👈فول فایل فور یو ff4u.ir 👉

مدل سازی حذف یون کلرید از میعانات گازی با استفاده از نانوفیلتراسیون word

ارتباط با ما

دانلود


مدل سازی  حذف یون کلرید از میعانات گازی با استفاده از نانوفیلتراسیون word
 کلمات کلیدی: نانوفیلتراسیون، مدل سازی، مدل بار فضایی، شبکه عصبی، یون کلرید، میعانات گازی
 فهرست مطالب
عنوان
صفحه
فصل اول- مقدمه و مفاهیم اولیه
1
1-1- مقدمه
2
1-1-1- مزایای جداسازی غشایی
2
1-1-2- طبقه بندی غشاها
3
1-2- نانوفیلتراسیون
5
1-2-1-ویژگی ها و مشخصات اصلی نانوفیلتراسیون
6
1-2-2- ساختار نانوفیلتراسیون
7
1-2-3- کاربرد نانوفیلتراسیون
8
1-3- میعانات گازی
11
1-4- تعریف مساله و بیان سوال های اصلی تحقیق
12
فصل دوم- مروری بر تحقیقات گذشته
15
2-1- مدل های آزمایشگاهی
16
2-1-1- مدل DSPM
16
2-1-2- مدل DSPM-DE
17
2-2- مدل های تئوری
19
2-2-1- مدل بار ثابت
19
2-2-2- مدل بار فضایی
19
2-3- مدل‌سازی الیاف توخالی
20
2-4- مدل‌سازی بر مبنای دینامیک سیالات محاسباتی
24
2-5- مدل‌سازی بر مبنای هوش مصنوعی
25
فصل سوم- مدل سازی
26
3-1- مدل DSPM-DE
27
3-2- مدل بار فضایی
30
3-3- مدل‌سازی الیاف توخالی
33
3-3-1- قسمت پوسته
34
3-3-2- قسمت غشا
35
3-3-3- قسمت لوله
36
3-4- مدل‌سازی با استفاده از هوش مصنوعی
37
3-4-1- شبکه های عصبی مصنوعی
38
3-4-2- مدل‌های شبکه های عصبی مصنوعی
41
3-4-2-1- مدل نرون تک ورودی
42
3-4-2-2- مدل نرون چند قطبی
46
3-4-3- ساختار شبکه عصبی
48
3-4-3-1- شبکه تک لایه
49
3-4-3-2- شبکه چند لایه
49
3-4-3-3- شبکه های پس خور یا برگشتی
51
3-4-4- یادگیری شبکه های عصبی مصنوعی
52
3-4-4-1- الگوریتم یادگیری پس از انتشار خطا
54
3-4-5- مدل نزدیک ترین همسایه ها
58
فصل چهارم-روش المان محدود
60
4-1- مقدمه
61
4-2- تاريخچه روش عناصر محدود
62
4-3- مراحل اصلی تحلیل عناصر محدود
63
4-4- مدل هاي رياضي
64
4-5- روش هاي مهم كلاسيك عددی
64
4-5-1-روش ریتز
64
4-5-1-1- معايب استفاده از روش تحليل ریتز
65
4-5-2- روش گالرکین به عنوان يك روش باقيمانده وزن دار
66
4-5-3- مقایسه روش ریتزو روش گالرکین
67
4-6- حوزه کاربردهای روش عناصر محدود
68
4-7- فرآيند تحليل عناصر محدود
68
4-8- ملاحظات همگرايي در تحليل عناصر محدود
69
4-9- خطاهاي تحليل عناصر محدود
70
4-10- معيارهاي همگرايي يکنوا
70
4-10-1- معيارهاي همگرايي يکنوا- شرط سازگاري
71
فصل پنجم- نتایج و بحث
72
5-1- مدل سازی سیستم غشایی
73
5-1-1- مدل سازی ریاضی
73
5-1-2- هندسه و مش بندی
74
5-1-3- نتایج مدل‌سازی برای سیستم استوانه ای
75
5-2- مدل سازی سازی غشای نانوفیلتراسیون الیاف توخالی
85
5-2-1-1- اثر دبی ورودی
91
5-3- مدل سازی به روش شبکه عصبی
93
5-4- مدل سازی با استفاده از انفیس
97
5-5- مدل سازی به روش نزدیک ترین همسایه‌ها
102
فصل ششم-نتیجه گیری و پیشنهادها
108
6-1- نتیجه گیری
108
6-2- پیشنهادات
109
منابع و ماخذ
111
 
فهرست جدول ها
 
عنوان
صفحه
جدول 2-1- کاربرد نانوفیلتراسیون در صنایع مختلف
9
جدول 5-1– شرایط خوراک در مدل سازی
88
جدول 5-2- مقایسه دقت محاسبات در نرون های مختلف
94
جدول 5-3- ارزیابی دقت مدل برای توابع عضویت مختلف
100
 فهرست شکل ها
 
عنوان
صفحه
شکل 2-1- شمایی از سیستم غشایی الیاف توخالی
21
شکل 2-2- غشای الیاف توخالی ، الف: فرض یک استوانه تودرتو برای یک فیبر غشایی
ب: مقطع عرضی واقعی سیستم
23
شکل2-3- سیستم غشایی شامل کانال عبور جریان و غشای نانوفیلتراسیون
24
شکل3-1 المان اولیه سیستم الیاف توخالی برای مدل‌سازی
36
شکل 3-2- اجزاي اصلي يک شبکه عصبي بيولوژيک
40
شکل 3-3- مدل نرون تک ورودی
44
شکل 3-4- توابع مورد استفاده مدل سلول عصبي
47
شکل 3-5- مدل چند ورودي يک نرون
48
شکل 3-6- فرم ساده شده نرون با R ورودي
49
شکل 3-7- شبکه تک لايه با S نرون
50
شکل 3-8- شبکه پيش خور سه لايه
51
شکل 3-9- بلوک تاخير زمانی
52
شکل 3-10- شبکه تک لايه برگشتي
53
شکل 5-1- بزرگنمایی قسمتی از مش های سیستم
شکل 5-2- شمایی از تغییرات غلظت محوری در کانال
75
76
شکل 5-3- شمایی از تغییرات غلظت کلرید در نقاط مختلف کانال
77
شکل 5-4- شمایی از تغییرات غلظت کلرید در نقاط مختلف یک مقطع عرضی
78
شکل 5-5- شمایی از تغییرات غلظت کلرید در نقاط مختلف یک مقطع طولی
79
شکل 5-6-تغییرات دبی یون کلرید در مقطع شعاعی کانال
80
شکل 5-7- شمایی از تغییرات غلظت کلرید در نقاط مختلف غشا
81
شکل 5-8- شمایی از تغییرات غلظت کلرید در نقاط مختلف غشا
82
شکل 5-9- تغییرات درصد جداسازی یون کلرید نسبت به فشار
83
شکل 5-10- تغییرات درصد جداسازی کلرید بر حسب بار سطحی غشا
84
شکل5-11- ارزیابی مدل در مقایسه با سیستم الیاف توخالی مشابه
87
شکل 5-12- توزیع دبی در سیستم غشایی الیاف توخالی
89
شکل 5-13- توزیع غلظت در جهت شعاعی در غشای الیاف توخالی
90
شکل 5-14- تغییرات غلظت بر حسب فاصله، در مقادیر متفاوت دبی ورودی سیال لوله
91
شکل 5-15- تغییرات غلظت بر حسب فاصله، در مقادیر متفاوت دبی ورودی سیال پوسته
92
شکل 5-16- مقایسه درصد جداسازی حاصل از مدل‌سازی و مقادیر آزمایشگاهی درصد جداسازی
95
شکل 5-17- ساختار انفیس
97
شکل 5-18- ساختار انفیس همراه ورودی و خروجی‌های آن
99
شکل 5-19- نتایج مقایسه درصد جداسازی از مدل‌سازی و داده های آزمایشگاهی
101
شکل 5-20- مقایسه نتایج مدل‌سازی و داده های آزمایشگاهی برای شرایط مختلف غلظت، فشار و pH
105
 علائم و نشانه ها
 
توضيحات
علائم و نشانه ها
واحد
چگالی
سرعت
m/s
فشار
P
نیروی حجمی
F
Kg m2/s
ویسکوزیته
ویسکوزیته موثر
ضریب انتقال جرم جز i
m2/s
دبی انتقال جرم محوری جز i
دبی انتقال جرم شعاعی جز i
غلظت جز i
Mol/m3
سرعت
m/s
پتانسیل الکتریکی
V
ثابت گازها
R
فصل اول
 1- مقدمه ومفاهيماوليه
1-1- مقدمه
فیلتراسیون فرآیندی که طی آن حل‌شونده با عبور از یک محیط یا مانع نیم‌تراوا، به صورت فیزیکی جداساز‌ی می‌‌گردد. فرآیندهای غشایی، فرآیندهای فیلتراسیون پیشرفته‌ای هستند که از خواص جداسازی لایه‌های پلیمری یا غیرآلی متخلخل بهره می‌گیرند و در گستره وسیعی از فرآیندهای صنعتی به منظور جداسازی مولکول‌های زیستی، کلوئیدها، یون‌ها، حلال‌ها و همچنین گازها مورد استفاده می‌باشند. در تعریف IUPAC، نانوفیلتراسیون یک فرآیند جداسازی بر پایه غشا و با نیرو محرکه فشار است، که در آن، ذرات و مولکول‌های کوچکتر از 2 نانومتر جدا می شوند[1]. غشاها می‌توانند در بيش‌تر فرايندهای جداسازی به کار روند و فرايندهای شيميايي از قبيل تقطير، استخراج و جذب را تکميل نمايند و يا جايگزين مناسبی برای آن‌ها باشند.
 1-1-1- مزايای جداسازی غشايي
مصرف انرژي كمتر براي انجام جداسازي
امكان انجام عمليات جداسازي در دماي محيط
سهولت دستيابي به كليه فازهاي جداسازي شده
انجام عمليات جداسازي توسط تجهيزاتي با وزن و حجم كم
نصب و عمليات ساده
حداقل نياز به كنترل، بازرسي، تعمير و نگهداري
عدم نياز به استفاده از مواد شيميايي براي جداسازي و در نتيجه عدم وجود مسائل زيست محيطي
در گذشته بیش ترین کاربرد میکروفیلتراسیون در صنایع نوشیدنی، سترون سازی تجاری سرد برای مصارف دارویی و تامین آب خالص در فرایندهای نیمه رسانایی بود. تا سال 1960 با وجود درک اصول اساسی غشاهای مدرن صنایع مهمی در این زمینه وجود نداشت تا اینکه به تدریج با رفع برخی از معایب آنها نظیر قیمت بالا، فرایندهای کند و زمان‌بر، غیر انتخابی بودن و... غشاها از آزمایشگاه به صنعت راه یافتند. غشاها را به چند صورت می توان طبقه‌بندی کرد[2,3]:
 1-1-2- طبقه بندی غشاها
دسته‌بندی بر اساس ماده سازنده:
پليمرهای آلی، مواد غيرآلی (اکسيدها، سراميک ها و فلزات)، ماتريس های هيبريدی يا مواد کامپوزيت
دسته‌بندی بر اساس سطح مقطع غشا:
ايزوتروپيک (متقارن)، ناهمسان (نامتقارن)، دو يا چندلايه ای، لايه نازک کامپوزيت ماتريس هيبريدی
دسته‌بندی بر اساس روش آماده سازی:
جدايش فاز پليمرها، فرايند سل- ژل، واکنش سطحی، کش دهی، اکستروژن، حکاکی
دسته‌بندی بر اساس شکل غشا:
صفحه ای، فيبرتوخالی و کپسول توخالی
اساس فرایندهای غشایی عبور مواد از میان صافی است که این امر توسط یک نیروی رانشی صورت می‌گیرد. این رانش در فرایندهای غشایی به چهار دسته تقسم می شود و شامل:
الف) اختلاف فشار: در فرایندهای غشایی میکروفیلتراسیون، اولترافیلتراسیون، نانوفیلتراسیون و اسمز معکوس
ب) اختلاف پتانسیل الکتریکی : نظیر الکترودیالیز و الکترولیز غشایی
ج) اختلاف دما
د) اختلاف غلظت
در فرایندهای غشایی میکروفیلتراسیون، اولترافیلتراسیون، نانوفیلتراسیون و اسمز معکوس نیروی رانش اختلاف فشار است اما در سایر فرایندهای غشایی همان‌گونه که اشاره شد، این نیروی رانشی می‌تواند متفاوت باشد. دامنه کاربرد و ابعاد انواع غشاهای میکروفیلتراسیون، اولترافیلتراسیون، نانوفیلتراسیون و اسمز معکوس متفاوت است.

👇 تصادفی👇

تحقیق درمورد واليبالدانلود پاورپوینت معماری بیونیک و بیومیمتیک367- تحلیل احتمال اندیشانه مقاومت نهایی ستونهای ساخته شده از بتن با مقاومت بالا با در نظر گرفتن اثر دورگیری و با مشخصات غیرقطعیکنترل سرعت موتور القایی بدون حس‌گر سرعتWORDحیوانات سخنور - بهجتتحقیقی کامل در مورد مخازن کامپوزیتی CNG ✅فایل های دیگر✅

#️⃣ برچسب های فایل مدل سازی حذف یون کلرید از میعانات گازی با استفاده از نانوفیلتراسیون word

مدل سازی حذف یون کلرید از میعانات گازی با استفاده از نانوفیلتراسیون word

دانلود مدل سازی حذف یون کلرید از میعانات گازی با استفاده از نانوفیلتراسیون word

خرید اینترنتی مدل سازی حذف یون کلرید از میعانات گازی با استفاده از نانوفیلتراسیون word

👇🏞 تصاویر 🏞