👈فول فایل فور یو ff4u.ir 👉

ارتباط با ما

دانلودفهرست مطالب و ترجمه چکیده در زیر آورده شده است.
کتاب ارشد مترجمی زبان انگلیسی در 180 صفحه با عنوان زیر:
 ترجمه اصطلاحات تخصصی بانکداری اسلامی
چکیده
امروزه، با رشد و گسترش فن آوری، متون فنی نقش حائز اهمیتی را در زندگی بشر ایفاء می کند. افراد و گروه های متخصص در سراسر دنیا به منظور آشنایی با موضوع و بهبود دانش خود در این زمینه به این متون رجوع می کنند. از سوی دیگر، معادل یابی مناسب برای برگردان متون فنی خود چالشی بر سر راه مترجمین به حساب می آید.
هدف اصلی از ارائه این تحقیق، بررسی هفت راهبرد ترجمه وینه و داربلنت به کار رفته در ترجمه واژه های فنی اقتصادی به ویژه اصطلاحات بانکداری اسلامی است و در نهایت یافتن راهبردهایی که بیشترین و کمترین فراوانی ها را از میان این هفت راهبرد داشته اند و همچنین رسیدن به فراوانی کاربرد این راهبردهای ترجمه به ترتیب از بیشترین به کمترین است.
در پیکره این تحقیق از 122 مورد واژه های فنی استفاده شده که تمامی این واژه ها از کتاب، Riba, Bank Interest and the Rationale of its Prohibitionو ترجمه آن تحت عنوان، ربا، بهره بانکی و حکمت تحریم آن در اسلام، گرد آوری شده است.
با استفاده از روش تحقیق کیفی و با رویکرد توصیفی، پژوهشگر پس از تجزیه و تحلیل داده ها و محاسبه فراوانی هر راهبرد ترجمه به این نتیجه رسید که مترجم در ترجمه واژه های فنی این کتاب از سومین راهبرد ترجمه “Literal Translation” با (6/42%) بیشتر از سایر راهبردها استفاده کرده و از آخرین راهبرد “Adaptation” بنا به ماهیت نوع متن ترجمه با (1.6%) کمتر از بقیه استفاده کرده است. راهبردهای ترجمه به همراه درصد کاربرد آن ها در این مطالعه ذکر شده است.
 
کلمات كليدي: متون بانکداری اسلامی، واژه های فنی، راهبردهای ترجمه، چرخشهاي زبانی، واحد ترجمه، متن مبدا، متن مقصد.
 
Abstract
 
Nowadays, with the progress and spread of technology, technical texts play an important role in human life. The specific groups of people all over the world refer to these texts in order to be familiar with the subject and improve their knowledge in that domain. On the other hand, finding the best equivalent for technical items is a challenge for the technical translators.
The main aim of the present study was to explore Vinay and Darbelnet’s seven proposed strategies applied on the translation of economic technical terms, more specifically Islamic banking terms and accordingly to find out the most and the least frequently used strategies. Finding the frequency of other strategies, which are respectively obtained between these two most and least strategies from the most to the least used ones, is also the purpose of the study.
Applying a qualitative enquiry with descriptive approach, the corpus of the study contained 122 technical terms, collected from the book, Riba, Bank Interest and the Rationale of its Prohibition and its translation[1] from English into Persian.
After the analysis of data and calculating the frequency of each strategy, the researcher arrived at the conclusion that the third strategy named ‘literal translation’ was the most frequently used strategy (42.6%) by the translator and the last strategy, ‘adaptation’, was the least applied strategy with (1.6%) frequency. The other strategies used are listed in the present study along with the percentage of their usage.
 
Key words: Islamic banking texts, technical terms, translation strategies, shifts, unit of translation, source text, target text
 
[1]ربا، بهره بانکی و حکمت تحریم آن در اسلام
 
CHAPTER ONE: INTRODUCTIOIN
1.1. Overview ……………………………………………………….….…….......…………… 2
1.2. Statement of the Problem ……………………………………….……….…………... 4
1.3. Statement of Research Questions …………………………………………………... 7
1.4. Research Hypotheses ……………………………………………….……....……….… 7
1.5. Significance of the Study ……………………………………………….……...……... 8
1.6. Purpose of the Study …………………………………………………….………...….. 9
1.7. Definition of Key Terms ……………………………………….……….……….....… 11
1.8. Limitations and Delimitations of the Study ………………………….…….……. 13
 
CHAPTER TWO: REVIEW OF THE RELATED LITERATURE
2.1. Overview ………….…………………………………………………..…………......…. 17
2.2. The History of Translation ………………………………………………...……….. 17
2.3. A Brief History of Islamic Banking ……………………………………………..... 19
2.4. Definition of Translation ……………………………………………….………….... 20
2.4.1.Larson’s Definition of Translation …………………………….…..………...... 20
2.4.2.Munday’s Definition of Translation ……………………….……………......… 20
2.4.3.Newmark’s Definition of Translation ……………………….…...………...... 21
2.4.4.Nida’s Definition of Translation ……………………………….…....……....... 21
2.5. Types of Translation ………………………………………………..….……...…... 21
2.6. Levels of Translation …………………………………………………...……..…… 22
2.6.1.Textual Level …………………………………………………………….............. 22
2.6.2.Referential Level ………………………………………………………..…......... 22
2.6.3.Cohesive Level ………………………………………….………………..........… 22
2.6.4.Level of Naturalness ……………………………………………….…….......... 23
2.7. Culture and Translation ………………………………………………..……..…. 23
2.8. Technical Translation ……………………………………………………...…..… 24
2.9. Equivalence in Translation …………………………………………......…….… 25
2.9.1.Jakobson and the Concept of ‘Equivalence in Difference’….….……... 26
2.9.2.Catford and the Introduction of Translation Shifts ……………..….….. 27
2.9.3.Vinay and Darbelnet and their Definition of Equivalence in Translation …. 29
2.10. Reviewing Some Techniques of Translation ………………………….…. 29
2.11. Nida and ‘The Science of Translating’ ………………………………...…... 31
2.11.1. The Nature of Meaning: Advances in Semantics and Pragmatics ………….. 31
2.11.2. The Influence of Chomsky …………………………………….………….… 32
2.11.3. Formal and Dynamic Equivalence and the Principle of Equivalent Effect .. 34
2.11.4. Techniques of Adjustment ………………………………………………….. 35
2.12. Units of Translation ………………………………………....………...………. 35
2.13. Linguistic Changes in Translation or Translation Shifts ...…..………. 38
2.14. Vinay and Darbelnet’s Model ………………………………………..……... 38
2.15. Vinay and Darbelnet’s Translation Strategies ………....…..……………39
2.15.1. Direct (or Literal) Translation ……………………………………………. 41
2.15.1.1. Borrowing ………………………………………………..........………….. 42
2.15.1.2. Calque (loanshift) ……………………………………………….......…… 42
2.15.1.3. Literal translation …………………………………….……..……......…. 44
2.15.2. Oblique translation …………………………………………………......…… 47
2.15.2.1. Transposition (shift) ……………………………….……………........… 47
2.15.2.2. Modulation …………………………………………………...…...........… 48
2.15.2.3. Equivalence ……………………………………………..……….…......... 50
2.15.2.4. Adaptation ……………………………………………...…………........… 51
2.15.3. Application of Theory ……………………………….……..….…………… 52
2.16. Background of the Source Text Author ……………………………….... 53
 
CHAPTER THREE: RESEARCH METHODOLOGY
3.1. Overview and Restatement of Research Questions .…..………......…… 56
3.2. Type of Research ……………………………………………………..………….… 58
3.3. Design ………………………………………………………………….….…..…...… 58
3.4. Restatement of the Purpose ……………………………………………....…… 58
3.5. Corpus of the Study ……………………………………………...………....…… 59
3.6. Procedures ………………………………………………………………..…..…..… 60
3.7. Data Collection and Analysis ……………………………….………….…..…… 62
3.8. Theoretical Framework …………………………………………….....………… 63
 
CHAPTER FOUR: DATA ANALYSIS, RESULTS AND DISCUSSION
4.1. Overview ………………………………………………………………….….…............… 71
4.2. Status of the Applied Strategies in the Corpus of the Study ………..........…. 81
4.3. Analysis and Evaluation of the Samples in the Corpus of the Study ……….… 93
4.4. Outcome ……………………………………………………………………...............…… 102
4.5. Discussion ………………………………………………………………...........……...…. 103
4.5.1.Categorization of Translation Procedures in the Process of English-Persian Translations ………….…..... 103
4.5.2.Taxonomy of Translation Shifts in English-Persian Translations ……..…… 114
4.6. Summary of Results and Discussions …………………………………………...….. 118
 
CHAPTER FIVE: CONCLUSION, IMPLICATIONS AND SUGGESTIONS FOR FURTHER RESEARCH
5.1. Overview ……………………………………………………………………................… 121
5.2. Restatement of the Research Questions ………………………….……………..… 122
5.3. Restatement of the Research Hypotheses ………………………….....….……… 124
5.4. Implications of the Research ……………………………………………….....…..… 124
5.5. Suggestions for Further Studies ……………………………………………......…… 125
 
References ………………………………………………………..…….....…………...……… 127
Appendices ………………………………………………………..………….....……..……… 133
Appendix A: ……………………………………………….……...………..…….............… 134
Appendix B: ……………………………................………………….………………..…… 143
Appendix C: …………………………………………..............…………………………..… 144
Appendix D: ………………………………………………………..............……………..… 145
Appendix E: ……………………………………………………………………..............….. 146
Persian Abstract ...........……………………………………………………………...….… 176
 

👇 تصادفی👇

بررسی تأثیر خانواده بر علاقه مندی دانش آموزان متوسطه نسبت به ادامه تحصیل در دبیرستان های دخترانه ........دانلود مقاله علمی پیرامون کاربرد هيدروليک و پنوماتيکدانلود طرح لایه باز مذهبی ویژه محرمارزیابی تاثیر معیار های عملکرد مالی و غیر مالی بر نوع اظهار نظر حسابرسبلوغتحقیق پرینتر سه بعدیسيستم صوتي ✅فایل های دیگر✅

#️⃣ برچسب های فایل

دانلود

خرید اینترنتی

👇🏞 تصاویر 🏞