👈فول فایل فور یو ff4u.ir 👉

ارائه يك الگوریتم فراابتکاری برای مدل ترکیبی نیروی انسانی- مسیریابی وسایل حمل و نقل word

ارتباط با ما

دانلود


ارائه يك الگوریتم فراابتکاری برای مدل ترکیبی نیروی انسانی- مسیریابی وسایل حمل و نقل word
فهرست
 فصل اول کلیات تحقیق.. 1
1-1. مقدمه.. 2
1-2. تعریف مساله.. 4
1-3. اهداف تحقیق.. 5
1-4. جنبه­های نوآوری و کاربردی تحقیق.. 6
1-5. محتویات تحقیق.. 7
فصلدوم مرور ادبیات8
2-1. مقدمه.. 9
2-2. مساله مسیریابی وسایل حمل و نقل VRP. 11
2-2-1. تاریخچه VRP. 13
2-2-2. مشخصات کلی مساله مسیریابی وسایل حمل و نقل.. 13
2-2-3. تعریفریاضی مساله مسیریابی وسایل حمل و نقل.. 18
2-2-4. مدلعمومیمساله مسیریابی وسایل حمل و نقل.. 19
2-2-5. تقسیمبنديمساله مسیریابی وسایل حمل و نقل کلاسیک.. 21
2-2-6. مشکلایجادزیرتور (عدم همبندی).. 28
2-2-7. برخیمشکلاتمدلسازي VRPدرشرایطواقعی.. 29
2-3. مرور ادبیات مسائل CMVRP. 30
فصل سوم مدل ریاضی و الگوریتم ژنتیکپیشنهادی.. 35
3-1. مقدمه.. 36
3-2. مدل پیشنهادی CMVRP. 37
3-2-1. فرض­های مدل.. 37
3-2-2. خصوصیت مدل ارائه شده.. 38
3-2-3. تعریف علائم و پارامترها.. 39
3-2-4. مدل ریاضی CMVRP. 41
3-3. روش حل مدل پیشنهادی.. 43
3-4. الگوریتم ژنتیک (GA).. 43
3-4-1. تعریف.. 43
3-4-2. گذري بر ژنتيک طبيعي.. 45
3-4-3. واژگان الگوريتم ژنتيك.. 51
3-4-4. ساختار كلي الگوريتم ژنتيك.. 52
3-4-5. مفاهيم کليدي الگوريتم ژنتيک.. 54
3-4-6. كدينگ.. 55
3-4-7. ايجاد جمعيت اوليه.. 57
3-4-8. اعمال ژنتيك.. 58
3-4-9. تابع برازش.. 63
3-4-10. روش اجراي الگوريتم ژنتيک.. 64
3-4-11. استراتژي برخورد با محدوديتها.. 66
3-4-12. انواع عملگرهاي تقاطعي.. 69
3-4-13. انواع عملگرهاي جهشي.. 73
3-5. ساختار پیشنهادی الگوریتم ژنتیک.. 76
3-5-1. نحوهنمایشجوابها.. 76
3-5-2. نحوه شدنی کردن جواب ها.. 78
3-5-3. تعریف میزان برازندگی.. 80
3-5-4. مکانیزم نمونه گیری.. 81
3-5-5. عملگر تقاطعی.. 81
3-5-6. عملگر جهشی.. 82
3-6. جمع­بندی.. 84
فصل چهارم تحلیل و نتایج محاسباتی.. 85
4-1. مقدمه.. 86
4-2. تولید مسائل نمونه.. 86
4-3. تنظیم پارامتر.. 87
4-3-1. تنظیم پارامترهای الگوریتم ژننیک.. 88
4-4. نتایج محاسباتی.. 93
4-5. صحه­گذاری مدل ارائه شده.. 97
4-6. جمع­بندی.. 100
فصل پنجم نتیجه­گیری و ارائه پیشنهادها.........................................................................................................101
5-1. نتیجه­گیری.. 102
5-2. پیشنهادها.. 103
مراجع.. 104
 لیست جداول
جدول3-1.مقايسه الگوريتم ژنتيک با فرآيند تکامل طبیعی 49
جدول4-1. سطوح فاکتورهای مسئله87
جدول4-2. فاکتورهای الگوریتم ژنتیک به همراه سطوحشان89
جدول4-3. آرایه متعامد 90
جدول 4-4. نتایج محاسباتی برای مسائل کوچک94
جدول 4-5. نتایج محاسباتی برای مسائل بزرگ95
جدول 4-6. اطلاعات مساله نمونه تولید شده97
جدول 4-7. بهترین حل ریاضی دستی98
  لیست شکل­ها
شکل 2-1. نماییازمسأله TSP9
شکل 2-2. نماییسادهاز MTSP10
شکل 2-3. نماییسادهاز VRP11
شکل 2-4. نسخههايمختلف VRPکلاسیکوارتباطبینآنها22
شکل 2-5. مشکلعدمهمبندي (زیرتور)28
شکل 3-1.مدل تئوری داروین47
شکل 3-2. فضاي کدينگ و فضاي جواب56
شکل 3-3. قانونمندي و موجه بودن57
شکل 3-4. فضاي جواب: ناحيه موجه و ناحيه غيرموجه68
شکل 3-5. نمایش ماتریسی مسیرهای ایجاد شده77
شکل 3-6. نمایش گرافیکی مسیرهای ایجاد شده77
شکل 3-7. ماتریس اولیه نمایش دهنده جواب78
شکل 3-8. ماتریس اصلاحی محدودیت تیم ها79
شکل 3-9. ماتریس نمایش دهنده جواب79
شکل 3-10. ماتریس اصلاحی مسیرها80
شکل 3-11. ماتریس نمایش دهنده والدین81
شکل 3-12. نمایش عملگر تقاطع82
شکل 3-13. نمایش ماتریس اولیه انتخابی برای عملیات جهش83
شکل 3-14. نمایش ماتریس در قدم دوم83
شکل 3-15. نمایش مسیر انتخابی83
شکل 3-16. نمایش عملگر جهش84
شکل 4-1. نمودار نرخ S/N توابع هدف در سطوح مختلف عامل ها91
شکل 4-2. نمودار نرخ تاثیرات میانگین داده ها بر میانگین ها،در سطوح مختلف عامل ها92
شکل 4-3. نمودار حرکت الگوریتم ژنتیکپیشنهادی93
شکل 4-4. نمایش مقادیر تابع هدف هر دو روش96
شکل 4-5. نمایش زمان محاسباتی حاصل از هر دو روش96
شکل 4-6. نمایش نحوه محاسبه تابع هدف 99
شکل 4-7. نمایش کروموزم بهینه مساله نمونه99
 فصل اول کلیات تحقیق
  1-1. مقدمه
یکی از حوزه‌هایی که سهم قابل توجهی در مصرف انرژی و به تبع آن پیامدهای زیست محیطی ناشی از مصرف سوخت را داراست، بخش حمل و نقل است که در سال ۱۳۸۵ سهمی در حدود ۲۶ درصد از مصرف انرژی و 3/49 درصد از مصرف فرآورده‌های نفتی کشور را به خودش اختصاص داده است. قطعا مصرف بهینه انرژی در این بخش که وابسته به زیر ساخت‌ها و همچنین ناوگان حمل و نقل کشور است، تاثیر قابل توجهی در جلوگیری از تضییع سرمایه‌های ملی خواهد داشت.
نظر به جایگاه ویژه ایران در حوزه انرژی در خاورمیانه و جهان و همچنین اهمیت استراتژیکی منابع هیدروکربنی، مدیریت صحیح این منابع در فرایند تولید تا مصرف در کشور از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. رشد روز افزون ناوگان جاده­ایی موجب گردیده است که بخش قابل توجهی از انرژی کشور در بخش حمل و نقل مصرف گردد و به تبع آن انتشار گازهای گلخانه­ایی و آلاینده نیز معضل مهمی را ایجاد نماید. اساساً مصرف انرژی کشور درکلیه بخش­های مصرف کننده و از جمله بخش حمل و نقل از الگوی مناسبی برخوردار نبوده و اصلاح الگوی مصرف انرژی درکلیه بخش‌ها ضرورتی انکار ناپذیر است.
به منظور اصلاح این الگو در بخش حمل و نقل، لازم است تا عوامل تأثیر گذار بر مصرف، مانند ساختار ناوگان حمل و نقل شخصی و عمومی و میزان ارتقای فناوری مصرف سوخت آن‌ها، میزان اقبال مردم در استفاده از وسایل نقلیه عمومی و ترکیب سبد سوخت نه فقط به طور کیفی بلکه با ارائه آمار و اطلاعات کمّی مورد بررسی قرار گیرد و کلیه راهکار‌ها از جمله اصلاح زیرساخت­های حمل و نقل، ارتقای صنعت خودرو، کاهش سفرهای غیر ضروری با حداکثر بهره گیری از ارتباطات الکترونیکی و بهبود امکانات شهری و اصلاح ساختار‌ها و قوانین در این زمینه، پس از شناسایی و ارزیابی دقیق به مرحله اجرا درآید [1].
برنامه­ریزی حمل و نقل به بررسی تقاضا برای ترافیک و میزان رشد ترفیک می‌پردازد تا با استفاده از آن در مورد راهبرد امکانات حمل و نقل موجود یا امکانات جدید مانند شبکه راه‌ها، ریل، فرودگاه‌ها و غیره تصمیم­گیری شود. هدف نهایی از برنامه ریزی حمل و نقل دستیابی به سطح سرویس بالا‌تر، بهبود ایمنی، صرفه­جویی در مصرف انرژی، رشد اقتصادی و افزایش دسترسی می‌باشد.
حمل و نقل به معنای جامع آن شامل مدیریت، زیربنا و روبنا ناوگان از نیازهای اساسی جوامع امروزی است بطوری که در هر کشور برای اعتلای توان اقتصادی، فرهنگی، امنیتی وسیاسی داشتن شبکه حمل و نقلی گسترده و قابل اطمینان از نیازهای اولیه محسوب می­گردد. حتی برخی بر این باور هستند که حمل و نقل از ابزارهای ابتدایی توسعه می‌باشد. در گذشته به دلیل اینکه حمل و نقل یک نیاز ثانویه برای تحقق نیازهای اولیه‌ای همچون تجارت، مسافرت، اشتغال و غیره به حساب می‌آمد، به نحو شایسته‌ای بدان پرداخته نمی‌شد. لیکن رشد و توسعه اقتصاد جهانی، تلاش کشور‌ها برای استفاده بهینه از توانمندی‌ها و فرصت‌های در اختیار، و فشرده شدن رقابت در عرصه‌های جهانی موجب گشت تا حمل و نقل بواسطه نقش مستقیمی که درکاهش هزینه‌های تمام شده تولید و دسترسی به بازار ودر ‌‌نهایت افزایش توان رقابت در عرصه تجارت بین الملل مخصوصاً برای کشورهایی که حجم تجارت خارجی صادرات و واردات آن‌ها بالا می‌باشد، از جایگاه رفیعی در مدیریت، برنامه ریزی و سرمایه گذاری و حتی تحقیقات برخوردار گردد. تاثیر چنین ویژگی سبب گشته تا نگرش‌های گذشته نسبت به حمل و نقل تغییر یابد و به حمل ونقل به عنوان یک بخش اقتصادی- خدماتی مهم نگریسته شود [2].
در ادبیات اولین بار شخصی به نام هیچکوک[1] [3]در مقاله­ای مسأله حمل ونقل را مورد بهینه بررسی قرار داد. پس از آن افرادی چون کوپمنز[2] در مقاله­ای با عنوان « بهینه­سازی استفاده از شبکه های حمل و نقل» و کنتاروویچ[3] [4] که مقاله­ایی تحت عنوان « متد­های ریاضی سازماندهی و برنامه ریزی محصولات» را انجام داد، به بررسی موضوع حمل و نقل پرداخته و روش­های ریاضی را مورد استفاده قرار دادند. همچنین برای نخستین بار در سال ۱۹۹۶دانتزیگ[4] از روش سیمپلکس بر اساس اصول برنامه ریزی خطی برای بدست آوردن جواب در مسائل حمل و نقل استفاده نمود. در سال‌های اخیر نیز افراد زیادی به بررسی مسأله حمل و نقل پرداخته و الگوریتم­های ریاضی متعددی برای حل اینگونه مسائل ارایه شده است.
یکی از زمینه­های اساسی و مطرح که امروزه درشاخه‌های مختلف علوم به ویژ ه مهندسی صنایع و مهندسی عمران بسیار مورد توجه قرار گرفته است، برنامه ریزی حمل و نقل می‌باشد و همانطور که قبلاً اشاره شد هدف نهایی از آن دستیابی به سطح سرویس بالا‌تر، ایمنی بهتر، صرفه جویی در مصرف انرژی، رشد اقتصادی و افرایش سطح دسترسی می‌باشد.
حال اگر در این برنامه­ریزی علاوه بر تولید کنندگان و مصرف کنندگان سطوح میانی دیگری نیز لحاظ شوند مسأله به نام شبکه حمل و نقل خوانده می‌شود، که به عنوان نمونه می‌توانیم به مسیریابی اتوبوس‌های داخل شهری، جمع آوری ضایعات و زباله‌های شهری، ومسیریابی سرویس‌های مدارس، اشاره نمود که این‌ها حالات خاصی از شبکه حمل ونقل است که از آن به عنوان مسأله مسیریابی وسیله نقلیه (VRP) یادمیشودکهدرآنبهازايهرمسیرتنهایکوسیلهنقلیهحرکتمی­کند.هدفازمسائل VRPاین استکهمسیر­هاییبرايهرکدامازوسایلنقلیهطراحیشودکهازیکمکان (مبدأبارگیري) آغازشودودرهمانمکانخاتمهیابد. همچنیندرطولمسیرنیازهايتمامی مشتریانتأمینشدهوهزینهکلکمینهشود [5]. در مدل‌های گوناگون مسیر­یابی که بعد از مدل اولیه و کلاسیک بوجود آمدند، محدودیت‌ها و شرایط جدیدی به مسأله اضافه گردید که باعث تنوع اینگونه مسائل گردید که به عنوان نمونه همان طور که در این تحقیق بیان شده است، تیم­های کاری با توانایی­های منعطف به عنوان عوامل خدمت­دهی در نظر گرفته شده اند. همچنین محدودیت­های خدمت­دهی به مشتریان بر روی تیم­ها و وسایل اعمال شده است که این موضوع بر پیچیدگی مساله مسیریابی وسایل حمل و نقل خواهد افزود.

👇 تصادفی👇

بسته آموزش درمان شب ادراری کودکاندانلود لایه shapefile بخشهای استان قزوینتهیه نقشه شماره منحنی رواناب و ضریب نگهداشت سطحی حوضه آبریز منصورآباد بیرجند با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی و تصاویر ماهوارهIRSفایل دهم نسخه صوتی حکایت دولت و فرزانگینمونه سوالات کارشناسی ارشد پیام نور رشته پژوهش هنر-آشنایی با آرا متفکران در باب هنر کد درس 1712008دانلود پاورپوینت مصالح ساختمانی پرلیتآيين دادرسي مدني3کلید طلایی ارتباطاتگرافیـک متحـرک ✅فایل های دیگر✅

#️⃣ برچسب های فایل ارائه يك الگوریتم فراابتکاری برای مدل ترکیبی نیروی انسانی- مسیریابی وسایل حمل و نقل word

ارائه يك الگوریتم فراابتکاری برای مدل ترکیبی نیروی انسانی- مسیریابی وسایل حمل و نقل word

دانلود ارائه يك الگوریتم فراابتکاری برای مدل ترکیبی نیروی انسانی- مسیریابی وسایل حمل و نقل word

خرید اینترنتی ارائه يك الگوریتم فراابتکاری برای مدل ترکیبی نیروی انسانی- مسیریابی وسایل حمل و نقل word

👇🏞 تصاویر 🏞