👈فول فایل فور یو ff4u.ir 👉

طراحی الگوی مفهومی گردشگری پایدار بر پایه بازاریابی پایدار

ارتباط با ما

دانلود


طراحی الگوی مفهومی گردشگری پایدار بر پایه بازاریابی پایدار
عنوان: طراحی الگوی مفهومی گردشگری پایدار بر پایه بازاریابی پایدار
فرمت فایل: word
تعداد صفحات: 117
توضیحات
هدف از ارائه این پژوهش طراحی الگوی مفهومی گردشگری پایدار بر پایه بازاریابی پایدار است. این مدل شامل متغیرهای مستقل پایداری اجتماعی، پایداری سیاسی، کیفیت خدمات، پایداری محیطی، پایداری فرهنگی، بازاریابی پایدار، رضایت گردشگر، اعتماد گردشگر، وفاداری گردشگر بر متغیر وابسته گردشگری پایدار است. برای آزمون فرضیه­ها، پرسشنامه­یی با ارزش گذاری0-100 و به تعداد 30 سوال طراحی و بین جامعه آماری (سازمان گردشگری در استان .........، مکان های دیدنی و تاریخی )به تعداد 384 نفر از گردشگران، مدیران و کارشناسان سازمان گردشگری و خبرگان فن بازاریابی توزیع گردید. روش به کار رفته دراین پژوهش، روش توصیفی- پیمایشی می­باشد. برای آزمون فرضیات از روش تحلیل مسیر بهره گرفته و از نرم افزارAMOS برای تجزیه و تحلیل آماری داده­ها استفاده شده­است. نتایج حاصل از پژوهش رابطه مثبت و سطح معنادار را نشان می­دهد که از این بین متغیر وفاداری گردشگر بیشترین تأثیر و متغیر پایداری محیطی کمترین تأثیر را بر روی متغیر گردشگری پایدار داشته است.
واژگان کلیدی: گردشگری پایدار، بازاریابی پایدار ، مدل مفهومی گردشگری، سازمان گردشگری استان
فهرست مطالب
چکیده1
فصل اول: کلیات پژوهش
1-1: مقدمه 3
1-2: بیان مسأله4
1-3: اهمیت و ضرورت انجام پژوهش7
1-4: اهداف پژوهش7
1-4-1: هدف اصلی7
1-5: سوال پژوهش8
1-6: تعریف مفاهیم و اصطلاحات9
 فصل دوم: ادبیات پژوهش
2-1: مقدمه13
2-2: مبانی نظری13
2-2-1: گردشگری13
2-2-1-1: انواع گردشگر و گردشگری 15
2-2-2: گردشگری پایدار 16
2-2-3: وفاداری گردشگر 20
2-2-4: اعتماد گردشگر 21
2-2-5: رضایت گردشگر 22
2-2-6: کیفیت خدمات 23
2-2-7: بازاریابی پایدار 25
2-2-7-1-1: توسعه پایدار 26
2-2-7-1-1-1: اهداف توسعه ی پایدار گردشگری29
2-2-7-2: تاثیرات اقتصادی 30
2-2-7-2-1: اشتغال 33
2-2-7-3: تاثیرات اجتماعی فرهنگی 34
2-2-7-3-1: امنیت گردشگر 37
2-2-7-4: تاثیرات سیاسی 39
2-2-8: بازاریابی سبز 41
2-2-8-1: ابزارهای بازاریابی سبز 43
2-2-9: تاثیرات زیست محیطی 43
2-2-10: بازاریابی گردشگری 45
2-3: پیشینه پژوهش47
2-3-1: پژوهش­های داخلی48
2-3-2: پژوهش­های خارجی49
2-3-3: جمع بندی از پیشینه پژوهش51
فصل سوم: روش شناسی پژوهش
3-1: مقدمه56
3-2: روش پژوهش57
3-3: جامعه پژوهش57
3-4: روش نمونه گیری و حجم نمونه57
3-5: ابزار پژوهش و روش جمع آوری داده­ها58
3-6: روایی و پایایی ابزار پژوهش59
3-6-1: روایی پرسشنامه59
3-6-2: پایایی پرسشنامه60
3-7: قلمرو پژوهش 61
3-8: مدل مفهومی پژوهش61
3-9: فرضیه های پژوهش61
3-10: روش­ها و ابزار تجزیه و تحلیل داده­ها62
 فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده های پژوهش
4-1: مقدمه64
4-2: آمارتوصیفی64
4-2-1: وضعیت جنسیت پاسخ دهندگان64
4-2-2: سمت پاسخ دهندگان 65
4-2-3: وضعیت تحصیلات پاسخ دهندگان 66
4-3: آمار استنباطی67
4-3-1: آزمون کلموگروف اسمیرنوف 68
4-3-2: ضرایب رگرسیونی68
4-3-3: معادلات ساختاری 69
4-3-4: ضرایب استاندارد شده 70
4-3-5: مقایسه مدل مستقل و مدل پیشنهادی70
4-3-6: مقدار کای دو71
 فصل پنجم: بحث و تفسیر یافته ها
5-1: مقدمه82
5-2: نتایج پژوهش82
5-3: پیشنهادهای پژوهش88
5-3-1: پیشنهادهای کاربردی88
5-3-3: پیشنهادها برای پژوهش های آتی89
5-4: محدودیت­های پژوهش 90
 منابع و ماخذ91
پیوست­ها103
 فهرست جداول
عنوان صفحه
 (2-1): اثرات مثبت و منفی اقتصادگردشگری.................... 32
(2-2): اثرات مثبت و منفی فرهنگی اجتماعی گردشگری.................... 37
(2-3): چالش های گردشگری.................... 39
(2-4): اثرات مثبت و منفی زیست محیطی گردشگری.................... 65
(3-1): ارتباط سؤالات با هر یک از متغیرهای پژوهش59
(3-2): ضریب آلفای کرونباخ60
(4-1):وضعیت جنسیت پاسخ دهندگان64
(4-2):سمت پاسخ دهندگان65
(4-3): وضعیت تحصیلات پاسخ دهندگان66
(4-5): آزمون کلموگروف اسمیرنوف67
(4-6): ضرایب رگرسیونی 77
(4-7): مقایسه ی مدل پیشنهادی با مدل مستقل 79
(4-8): کای دو 80
 فهرست نمودار
عنوان صفحه
 (2-1):ارتباط بین پایداری و انواع گردشگری27
(2-2):اشکال مختلف منابع فرهنگی 35
(3-1): مدل مفهومی گردشگری پایدار بر پایه بازاریابی پایدار61
(4-1): وضعیت جنسیت پاسخ دهندگان 65
(4-2): سمت پاسخ دهندگان66
(4-3): وضعیت تحصیلات پاسخ دهندگان67
(4-5): مدل مفهومی متغیرها 76
(4-6): ضرایب رگرسیونی متغیرها 77
(4-7): ضرایب استاندارد شده متغیرها78

👇 تصادفی👇

اثر زاويه ترك اوليه بر پارامترهاي شكست در رشد ترك خستگي تحت مود تركيبيحل مشکل قفل شبکه گوشی هوآوی y511 بعد از فلش و فارسی سازیدانلود پاورپوینت اموزش excelدانلود لایه shapefile آبراهه های استان آذربایجان شرقیپرسشنامه مشتری مداری و فروش ✅فایل های دیگر✅

#️⃣ برچسب های فایل طراحی الگوی مفهومی گردشگری پایدار بر پایه بازاریابی پایدار

طراحی الگوی مفهومی گردشگری پایدار بر پایه بازاریابی پایدار

دانلود طراحی الگوی مفهومی گردشگری پایدار بر پایه بازاریابی پایدار

خرید اینترنتی طراحی الگوی مفهومی گردشگری پایدار بر پایه بازاریابی پایدار

👇🏞 تصاویر 🏞