👈فول فایل فور یو ff4u.ir 👉

ارایه مدل چند محصولی مکان یابی مسیریابی برای انبار عبوری در زنجیره تامین word

ارتباط با ما

دانلود


ارایه مدل چند محصولی مکان یابی مسیریابی برای انبار عبوری در زنجیره تامین  word
كلمات كليدي فارسي :
انبار عبوری، مکانیابی-مسیریابی، چند محصولی، وسایل نقلیه متفاوت، تحویل و برداشت درچند بار، زنجیره تامین.
 فهرست مطالب
فصل اول: مقدمه و کلیات تحقیق
1-1-مقدمه..........2
1-3-بیان مسئله.........3
1-2-ضرورت انجام تحقیق........3
1-4- فرضیات مساله.......5
1-5-پرسش تحقیق........6
1-6-ساختار تحقیق.......6
 فصلدوم: ادبیات و پیشینهتحقیق
2-1- مقدمه.........8
2-2- سیستم انبار عبوری..................................................................................................................8
2-3-مزایای استفاده از انبار عبوری................................................................................................10
2-4- خصوصیات انبار عبوری.........................................................................................................12
2-5- مروری بر مدلهای ریاضی انبار عبوری...................................................................................14
2-5-1- مکانیابی انبار عبوری..........................................................................................................14
2-5-2-جانمایی انبار عبوری..........................................................................................................15
2-5-3- شبکه های انبار عبوری.....................................................................................................16
2-5-4- مسیریابی وسیله نقلیه........................................................................................................16
2-5-5- تخصیص مقصد مناسب به درب ها..................................................................................17
2-5-6- زمانبندی کامیون ها...........................................................................................................18
2-5-7- ذخیره موقت......................................................................................................................19
2-5-8- موارد دیگر........................................................................................................................20
2-6- مفاهیم مکان یابی - مسیریابی و پژوهش های انجام شده.....................................................20
2-7- خلاصه فصل.........................................................................................................................21
 
فصلسوم : مدلریاضیوالگوریتم های پیشنهادی
3-1- مقدمه.........................................................................................................................................23
3-2- مکانیابی- مسیریابی انبار عبوری................................................................................................23
3-3- فرضیات مسأله...........................................................................................................................24
3-4- مدل پیشنهادی............................................................................................................................25
3-4-1- مجموعه ها و اندیس ها........................................................................................................25
3-4-2- پارامتر های ورودی...............................................................................................................25
3-4-4- متغیرهای تصمیم...................................................................................................................26
3-4-5- تابع هدف و محدودیتها.........................................................................................................27
3-5- اعتبار سنجی مدل.......................................................................................................................30
3-8- پیچیدگی مسأله..........................................................................................................................34
3-9- مروری بر الگوریتمژنتیک..........................................................................................................35
3-9-1- مقدمه.....................................................................................................................................35
3-9-2- مکانیزمالگوریتمژنتیک.........................................................................................................36
3-9-3- عملگرهایالگوریتمژنتیک...................................................................................................38
3-9-4- کدکردن................................................................................................................................40
3-9-5- ایجادجمعیتاولیه................................................................................................................42
3-9-6- تابعبرازندگی........................................................................................................................43
3-9-7- انتخاب...................................................................................................................................43
3-9-8- ترکیب....................................................................................................................................46
3-9-9- احتمالترکیب.......................................................................................................................48
3-9-10- جهش..................................................................................................................................49
3-9-11- استراتژیبرخوردبامحدودیتها......................................................................................49
3-9-12- شرایطتوقفالگوریتم........................................................................................................51
3-10- هوش ازدحامی(SI).................................................................................................................51
3-11- الگوریتم ازدحام ذرات (PSO)................................................................................................53
3-11-1- مقدمه..................................................................................................................................53
3-11-2- مراحل تکامل الگوریتم.......................................................................................................55
3-11-2- مکانیزم الگوریتم ازدحام ذرات .........................................................................................57
3-12- خلاصه فصل..........................................................................................................................59
 
فصلچهارم :روشحلوتجزیهوتحلیلمحاسباتی
4-1-مقدمه.........................................................................................................................................61
4-2-تشریح ساختارGAبکار گرفته شده..........................................................................................61
4-2-1-نحوه نمایش جواب­ها............................................................................................................61
4-2-2-نحوه نمایش جواب الگوریتم ژنتیک پیشنهادی.....................................................................64
4-2-3- عملكرد كلي الگوريتم ژنتيك................................................................................................68
4-2-4-نحوه تولید جمعیت اولیه.......................................................................................................69
4-2-5-ارزیابیجواب­ها.....................................................................................................................69
4-2-6-مکانیزم انتخاب.......................................................................................................................69
4-2-7-عملگرهای ژنتیک..................................................................................................................70
4-2-7-1-عملگرهای تقاطعی.............................................................................................................70
4-2-7-2-عملگرهای جهشی............................................................................................................70
4-2-8-تکرار الگوریتم......................................................................................................................70
4-2-9-شرط توقف الگوریتم............................................................................................................71
4- 3- تشریح ساختار الگوریتم ازدحام ذرات ارائه شده....................................................................71
4-3-1- نحوه نمايش ذرات................................................................................................................74
4-3-2- توليد جواب­هاي اوليه..........................................................................................................74
4-3-3- محاسبه مقادير شايستگي.....................................................................................................75
4-3-4- تکرار الگوریتم.....................................................................................................................75
4-3-5- شرط توقفالگوریتم...........................................................................................................75
4-4- تولید مسئله نمونه....................................................................................................................76
4-5-ابعاد مدل ریاضی پیشنهادی و نتایج محاسباتی لینگو................................................................77
4-6- مفروضات و پارامترهاي الگوريتم­ها.........................................................................................79
4-7-بررسی همگرایی الگوریتم ارائه شده.........................................................................................80
4-8- مقایسه نتایج الگوریتم ژنتیک و الگوریتم ازدحام ذرات و لینگو.............................................81
4-8-خلاصه فصل.............................................................................................................................85
 
فصل پنجم: نتیجه گیری و ارائه پیشنهادات آتی
5-1-نتیجه گیری.............................................................................................................................87
5-2-پیشنهادهای آتی.......................................................................................................................88
 
منابع و مآخذ....................................................................................................................................90
 فهرست جداول
جدول 2-1 : راهنمای استفاده از انبار عبوری......................................................................................11
جدول 3-1 اطلاعات مکانهای کاندید انبار عبوری..............................................................................31
جدول 3-2- تعداد ماشینهای موجود در هر انبار عبوری وظرفیت هر نوع وسیله نقلیه.....................31
جدول 3-3- حجم هر نوع کالا...........................................................................................................31
جدول 3-4- ماتریس قابلیت حمل هر وسیله نقلیه بسته به نوع کالا...................................................31
جدول 3-5- ظرفیت هر تأمین کننده از هر نوع کالا...........................................................................31
جدول 3-6- تقاضا هر مشتری از هر نوع کالا.....................................................................................31
جدول 3-7- فاصله نقاط.....................................................................................................................32
جدول 3-8- هزینه حمل بین نقاط......................................................................................................32
جدول 3-9- مقدار کالای بارگیری شده توسط وسایل نقلیه در تأمین کنندگان و انبارهای عبوری...34
جدول 3-9- مقدار کالای تخلیه شده توسط وسایل نقلیه در مشتریان و انبارهای عبوری.................34
جدول 4-1. سطوح پارامترهای مسئله در سایز کوچک.......................................................................76
جدول4-2- ابعاد مدل به ازای مقادیر مختلف و نتایج محاسباتی لینگو...............................................78
جدول 4-3-مقادیر پارامترهای الگوریتمGA.......................................................................................79
جدول 4-4-مقادیر پارامترهای الگوریتم PSO.....................................................................................79
جدول4-5-نماد‌‌های به کار رفته برای مقایسه الگوریتم ها...................................................................81
جدول4-6- مقادیر به دست آمده از اجراهای متفاوت برای هر دو الگوریتم و لینگو.........................82
جدول4-7-مقادیر RPD و متوسط زمان محاسبه.................................................................................84
 

 
فهرست اشکال
شکل2-1- تصویر شماتیک از یک انبارعبوری...................................................................................9
شکل 2-2- کنترل مواد در نوعی از انبار عبوری................................................................................9
شکل 2-3 : انبار عبوری تک مرحله ای............................................................................................13
شکل 2-4 : انبار عبوری دو مرحله ای..............................................................................................13
شکل 3-1- نمایی از مسیر حرکت وسیله نقلیه.................................................................................33
شکل3-2-دیاگرامبلوکیالگوریتمژنتیکساده................................................................................40
شکل 3-3- نمایش ترکیب یک نقطه ای ..........................................................................................47
شکل 3-4- نمایش ترکیب دو نقطه ای.............................................................................................47
شکل 3-5- نمایش وارونه سازی بیت...............................................................................................49
شکل 3-6- نمایش تغییر ترتیب قرار گیری......................................................................................49
شکل3-7- دیاگرامبلوکیالگوریتمازدحام ذراتساده.......................................................................57
شکل4-1- فضای جواب و کدینگ مسأله.........................................................................................62
شکل4-2- ارتباط بین فضای کدینگ و جواب..................................................................................62
شکل4-3- نمونه نحوه پردازش 4 کار روی یک ماشین....................................................................63
شکل 4-4- کروموزوم مرحله اول.....................................................................................................64
شکل 4-5- کروموزوم مرحله دوم....................................................................................................65
شکل 4-6-کروموزوم مرحله دوم در حالتی که انبار عبوری 1 برقرار نشود......................................65
شکل 4-7- کروموزوم مرحله سوم...................................................................................................66
شکل4-8- کروموزوم مرحله چهارم.................................................................................................67
شکل 4-9-ساختار الگوريتم ژنتيک ساده.........................................................................................68
شکل 4-10- ساختار الگوريتم بهينه­سازي ازدحام ذرات..................................................................73
فهرست نمودار
نمودار4-1- همگرایی الگوریتم ژنتیک ارائه شده..............................................................................80
نمودار4-2- همگرایی الگوریتم ازدحام ذرات ارائه شده...................................................................80
نمودار 4-3- RPD برای تعداد مختلف نقاط....................................................................................85
 فصل اول
 مقدمه و کلیات تحقیق
 1-1- مقدمه
مساله زنجیره تامین دردنیای امروزبه عنوان یکمزیترقابتیعمدهدرراستایکاهشقیمتتمامشدهمطرحاست.زنجیرهتامینشاملخریدوتامین،لجستیکوحملونقل،بازاریابی،رفتارسازمانی،شبکه،مدیریتاستراتژیک،مدیریتسیستمهایاطلاعاتیومدیریتعملیاتمیباشد. یک زنجیره تامین سیستمی متشکل از پنج سطح تأمین کننده، تولید کننده، توزیع کننده، خرده فروش و مشتری نهایی است که به هم مرتبط اند. اعضای زنجیره تامین عمومأ از طریق جریان اطلاعات و جریان فیزیکی کالا با یکدیگر در ارتباط می باشند.باوجوداینمطلب،تصمیمگیریدرمراحلمختلفاینروندوهماهنگیاینمراحل،مسالهاصلیدرزنجیرهتامینمیباشدباتوجهبهرقابتشدیدیکهبینتولیدکنندگانوجوددارد،درصورتیکههرکدامازحلقههایاینزنجیرهضعیفعملکند،کلمجموعهموفقنخواهدبودودرسطحموردانتظارعملنخواهدکرد. بنابراینمدیریتموثراینزنجیرهدرصنعتیکچالشمدیریتیعمدهبهحسابمیآید.
درسالهایاخیر،شرکتهاوسازمانهایکشورهایصنعتیوپیشرفتهجهان،توجهویژهایبهمدیریتزنجیرهتامینداشتهاندوازاینرهگذربهموفقیتهایقابلتوجهینیزدستیافتهاندکهگواهاینامر،حجمبالاییازمبادلاتتجاریانجامشدهودرآمدوسودآوریبالایزنجیرهتامینموفقوکارآمداستکهدربازارهایبهشدترقابتیامروز،موفقبهپیشیگرفتنازرقباشدهاند.
فناوری های موجود با شتاب به سوی تخصصی شدن و جهانی شدن پیش می­رود. برای دوام در عرصه رقابت جهانی، تولید­کنندگان باید پاسخگوی تقاضای مصرف­کنندگان در شرایط مختلف باشند. در فضای رقابتی کنونی، نقش تأثیرگذار مراکز توزیع در تحویل به موقع کالا به مشتری وکاهش هزینه های نگهداری موجودی توجه بسیاری از مدیران زنجیره تأمین را به خود جلب نموده است. این مسأله بسیاری از تولید کنندگان را وادار به پیاده سازی تولید ناب و زنجیره تأمین ناب نموده است. از آنجایی که انبار عبوری جزء اصلی برای طراحی یک زنجیره تامین ناب می باشد ، کمپانی های لجستیکی با حجم نقل و انتقالات بالا به استفاده از انبار عبوری روی آورده اند.
 سیستم انبار عبوری دارای مزایایی مانند چابکی زنجیره تأمین، گردش بالای موجودی، هزینه پایین نگهداری موجودی، و هزینه پایین حمل و نقل و فضای کم مورد نیاز در مقایسه با انبارداری سنتی می باشد. نقطه قوت انبار عبوری سیاست تجمیع محصولات در انبار بوده که سبب می گردد محصولات مورد نیاز مشتریان از تامین کنندگان مختلف به جای ارسال مستقیم، در انبار عبوری جمع آوری شوند و پس از طبقه بندی بر اساس تقاضای مشتری به مقصد مورد نظر ارسال شوند که این گردآوری هزینه های حمل ونقل را کاهش می دهد.
 1-2-بیان مسئله
در این تحقیق، مدل غیرخطی چند دوره ای مکانیابی-مسیریابی در حالت چند کالایی[1] و وسایل نقلیه متفاوت[2] با قابلیت حمل کالاهای متفاوت ارائه شده.و همچنین برداشت و تحویل در چند بار[3] مجاز می باشد ارائه میشود. که هدف تعیین حداقل تعداد انبار عبوری از بین مجموعه مکانهای گسسته موجود و حداقل نمودن مجموع هزینه باز شدن مراکز انبار عبوری و هزینه حمل (هزینه توزیع ، هزینه عملیاتی) وسایل نقلیه می باشد. بطور کلی هدف مدل بدست آوردن تعداد مراکز انبار عبوری، تعداد وسیله نقلیه و بهترین مسیر در شبکه توزیع می باشد. و یک مدل برنامه ریزی غیرخطی عدد صحیح برای این مساله ارائه می دهیم.
 1-3-ضرورت انجام تحقیق
از آنجایی که انبار عبوری دارای مزایائی مانند کاهش هزینه ها، کاهش زمان تدارک و تحویل، ارتقا سرویس دهی به مشتری، کاهش فضای نگهداری، کاهش دوره گردش موجودی، کاهش نگهداری موجودی بیش از حد، ادغام محموله ها، ارتقا بهره برداری از منابع (برای مثال استفاده از حداکثر ظرفیت وسیله نقلیه)، تطبیق بهتر میان کالای حمل شده و مقدار تقاضا می باشد می باشد، پیاده سازی آن حائز منافع زیادی است.
همچنین سیستم انبار عبوری نیاز به سرمایه قابل توجهی داشته و مدیریت آن نیز به دلایل زیر پیچیده است:
بدلیل این پیچیده بودن مدیریت انبار عبوری دشوار می باشد و نیاز به اطلاعات دقیق و پیاده سازی سیستمی بر مبنای اطلاعات علمی می باشد. تحقیقات متعددی درمورد انبار عبوری انجام شده است. ون و همکاران[4]]3[در تحقیقی بیان نمودند مسائل مختلفی در زمینه سیستم انبار عبوری مطرح می شود که که این مسایل به دو دسته تصمیمات استراتژیک (بلند مدت) و تصمیمات عملیاتی (کوتاه مدت) تقسیم میشوند. تصمیمات استراتژیک شامل برنامه ریزی برای یافتن بهترین موقعیت مکانی[5] و تعیین بهترین طرح بندی[6] برای داخل انبار است.تصمیمات عملیاتی شامل تخصیص مناسب ترین مقاصد به درب های انبار عبوری[7] است به نحوی که استفاده از ظرفیت کامل وسایل حمل ونقل و کاهش هزینه حمل و نقل را تضمین کند، مسیریابی وسایل نقلیه[8]، زمانبندی کامیون ها[9] و ذخیره موقتی[10] می باشد.
مطالعه و بررسی ادبیات نشان می دهد تا کنون تحقیقی انجام نشده که مسئله ترکیبی مکان یابی- مسیریابی[11] (LRP) انبار عبوری را انجام داده باشد. بعلت اینکه مکان یابی و مسیریابی وسایل نقلیه دو جزء مهم شبکه توزیع انبار عبوری می باشند و با توجه به علاقه محقق و فضای خالی تحقیقاتی در این باره محقق را بر آن داشت تا به بررسی در این زمینه بپردازد.

👇 تصادفی👇

کتاب زبان بدنابررساناحل مسئله در Abaquse - دانلودفایلبررسي اثر انحناء گوشه هاي لوله جدارنازك جاذب انرژي با مقطع شبه مربعي در برخورد محوريمقاله نگاهي به پنج گنج نظاميshapefile رودخانه های استان زنجانشبیه سازی موتور DC سری در متلبکتاب صفر تا صد فروش اینترنتی و آنلاین ✅فایل های دیگر✅

#️⃣ برچسب های فایل ارایه مدل چند محصولی مکان یابی مسیریابی برای انبار عبوری در زنجیره تامین word

ارایه مدل چند محصولی مکان یابی مسیریابی برای انبار عبوری در زنجیره تامین word

دانلود ارایه مدل چند محصولی مکان یابی مسیریابی برای انبار عبوری در زنجیره تامین word

خرید اینترنتی ارایه مدل چند محصولی مکان یابی مسیریابی برای انبار عبوری در زنجیره تامین word

👇🏞 تصاویر 🏞