👈فول فایل فور یو ff4u.ir 👉

طراحی و بهينه سازي سیستم توزیع شاخه اي گازطبیعي بر مبناي تئوري ساختاري word

ارتباط با ما

دانلود


طراحی و بهينه سازي سیستم توزیع شاخه اي گازطبیعي بر مبناي تئوري ساختاري word
 فهرست مطالب
 عنوان
فحه
فصل اول: مقدمه و مروري بر تحقيقات پيشين
1
1-1 مقدمه
1
1-2 اهداف پايان نامه حاضر
3
1-3 مروري بر تحقيقات پيشين
3
1-3-1- طراحي شبکه گاز
3
1-3-2- تئوري ساختاری
6
فصل دوم: مفاهيم طراحي و بهينه سازي
7
2- 1 مقدمه ای در طراحی
7
2- 2 فرآیند طراحی
7
2- 3 فرايند طراحي متداول در مقابل بهينه سازي
8
2- 4 نقش رايانه در بهينه سازي
11
2- 5 تعريف بهينه سازي
11
2- 6 مفاهيم بهينه سازي
11
2- 7 تاريخچه روش هاي بهينه سازي
12
2-8 روش هاي مختلف بهينه سازي
14
2-8-1- روش هاي محاسباتي
14
2-8-2- روش هاي شمارشي
15
2-8-3- روش هاي تصادفي
15
فصل سوم: معادلات حاکم بر جريان درون لوله ها
16
3- 1 حرکت سيالات تراکم ناپذير در لوله ها
16
3-1-1- انواع رژيم جريان سيال در لوله ها
16
3-1-1-1- جريان آرام
16
عنوان
صفحه
3-1-1-2- جريان مغشوش
17
3-1-2- جريان آرام در لوله اي استوانه ای
17
محاسبه افت فشار
18
3-1-3- جريان مغشوش در لوله هاي استوانه اي
19
3-1-3-1- منحني توزيع سرعت ها
20
3-1-3-2- محاسبه افت فشار
22
3-1-4- جريان مغشوش در لوله هاي صاف
22
3-1-5- جريان مغشوش در لوله هاي زبر
23
3- 2 حرکت سيالات تراکم پذير در لوله ها
26
3-2-1- مقدمه
26
3-2-2- معادلات اساسي در حرکت سيالات تراکم پذير
26
3-2-2-1- رابطه پيوستگي
26
3-2-2-2- معادله حرکت
27
3-2-2-3- رابطه انرژی
27
3-2-2- جريان تکدما از درون لوله با قطريکنواخت
28
فصل چهارم: رويکرد تئوري ساختاری در طراحي شبکه هاي توزيع سيال
30
4- 1 تئوري ساختاري
30
4- 2 سيستم هاي در بردارنده جريان سيال
35
4-2-1- جريان بين دو نقطه
35
انتخاب بهترين سطح مقطع
35
4-2-2- اتصالT شکل و Y شکل
39
4-2-2-1- جريان تراکم ناپذير با رژيم آرام
40
4-2-2-2- جريان تراکم ناپذير با رژيم آشفته
44
4-2-2-3- جريان تراکم پذير با رژيم آرام
46
4-2-2-4- جريان تراکم پذير با رژيم آشفته
49
4-2-3- جريان بين يک نقطه و تعدادي زيادي از نقاط
51
4-2-3-1- شبکه درختي براي جريان سيال
51
4-2-3-2- انواع شبکه درختي
53
الف) شبکه درختي تک جفتی
53
عنوان
صفحه
الف-1- جريان تراکم ناپذير با رژيم آرام
54
الف-2- جريان تراکم ناپذير با رژيم آشفته
57
الف-3- جريان تراکم پذير با رژيم آرام
59
الف-4- جريان تراکم پذير با رژيم آشفته
61
ب) شبکه درختي دو جفتی
64
ب-1- جريان تراکم ناپذير با رژيم آشفته
64
ب-2- جريان تراکم پذير با رژيم آرام
69
ب-3- جريان تراکم پذير با رژيم آشفته
70
ج) شبکه درختي سه جفتی
72
ج-1- جريان تراکم ناپذير با رژيم آشفته
72
ج-2- جريان تراکم پذير با رژيم آرام
76
ج-3- جريان تراکم پذير با رژيم آشفته
78
د)شبکه درختي با جفت دلخواه
80
4-3 محاسبه افت فشار در حالت کلي
82
4-3-1- جريان تراکم ناپذير با رژيم آرام
83
4-3-2- جريان تراکم ناپذير با رژيم آشفته
86
4-3-3- جريان تراکم پذير با رژيم آرام
92
4-3-4- جريان تراکم پذير با رژيم آشفته
94
4-4 شبکه درختي با کمترين طول لوله
100
4-4-1- کمترين طول لوله در صفحه
100
4-4-2- کمترين طول لوله روي ديسک
101
4- 5 مقايسه بين درخت بهينه و درخت با طول لوله کمينه(با فرض جريان تراکم ناپذير آرام)
105
4- 6 مقايسه بين درخت بهينه و درخت با طول لوله کمينه (با فرض تراکم ناپذير جريان آشفته)
106
فصل پنجم - بهينه سازي شبکه شاخه اي گاز با تئوري ساختاري
109
5-1- ويژگي هاي گاز طبيعي
109
عنوان
صفحه
5- 2 شبکه توزيع گاز
110
الف) شبکه شاخه اي
110
ب) شبکه حلقوي
110
ج) شبکه مختلط
110
5- 3 بررسي امکان بکارگيري تئوري ساختاري درسيستم شاخه­اي گاز طبيعي
111
5-3-1- طراحي اتصالات متوالي
115
5-3-2- طراحي اتصالات موازي
117
5- 4 مدل سازي شبکه و روش حل آن
120
5-4-1- تابع هدف
120
5-4-2- قيود
121
5-4-3- طراحي شبکه شاخه اي توزيع گاز
121
5- 5 طراحي و بهينه سازي يک سيستم نمونه شاخه اي گاز طبيعي
125
فصل ششم – ارائهنتايج و بحث: طراحي چند شبکه گاز رساني به کمک تئوري ساختاري
132
6-1 مسئله اول
133
6-2 مسئله دوم
143
6-3 مسئله سوم
152
فصل هفتم – جمع بندي نتايج
163
7-1 نتيجه گيري
163
7-2 پيشنهادات
164
منابع و ماخذ
165
فهرست شکل ها
 
عنوان و شماره
صفحه
شکل 2-1- الگوی تکامل سيستم
8
شکل 2-2- فرايند طراحي متداول
9
شکل 2-3- فرايند بهينه سازي
10
شکل 3-1- تغييرات سرعت نسبت به زمان در يک نقطه از لوله
19
شکل 3-2- مقايسه منحني توزيع سرعت ها در جريان آرام و مغشوش
20
شکل 3-3-منحني توزيع سرعت ها در لوله در حالات مختلف
21
شکل 3-4- تغييرات افت فشار نسبت به سرعت يا شدت جريان در حالات مختلف
22
شکل 3-5- تغييرات ضريب اصطکاک نسبت به تغييرات عدد رينولدز و زبري نسبي
24
شکل 3-6- منحني مودي
25
شکل 4-1- درختان به عنوان نمونه اي از ساختار هاي طبيعي بهينه
31
شکل 4-2- شش ها به عنوان نمونه اي ديگر از ساختارهاي خود بهينه
32
شکل 4-3- مقايسه شش انسان با شبکه درختي
33
شکل 4-4- شش انسان
33
شکل 4-5- جريان در حوزه رود خانه ها
34
شکل4-6- بکار گيري ساختار درختي در خنک کاري
35
شکل 4-7- جريان بين دو نقطه
36
شکل 4-8- انتخاب سطح مقطع
39
شکل 4-9- اتصال T شکل
40
شکل 4-10 - اتصال Y شکل
45
شکل 4- 11- ساختار درختي
52
شکل 4- 12- شبکه درختي تک جفتی
53
شکل 4- 13- شبکه درختي تک جفتی با سه لوله مرکزي
56
عنوان و شماره
صفحه
شکل 4- 14- نمودار تغييرات مقامت چريان f با تعداد لوله هاي مرکزي در جريان آرام تراکم ناپذير و جريان آشفته تراکم ناپذير در اختار درختي تک جفتي
59
شکل 4- 15-نمودار تغييرات مقامت چريان f با تعداد لوله هاي مرکزي در جريان آرام تراکم پذير و جريان آشفته تراکم پذير در ساختار درختي تک جفتي
64
شکل 4- 16- شبکه درختي دو جفتي
67
شکل 4- 17- نمودار تغييرات مقامت چريان f با تعداد لوله هاي مرکزي در جريان آرام تراکم ناپذير و جريان آشفته تراکم ناپذير در ساختار درختي دو جفتي
68
شکل 4- 18- نمودار تغييرات مقامت چريان f با تعداد لوله هاي مرکزي در جريان آرام تراکم پذير و جريان آشفته تراکم پذير در ساختار درختي دو جفتي
72
شکل 4- 19- شبکه درختي سه جفتي
75
شکل 4- 20- نمودار تغييرات مقامت چريان f با تعداد لوله هاي مرکزي در جريان آرام تراکم ناپذير و جريان آشفته تراکم ناپذير در ساختار درختي سه جفتي
76
شکل 4- 21- نمودار تغييرات مقامت چريان f با تعداد لوله هاي مرکزي در جريان آرام تراکم پذير و جريان آشفته تراکم پذير در ساختار درختي سه جفتي
79
شکل 4- 22- شبکه درختي با تعداد جفت دلخواه
80
شکل 4-23- تغييرات مقاومت کل جريان بر حسب تعداد نقاط روي دايره
83
شکل 4-24- جهش ناگهاني در ساختار جريان
85
شکل 4-25- انتخاب بهترين ساختار درختي با 192­ مصرف کننده
86
شکل 4-26- نمودار تغييرات مقامت چريان f با تعداد لوله هاي مرکزي در جريان آرام تراکم ناپذير و جريان آشفته تراکم ناپذير در ساختار درختي چهار جفتي
87
شکل 4-27- نمودار تغييرات مقامت چريان f با تعداد لوله هاي مرکزي در جريان آرام تراکم ناپذير و جريان آشفته تراکم ناپذير در ساختار درختي پنج جفتي
88
عنوان و شماره
صفحه
شکل 4-28- نمودار تغييرات مقامت چريان f با تعداد لوله هاي مرکزي در جريان آرام تراکم ناپذير و جريان آشفته تراکم ناپذير در ساختار درختي شش جفتي
89
شکل 4-29- نمودار تغييرات مقامت چريان f با تعداد لوله هاي مرکزي در جريان آرام تراکم ناپذير و جريان آشفته تراکم ناپذير در ساختار درختي هفت جفتي
90
شکل4-30- تغييرات مقاومت کل جريان (f) بر­حسب تعداد مصرف کنندگان در جريان تراکم ناپذير آشفته
91
شکل4-31- تغييرات مقاومت کل جريان (f) بر­حسب تعداد مصرف کنندگان در جريان تراکم پذير آرام
93
شکل 4-32-نمودار تغييرات مقامت چريان f با تعداد لوله هاي مرکزي در جريان آرام تراکم پذير و جريان آشفته تراکم پذير در ساختار درختي چهار جفتي
95
شکل 4-33-نمودار تغييرات مقامت چريان f با تعداد لوله هاي مرکزي در جريان آرام تراکم پذير و جريان آشفته تراکم پذير در ساختار درختي پنج جفتي
96
شکل 4-34-نمودار تغييرات مقامت چريان f با تعداد لوله هاي مرکزي در جريان آرام تراکم پذير و جريان آشفته تراکم پذير در ساختار درختي شش جفتي
97
شکل 4-35-نمودار تغييرات مقامت چريان f با تعداد لوله هاي مرکزي در جريان آرام تراکم پذير و جريان آشفته تراکم پذير در ساختار درختي هفت جفتي
98
شکل4-36- تغييرات مقاومت کل جريان (f) بر­حسب تعداد مصرف کنندگان در جريان تراکم ناپذير آشفته
99
شکل 4-37- شبکه درختي با کمترين طول لوله در صفحه
100
شکل 4-38- شبکه درختي با کمترين طول لوله روي ديسک
102
شکل 4-39- درخت بهينه و درخت با طول لوله کمينه
105
شکل 4-40- نمودار تغييرات مقاومت کل جريان با تعداد مصرف کنندگان
106
شکل 4-41- منحني تغييرات مقامت چريان بر حسب تعداد جفت ها
107
شکل 4-42- منحني تغييرات مقامت چريان بر حسب تعداد لوله ها
108
شکل 5-1- اتصال با انشعابات موازي
112
شکل 5-2- نقشه محل لوله هاي شبکه شاخه اي
113
شکل 5-3- نقشه گره شکل 5-2
114
عنوان و شماره
صفحه
شکل 5-4- مسير توزيع گاز در شبکه شاخه اي 5-2
115
شکل5-5- اتصال دو شاخه اي در محل گره از شبکه شاخه اي شکل 5-4
117
شکل 5-6- اتصال دو شاخه اي
119
شکل 5-7- شبکه توزيع گاز
123
شکل 5-8- الگوريتم طراحي شبکه شاخه اي گاز
124
شکل 5-9- خط اصلي لوله گاز در ورودي يک روستا
125
شکل5-10- شماره ومحل لوله ها شبکه شاخه ای متقارن شکل 5-9
126
شکل5-11- جهت جريان گاز در شبکه شاخه ای متقارن شکل 5-9
127
شکل5-12- طول لوله ها در شبکه شاخه ای متقارن شکل 5-9
127
شکل5-13- قطر لوله ها در شبکه شاخه ای متقارن شکل 5-9
128
شکل5-14- مقايسه بين قطرهاي طراحي شده و قطرهاي بهينه براي هر لوله
131
شکل6-1- شبکه شاخه اي توزيع گاز مسئله اول
133
شکل6-2- نقشه گره مساله اول
134
شکل6-3- شماره و محل لوله ها شبکه شاخه اي مساله اول
136
شکل6-4- جهت جريان گاز در شبکه شاخه اي مساله اول
138
شکل6-5- طول لوله ها در شبکه شاخه اي مساله اول
139
شکل6-6- قطر لوله ها در شبکه شاخه اي مساله اول
141
شکل6-7- دومين شبکه شاخه اي مورد بررسي
143
شکل6-8- نقشه گره مساله دوم
144
شکل6-9- شماره و محل لوله ها شبکه شاخه اي مساله دوم
145
شکل6-10- جهت جريان گاز در شبکه شاخه اي مساله دوم
147
شکل6-11- طول لوله ها در شبکه شاخه اي مساله دوم
148
شکل6-12- قطر لوله ها در شبکه شاخه اي مساله دوم
150
شکل6-13- سومين شبکه شاخه اي مورد بررسي
152
شکل6-14- نقشه گره مساله سوم
153
شکل6-15- شماره و محل لوله ها شبکه شاخه اي مساله سوم
154
شکل6-16- جهت جريان گاز در شبکه شاخه اي مساله سوم
157
شکل6-17- طول لوله ها در شبکه شاخه اي مساله سوم
158
شکل6-19- قطر لوله ها در شبکه شاخه اي مساله سوم
161
عنوان و شماره
صفحه
شکل6-21- منحني تغييرات هزينه در مسيرهاي شبکه مسئله سوم
165
 فهرست جدول ها
 
عنوان و شماره
صفحه
جدول 4-1- مقاومت در جريان آرام براي لوله هاي مستقيم
38
جدول 4-2- مقايسه مقامت چريان در جريان آرام و آشفته تراکم ناپذير براي درخت تک جفتي
58
جدول 4-3-مقايسه مقامت چريان در جريان آرام و آشفته تراکم پذير براي درخت تک جفتي
63
جدول 4-4- مقايسه مقامت چريان در جريان آرام و آشفته تراکم ناپذير براي درخت دو جفتي
68
جدول 4-5- مقايسه مقامت چريان در جريان آرام و آشفته تراکم پذير براي درخت دو جفتي
71
جدول4-6- مقايسه مقامت چريان در جريان آرام و آشفته تراکم ناپذير براي درخت سه جفتي
76
جدول 4-7- مقايسه مقامت چريان در جريان آرام و آشفته تراکم پذير براي درخت سه جفتي
79
جدول 4-8- مقايسه مقامت چريان در جريان آرام و آشفته تراکم ناپذير براي درخت چهار جفتي
87
جدول 4-9- مقايسه مقامت چريان در جريان آرام و آشفته تراکم ناپذير براي درخت پنج جفتي
88
جدول 4-10- مقايسه مقامت چريان در جريان آرام و آشفته تراکم ناپذير براي درخت شش جفتي
89
جدول4-11- مقايسه مقامت چريان در جريان آرام و آشفته تراکم ناپذير براي درخت هفت جفتي
90
جدول 4-12- مقايسه مقامت چريان در جريان آرام و آشفته تراکم پذير براي درخت چهار جفتي
95
جدول 4-13- مقايسه مقامت چريان در جريان آرام و آشفته تراکم پذير براي درخت پنج جفتي
96
جدول 4-14- مقايسه مقامت چريان در جريان آرام و آشفته تراکم پذير براي درخت شش جفتي
97
عنوان و شماره
صفحه
جدول 4-15- مقايسه مقامت چريان در جريان آرام و آشفته تراکم پذير براي درخت هفت جفتي
98
جدول5-1- مقادير طول لوله ها و دبي گاز خروجي از گره ها
126
جدول5-2- نتايج بدست آمده براي قطر لوله ها و سرعت درون آنها
129
جدول5-3- مقادير فشار خروجي در گره ها
130
جدول 6-1- اطلاعات لوله هاي موجود
135
جدول 6-2- مقادير طول لوله ها و دبي گاز خروجي از گره ها ي مسئله اول
137
جدول 6-3- نتايج به دست آمده مربوط به انتخاب قطر و سرعت گاز درون لوله ها در مساله اول
140
جدول 6-4- نتايج به دست آمده مربوط به فشار خروجي در گره ها در مساله اول
142
جدول 6-5- مقادير طول لوله ها و دبي گاز خروجي از گره ها ي مسئله دوم
146
جدول 6-6- نتايج به دست آمده مربوط به انتخاب قطر و سرعت گاز درون لوله ها در مساله دوم
149
جدول 6-7- نتايج به دست آمده مربوط به فشار خروجي در گره ها در مساله دوم
151
جدول 6-8- مقادير طول لوله ها و دبي گاز خروجي از گره ها ي مسئله سوم
155
جدول 6-9- نتايج به دست آمده مربوط به انتخاب قطر و سرعت گاز درون لوله ها در مساله دوم
159
جدول 6-10- نتايج به دست آمده مربوط به فشار خروجي در مسئله سوم
162
 فهرست نشانه هاي اختصاری
 
بيان کننده
نام نشانه اختصاري
طول المان روي ديسک ( متر)
a
سطح مقطع لوله (مجذور متر)
A
عرض المان روي ديسک ( متر)
b
طول االمان مستطيلي در صفحه (متر)
c
سرعت صوت (متر بر ثانيه)
C
قطر لوله در دياگرام مودي يا طول واحد نفوذ (متر)
d
قطر لوله (متر)
D
ضريب افت در لوله (پاسکال)
f
شتاب جاذبه زمين (مجذور متر بر ثانيه)
g
شدت جريان وزني سيال (نيوتن بر ثانيه)
G
انتالپي مخصوص سيال
h
قطر المان روي ديسک ( متر)
l
طول لوله (متر)
L
نسبت دبي جرمي دو لوله متوالي
n
تعداد نقاط روي دايره
N
تعداد لوله ها در مرکز ديسک
ميزان گرماي انتقالي (ژول)
q
دبي حجمي سيال (متر مکعب بر ثانيه)
Q
شعاع لوله (متر)
r
ثابت عمومي گاز ها
R
 
 
بيان کننده
نام نشانه اختصاري
سرعت طولي (متربر ثانيه)
u
سرعت متوسط جريان در لوله (متربر ثانيه)
سرعت بيشينه جريان در لوله (متربر ثانيه)
فاصله افقي (متر)
x
فاصله عمودي از محور لوله ( متر)
y
نسبت دو قطر متوالي
w
فشار (پاسکال)
P
عدد ماخ
M
حجم کل سيال درون لوله ها ( متر مکعب)
V
ارتفاع نسبي سيال نسبت به سطح مبنا (متر)
Z
تغييرات فشار در طول لوله (پاسکال)
ΔP
افت فشار (پاسکال)
Re
ويژگي هندسي سيستم
Sv
ثابت پوازيه
Po
ا­­فت فشار کل در لوله براي جريان آرام (پاسکال)
ا­­فت فشار کل در لوله براي جريان آشفته (پاسکال)
دماي ميانگين سيال در لوله (کلوين)
شدت جريان جرمي سيال (کيلو گرم بر ثانيه)
افت فشار ناشي از اصطکاک (پاسکال)
 
بيان کننده
نام نشانه اختصاري یوناني
زاويه بين دو لينک مرکزي بر روي ديسک ( درجه)
α
زاويه بين دو لينک محيطي بر روي ديسک ( درجه)
β
وزن مخصوص سيال (نيوتن بر متر مکعب)
γ
ضريب لاگرانژ براي طول لوله
Γ
ضخامت شعاعي (متر)
δ
زاويه بين دو المان شعاعي روي ديسک (درجه)
θ
ضريب سيالت تراکم پذير
λ
ضريب لاگرانژ براي قطر لوله
Λ
لزجت ديناميک (کيلو گرم بر متر ثانيه)
µ
نسبت طول دو لوله متوالي
ξ
لزجت سينماتيک(مجذور متر بر ثانيه)
υ
عدد پي
Π
چگالي سيال (کيلو گرم بر متر مکعب)
ρ
تنش برشي ناشي از گرانروي (پاسکال)
τ
تابع لاگرانژ براي قطر
φ
تابع لاگرانژ براي طول لوله
ψ
فصل اول - مقدمه وتحقيقات پيشين
 1-1- مقدمه
 انسان همواره در جهان اطراف خود به دنبال یافته هاي جديدي است. اما در اين ميان آنچه اهميت دارد نگاه عالمانه به جهان مي باشد که بتوان با بهره گيري از آن نگاه، پديده هاي مختلف را مورد موشکافي قرار داده و به ايده ها ي جديدي دست يافت که راهگشاي گوشه اي از مشکلات زندگي بشر امروز باشد. خداوند متعال در آفرينش جهان نظم و قانون خاصی حکمفرما کرده است، اين مساله ميتواند توجه انسان را در کشف رمز و راز اين قوانين برانگيزد. به عنوان مثال چرا درختان در هنگام تابش آفتاب طوري شاخه هاي خود را به حرکت در مي آورند که در ساعات مختلف روز استفاده کافي از نور را داشته باشند و يا اينکه چگونه هنگام بارش باران، آب باران کوتاه ترين مسير را براي رسيدن به رودخانه ها طي ميکند. البته اين نگاه انسان فقط به پديده هاي جهان اطراف ختم نمي شود، مثلا ساز و کار اندام هاي موجود در بدن انسان، آشنايي بيشتر با آنها مي تواند سوال هاي جديدي را در ذهن انسان ايجاد کند. به عنوان مثال چرا بافت هاي شش انسان منبسط و منقبض مي گردند و ... تنها پاسخ گويي به اين نوع سوالات راهگشاي مشکلات نخواهد بود بلکه دستيابي به ايده هاي جديد و پياده سازي آن بطور عملي در علم روز بايد هدف قرار گيرد.
نظم حاکم در جهان هستي و پديده هاي موجود در طبيعت همواره دست مايه محققين در آفرينش ايده هاي جديد بوده است. يکي از اين ايده هاي جديد که به صورت يک تئوري بيان شده، تئوري ساختاري است. همانطور که از نام اين تئوري مشخص مي شود از نظم ساختاري موجود در پديده هاي طبيعي الهام گرفته شده است.
تئوري ساختاری در واقع يک پيش­زمينه ايست که در طراحي ساختار جريان بکار مي رود. پايهو اساس آن مي تواند يک اصل فيزيکي برگرفته از طبيعت باشد، اين از آنجا ناشي مي گردد که سيستم­هاي جريان طبيعي داراي ساختار بهينه هستند. در نتيجه ايده دستيابي به ساختار بهينه را محققين از پديده هاي طبيعي گرفته اند]1[.
از طرفي پروژه ها نمايانگر توسعه پايدار در هر کشور مي باشد. یکي از پروژهايي که در هر کشور بخصوص کشورهاي نفت خيز در حال توسعه اهميت بسيار زيادي دارد، انتقال و توزيع نفت و گاز از طريق خطوط لوله مي باشد. اقتصاد اين کشورها به شدت بستگي به عمليات روان و بدون نقص اين خطوط دارد و همچنين امروزه با توجه نياز جامعه، افزايش رو به رشد جمعيت و محدوديت در منابع، استفاده از روش هاي نوين براي بهينه سازي سيستم هاي انتقال و توزيع اين منابع (نفت وگاز) از اهميت زياد و قابل توجهي برخوردار است.
البته ممکن است که با بکارگيري تکنيک هاي پيشرفته، پروسه هاي طراحي و بهينه سازي پيچيده تر گردد. اما با بکارگيري همزمان رياضيات و استفاده از رايانه به عنوان ابزاري در حل بسيار دقيق، ميتوان اين مشکل را حل کرد.
در اين پايان نامه طراحي و بهينه سازي شبکه هاي توزيع گاز شهري و روستايي مورد مطالعه قرار گرفته است. که ابتدا به معرفي اين نوع سيستم هاي توزيع گاز پرداخته شده و در ادامه طراحي و بهينه سازي آن مورد بررسي قرارگرفته شده است.
يک شبکه توزيع گاز داراي چند خط اصلي[1] است که گاز را از ايستگاه تقليل فشار وارد شهر کرده و به دست مصرف کنندگان مي رساند]2[.
اصولا در طراحي شبکه توزيع گاز سرعت، فشار وشدت جريان گاز و قطر لوله ها از پارامترهاي موثر در طراحي هستند که بر روي یکديگر تاثير متقابل دارند. عموما جريان در شبکه توزيع گاز در حالت دائمي فرض مي شود.
با توجه به متغيرهاي فراواني که در شبکه توزيع گاز وجود دارد با استفاده از رايانه و بهره گيري از يک روش بهينه سازي مناسب مي توان هزينه نهايي سيستم را کمينه کرد.
در واقع هدف از اين تحقيق کاهش هزينه ها نهايي براي شبکه شاخه اي توزيع گاز مي باشد. بدين منظور از روش تئوري ساختاري به عنوان يک روش نوين در طراحي سيستم شاخه اي توزيع گاز طبيعي و بهينه سازي آن استفاده مي گردد.
درادامه اين فصل مروري بر تحقيقات پيشين صورت مي پذيرد.
در فصل دوم مفاهيم کلي طراحي و بهينه سازي بيان گرديده و همچنين مقايسه اي بين طراحي همراه با فرآيند بهينه سازي با طراحي متداول[2] انجام گرفته است. تاريخچه بهينه سازي، روش هاي مختلف بهينه سازي[3] و الگوي بهينه سازي استاندارد از جمله مواردي است که در ادامه اين فصل شرح داده مي شود.
معادلات حاکم بر جريان هاي تراکم پذير و تراکم ناپذير با رژيم هاي آرام و آشفته درون لوله هاي صاف و لوله هاي زبر در فصل سوم اين پايان نامه ارائه مي گردد.
در فصل چهارم روش طراحي با تئوري ساختاري و چگونگي استفاده از آن براي طراحي و بهينه سازي سيستم هاي مختلف توزيع سيال شرح داده شده است.
امکان بکارگيري تئوري ساختاري براي شبکه شاخه اي گاز در فصل پنجم مورد بررسي قرار گرفته است. همچنين در اين فصل روش طراحي و بهينه سازي در قالب يک الگوريتم بر مبناي سعي وخطا بيان شده است. درانتهاي فصل پنجم يک ساختار ساده شاخه اي گاز به عنوان نمونه انتخاب و بر اساس روش حل پيشنهادي طراحي مي گردد تا کارايي تئوري ساختاري در بهينه سازي شبکه شاخه اي گاز مورد ارزيابي قرار گيرد.

👇 تصادفی👇

قالب معرفی شهرنمونه سوالات تخصصی رشته کارشناسی علوم تربیتی- پیش دبستانی و دبستان- آشنایی با مفاهیم و روش تدریس ریاضیات 1211065-1211080-1211297مجموعه کتابهای تاریخ معاصر آذربایجانلينك دانلود مستقيم فيلم engimaامتحان نهایی حسابداری صنعتی سوم هنرستان به همراه پاسخنامه خرداد 91سرماخوردگی و عفونتهای اندام تنفسی فوقانیپایان نامه تاثیر مدیریت زمان بر پیشرفت تحصیلی دانشجویانشماره یاب تلگرام ✅فایل های دیگر✅

#️⃣ برچسب های فایل طراحی و بهينه سازي سیستم توزیع شاخه اي گازطبیعي بر مبناي تئوري ساختاري word

طراحی و بهينه سازي سیستم توزیع شاخه اي گازطبیعي بر مبناي تئوري ساختاري word

دانلود طراحی و بهينه سازي سیستم توزیع شاخه اي گازطبیعي بر مبناي تئوري ساختاري word

خرید اینترنتی طراحی و بهينه سازي سیستم توزیع شاخه اي گازطبیعي بر مبناي تئوري ساختاري word

👇🏞 تصاویر 🏞