ناخواسته یا به عبارت ساده تر، زباله در پی نخواهد داشت. زباله در جوامع شهر نشین، علی الخصوص شهرهای بزرگ که بافت جمعیتی آنها به صورت متمرکز می باشد، به عنوان یک محصول ناخواسته و منفور که در اسرع وقت می بایست آن را از محیط زندگی شخصی دور کرد، تعریف می شود.
امروزه پس از تجارب و آزمایش های طولانی مشخص شده است که ارزشمندترین و مؤثرترین کودها و تقویت کننده ها از انسان بدست می آید. چینی ها قبل از ما این اصل را رعایت می کردند و مدفوعات انسانی را به زمین هایشان بازگشت می دادند[33]. واقعیت اینست که بحرانهای زیست محیطی با وارد کردن خسارات جانی و مالی جبران ناپذیر به انسانها هشدار می دهند که دیگر توان خود پالایی از تن خسته طبیعت بدر آمده است. با این باور مدتهاست که کشورهای پیشرفته به منظور حفاظت از محیط زیست، عملیات تصفیه مواد زائد نظیر فاضلابها را قبل از دفع اجباری نموده اند[32].
تصفیه فاضلابها همواره با تولید دو بخش مجزای پساب و لجن همراه می باشد، از این میان پسابها غالباً کیفیتی مطلوب جهت دفع به محیط دارند در حالیکه لجنها بدلیل آلودگی بسیار زیاد نیاز به تصفیه و تثبیت بیشتر دارند. در یک تصفیه خانه فاضلاب شهری، تأسیسات تصفیه و تثبیت لجن به مراتب حساستر، تخصصی تر و پر هزینه تر از سایر واحدها می باشند، چنانچه به عنوان مثال حدود 30 درصد از کل هزینه احداث تصفیه خانه گرگان به واحد تثبیت لجن اختصاص یافت. بر این اساس بایستی توجهات خاصی بر بهینه سازی فنی و اقتصادی روشهای تصفیه و تثبیت لجن معطوف گردد[32].
در کشورهای پیشرفته چندین سال است که تحقیقات جهت انتخاب الگوی بهینه تصفیه و تثبیت لجن شروع شده است. اینکار بایستی در کشور ما نیز همگام با گسترش صنعت فاضلاب، مورد عنایت مسئولین و متخصصین قرار گیرد. با توجه به اهمیت دو موضوع مطرح شده یعنی زباله شهری و لجن می توان با ترکیب کردن این دو طی فرایند، کود ترکیبی (co-composting) بدست آورد که مشکل زباله شهری و تصفیه خانه را حل کند .
 1-2- ضرورت انجام تحقیق
یکی از روشهای مؤثر در خنثی نمودن اثرات نامطلوب زباله ها و لجن، تبدیل آنها به کود کمپوست و استفاده مجدد از آنها به عنوان کودآلی (گیاهی) در کشاورزی است. در بیشتر کشورهای جهان، اقتصادی بودن این روش نسبت به سایر روش ها به اثبات رسیده است، بخصوص در مناطق کشاورزی و اطراف شهرهای کوچک (به طرق غیر صنعتی)، که حتی پایین بودن هزینه حمل و نقل، فراوانی مواد آلی و نیروی انسانی ارزان، می تواند بسیار اقتصادی باشد[10].
البته ذکر این مطلب ضروری است که کمپوست ترکیبی باید کاملاً در شرایط مناسب و بهداشتی تهیه و مصرف شود، زیرا زباله یک ترکیب نامتجانس است و کلیه اجزاء تشکیل دهنده آن قابلیت کمپوست شدن را ندارند و از طرفی بعضی از مواد متشکله زباله چنانچه با خاک مخلوط شوند، موجب نزول کیفیت آن می گردد و تعدادی از آنها موجب آلودگی خاک شده، از طریق جذب در گیاهان به انسانها و حیوانات انتقال می یابد که این خود موجب زیان های جبران ناپذیری می گردد و همچنین لجن دارای مقدار زیادی فلزات سنگین است که خود موجب نزول کیفیت لجن می گردد[10].
 1-3- اهداف تحقیق
کمپوست ترکیبی فرآیندی است که خواه ناخواه با توجه به مشکلات عدیده ناشی از دفع نامناسب زباله‌های شهری ومشکلات لجن در تصفیه خانه ها در آینده ای نزدیک رشد و توسعه خواهد یافت. کمپوست فرآیندی سهل و ممتنع است. ساده به آن جهت که نیاز به دستگاهها و تجهیزات پیچیده الکترونیکی و مکانیکی ندارد و با کمترین امکانات در تمامی مناطق با اقلیم های متفاوت و با هر ظرفیتی قابل اجرا است و ممتنع به آن خاطر که فرآیند یک فرآیند بیولوژیکی است. یعنی با موجودات زنده می بایست سروکار داشت و شرایط مناسب را برای تغذیه و رشد آنها می باید تأمین نمود. از این رو شناخت فاکتورها و عوامل موثر بر حیات، تغذیه ورشد این موجودات بسیار اساسی و مهم می باشد و کوچکترین بی اطلاعی از این امر موجب تولید محصولات ناخواسته در فرآیند کمپوست ترکیبیخواهد شد که موضوع اصلی ما در این رساله می باشد.

👇 تصادفی👇

پرسشنامه احوال شخصی وود ورثبررسی رابطه بین ویژگی‌های شخصیت و ارزش‌های شخصی و قضاوت اخلاقی در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی اصفهاندانلود پروژه و طرح کارآفرینی تاسیس اتلیه عکاسی با جزئیات کامل (فرمت فایل word ورد)بررسی روش های تامین مالی پروژه ی راه آهن سریع السیر مورد مطالعاتی راه آهن )تهران_قم _اصفهان (ترجمه و شرح فارسی بر کتاب مکاسب شیخ انصاری جلد اولنمونه سوالات تخصصی رشته کارشناسی ارشد الهیات علوم قرآن و حدیث - مکاتب و روشهای تفسیر قرآن کریم 1 یک کد درس: 1220175-1220487پروژه انتقال الكترونيكي وجوه و بانكداري الكترونيكي در ايرانگزارشکار پل وتستوندانلود پرسشنامه نیازهای صمیمیت زناشویی((MINQ باگاروزی(2001)7 اپلیکیشن کاربردی موبایل یکجا(2100 تومان) ✅فایل های دیگر✅

#️⃣ برچسب های فایل بررسي تهيه كود كمپوست ترکیبی لجن و زباله word

بررسي تهيه كود كمپوست ترکیبی لجن و زباله word

دانلود بررسي تهيه كود كمپوست ترکیبی لجن و زباله word

خرید اینترنتی بررسي تهيه كود كمپوست ترکیبی لجن و زباله word

👇🏞 تصاویر 🏞