👈فول فایل فور یو ff4u.ir 👉

شبیه‌سازی دینامیکی خطوط لوله انتقال گاز در شرایط حاد برودتی wprd

ارتباط با ما

دانلود


شبیه‌سازی دینامیکی خطوط لوله انتقال گاز در شرایط حاد برودتی wprd
 واژه‌های کلیدی: شبیه سازی، دینامیک، خطوط لوله، مصرف گاز، افت فشار
 فهرست مطالب
فهرست اشکالح‌
فهرست جداولذ‌
علایم اختصاریر‌
 فصل اول: اهميت گاز طبيعي؛ خطوط لوله انتقال گاز و شبيه سازي1
1-1 مقدمه1
1-2 جایگاه ایران در منابع گازی جهان2
1-3 گاز طبيعي اوليه و تركيبات آن3
1-4 رفتار فازي گاز طبيعي5
1-5 سیستم خطوط لوله انتقال گاز طبیعی6
1-5-1 نقاط دریافت گاز6
1-5-2 لوله‌ها6
1-5-3 ایستگاه‌های ارسال و دریافت پیگ8
1-5-4 شیرهای LBV9
1-5-5 ایستگاه‌های تقویت فشار9
1-5-5-1 انواع کمپرسورهای ایستگاه تقویت فشار10
1-5-5-2 منحنی مشخصه کمپرسور11
1-5-6 نقاط برداشت گاز (ایستگاه‌های تقلیل فشار)13
1-5-7 ایستگاه‌های اندازه‌گیری13
1-6 مطالعه جریان سیال خط لوله و ابزار شبیه‌سازی14
1-7 شبیه‌سازی پايا و دینامیک15
1-8 هیدرات‌های گازی و شبیه‌سازی16
فصل دوم: مروری بر تحقیقات گذشته17
2-1 مقدمه17
2-2 سیستم خط لوله کمکی برای افزایش ظرفیت انتقال گاز طبیعی17
2-3 شبيه‌سازي پايا و ديناميكي خطوط لوله و تجهيزات ايستگاه تقويت فشار19
2-4 شبیه‌سازی و بهینه سازی خطوط لوله انتقال گاز20
2-5 شبيه‌سازي حالت پاياي خطوط لوله انتقال گاز21
2-6 شبيه‌سازي ديناميكي خطوط لوله انتقال گاز21
2-7 رفتار دینامیکی جریان گاز طبیعی فشار بالا در خطوط لوله22
2-8 شبیه‌سازی و تخمین حالت جریان گذرا در شبکه‌های خط لوله با استفاده از مدل تابع انتقال23
2-9 پیش‌بینی مصرف گاز طبیعی25
فصل سوم: معادلات جریان و افت فشار27
3-1 مقدمه27
3-2 معادلاتماكروسكوپيك حاکمبرجریانگذرایگازدرلوله27
3-2-1 موازنه جرم28
3-2-2 موازنه مومنتوم28
3-2-3 موازنه انرژی29
3-3 معادلاتطراحیخطوطلوله30
3-3-1 معادله عمومی‌جریان گاز31
3-3-2 فشار متوسط گاز در لوله32
3-3-3 سرعت سایشی32
3-3-4 ضخامت لوله و حداکثر فشار مجاز بهره برداری33
3-4 افتفشاراصطکاکیدرتجهیزات35
فصل چهارم : شبیه‌سازی ديناميكي خطوط لوله انتقال گاز36
4-1 مقدمه: هدفازشبیه‌سازی36
4-2 معرفيسيستمخطوطلولهانتقالگازاستاناردبیل37
4-2-1 ایستگاه تقویت فشار اردبیل39
4-2-2 اطلاعات خطوط لوله انتقال اردبیل39
4-3 ابزارشبیه‌سازیچندفازیOLGA40
4-3-1 اساس مدل OLGA40
4-3-2 کاربردها41
4-3-3 بخش‌های مختلف نرم‌افزار شبیه‌ساز جریان42
4-4 محیطشبیه‌سازیOLGAوابزارهایآن43
4-4-1 کتابخانه43
4-4-2 تعریفمورد44
4-4-3 آپشن‌هایشبیه‌سازی45
4-4-4 اجزاءشبكه46
4-4-5 شرایطمرزی51
4-4-6 شرایطاولیه53
4-5 محاسباتحرارتی:53
4-6 نرم‌افزارتولیدکنندهویژگیهایترموفیزیکیسیال55
4-6-1 آنالیز گاز طبیعی خطوط لوله گاز اردبیل57
4-7 کمپرسوردرنرم‌افزار58
فصل پنجم: بحث بر روی نتایج به دست آمده از شبیه‌سازی دینامیکی62
5-1 مقدمه62
5-2 شرایطعملیاتی - مقایسهواعتبارسنجینتایج63
5-3 شرایطحادبرودتیومصرفگازطبیعی68
5-3-1 مقدمه68
5-3-2 اصل کسری درجه روز69
5-3-3 بررسی ارتباط کسری درجه روز با مصرف گاز طبیعی70
5-3-4 پیش‌بینی مصرف گاز76
5-4 شرایطحاد برودتیوشبیه‌سازیدینامیکی78
5-5 آنالیزرفتاریخطوطلولهانتقالگازدرشرایطعملیاتیوشرایطبرودتی81
5-5-1 بررسی متغیرها حول کمپرسور82
5-5-2 بررسی خط لوله 30 اینچ اردبیل83
5-5-3 بررسی خط لوله 16 اینچ پارس‌آباد86
5-5-4 بررسی خط لوله 8 اینچ خلخال88
5-5-5 بررسی خط لوله 8 اینچ مشکین‌شهر91
5-5-6 بررسی خط لوله 30 اینچ نیروگاه- 16 اینچ مشکین‌شهر93
5-5-7 بررسی خط لوله 20 اینچ خلخال95
5-6 شناسایینقطهضعفسیستمخطوطلولهموردمطالعه98
5-6-1 راهکاری برای نقطه ضعف سیستم خط لوله98
فصل ششم: جمع بندی و نتیجه گیری103
6-1 نقاطقوتتحقیق103
6-2 نتيجهگيري104
6-3 پیشنهادات107
مراجع:108
 فهرست اشکال
شکل 1-1 دیاگرام فشار-دمای گاز طبیعی5
شکل 1-2 شماتیک تولید، فرآوری، انتقال و تحویل گاز طبیعی7
شکل 1-3 نمونه احداث خط لوله انتقال گاز و دفن لوله‌ها8
شکل 1-4 یک نمونه منحنی مشخصه کمپرسور گریز از مرکز11
شکل 1-5 کاربردهای شبیه‌سازی جریان15
شکل 2-1 خط لوله کمکی17
شکل 2-2 خط لوله کمکی شبیه‌سازی شده در محیط HYSYS19
شکل 2-3 شبیه‌سازی ايستگاه تقويت فشار منطقه چهار انتقال گاز در محيط نرم‌افزار ASPEN PLUS20
شکل 2-4 توزیع فشار پایین دست شیر رگولاتور فشار و بالادست شیر انسداد توربینی به عنوان تابعی از زمان 23
شکل 3-1 سیال تک‌فاز تراکم پذیر در حال عبور از یک لوله27
شکل 3-2 جریان پایا در خط لوله31
شکل4-1 نقشه کلی خطوط لوله گاز استان اردبیل38
شکل 4-2 طرح کلی نرم‌افزار OLGA42
شکل 4-3 تغییرات طول-ارتفاع-ضخامت خط لوله اصلی 30 اینچ اردبیل با ضخامتهای 469/0 و 375/0 اینچ47
شکل 4-4 تغییرات طول-ارتفاع-ضخامت خط لوله10 اینچ خلخال-کلور با ضخامت‌های 279/0 و 219/0 اینچ47
شکل 4-5 تغییرات طول- ارتفاع و ضخامت خط لوله اردبیل-نیروگاه گازی سبلان47
شکل 4-6 مدل شبیه‌سازی سیستم خطوط لوله استان اردبیل در محیط نرم‌افزار OLGA50
شکل 4-7 انتقال حرارت هدایتی از لایه‌های دیواره لوله54
شکل 4-8 تعریف عمق خاک برای لوله‌های مدفون در خاك55
شکل 4-9 نرم‌افزار PVTsim و ترکیب گاز طبیعی وارد شده در نرم‌افزار با انتخاب معادله حالت PR56
شکل 4-10 دیاگرام فازی گاز طبیعی خط لوله اردبیل (نرم‌افزار PVTsim)58
شکل 4-11 منحنی عملکرد کمپرسور ایستگاه تقویت فشار اردبیل61
شکل 5-1 منحنی‌های شبیه‌سازی فشار بر حسب زمان در ترمینال‌های انتهایی انشعابات در شرایط عملیاتی67
شکل5-2 منحنی مقایسه ای جمع ماهانه کسری درجه روز و مصارف ماهانه شهر اردبیل71
شکل 5-3 مصرف روزانه گاز طبیعی شهر اردبیل در برابر مقادیر « کسری درجه روز»71
شکل5-4 منحنی مقایسه ای جمع ماهانه کسری درجه روزانه و مصارف ماهانه شهر پارس‌آباد72
شکل 5-5 دبی مصرف روزانه گاز طبیعی شهر پارس‌آباد در برابر مقادیر کسری درجه روز72
شکل5-6 منحنی مقایسه ای جمع ماهانه کسری درجه روزانه و مصارف ماهانه شهر گرمی72
شکل 5-7 دبی مصرف روزانه گاز طبیعی شهر گرمی‌در برابر مقادیر کسری درجه روز73
شکل5-8 منحنی مقایسه ای جمع ماهانه کسری درجه روز و مصارف ماهانه شهر بیله‌سوار73
شکل 5-9 دبی مصرف روزانه گاز طبیعی شهر بیله‌سوار در برابر مقادیر کسری درجه روز73
شکل5-10 منحنی مقایسه ای جمع ماهانه کسری درجه روز و مصارف ماهانه شهر مشگین74
شکل 5-11 دبی مصرف گاز طبیعی شهر مشگین در برابر کسری درجه روز74
شکل5-12 منحنی مقایسه ای جمع ماهانه کسری درجه روز و مصارف ماهانه شهر سرعین74
شکل 5-13 دبی مصرف روزانه گاز طبیعی شهر سرعین در برابر مقادیر کسری درجه روز75
شکل5-14 منحنی مقایسه ای جمع ماهانه کسری درجه روز و مصارف ماهانه شهر خلخال75
شکل 5-15 دبی مصرف ماهانه گاز طبیعی شهر خلخال در برابر مقادیر کسری درجه روز75
شکل 5-16 منحنی‌های شبیه‌سازی فشار بر حسب زمان در ترمینال‌های انتهایی انشعابات در شرایط حاد برودتی80
شکل 5-17 شماتیک کلی سیستم خطوط لوله اردبیل براي بررسي نتايج81
شکل5-18 پروفایل فشار خط لوله 30 اینچ اصلی83
شکل 5-19 پروفایل دبی حجمی گاز در خط لوله 30 اینچ اصلی84
شکل 5-20 پروفایل سرعت گاز در خط لوله 30 اینچ اصلی85
شکل 5-21 پروفایل دمای گاز در خط لوله 30 اینچ اصلی85
شکل 5-22 پروفایل فشار خط لوله 16 اینچ86
شکل 5-23 پروفایل دبی حجمی گاز در خط لوله 16 اینچ87
شکل 5-24 پروفایل سرعت گاز در خط لوله 16 اینچ87
شکل 5-25 پروفایل دمای گاز در خط لوله 16 اینچ88
شکل 5-26 پروفایل فشار خط لوله 8 اینچ خلخال88
شکل 5-27 پروفایل دبی حجمی گاز در خط لوله 8 اینچ خلخال89
شکل 5-28 پروفایل سرعت گاز در خط لوله 8 اینچ خلخال90
شکل 5-29 پروفایل دمای گاز در خط لوله 8 اینچ خلخال90
شکل 5-30 پروفایل فشار گاز در خط لوله 8 اینچ مشکین‌شهر91
شکل 5-31 پروفایل دبی حجمی گاز در خط لوله 8 اینچ مشکین‌شهر91
شکل 5-32 پروفایل سرعت گاز در خط لوله 8 اینچ مشکین‌شهر92
شکل5-33 پروفایل دمای گاز در خط لوله 8 اینچ مشکین‌شهر92
شکل 5-34 پروفایل فشار گاز در خط لوله 30 اینچ نیروگاه-16 اینچ مشکین‌شهر93
شکل 5-35 پروفایل دبی حجمی گاز در خط لوله 30 اینچ نیروگاه- 16 اینچ مشکین‌شهر94
شکل 5-36 پروفایل سرعت گاز در خط لوله 30 اینچ نیروگاه - 16 اینچ مشکین‌شهر94
شکل 5-37 پروفایل دمای گاز در خط لوله 30 اینچ نیروگاه - 16 اینچ مشکین‌شهر95
شکل 5-38 پروفایل فشار گاز در خط لوله 20 اینچ خلخال96
شکل 5-39 پروفایل دبی حجمی گاز در خط لوله 20 اینچ خلخال96
شکل 5-40 پروفایل سرعت گاز در خط لوله 20 اینچ خلخال97
شکل 5-41 پروفایل دمای گاز در خط لوله 20 اینچ خلخال97
شكل 5-42 محل اتصال خط 16 اينچ پارس‌آباد به نيروگاه گازي سبلان (خط لوپ 10 اينچ10008)99
شکل 5-43 پروفایل فشار گاز در خط لوله 16 اینچ پارس‌آباد در شرايط حاد برودتي و باز كردن مسير گاز از خط 10 اينچ نيروگاه به كيلومتر 25 خط لوله پارس‌آباد99
شکل 5-44 منحنی‌های شبیه‌سازی فشار بر حسب زمان در ترمینال‌های انتهایی انشعابات (CGS‌ها) در شرایط حاد برودتی همراه با خط لوپ نيروگاه به خط پارس‌آباد101
  فهرست جداول
جدول1-1 ذخایر تثبیت شده گاز طبیعی در جهان2
جدول 1-2 تولید گاز طبیعی در جهان2
جدول 1-3 مصرف گاز طبیعی در جهان3
جدول 1-4 نمونه ای از ترکیب گاز طبیعی خام4
جدول1-5 خطوط لوله انتقال گاز طبیعی بهره‌برداری شده14
جدول 3-1 جنس لوله و تنش تسلیم34
جدول 3-2 فاکتور طراحی لوله های فولادی34
جدول 3-3 شرح انواع Class Location34
جدول 4-1 مشخصات حرارتی دیواره‌ها و پوشش‌ها43
جدول 4-2 نمونه ضخامت دیواره‌ها44
جدول 4-3 تعریف مورد در نرم‌افزار OLGA44
جدول 4-4 آپشن‌های شبیه‌سازی OLGA46
جدول 4-5 نمونه مشخصات خطوط لوله48
جدول 4-6 نمونه ای از شیرهای تعبیه شده در شبیه‌سازی48
جدول 4-7 مشخصات ورودی سیستم51
جدول 4-8 مشخصات خروجی سیستم51
جدول 4-9 شرایط مرزی خروجی انشعابات سیستم خط لوله (ورودی ایستگاه‌های تقلیل فشار)52
جدول 4-10 مشخصات گاز موجود در خطوط لوله57
جدول 4-11 درصد ترکیبات گاز طبیعی (در نرم‌افزار PVTsim)57
جدول 5-1 مقايسه مقادیر فشارهای واقعی با مقادیر حاصل از شبیه‌سازی64
جدول 5-2 مقايسه دماهای واقعی با مقادیر حاصل از شبیه‌سازی65
جدول 5-3 مقایسه مقادیر واقعی با مقادیر حاصل از شبیه‌سازی حول ایستگاه تقویت فشار66
جدول 5-4 مجموع ماهانه متوسط کسری درجه روز مربوط به سال 1389 و 139070
جدول 5-5 مصارف ماهانه متوسط سالهای 1389 و 1390 شهرهای اردبیل 70
جدول 5-6 رابطه دمای هوا و دبی روزانه گاز مصرفی76
جدول 5-7 پیش‌بینی حجم گاز مصرفی در دمای 20- درجه سلسیوس77
جدول 5-8 پیش‌بینی حجم گاز مصرفی در 20- درجه سلسیوس در شهرهای دارای دو ایستگاه77
جدول 5-9 دبی عبوری از ایستگاه‌ها در شرایط دمای 20- درجه سانتیگراد78
جدول 5-10 مقایسه متغیرها حول کمپرسور در دو وضعیت شبیه‌سازی82
جدول 5-11 مقايسه نتايج به دست آمده براي دو شبيه‌سازي حاد برودتي102
 علایم اختصاری
b, ac
ثوابت معادله حالت پینگ رابینسون
ضريبي در تعريف معادله پينگ رابينسون؛ تابعي از دماي كاهيده و ضريب بي‌مركزي
ظرفیت حرارتی ویژه در حجم ثابت
d
قطر داخلی لوله
D
قطر خارجی لوله
DD
کسری درجه روز
افت فشار
زبری دیواره داخلی لوله
E
ضریب اتصال درز لوله
ضریب اصطکاک دارسي ويسباخ
fT
ضریب دما
F
ضریب طراحی
G
وزن مخصوص گاز (air = 1)
H1
ارتفاع بالادست خط لوله
H2
ارتفاع پایین دست خط لوله
ضریب هدایت حرارتی
و
فاکتورهاي ثابت در تعيين ضرايب اصطكاك خم‌ها
طول لوله گاز
طول لوله معادل
M
جرم
دبی حجمی جرمی
جریان جرمی کاهیده ورودی كمپرسور
MAOP
حداکثر فشار مجاز بهره‌برداری
P1
فشار ورودی
p2
فشار خروجی
Pb
فشار استاندارد
فشار بحرانی
فشار ورودی نرمال شده
حرارت ورودی از محیط به سیال
دبی حجمی حجمی
نسبت تراکم
ثابت گازها
عدد رینولدز
شعاع خم لوله
جرم حجمی
S
پارامتر تنظیم ارتفاع (بدون بعد)
S
حداقل تنش تسلیم مخصوص جنس لوله
بعد زمان
ضخامت دیواره لوله
دما
Tb
دمای استاندارد
Tbb
دمای پایه در تعریف کسری درجه روز، 65 درجه فارنهایت یا 18 درجه سلسیوس
Tf
دمای متوسط جریان گاز
دمای نرمال شده (بدون واحد)
دمای بحرانی
دمای کاهیده
زاویه خم لوله
زاويه بين امتداد لوله و سطح افق
سرعت جریان گاز
V
حجم اشغال شده توسط گاز
سرعت چرخشی ()
سرعت چرخشی کاهیده ()
كار محوري انجام شده روي سيال گاز
ضريب بي‌مركزي
بعد مکان
جزئی از طول خط لوله اصلی، لوپ شدهبا یک خط لوله موازی
Z
ضریب تراکم‌پذیری
 فصل اول: اهميت گاز طبيعي؛ خطوط لوله انتقال گاز و شبيه سازي
 1-1 مقدمه
گاز طبیعی به عنوان سوخت شهری و صنعتی و ماده خام در کارخانجات مورد استفاده قرار می‌گیرد. از موارد استفاده گاز طبیعی به عنوان سوخت شهری می‌توان به گرمایش خانگی، آبگرمکن‌ها، اجاق گازها اشاره کرد. به عنوان یک سوخت صنعتی در کارخانجات سیمان، آجر سفال، شیشه‌سازی، دیگهای بخار صنعتی و کارخانجات صنایع غذایی استفاده می‌شود. همچنین به عنوان ماده خام صنایع پتروشیمی ‌برای تولید هیدروژن و آمونیاک استفاده می‌شود.
از دیدگاه زیست محیطی، گاز طبیعی یک سوخت پاک تلقی می‌شود زیرا در مقایسه با سایر سوخت‌های فسیلی دارای امتیازات زیست محیطی مهمی ‌است. دلیل برتری گاز طبیعی نسبت به نفت خام یا ذغال‌سنگ این است که آلودگی‌های دی‌اکسید‌گوگرد، دی‌اکسید ‌نیتروژن و دی‌اکسید‌‌کربن آن، بسیار کم است. این موضوع به کاهش مشکلات ناشی از باران‌های اسیدی، تخریب لایه ازن یا مشکلات ناشی از گازهای گلخانه‌ای کمک می‌کند[1]. پر‌اهمیت‌ترین راه انتقال گاز طبیعی از مبادی تولید تا نقاط مصرف، خطوط لوله انتقال گاز می‌باشد. شبيه‌سازي جريان گاز درون خط لوله براي بررسي وضعيت و كارآيي خطوط لوله در شرايط مختلف كاربرد دارد.
در این فصل ضمن اشاره به جایگاه ایران در منابع گازی جهان، مفاهیم اساسی گاز طبیعی، شامل رفتار فازی، ترکیب گاز طبیعی، سیستم خطوط لوله و تجهیزات مورد استفاده در خطوط لوله و ایستگاه‌های تقویت فشار مورد بحث قرار گرفته است. همچنين اهميت و كاربردهاي شبيه‌سازي جريان گاز درون خطوط لوله بيان شده‌است.
1-2 جایگاه ایران در منابع گازی جهان
ذخاير گاز نیز مانند ذخاير نفت به سه دسته ذخاير تثبيت شده، ذخاير احتمالي و ذخاير ممكن تقسيم مي‌شوند. طبق جدول (1-1) براساس جدیدترین گزارش‌ها تا پايان سال 2010، ميزان ذخاير گاز جهان در حدود 1/187 تريليون متر‌مكعب برآورد شده است كه كشور روسيه با 8/44 تريليون متر‌مكعب و با سهم 9/23 درصد داراي بيشترين منابع گازي جهان و پس از آن، ايران با 6/29 تريليون متر‌مكعب و با سهم 8/15 درصد، دومين منبع گازي جهان و كشور قطر با 3/25 تریلیون مترمکعب و با سهم 5/13 درصد از کل ذخایر جهان، سومین منبع گازی جهان مي‌باشند[2].
جدول1-1 ذخایر تثبیت‌شده گاز طبیعی در جهان[2]
ذخایر تثبیت‌شده
انتهای سال 1990
انتهای سال 2000
انتهای سال 2009
انتهای سال 2010
تریلیون مترمکعب
تریلیون مترمکعب
تریلیون مترمکعب
تریلیون مترمکعب
سهم از کل جهان
روسیه
-
42/3
44/4
44/8
23/9%
ایران
17
26
29/6
29/6
15/8%
قطر
4/6
14/4
25/3
25/3
13/5%
ترکمنستان
-
2/6
8
8
4/3%
کل جهان
125/7
154/3
186/6
187/1
100%
 
میزان تولید گاز طبیعی (استخراج و پالایش) برای چهار کشور دارای رتبه، مطابق جدول (1-2) نشان داده شده است. ایران پس از آمریکا و روسیه در رتبه سوم جهان قرار دارد[2].
جدول 1-2 تولید گاز طبیعی در جهان[2]
تولید
سال 2000
سال 2005
سال 2009
سال 2010
میلیارد مترمکعب
میلیارد مترمکعب
میلیارد مترمکعب
میلیارد مترمکعب
سهم از کل جهان
آمریکا
543/2
511/1
582/8
611
19/3%
روسیه
528/5
580/1
527/7
588/9
18/4%
ایران
60/2
103/5
131/2
138/5
4/3%
قطر
23/7
45/8
89/3
116/7
3/6%
کل جهان
2413/4
2778
2975/9
3193/3
100%
 
کشورهای داراي بيشترين مصرف گاز طبیعی در جهان مطابق جدول (1-3) آورده شده است. در پایان سال 2010، ایران پس از آمریکا و روسیه با مصرف 9/136 میلیارد مترمکعب سومین مصرف کننده بزرگ گاز طبیعی در جهان است.
جدول 1-3 مصرف گاز طبیعی در جهان[2]
تولید
سال 2000
سال 2005
سال 2009
سال 2010
میلیارد مترمکعب
میلیارد مترمکعب
میلیارد مترمکعب
میلیارد مترمکعب
سهم از کل جهان
آمریکا
660/7
623/3
646/7
683/4
21/7%
روسیه
354
400/3
389/6
414/1
13/0%
ایران
62/9
105
131/4
136/9
4/3%
چین
24/5
46/8
89/5
109
3/4%
کل جهان
2411/7
2781/8
2950/2
3169
100%
 اندکی صادرات به ترکیه (در سال 2010 معادل 7/7 میلیارد مترمکعب) در مقابل واردات از ترکمنستان (در سال 2010 معادل 5/6 میلیارد مترمکعب) نیز برای ایران به ثبت رسیده است[2]. مقایسه بین تولید و مصرف گاز طبیعی در ایران نشان می‌دهد با وجود اینکه ایران دومین کشور دارنده ذخایر گازی جهان است؛ اما در مجموع با صادرات بسیار کم در مقابل مصارف بسیار زیاد، کشوری مصرف کننده محسوب می‌شود.
 1-3 گاز طبيعي اوليه و تركيبات آن
گاز طبيعي در مخازن سنگي موجود در قشر زمين، تحت فشار به هر دو صورت همراه با نفت خام یا غیر‌همراه با نفت خام بصورت حل‌شده در هيدروكربن‌هاي سنگين‌تر يا به تنهايي موجود است. گاز طبيعي از منشأ مشابه با نفت خام توليد شده و از تخريب مواد آلي تجمع يافته در طي ميليون‌ها سال گذشته، تشكيل يافته است. دو مكانيسم عمده باكتريايي و حرارتي، عامل اين تخريب مي‌باشد[3].گاز طبيعي بصورت اولیه عمدتاً از هيدروكربن‌های پارافینی سبک همراه با گازهايي مانند دي اكسيد‌كربن، نيتروژن و سولفيد‌هيدروژن تشكيل شده است. بخش عمده گاز طبیعی را متان تشكيل می‌دهد و هيدروكربن‎هاي ديگر به ترتيب عبارت از اتان، پروپان، بوتان، پنتان و هيدروكربن‌هاي سنگين‌تر می‌باشد[3].
جدول (1-4) تركيب نمونه گاز طبيعي قبل از پالايش را نشان می‌دهد. گاز طبيعي مي‌تواند دربرگيرنده سهم كوچكي از هيدروكربن‌هاي C5+باشد. هنگام جداسازي در پالایشگاه، اين برش، يك بنزين سبك است. در گاز طبیعی خام، آلاینده‌های اسيدي مانند مركاپتان‌ها (R-SH)، كربنيل‌سولفيد (COS) و دي‌سولفيد‌كربن(CS2) ممكن است در مقادير جزئی موجود باشند. همچنين جيوه مي‌تواند به هر دو صورت فلزي در فاز بخار و يا بصورت يك تركيب فلزي _ آلي در فاز مايع موجود باشد. غلظت جيوه بسيار پايين است اما جيوه حتي در غلظت‌هاي بسيار پايين، با توجه به سمي بودن و خواص خورندگي آن (واكنش با آلياژهاي آلومينيوم) می‌تواند مضر باشد[3].
جدول 1-4 نمونه ای از ترکیب گاز طبیعی خام[3]
نام ماده
فرمول
درصد حجمی
متان
CH4
> 85
اتان
C2H6
3-8
پروپان
C3H8
1-2
بوتان
C4H10
<1
پنتان
C5H12
<1
دی‌اکسید کربن
CO2
1-2
سولفید هیدروژن
H2S
<1
نیتروژن
N2
1-5
هلیم
He
<0/5
 گاز طبیعی استخراج شده از ميادين گازي كه همواره با رطوبت و هيدروكربن‌هاي ديگر همراه است؛ اصطلاحاً «گاز طبيعي مرطوب»[1] ناميده مي‌شود. گاز طبيعي پس از كاهش رطوبت در فرآيند نم‌زدايي در پالايشگاه، «گاز طبيعي خشك»[2] ‌ناميده مي‌شود. اين گاز از طريق لوله قابل انتقال است[3].
 

👇 تصادفی👇

مطالعه ی برانگیختگی،خوشایندی و غلبه ی کلمات به کار برده شده در عناوین مشترک تارنماهای فارسی زبان داخل و خارج از کشور و تعیین رابطه ی آن با برانگیختگیمطالعه انتقال حرارت ترکیبی جابه جایی-تابشی در جریان آشفته داخل مجراهایی با انبساط ناگهانی wordنمونه سوالات تخصصی رشته کارشناسی مدیریت جهانگردی - مطالعات تطبیقی سیاستهای جهانگردی کد درس: 1218023تحقیق درباره در نتیجه هجوم تروریستها در سپتامبر11دانلود پروژه نرم افزار ثبت اطلاعات داروخانه با ویژوال بیسیکطرح توجيهي توليد اكسيد كروم با ظرفيت 120 تن درسالدانلود کتاب1000 دستور آشپزیتحقیق در مورد انواع حافظه ها در کامپیوتر و کاربرد انها (فرمت فایل Word و با قابلیت ویرایش)تعداد صفحات 37 ✅فایل های دیگر✅

#️⃣ برچسب های فایل شبیه‌سازی دینامیکی خطوط لوله انتقال گاز در شرایط حاد برودتی wprd

شبیه‌سازی دینامیکی خطوط لوله انتقال گاز در شرایط حاد برودتی wprd

دانلود شبیه‌سازی دینامیکی خطوط لوله انتقال گاز در شرایط حاد برودتی wprd

خرید اینترنتی شبیه‌سازی دینامیکی خطوط لوله انتقال گاز در شرایط حاد برودتی wprd

👇🏞 تصاویر 🏞