👈فول فایل فور یو ff4u.ir 👉

ارتباط با ما

دانلودچکیده
با مطالعه ودقت درمواردي ازقبيل چگونگي قرارگيري ونحوه پراكندگي واحدهای تجاری در سطح شهر ، نوع پاسخگويي به مسائل شهري مانند دسترسي ،ترافيك و ... ، شكل ظاهر و نحوه طراحي اين واحدها ، نوع خدمات دهي آنها به مخاطبين وموارد ديگري از اين دست و ازطرف ديگر، بررسي نوع وشكل زندگي مخاطبين اين مراكز ، توجه به عادات خريد آنها و مشكلات آنها با توجه به شهرنشيني امروزي که با آن دست به گريبان هستند .
با توجه به اين نياز ها ، ايجاد مجتمع هاي تجاري كه عرضه كالا را به صورت منسجم و تعريف شده ، از لحاظ نوع و كيفيت در اختيار مردم قرار دهند و خدمات جانبي را جهت رفاه حال مخاطبين در نظر بگيرند همانطور كه بيان گرديد ، مجتمع تجاري در زندگي ماشيني امروز به صورت يك نياز مطرح است كه نوع خدمات دهي آن ارتباط مستقيمي با رفاه مراجعين و مخاطبين خواهد داشت بنابراين برنامه ريزي و مديريت صحيح مجتمع تجاري ، نقش مهمي را مي تواند ايفا كند تا اينگونه مراكز با همخواني بيشتر نسبت به نحوه زندگي و عادات خريد امروزي مردم ، بتوانند در ايجاد آسايش بيشتر در زندگي آنها موثر باشند.
فهرست مطالب
طرح تحقیق......................................................................................................................................................................................... 1
اهداف پروژه.......................................................................................................................................................................................... 1
مقدمه..................................................................................................................................................................................................... 2
فصل اول: مطالعات پایه............................................................................................................................................................. 4
1-1-تعریف بازار .................................................................................................................................................................................... 4
2-1-انواع بازار ...................................................................................................................................................................................... 6
3-1- حوزه نفوذ .................................................................................................................................................................................... 8
4-1- اقليم ........................................................................................................................................................................................... 10
5-1- انواع بازار با توجه به توليدات و نيازهاي مردم .................................................................................................................. 11
6-1- پيـدايـش بـازار 1.................................................................................................................................................................... 13
7-1- رونـد شكـل گيـري فضـاي كالبـدي بـازار...................................................................................................................... 14
8-1- بررسـي مراكز خريـد معاصر................................................................................................................................................ 16
9-1-دورنـماي تـاريـخي................................................................................................................................................................ 16
فصل دوم: مطالعات تکمیلی .............................................................................................................................................. 18
1-2- بخش اول: شناخت انواع مراكز تجاري................................................................................................................. 18 1-1-2-تسـهيـلات تجـاري............................................................................................................................................................... 18
2-1-2- مـركـز خريـد همسـايـگي.............................................................................................................................................. 18
3-1-2 مراكـز خريـد جامـع ........................................................................................................................................................... 18
4-1-2 - POWER CENTER ............................................................................................................................................... 19
5- 1-2 - مراكـز خريـد از توليـد بـه مصـرف و حراجـي ها ............................................................................................... 19
6-1-2- مراكـز خريـد منطقـه‎اي ............................................................................................................................................... 19
7-1-2- فضـاهـاي تجـاري سنـتي ناحيـه‎اي با فـرم مركـزي و يـا در كنـار خيـابانهـاي اصلـي..............................20
8-1-2- تجـمع فروشـگاهـهاي همگـون.................................................................................................................................. 20
9-1-2- بـازارهـاي مـوقتـي....................................................................................................................................................... 20
10-1-2- مراكز خريـد خـاص ( كه بسيـاري از خصوصيـات بازارهـاي موقتـي را با خـود بههمـراهمي‎آورنـد)..............21
11-1-2- مراكــز LIFE STYLE...........................................................................................................................................12
2-2- بخش دوم: شناخت مراكز خريد معاصر در ايران.....................................................................................................22
1-2-2- مراكـز تجـاري محلـه‎اي .................................................................................................................................................22
2-2-2- مراكـز تجـاري در جـوار خيـابانـها ..............................................................................................................................22
3-2-2- پـاسـاژها ...........................................................................................................................................................................23
4-2-2- مجـموعه‎هـاي تجـاري ..................................................................................................................................................24
5-2-2- فـروشـگاهـهاي بـزرگ ..................................................................................................................................................24
6-2-2- فـروشگـاهـهاي زنجيـره‎اي ..........................................................................................................................................24
7-2-2- نـتيـجه گيـري .................................................................................................................................................................24
2-3- بخش سوم: مباحث اوليه در طراحي مراكز خريد امروزي ..................................................................................25
1-3-2- مراكز تجاري در شكل جديد ..........................................................................................................................................26
2-3-2- بازارهاي جديد ..................................................................................................................................................................26
3-3-2- منطقه بندي ......................................................................................................................................................................26
4-3-2- مراكز خريد .......................................................................................................................................................................27
5-3-2- تعييـن محـل مجمـوعـه ..............................................................................................................................................29
6-3-2- بـررسـي اقـتصـادي .......................................................................................................................................................29
7-3-2- بررسـي وضعيـت عبـور و مـرور .................................................................................................................................. 30
8-3-2- ترافيـك داخـلي- پـاركيـنگ ها ................................................................................................................................. 30
9-3-2- عـلائـم راهـنـمايـي ........................................................................................................................................................ 32
10-3-2- اصـول طراحـي ...............................................................................................................................................................31
11-3-2- انـواع خريـد كالـا ...........................................................................................................................................................32
12-3-2- روش هـاي فـروش كالـا ...............................................................................................................................................32
13-3-2- شـكـل پـلان ...................................................................................................................................................................34
14-3-2- طراحـي نمـاي خـارجـي .............................................................................................................................................34
15-3-2- اجـزاء اصلـي مجـموعـه................................................................................................................................................34
16-3-2- نمـاي داخـلي مركـز خريـد ......................................................................................................................................34
17-3-2- حيـاط هـاي مـركـزي ...............................................................................................................................................35
18-3-2- بـازارچـه هـا .................................................................................................................................................................35
19-3-2- مصـالـح .........................................................................................................................................................................35
20-3-2- نـورپـردازي مـجـمـوعـه ...........................................................................................................................................36
21-3-2- مـوسيـقـي ....................................................................................................................................................................37
22-3-2- تهـويـه مطبـوع ...........................................................................................................................................................37
23-3-2- كـاربـرد رنـگ و كارهـاي هنـري ............................................................................................................................37
24-3-2- عـلامت گذاريـها و طـرح هـاي گرافيـكي .............................................................................................................38
4-2- بخش چهام: بررسي مجتمع هاي تجاري موجود ....................................................................................................38
4-2-1- بـررسـي فـضاهـاي واحـدهـاي تجـاري ....................................................................................................................38
4-2-2- مطـالعـه و بررسـي بافـت تجـارتـي..............................................................................................................................48
4-2-3- نحوه استقرار سيماي كلي ساختمان هاي تجاري و نقشه شماتيك واحدهاي تجاري ......................................49
4-2-4- مقرارتساختمانيدرحوره تجارتي ...........................................................................................................................58
4-2-5- مقررات ساختمانهايتجارتيدرمركزمحله و مركز ناحيه ......................................................................................58
4-2-6- مقررات ساختماني در تجارت شهري.......................................................................................................................... 59
4-2-7- رعايت محدوديت ارتفاع ..................................................................................................................................................61
4-2-8- پاركينگ كاربريهاي تجاري، اداري ، بهداشتي و آموزشي ......................................................................................62
4-2-9-مقررات تفكيكزمينهاي واقع در حوزه استفاده از زمينهاي تجارتي و دولتي و اداري .....................................62
4-2-10- ضوابط و مقرراتيكه مالك ملزم به رعايت آنها مي باشد .....................................................................................63
4-2-11- ماده 100قانون شهرداري ...........................................................................................................................................64
فصل سوم: بررسي استانداردها و معيارهاي طراحي ........................................................................................65
1-3- فـروشـگاهـهاي بـزرگ و مغـازه هـا ..............................................................................................................................65
1-3-1- استانداردهاي بخش هاي داخلي فروشگاه ................................................................................................................66
1-3-2- ضوابط و استانداردهاي فضاي داخلي مغازه ها ........................................................................................................68
2-3- پلكان ها: .................................................................................................................................................................................71
2-3-1- پله برقي: ...........................................................................................................................................................................72
فصل چهارم : عملکرد های مرتبط با تجاری ........................................................................................................74
1-4- مفهوم فضاي سبز ...................................................................................................................................................................88
2-4- انواع فضاهاي بوجود آمده در يك پلاز شهري .................................................................................................................91
2-4-1-فضاي بسته ..........................................................................................................................................................................91
2-4-2- فضاي نيمه محصور ..........................................................................................................................................................92
2-4-3- فضاهاي غير واقعي (واهي) ..............................................................................................................................................93
3-4- تعريف فضا ...............................................................................................................................................................................93
4-4- فضاي محصور ..........................................................................................................................................................................95
5-4- نقاط عطف ...............................................................................................................................................................................96
6-4- چشم انداز از فضاي بسته .....................................................................................................................................................97
7-4- حركت موجي ..........................................................................................................................................................................97
8-4- تغيير سطح ..............................................................................................................................................................................97
9-4- عمومي و خصوصي .................................................................................................................................................................98
10-4- عناصر مهم در طراحي محوطه .........................................................................................................................................99
10-4-1- درخت ...............................................................................................................................................................................99
10-4-2-حصارها ............................................................................................................................................................................100
10-4-3- نرده ...............................................................................................................................................................................101
10-4-4- پله .................................................................................................................................................................................101
10-4-5- آب .................................................................................................................................................................................102
فصل پنجم : مطالعات زمینه ..........................................................................................................................................103
1-5- جمعيت و وسعت ................................................................................................................................................................103
2-5- چشم انداز توسعه شهر ......................................................................................................................................................103
3-5- وضعيت اقتصادي شهر مشهد .........................................................................................................................................103
3-5-1- نقش زيارتي شهر و اثرات آن بر اقتصاد شهر مشهد ............................................................................................103
4-5- خصوصيات كالبدي شهر مشهد ......................................................................................................................................104
5-5- محورهاي شاخص شهر مشهد ..........................................................................................................................................104
6-5- عناصر شاخص شهر مشهد .............................................................................................................................................106
7- 5- بافت كالبدي شهر مشهد .................................................................................................................................................106
8-5- خيابانها و مراكز خريد در شهر مشهد ..........................................................................................................................107
9-5- بررسي ضوابط و مقررات اجرائي كاربري تجاري در شهر مشهد .............................................................................108
9-5-1- تراكم ساختماني در كاربري تجاري ..........................................................................................................................108
9-5-2- واحدهاي تشكيل دهنده كاربري تجاري در مقياسهاي مختلف ........................................................................111فصل ششم : مطالعات تطبيقي........................................................................................................................................111
1-6- مجتمع تجاري زيست خاور .........................................................................................................................................112
2-6- مجتمع تجاریBercy 2 ...........................................................................................................................................118
3-6- مجتمع تجاری میلانو ....................................................................................................................................................125
فصل هفتم :طراحی...........................................................................................................................................................131
7-1- سایت آنالیز........................................................................................................................................................................134
پیوستها......................................................................................................................................................................................... 140
منابع ومآخذ .......................................................................................................................................................................154
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

👇 تصادفی👇

دانلود تعزیه علی اکبر - اسماعیل احمدپور -حاج حسن نرگسخانی - مظفر قربان نژاد - رمضانعلی تقی زاده - نعمت اله فضلی خانیآموزش پیشرفته فارسی بخش 1کسب درآمد عالی با تعمیر لامپ کم مصرفپوزیشن های ارتباط جنسیپرسشنامه شايستگي هاي دانشجويان پرستاري براي ارايه مراقبت هاي معنويآشنایی با معماری برج آزادی تهران *** ✅فایل های دیگر✅

#️⃣ برچسب های فایل

دانلود

خرید اینترنتی

👇🏞 تصاویر 🏞