👈فول فایل فور یو ff4u.ir 👉

پایان نامه دوره کارشناسی مهندسی علوم کشاورزی موضوع : گلخانه

ارتباط با ما

دانلود


پایان نامه دوره کارشناسی مهندسی علوم  کشاورزی   موضوع :  گلخانه
پیشگفتار
هر یک از گیاهان برای داشتن رشد مطلوب نیاز به شرایط خاصی از نظر شدت نور، دمای روزانه، دمای شبانه، میزان رطوبت نسبی هوا و رطوبت خاک دارند. برای تولید و پرورش تجاری گیاهان با کیفیت بالا و در تمام طول سال باید شرایط محیطی مطلوب به همراه کنترل عوامل خسارت زا نظیر باد، طوفان‌های ویرانگر، سرما و یخبندان و..... از طریق ساختمانی بنام گلخانه هستیم که به عنوان محیط کنترل شده مطرح می‌گردد و با توجه به نیاز روزافزون بازار، چه از نظر تولید گل و گیاهان زینتی و چه از نظر سبزیجات و صیفی جات خارج از فصل این روش تولید امروزه به یکی از سود آورترین بخشهای کشاورزی تبدیل شده‌است که البته سرمایه گذاری اولیه فراوانی را نیز طلب می‌کند. با توجه به سرمایه گذاری زیادی که در این زمینه صورت می‌گیرد فقدان مدیریت صحیح در احداث گلخانه، انتخاب مکان، نوع گلخانه و پوشش آن باعث عدم بهره وری مناسب از سرمایه و امکانات خواهد شد.
 
عنوان صفحه
فصل 1: اطمينان سازماني در کسب و کار
اطمينان در کسب وکار چيست؟..................................................................................................... 2
روش شناسي مدل BC................................................................................................................ 3
چرا اطمينان سازماني.................................................................................................................... 6
معرفي سازمانهايي با بيشترين اعتماد به نفس..................................................................................... 9
فصل 2:الزامات مدل اعتماد به نفس در کسب وکار
فرهنگ................................................................................................................................... 16
سرمايه گذاري............................................................................................................................ 23
عملکرد.................................................................................................................................... 25
اقتصاد....................................................................................................................................... 26
فصل 3:اندازه گيري بهره وري واحدهاي توليدي
تعاريف بهره‌وري........................................................................................................................ 28
انواع بهره‌وري............................................................................................................................ 30
روش محاسبه بهره‌وري کل.......................................................................................................... 31
تجزيه و تحليل و بهبود بهره‌وري................................................................................................... 31
عملكرد تولیدات گلخانه ای......................................................................................................... 35
اندازه‌گيري بهره‌وري واحدهاي توليدي درشرکت مورد مطالعه.......................................................... 37
روش محاسبه بهره‌وري................................................................................................................ 40
فصل 4 :نقش خودکارآمدي درتوانمندسازي کارکنان
مفهوم خودکارآمدي................................................................................................................... 42
اثرات خودکارآمدي بر کارکردهاي روان شناختي......................................................................... 45
راهبردهاي ايجاد و تغيير نظام باور خودکارآمدي کارکنان............................................................... 47
فصل 5 :مهندسي مجدد منابع انساني از طريق فناوري اطلاعات
وظايف تيم راهبري..................................................................................................................... 51
فصل 6 :تهيه و طراحي سيستم اطلاعات منابع انساني
ابعاد سيستم اطلاعات منابع انساني................................................................................................. 53
ويژگيهاي سيستم اطلاعات منابع انساني......................................................................................... 54
فصل7 :تاثير فناوري اطلاعات بر مديريت منابع انساني
اثر فناوري اطلاعات و ارتباطات بر سازمان..................................................................................... 59
استفاده از اينترنت براي کارمنديابي............................................................................................... 69
اثرمتداول اينترنت و فناوري اطلاعات............................................................................................. 80
تغيير شيوه کنترل کارکنان.......................................................................................
تغيير نقش کارکنان...............................................................................................
تغيير در سبک رهبري............................................................................................
 
 
 
 
فصل 8:مديريت منابع انساني در سازمانهاي يادگيرنده
جايگاه مديريت منابع انساني در مديريت دانش.................................................................
ايجاد سازمان يادگيرنده با بهره‌گيري از مديريت منابع انساني..................................................
جذب دانشگران...................................................................................................
حفظ و نگهداري دانشگران......................................................................................
فصل9:انواع پرداختهاي تشويقي
انواع طرح پرداخت...............................................................................................
پاداش در مقابل تشويق...........................................................................................
پيوند عملکرد و پرداخت.........................................................................................
پرداخت متغير و تضمين‌نشده.....................................................................................
طرحهاي تشويقي فردي..........................................................................................
مزايا ..............................................................................................................
معايب .............................................................................................................
پرداختهاي تشويقي گروهي......................................................................................
مشارکت در دستاورد.............................................................................................
مزايا و معايب پرداختهاي گروهي................................................................................
تمرکز بر اهداف بازرگاني استراتژيک..........................................................................
ايجاد و توسعه يک چارچوب جامع جبران خدمت.............................................................
حتمي کردن تقويت رفتار مطلوب...............................................................................
تامين مالي.........................................................................................................
تناسب با فرهنگ سازمان.........................................................................................
فصل 10:استرس،دلايل و تاثير آن بر عملکرد کارکنان سازمان
استرس شغلي، دلايل وآثار آن بر عملکرد کارکنان در سازمانها..............................................
استرس چيست....................................................................................................
استرس شغلي چيست............................................................................................
دلايل استرس کاري..............................................................................................
راههاي مقابله بااسترس...........................................................................................
فصل 11: نگرش مديريت در اثر بخشي سازمان
مدير واقعي کيست؟ شما- کارمند-مشتري......................................................................
تاثير نوع شخصيت مديران بر اثر بخشي همکاري بين گروهها.................................................
توسعه مديريت يادگيري در سازمان.............................................................................
فصل 12: مديريت منابع انساني در عرصه جهاني
توسعه مديريت يادگيري در سازمان.............................................................................
تاثير نوع شخصيت مديران بر اثر بخشي همکاري بين گروهها.................................................
نيروي فکري کارکنان را آزاد کنيد..............................................................................
فصل 13: چالشهاي فراروي مديريت منابع انساني
عوامل موثر بر مديريت منابع انساني..............................................................................
مدلهاي مديريت منابع انساني.....................................................................................
سطوح مشارکت..................................................................................................
مديريت کارکنان مقيم...........................................................................................
فصل 14: سرمايه اجتماعي و جنسيت در محيط کار
ويژگيهاي نيروي انساني در اقتصاد دانش مدار..................................................................
نحوه رقابت سازمانها در اقتصاد دانش مدار.....................................................................
فرصتهاي پيش روي مديريت منابع انساني در اقتصاد دانش مدار...............................................
نقشها و چالشهاي جديد مديريت منابع انساني...................................................................
تسهيــل کننــده دانـش...........................................................................................
برقرار کننده رابطه................................................................................................
متخصص درکسب آرايش وآمادگي سريع.....................................................................
فصل 15: نقش مهارتهاي انساني در کسب مزيت رقابتي
سرمايه اجتماعي..................................................................................................
سرمايه اجتماعي در محيط کار..................................................................................
سرمايه انساني در برابر سرمايه اجتماعي.........................................................................
شبکه ها...........................................................................................................
مشروعيت..........................................................................................................
باور عامه از جنسيت و شبکه ها..................................................................................
فصل 16: هنر رفتار با افراد دشوار
ديدگاه منبع محور به مزيت رقابتي...............................................................................
چارچوب VRIO...............................................................................................
پرسش از کميابي.................................................................................................
پرسش از تقليد پذيري............................................................................................
پرسش از حمايت و استفاده سازمان.............................................................................
الزامهاي مزيت رقابتي.............................................................................................
مزيت رقابتي پايدار حاصل فعاليت گروههاست.................................................................
فصل 17: مديريت پاداش
مفهوم شناسي و اهميت پاداش...................................................................................
انواع پاداش.......................................................................................................
سيستم هاي پاداش................................................................................................
مديريت پاداش....................................................................................................
طراحي استراتژي هاي مديريت پاداش...........................................................................
معيارهاي پاداش..................................................................................................
فصل18: منابع انساني در آغاز هزاره سوم
انواع اشخاص مسئله ساز و روش برخورد با آنها...............................................................
نکاتي در برخورد با افراد دشوار.................................................................................
فصل 19: نقش فناوري اطلاعات در توسعه منابع انساني
چارچوب کلي در توسعه منابع انساني...........................................................................
همگرايي..........................................................................................................
فصل 20:بررسي ويژگي‌هاي مديران و مهم‌ترين راهکارهاي اجرايي در ايجاد انگيزه
مفهوم فنآوري اطلاعات..........................................................................................
مفهوم توسعه منابع انساني........................................................................................
تقويت مهارت ادراکي...........................................................................................
تقويت مهارت تصميم گيري.....................................................................................
شکل گيري تفکر استانداردگرا..................................................................................
تقويت خودنظارتي...............................................................................................
فصل 21:ويژگي‌هاي مديران به عنوان تصميم گيرندگان از ديدگاه حضرت علي(ع)
کليد واژه‌ها: مدير، تصميم گيرندگان، کارآيي، انگيزه، کارکنان.............................................
ويژگي‌هاي مديران................................................................................................
فصل 22:عوامل مؤثر بر کارآيي کارکنان و ايجاد انگيزه در آنان از ديدگاه حضرت علي(ع)
شناسايي وضع و شرايط موجود..................................................................................
ارائه راه‌حل‌هاي مختلف..........................................................................................
ارزيابي راه‌حل‌ها و گزينش بهترين‌ها............................................................................
اجرا و پيگيري.....................................................................................................
مجازات فرد خاطي و خيانتکار..................................................................................
اگر تصميم غلطي گرفته بود بايد از مردم عذر خواهي کند....................................................
فصل 23:امنيت شغلي با رويکرد ايمني و سلامت و نقش آن در نگهداري کارکنان
مشورت............................................................................................................
تشويق و تنبيه......................................................................................................
پاسخگويي به کارکنان و کنترل عملکرد آنان..................................................................
رفق و مدارا نسبت به زير دستان همراه با قاطعيت...............................................................
تواضع و عدم اجتناب از زيردستان...............................................................................
 
رعايت عدالت.....................................................................................................
رسيدگي به مشکلات مالي و اقتصادي زيردستان...............................................................
به کار گماري افراد براساس لياقت و شايستگي.................................................................
بخش و گذشت نسبت به زيردستان..............................................................................
 
در قالب فایل ورد بسیار کامل 
 
 

👇 تصادفی👇

پولشویی و تاثیرات آن بر اقتصاد جامعه و کشورAdvanced Semiconductor Devicesآموزش فاررسی پاور پوینت 2013دانلود لایه shapefile مرز شهرستان ابرکوهنمونه سوالات عمومی رشته علوم پایه - اندیشه اسلامی یک کد درس: 1233025پاور پوینت ساختار شکست کار WBSجزوات درسي " كارگاه مهندسي ارزش " ، مدرس آقاي دكتر جبل عاملي ، دانشگاه علم و صنعتحقوق شهروندی در ایران ✅فایل های دیگر✅

#️⃣ برچسب های فایل پایان نامه دوره کارشناسی مهندسی علوم کشاورزی موضوع : گلخانه

پایان نامه دوره کارشناسی مهندسی علوم کشاورزی موضوع : گلخانه

دانلود پایان نامه دوره کارشناسی مهندسی علوم کشاورزی موضوع : گلخانه

خرید اینترنتی پایان نامه دوره کارشناسی مهندسی علوم کشاورزی موضوع : گلخانه

👇🏞 تصاویر 🏞