👈فول فایل فور یو ff4u.ir 👉

پايان نامه بهينه سازي مدارهاي الكتريكي با الگوريتم ژنتيك

ارتباط با ما

دانلود


پايان نامه بهينه سازي مدارهاي الكتريكي با الگوريتم ژنتيك
 
فهرست مطالب
عنوان صفحه
 
فصل اول - اصول الگوريتم ژنتيك 1
١-1- مقدمه 1
1-2- زمينه هاي بيولوژيكي 3
1-3- فضاي جستجو 3
1-4- مسائل NP 4
1- 5- مفاهيم اوليه در الگوريتم ژنتيك 5
1- 5- 1- اصول پايه 5
1- 5- 2- شماي كلي الگوريتم ژنتيك 6
1- 5-3- كدكردن 7
1- 5- 3- 1- انواع كدينگ 8
1- 5- 3- 2- كدينگ باينري 8
1- 5- 3- 3- كدينگ جهشي 9
1- 5- 3- 4- كدينگ ارزشي 9
1- 5- 3- 5- كدينگ درختي 10
1- 5- 4- مسائل مربوط به كدينگ 11
1- 5- 5- كروموزوم 13
1- 5- 6- جمعيت 14
1- 5- 7- مقدار برازندگي 14
1- 5- 8- عملگر تقاطعي 15
1- 5- 9- عملگر جهشي 17
1- 6- مراحل اجراي الگوريتم ژنتيك 19
1- 7- حل يك مساله نمونه توسط الگوريتم ژنتيك 24
1-8- همگرايي الگوريتم ژنتيك 26
 
فصل دوم- مروري بر مقالات و كارهاي انجام شده 28
2-1- مقدمه 28
2-2- نمايش مدار 30
2-3- نمايش پيشنهادي 36
2-3-1- رمزگشايي مستقيم 37
2-3-2- رمزگشايي توسعه يافته 38
2-3-3- بر هم كنش ضمني 38
2-4- رمزگذاري ژنتيكي آنالوگ 40
2-4-1- نمايش تجهيزات 42
2-4-2- استخراج ابزار 44
2-4-3- ارتباط ابزار و تعيين پارامتر 44
2-4-4- نگاشت برهم كنش ابزار 44
2-4-5- نگاشت پارامترها 46
2-4-6- اتصالات خارجي 46
2-4-7- عملگرهاي ژنتيكي 48
2-4-8- توليد جمعيت اوليه 49
2-5- آزمايشات 50
2-5-1- مرجع ولتاژ 50
2-5-2- الگوريتم تكاملي و پارامترها 51
2-5-3- نتايج حاصل از اين آزمايش 53
 
فصل سوم – اصول رمزگذاري و پياده سازي نهايي 55
3-1- الگوريتم آناليز گره اصلاح شده 55
3-2- قرارداد 56
3-3- ايجاد ماتريس هاي NMA 57
3-3-1- ماتريس A 58
3-3-1-1- قواعد ساخت ماتريس G 59
3-3-1-2- قواعد ساخت ماتريس B 61
3-3-1-3- قواعد ساخت ماتريس C 62
3-3-1-4- قواعد ساخت ماتريس D 63
3-3-2- ماتريس x 63
3-3-2-1- قواعد ساخت ماتريس v 63
3-3-2-2- قواعد ساخت ماتريس j 64
3-3-3- ماتريس z 65
3-3-3-1- قواعد ساخت ماتريس i 65
3-3-3-2- قواعد ساخت ماتريس e 66
3-3-4- تركيب ماتريس ها 66
3-4- اصول شبيه سازي 67
3-5- کد شبیه سازی شده 69
 
مراجع 91

👇 تصادفی👇

136- اثر تغییر زلزله ورودی بر پاسخ خطی سدهای بتنی وزنیکشت گلخانهای خیارSublime Text Power Userنقشه زمین شناسی فردوس(1:100000)Colorectal Cancer Screening Quality and Benchmarks ✅فایل های دیگر✅

#️⃣ برچسب های فایل پايان نامه بهينه سازي مدارهاي الكتريكي با الگوريتم ژنتيك

پايان نامه بهينه سازي مدارهاي الكتريكي با الگوريتم ژنتيك

دانلود پايان نامه بهينه سازي مدارهاي الكتريكي با الگوريتم ژنتيك

خرید اینترنتی پايان نامه بهينه سازي مدارهاي الكتريكي با الگوريتم ژنتيك

👇🏞 تصاویر 🏞