👈فول فایل فور یو ff4u.ir 👉

رفع تنگناهای افزایش ظرفیّت واحد تقطیر 100 پالایشگاه آبادان word

ارتباط با ما

دانلود


رفع تنگناهای افزایش ظرفیّت واحد تقطیر 100  پالایشگاه آبادان   word
 واژگان كليدي: تقطير نفت خام ، افزايش ظرفيّت ، پيش گرمايش نفت خام ، تقطير پيشرفته ، برج پيش تفكيك
 فهــرســــــــــــت
 عنوان صفحه
 مقدمه . . . 1
 فصل اول تقطیر نفت خام
1 – 1 ) تقطیر نفت خام . . . . 4
1 – 2 ) نمک زدایی از نفت خام . . . . 8
1 – 3 ) واحد سبک زدایی اتمسفری . . . 12
1 – 4 ) تقطیر در خلأ . . . 16
1 – 5 ) تجهیزات کمکی . . . 18
1 – 6 ) فرآورده های واحد تقطیر نفت خام . . 19
 
فصل دوم تقطير پيشرفته
2 – 1 ) تقطير پيشرفته . . . 22
 
فصل سوم مدل سازی و شبیه سازی
3 – 1 ) مدل سازی و شبیه سازی . . . 28
3 – 2 ) کاربردهای شبیه سازی . . . 29
3 – 3 ) کاربردهای نوین شبیه سازی. . . 31
3 – 4 ) ارتباط با نرم افزارهای دیگر . . . 32
 
فصل چهارم واحد تقطیر 85 پالایشگاه آبادان
4 – 1 ) هدف از ایجاد واحد تقطیر 85 پالایشگاه آبادان.. 34
4 – 2 ) خوراک و محصولات واحد . . 34
4 – 3 ) سرویسهای جانبی ( Utilities ) . . . 42
4 – 4 ) شرح فرآیند . . . 42
4 – 4 – 1 ) تقطیر جزء به جزء نفت خام . . 42
4 – 4 – 2 ) تقطیر نفتا . . 48
4 – 5 ) افزایش ظرفیت . . . 51
4 – 6 ) انجام تغییرات ( Revamping ) . . 53
4 – 7 ) شرح فرآیند واحد پس از انجام تغییرات. . 56
فصل پنجم انجام شبیه سازی ، شناسایی محدودیّتها
 
5 – 1 ) ) واحد 100 پالایشگاه آبادان پس از انجام تغییرات ( Revamping) 60
5 – 1 ) انجام شبیه سازی و بررسی نتایج . . . 60
5 – 1 – الف ) شبیه سازی واحد به شکل طراحی اولیه ( قبل از انجام تغییرات – با ظرفیت 130000 بشکه در روز ) 63
5 – 1 – ب ) شبیه سازی واحد به شکل بعد از انجام تغییرات 75
مطالعة 1 (شناسایی تنگناها) . . . 75
فصل ششم اِعمال روش تقطیر پیشرفته جهت افزایش ظرفیت
6 – 1 ) مقدمه . . . 90
6 – 2 ) بررسی امکان بکارگیری روش تقطیر پیشرفته
در واحد تقطیر 100 پالایشگاه آبادان . . 92
مطالعة 2 . . . 93
فصل هفتم محاسبات اقتصادی
7 – 1 ) هزینه های سرمایه گذاری . . . 106
7-1-1 ) قیمت خرید و نصب برج پیش تفکیک . 106
7-1-2 ) قیمت خرید و نصب پمپ . . 1077-1-3 ) کل هزینه های سرمایه گذاری . . 107
7 – 2 ) درآمدهای ناشی از انجام طرح . . 108
7-2-1 ) درآمد ناشی از افزایش ظرفیّت . . 108
7-2-2 ) درآمد حاصل از کاهش مصرف سوخت. . 109
7 – 3 ) سود ناشی از انجام طرح . . 109
فصل هشتم نتیجه گیری
8 – 1 ) نتایج ضمنی . . . 111
8 – 2 ) نتایج اصلی . . . 111
 فهرست منابع فارسی . . . 113
فهرست منابع غیر فارسی . . . 114
چکیده انگلیسی . . . 115
فهــرســــــــــــت جدولها
 شماره جدول عنوان صفحه
 جدول ( 1 – 1 ) گستره های جوش اجزاء نفت خام نوعی 5
جدول ( 1 – 2 ) نقاط برش TBP برای بخشهای مختلف نفت خام 7
جدول ( 1 – 3 ) مقادیر آب مورد نیاز برای نفت خامهای مختلف 10
جدول ( 4 – 1 ) مشخصات نفت خام 36
جدول ( 4 – 2 ) مشخصات فرآورده های مختلف و میزان تولید هرکدام
( بر مبنای 130000 بشکه در روز ) 39
جدول ( 4 – 3 ) تقطیر فرآورده های مختلف بر اساس آزمایش
استاندارد ASTM D-86 40
جدول ( 5 – 1 ) نتایج حاصل از مطالعه 1 75
جدول ( 5 – 2 ) میزان استحصال فرآورده های مختلفدر ظرفیت 180000 بشکه در روز 84
جدول ( 6 – 1 ) بارحرارتی کوره و برخی مبدّلها ( در ظرفیت 180000 بشکه در
روز حاصل از شبیه سازی کل واحد برمبنای فرضیه مورد بحث ) 94
جدول ( 6 – 2 ) مقایسه حد اکثر دبی مولی بخار و مایع درون برج تقطیر اتمسفری
برای دوحالت فعلی و پس از نصب برج پیش تفکیک 95
جدول ( 7 – 1 ) قیمت نفت خام ، فراورده ها و درآمد حاصل از افزایش ظرفیت واحد
به میزان 20000 بشکه در روز 108
 فهــرســــــــــــت نمودارها
 شماره نمودار عنوان صفحه
 
 
نمودار ( 1 – 1 ) رابطه بین نقاط جوش متوسط حجمی و نقاط جوش میانگین 6
نمودار ( 1 – 2 ) رابطه بین نقاط جوش متوسط حجمی و نقاط جوش متوسط مولی6
نمودار ( 4 – 1 ) نقاط جوش واقعی نفت خام ( True Boiling Point ) 35
نمودار ( 4 – 2 ) درصد استحصال فرآورده های مختلف از نفت خام- مورد انتظار طراحی 38
نمودار ( 5 – 1 ) مقایسه میزان استحصال فرآورده های مختلف( شبیه سازی و عملیاتی ) 70
نمودار ( 5 – 2 ) درصد استحصال فرآورده های مختلف از نفت خام( شبیه سازی ) 70
نمودار (5 – 3 ) مقایسه نقاط اشتعال فرآورده های مختلف ( شبیه سازی و عملیاتی ) 71
نمودار ( 5 – 4 ) مقایسه تقطیر نفتای سبک بر مبنای آزمایش
استاندارد ASTM D-86 ( شبیه سازی و عملیاتی ) 72
نمودار ( 5 – 5 ) مقایسه تقطیر نفتای ریفورمر بر مبنای آزمایش
استاندارد ASTM D-86 ( شبیه سازی و عملیاتی ) 72
نمودار ( 5 – 6 ) مقایسه تقطیر نفتای سنگین بر مبنای آزمایش
استاندارد ASTM D-86 ( شبیه سازی و عملیاتی ) 73
نمودار ( 5 – 7 ) مقایسه تقطیر نفت سفید بر مبنای آزمایش
استاندارد ASTM D-86 ( شبیه سازی و عملیاتی ) 73
نمودار ( 5 – 8 ) مقایسه تقطیر گازوئیل بر مبنای آزمایش
استاندارد ASTM D-86 ( شبیه سازی و عملیاتی ) 74
نمودار ( 5 – 9 ) مقایسه تقطیر ته مانده برج تقطیر اتمسفری بر مبنای
آزمایش استاندارد ASTM D-86 ( شبیه سازی و عملیاتی ) 74
نمودار ( 5 – 10 ) پروفیل دبی مولی بخار و مایع درون برج تقطیر اتمسفری قبل از
افزایش ظرفیت ( با ظرفیت 130000 بشکه در روز) 78
نمودار ( 5 – 11 ) پروفیل دبی مولی بخار و مایع درون برج تقطیر اتمسفری بعد از
افزایش ظرفیت ( با ظرفیت 180000 بشکه در روز) 79
نمودار ( 5 – 12) درصد استحصال فرآورده های مختلف –
در ظرفیت 180000 بشکه در روز 84
نمودار ( 5 – 13) مقایسه تقطیر نفتای سبک بر مبنای آزمایش
استاندارد ASTM D-86 ( شبیه سازی و عملیاتی ) 85
نمودار ( 5 – 14) مقایسه تقطیر نفتای ریفورمر بر مبنای آزمایش
استاندارد ASTM D-86 ( شبیه سازی و عملیاتی ) 85
نمودار ( 5 – 15) مقایسه تقطیر نفتای سنگین بر مبنای آزمایش
استاندارد ASTM D-86 ( شبیه سازی و عملیاتی ) 86
نمودار ( 5 – 16) مقایسه تقطیر نفت سفید بر مبنای آزمایش
استاندارد ASTM D-86 ( شبیه سازی و عملیاتی ) 86
نمودار ( 5 – 17) مقایسه تقطیر گازوئیل بر مبنای آزمایش
استاندارد ASTM D-86 ( شبیه سازی و عملیاتی ) 87
نمودار ( 5 – 18) مقایسه تقطیر ته مانده برج تقطیر اتمسفری بر مبنای آزمایش
استاندارد ASTM D-86 ( شبیه سازی و عملیاتی ) 88
نمودار ( 5 – 19) مقایسه نقاط اشتعال فرآورده های مختلف بر مبنای آزمایش
استاندارد ASTM D-93 ( شبیه سازی و عملیاتی ) 89
نمودار ( 6 – 1 ) پروفیل دبی مولی بخار و مایع درون برج تقطیر اتمسفری پس از نصب
برج پیش تفکیک ( با ظرفیت 180000 بشکه در روز) 96
نمودار ( 6 – 2 ) مقایسه میزان قابل حصول فرآورده های مختلف
( حاصل از شبیه سازی و طراحی) 100
نمودار ( 6 – 3 ) درصد قابل حصول فرآورده های مختلف ( حاصل از شبیه سازی ) 100
نمودار ( 6 – 4 ) مقایسه تقطیر نفتای سبک بر مبنای آزمایش
استاندارد ASTM D-86 ( شبیه سازی و عملیاتی ) 101
نمودار ( 6 – 5 ) مقایسه تقطیر نفتای ریفورمر بر مبنای آزمایش
استاندارد ASTM D-86 ( شبیه سازی و عملیاتی ) 101نمودار ( 6 – 6 ) مقایسه تقطیر نفتای سنگین بر مبنای آزمایش
استاندارد ASTM D-86 ( شبیه سازی و عملیاتی ) 102
نمودار ( 6 – 7 ) مقایسه تقطیر نفت سفید بر مبنای آزمایش
استاندارد ASTM D-86 ( شبیه سازی و عملیاتی ) 102
نمودار ( 6 – 8 ) مقایسه تقطیر گازوئیل بر مبنای آزمایش
استاندارد ASTM D-86 ( شبیه سازی و عملیاتی ) 103
نمودار ( 6 – 9 ) مقایسه تقطیر ته مانده برج تقطیر اتمسفری بر مبنای
آزمایش استاندارد ASTM D-86 ( شبیه سازی و عملیاتی ) 103
نمودار ( 6 – 10) مقایسه نقاط اشتعال فرآورده های مختلف بر مبنای آزمایش
استاندارد ASTM D-93 ( شبیه سازی و عملیاتی ) 104
فهــرســــــــــــت شکلها
 شماره شکل عنوان صفحه
 شکل ( 1 – 1 ) شماتیک واحد نمک زدایی یک مرحله ای 8
شکل ( 1 – 2 ) شماتیک واحد نمک زدایی دو مرحله ای 8
شکل ( 1 – 3 ) شماتیک یک نمک زدا 11
شکل ( 1 – 4 ) شکل واقعی یک نمک زدا 11
شکل ( 1 – 5 ) شماتیک یک برج تقطیر اتمسفری 14
شکل ( 1 – 6 ) برج تقطیر اتمسفری نفت خام 15
شکل ( 1 – 7 ) واحد تقطیر در خلأ نفت خام 16
شکل ( 2 – 1 ) برج تقطیر اتمسفری نفت خام 22
شکل ( 2 – 2 ) نحوه توالی برجها در روش تقطیر غیر مستقیم 23
شکل ( 2 – 3 ) نحوه توالی برجها در روش تقطیر مستقیم 24
شکل ( 2 – 4 ) شمای یک واحد تقطیر پیشرفته ( پالایشگاه میدر آلمان) 26
شکل ( 4 – 1 ) نمودار جریان خوراک و فرآورده های مختلف در واحدتقطیر 85
پالایشگاه آبادان در ظرفیت 130000 بشکه در روز 41
شکل ( 4 – 2 ) مسیر پیش گرمایش نفت خام 44
شکل ( 4 – 3 ) ظرف پیش تبخیر آنی و موقعیت قرار گرفتن آن در مسیر
پیش گرمایش نفت خام 54
شکل ( 5 – 1 ) محیط اصلی شبیه سازی ( Main Case ) 64
شکل ( 5 – 2 ) بخش پیش گرمایش نفت خام 65
شکل ( 5 – 3 ) کوره و برج تقطیر اتمسفری 66
شکل ( 5 – 4 ) محیط فرعی برج تقطیر اتمسفری 67
شکل ( 5 – 5 ) بخش خنک نمودن محصولات خروجی از برج تقطیر اتمسفری 68
شکل ( 5 – 6 ) بخش تقطیر نفتا 69
شکل ( 5 – 7 ) محیط اصلی شبیه سازی ( Main Case ) 81
شکل ( 5 – 8 ) بخش پیش گرمایش نفت خام 82
شکل ( 5 – 9 ) کوره و برج تقطیر اتمسفری 83
شکل ( 6 – 1 ) محیط اصلی شبیه سازی- پس از نصب Prefractionator 97
شکل ( 6 – 2 ) شبکه مبدّلهای حرارتی پیش گرمکن نفت خام در وضعیّت جدید 98
شکل ( 6 – 3 ) برج تقطیر اتمسفری کوره و برج پیش تفکیک جدید 99
مقدمه
هنگامی که یک شرکت پالایشی تصمیم به افزایش ظرفیت می گیرد طبیعتاً اولین واحدی که باید مورد ارزیابی قرار گیرد واحد تقطیر یا اصطلاحاً ( Topping Unit ) می باشد . سعی در برداشتن گلوگاهها از امـکانات و قابلیتهای موجــود کــه غالباً Retrofit Design گفته می شود ، کم هزینه ترین و سریعترین راه جهت دستیابی به ظرفیتهای تولید بالاتر با قبـــول کمــتریـن ریسک می باشد.
بالا رفتن قیمت محصولات نفتی و به تبع آن هزینه های انرژی که به علت تحولات سیاسی و بین المللی صورت گرفته است باعث شد تا کشورهای صنعتی که بزرگترین مصرف کنندگان انرژی در جهان هستند تلاشهای بسیاری را به منظور بهینه سازی صنایع نفتی و پتروشیمیایی که بزرگترین و پر مصرف ترین صنایع از لحاظ مصرف انرژی می باشند ، انجام دهند . نتیجه این تلاشها عمدتاً به دو صورت زیر بیان می گردد :
1) کاهش مصرف انرژی به روش استفاده بهینه از انرژیهای موجود در واحد صنعتی مورد بحث
2) تجدید نظر در طراحی و ساختار واحدهای نفتی و پتروشیمی
معمولاً در روش اول نیازبه انجام تغییرات اساسی در ساختار واحد نمی باشد لذا هزینه های انجام شده کمینه خواهد بود . در حالیکه در روش دوم غالباً نیاز به انجام یک سری تغییرات جهت دستیابی به هدف مورد نظر می باشد .
در این بحث ابتدا مروری بر تئوری موجود در تقطیر معمولی خواهیم داشت. آنگاه به شرح تقطیر پیشرفته (Progressive distillation) و روشهای ممکن جهت اِعمال و به کارگیری آن (در واحد تقطیر 100 پالایشگاه آبادان) خواهیم پرداخت. سپس با انجام شبیه سازی شرایط مختلف فرایندی و میزان مصرف انرژی را در دو حالت تقطیر معمولی و پیشرفته مقایسه خواهیم کرد. همچنین توضیح مختصری در رابطه با شبیه سازی و نحوه انجام آن برای واحد مورد بحث داده خواهد شد.
 فصل اول
تقطیر نفت خام
 1- 1 ) تقطیر نفت خام
دستگاههای تقطیر نفت خام ، نخستین واحدهای فرآورش عمده در پالایشگاه هستند . این دستگاهها برای تفکیک نفت خام به روش تقطیر به اجزایی بر حسب نقطه جوششان به کار گرفته می شوند ، بدین ترتیب که منابع خوراک هر یک از واحـدهای فــرآورش بعـدی با توجه به مشخصه های مورد نیازشان تهیه می شوند . به منظور دستیابی به بازدهی های بالاتر و هزینه های پایینتر ، تفکیک نفت خام در دو مرحله صورت می گیرد :
v مرحله اول تفکیک جزء به جزء همه نفت خام در فشار جو
v مرحله دوم ارسال باقیمانده دیر جوش مرحله اول به دستگاه تفکیک دیگری که تحت خلأ شدید عمل می کند .
از دستگاه تقطیر در خلأ ، برای جداسازی قسمت سنگینتر نفت خام به اجزاء مختلف استفاده می شود ، زیرا دمای بالایی که برای تبخیر این قسمت سنگین در فشار جو لازم است موجب کراکینگ گرمایی آن می شود که خود موجب ضایعات ناشی از تولید گاز خشک ، و همچنین تغییر رنگ محصول و قشر بستن تجهیزات براثر تولید کک می شود .
نقاط برش بخشهای نوعی و گستره های جوش بخشهای حاصل از دستگاههای تقطیر در فشار اتمسفری و تقطیر در خلأ در جداول ( 1 – 1 ) و ( 1 – 2 ) ارائه شده اند .
جزء
گستره های جوش
ASTM (°F)
TBP(°F)
بوتان و مواد سبکتر
نفتای سبک تقطیر مسقیم ( LSR )
220 – 90
190 – 90
نفتای سنگین تقطیر مسقیم ( HSR )
400 – 180
380 – 190
نفت سفید
540 – 330
520 – 380
نفت گاز سبک ( LGO )
640 – 420
610 – 520
نفت گاز اتمسفری ( AGO )
830 – 550
800 – 610
نفت گاز خلأ ( VGO )
1050 – 750
1050 – 800
باقیمانده خام تقطیر در خلأ ( VRC )
+1050
+1050
 جدول 1 – 1 ) گستره های جوش اجزاء نفت خام نوعی
 روابط بین نقاط جوش متوسط حجمی ، متوسط مولی ، و متوسط میانگین اجزاء نفت خام در شکلهای زیر نشان داده شده است .
 نمودار 1 – 1 ) رابطه بین نقاط جوش متوسط حجمی و نقاط جوش میانگین
 نمودار 1 – 2 ) رابطه بین نقاط جوش متوسط حجمی و نقاط جوش متوسط مولی
 
برش
IBP (°F)
EP (°F)
مصرف فرآیندی
 
برش بنزین LSR
90
180
بنزین سبک ( مینیمم )
90
190
برش LSR معمولی
80
220
برش LSR ( ماکزیمم )
 
برش بنزین HSR( نفتا )
 
180
380
برش رفرمینگ ( تبدیل ماکزیمم )
190
330
OPR سوخت جت ( ماکزیمم )
220
330
برش رفرمینگ ( تبدیل مینیمم )
 
نفت سفید
330
520
برش نفت سفید ( ماکزیمم )
330
480
برش سوخت جت 50 ( ماکزیمم )
380
520
عملیات تولید بنزین (ماکزیمم )
 
نفت گاز سبک
420
610
سوخت دیزل ( ماکزیمم )
480
610
سوخت جت ( ماکزیمم )
520
610
نفت سفید ( ماکزیمم )
نفت گاز سنگین ( HGO )
610
800
خوراک واحد کراکینگ کاتالیستی
یا واحد هیدرو کراکینگ
 
نفت گاز خلأ
800
1050
خوراک واحد آسفالت زدایی
یا واحد کراکینگ کاتالیستی
800
950
خوراک واحد کراکینگ کاتالیستی
یا واحد هیدروکراکینگ
 جدول 1- 2 ) نقاط برش TBP برای بخشهای مختلف نفت خام
1 -2 ) نمک زدایی از نفت خام
چنانچه نمک موجود در نفت خام از 10 lb/ 1000 bbl ( بر حسب مقدار NaCl ) بیشتر باشد ، نفت خام باید نمک زدایی شود تا از قشر بستن و خوردگی براثر نمک در سطوح انتقال گرما و همچنین تولید اسیدها از طریق تجزیه نمکهای کلر دار جلوگیری به عمل آید . به علاوه ، برخی از فلزاتی که به صورت ترکیبات غیر آلی محلول در آب که با نفت خام تولید امولسیون نموده و سبب غیر فعال شدن کاتالیزور در واحدهای فرآورش کاتالیستی می شوند ، نیز ، در فرآیند نمک زدایی حذف می شوند .
شکل 1 – 1 ) شماتیک واحد نمک زدایی یک مرحله ای
 شکل 1 – 2 ) شماتیک واحد نمک زدایی دو مرحله ای
گرایشی که برای پالایش نفت خامهای سنگینتر وجود دارد ، بر اهمیت نمک زدایی مؤثر نفت خام افزوده است . معیاری که برای نمک زدایی از نفت خام تا سالهای اخیر مورد استفاده قرار می گرفت ، حضور 10 lb نمک یا بیشتر ( برحسب NaCl ) در 1000 bbl نفت خام بوده است . ولی اکنون بسیاری از شرکتها تمامی نفت خامها را نمک زدایی می کنند . در توجیه این عمل اضافی ، کاهش قشر بستن و خوردگی دستگاهها و افزایش طول عمر کاتالیزور عنوان می شود . در صورتی که مقدار نمک نفت خام بیش از 20 پوند در هر هزار بشکه باشد ، از نمک زدایی دو مرحله ای استفاده می شود ، و در مواردی باقیمانده ها به روش کاتالیستی فرآورش می شوند ، برای برخی از نفت خامها از نمک زدایی سه مرحله ای استفاده می شود .
نمک در نفت خام بصورت حل شده و یا بصورت بلورین و معلق در آب که با نفت خام امولسیون می دهد وجود دارد . اساس روش نمک زدایی از نفت خام ، شستشوی نمک موجود با آب است . در اینجا مسائلی در اختلاط مؤثر و اقتصادی آب و نفت و همچنین مرطوب سازی ذرات جامد معلق با آب و جدا سازی آب شستشو از نفت بروز می کند . pH ، چگالی و ویسکازیته نفت خام و همچنین نسبت حجم آب شستشو به حجم نفت خام در سهولت تفکیک و بازدهی مؤثرند .

👇 تصادفی👇

راز سایت های فروش جم کلش آف کلنز(50 درصد تخفيف براي مدت محدود)پایان نامه ارشد تاویل بر اساس دستور گشتاری در قابوس نامهدانلود مقاله تاثير فلزات سنگين بر آبشش و كبد ماهي ها‎مجله تاریخ National Geographic History May & June 2016جنايت بر ميتکتاب آموزش بافتنی با دومیلقالب ماکت سازیدانلود کتاب اطلاعات جامع تهران3 پاورپوینت در یک فایل با موضوع مرمت بناهای تاریخی ✅فایل های دیگر✅

#️⃣ برچسب های فایل رفع تنگناهای افزایش ظرفیّت واحد تقطیر 100 پالایشگاه آبادان word

رفع تنگناهای افزایش ظرفیّت واحد تقطیر 100 پالایشگاه آبادان word

دانلود رفع تنگناهای افزایش ظرفیّت واحد تقطیر 100 پالایشگاه آبادان word

خرید اینترنتی رفع تنگناهای افزایش ظرفیّت واحد تقطیر 100 پالایشگاه آبادان word

👇🏞 تصاویر 🏞