👈فول فایل فور یو ff4u.ir 👉

تاثیر سرمایه فرهنگی بر نگرش مردان به خشونت علیه زنان(مطالعه موردی شهر پاوه از استان کرمانشاه)

ارتباط با ما

دانلود


تاثیر سرمایه فرهنگی بر نگرش مردان به خشونت علیه زنان(مطالعه موردی شهر پاوه از استان کرمانشاه)
چکیده
یکی از عوامل که در مواجهه با خشونت علیه زنان باید به آن توجه کرد نگرش مثبت به آن میباشد.نگرشها به خشونت علیه زنان متفاوت است اما نگرش مردان در بستر فرهنگی خود عامل مهمی در پیدایش و باز تولید خشونت علیه زنان است. بنابراین محقق به دنبال پاسخ به این پرسش اساسی است که نگرش به خشونت علیه زنان در میانمردان مورد مطالعه چقدر است و آیا رابطه ای با سرمایه فرهنگی و انواع آندارد؟ بدین منظور ادبیات تحقیق در این زمینه فراهم شد و بر اساس آن فرضیه های تحقیق مطرح گردید. در حوزه ی نگرش از تئوری ها ی روان شناسی اجتماعی می توانبه نظریه کرچ، کراچفیلد و بالاچی، روزن اشتیل، گرونبرگ، تزیشه و کرومکا، الپورت، الیزابت نوئل، شرطی سازی کنشگر، بندورا و کارکردی اشاره کرد.و اما در تئوریهای جامعه شناسی می توان به مانهایم، کالینز، نیو کامب، منابع اجتماع پذیری، تضاداشاره کرد.در نهایت برای تدوین چهارچوب نظری از نظریات کرچ، کراچفیلد و بالاچی استفاده شد. این تحقیق با روش کمی و با استفاده از ابزار پرسشنامهانجام شدهاست. جامعه ی آماری این تحقیق مردان متاهل ساکن شهرستان پاوه واقع در استان کرمانشاه می باشند. نمونه ی آماری این تحقیق بر اساس فرمول کوکران محاسبه شده است و از روش نمونه گیری تصادفی سیستماتیک استفاده شده است. متغیر مستقل در این تحقیق سرمایه فرهنگی و متغیر وابسته نگرش به خشونت علیه زنانمی باشد. یافته های تحقیق نشان داده است که رابطه ی سرمایه فرهنگی عینیت یافته و نگرش مردان به خشونت علیه زنان تایید نشده است. از طرفی رابطه ی سرمایه فرهنگی نهادینه شده و تجسد یافته و نگرش مردان به خشونت علیه زنان تایید شده است. در پایان نگارنده ضمن بیان یک نتیجه گیری کلی، به ارائه ی راهکارهایی به عنوان پیشنهادات تحقیق پرداخته است.
کلید واژه ها :نگرش، خشونت علیه زنان، سرمایه فرهنگی، سرمایه فرهنگی عینیت یافته، سرمایه فرهنگی تجسد یافته، سرمایه فرهنگی نهادینه شده
 
فهرست مطالب
فصل اول................................................................................................................... 1
کلیات تحقیق................................................................................................................ 1
مقدمه........................................................................................................................... 1
بیان مساله..................................................................................................................... 3
ضرورت و اهمیت تحقیق.............................................................................................. 4
اهداف تحقیق................................................................................................................ 6
خشونت علیه زنان در جهان........................................................................................... 7
پیشینه تجربی تحقیق در ایران......................................................................................... 10
جمع بندی تحقیقات...................................................................................................... 16
فصل دوم................................................................................................................... 18
مفاهیم و مبانی نظری.................................................................................................... 18
مقدمه........................................................................................................................... 19
تعریف مفاهیم............................................................................................................... 20
نگرش.......................................................................................................................... 20
اجزای نگرش................................................................................................................ 21
ویژگی......................................................................................................................... 29
کارکرد نگرش............................................................................................................... 31
خشونت....................................................................................................................... 33
خشونت فیزیکی........................................................................................................... 35
خشونت روانی ............................................................................................................ 36
خشونت جنسی............................................................................................................. 37
خشونت اقتصادی.......................................................................................................... 38
سرمایه فرهنگی............................................................................................................. 38
سرمایه فرهنگی تجسدی................................................................................................ 49
سرمایه فرهنگی عینیت یافته............................................................................................ 50
سرمایه فرهنگی نهادینه شده............................................................................................ 51
نظریه های نگرش......................................................................................................... 51
نظریه های نگرش از دیدگاه روان شناسی اجتماعی........................................................... 51
نظریه کرچ ،کراچفیلدو بالاچی........................................................................................ 51
نظریه روزن اشتیل و هروشکا......................................................................................... 52
نظریه الیزابت نوئل- نئومن............................................................................................. 53
نظریه تزیشه و کرومکا................................................................................................... 54
نظریه بندورا.................................................................................................................. 54
نظریه شرطی سازی کنشگر............................................................................................. 55
نظریه الپورت................................................................................................................ 56
نظریه گرونبرگ............................................................................................................. 57
نظریه ناهماهنگی شناختی............................................................................................... 58
نظریه زایونک................................................................................................................ 58
نظریه های نگرش از دیدگاه جامعه شناسی....................................................................... 60
نظریه کالینز................................................................................................................... 61
نظریه تضاد................................................................................................................... 62
نظریه هربرت بلومر ...................................................................................................... 62
نظریه یادگیری اجتماعی................................................................................................. 63
نظریه نیوکامب.............................................................................................................. 64
چهارچوب نظری.......................................................................................................... 65
فرضیه های تحقیق......................................................................................................... 67
مدل تحقیق................................................................................................................... 69
فصل سوم ................................................................................................................ 70
روش تحقیق................................................................................................................. 70
مقدمه........................................................................................................................... 71
روش تحقیق................................................................................................................. 71
جامعه آماری................................................................................................................. 72
واحد تحلیل.................................................................................................................. 73
تعریف نظری و عملیاتی مفاهیم...................................................................................... 74
ابزار جمع آوری اطلاعات.............................................................................................. 93
روایی........................................................................................................................... 93
پایایی........................................................................................................................... 94
فصل چهارم............................................................................................................... 96
تحلیل داده ها............................................................................................................... 96
مقدمه........................................................................................................................... 97
یافته های توصیفی......................................................................................................... 97
یافته های تحلیلی.......................................................................................................... 107
فصل پنجم................................................................................................................. 128
نتیجه گیری و پیشنهادات.............................................................................................. 128
مقدمه........................................................................................................................... 129
خلاصه و نتیجه گیری.................................................................................................... 130
پیشنهادات.................................................................................................................... 142
مشکلات تحقیق............................................................................................................ 143
راهکار ها و پیشنهادات.................................................................................................. 144
منابع ......................................................................................................................... 145
فهرست جداول
جدول شماره )1-4(: توزیع نسبی پاسخگویان بر حسب به "سن"..................................... 97
جدول شماره (2-4 ) : توزیع نسبی پاسخگویان بر حسب "وضعيت اشتغال"..................... 98
جدول شماره(3-4 ): توزیع پاسخگویان بر حسب " نگرش عاطفی به خشونت علیه زنان (فیزیکی، روانی و اقتصادی)" 99
جدول شماره( 4 -4) : توزیع پاسخگویان بر حسب "نگرش شناختی به انواع خشونت علیه زنان (فیزیکی،روانی واقتصادی)"................................................................................................................................... 100
جدول شماره(5-4): توزیع پاسخگویان بر حسب " نگرش (کنشی) رفتاری به انواع خشونت علیه زنان( فیزیکی،روانی و اقتصادی)"................................................................................................................... 101
جدول شماره(6- 4): توزیع پاسخگویان بر حسب نگرش افراد نسبت به "خشونت به زنان در خانواده" 102
جدول شماره (7 -4): ميزان برخورداري افراد از "سرمايه فرهنگي تجسد يافته"................. 103
جدول شماره(8-4): ميزان برخورداري افراد از "سرمايه فرهنگي عينيت يافته"................... 104
جدول شماره(9 -4 ): ميزان برخورداري افراد از "سرمايه فرهنگي نهادينه شده".................. 105
جدول شماره (10-4): ميزان برخورداري افراد از "سرمايه فرهنگي"................................... 106
جدول شماره(11-4) : رابطه بین سن افراد و نگرش آنها نسبت به
خشونت به زنان در خانواده............................................................................................ 107
جدول شماره(12-4) : رابطه بین وضعيت اشتغال افراد و نگرش آنها نسبت به خشونت به زنان در خانواده 108
جدول شماره(12-4) : رابطه بین وضعيت اشتغال افراد و نگرش آنها نسبت به خشونت به زنان در خانواده 109
جدول شماره(13-4): رابطه بین ميزان برخورداري افراد از سرمايه فرهنگي تجسد يافته و نگرش عاطفی آنها به انواع خشونت علیه زنان (فیزیکی، روانی و اقتصادی)................................................................................... 110
جدول شماره(14-4): رابطه بین ميزان برخورداري افراد از سرمايه فرهنگي عينيت يافته و نگرش عاطفی آنها به انواع خشونت خانگی (فیزیکی، روانی و اقتصادی)............................................................................... 111
جدول شماره(15-4): رابطه بین ميزان برخورداري افراد از سرمايه فرهنگي نهادينه شده نگرش عاطفی آنها به انواع خشونت خانگی (فیزیکی، روانی و اقتصادی) 112
جدول شماره(16-4): رابطه بین ميزان برخورداري افراد از سرمايه فرهنگي و نگرش عاطفی آنها به انواع خشونت علیه زنان (فیزیکی، روانی و اقتصادی).......................................................................................... 113
جدول شماره (17-4): رابطه بین ميزان برخورداري افراد از سرمايه فرهنگي عينيت يافته و نگرش شناختي آنها به انواع خشونت علیه زنان (فیزیکی، روانی و اقتصادی)............................................................................ 114
جدول شماره (18-4): رابطه بین ميزان برخورداري افراد از سرمايه فرهنگي نهادينه شده و نگرش شناختي آنها به انواع خشونت علیه زنان (فیزیکی، روانی و اقتصادی)............................................................................ 115
جدول شماره (19-4): رابطه بین ميزان برخورداري افراد از سرمايه فرهنگي تجسد يافته و نگرش شناختي آنها به انواع خشونت علیه زنان (فیزیکی، روانی و اقتصادی)............................................................................ 116
جدول شماره(20-4): رابطه بین ميزان برخورداري افراد از سرمايه فرهنگي و نگرش شناختي آنها به انواع خشونت علیه زنان (فیزیکی، روانی و اقتصادی).......................................................................................... 117
جدول شماره(21-4): رابطه بین ميزان برخورداري افراد از سرمايه فرهنگي عينيت يافته و نگرش کنشي آنها به انواع خشونت علیه زنان (فیزیکی، روانی و اقتصادی)................................................................................... 118
جدول شماره(22-4): رابطه بین ميزان برخورداري افراد از سرمايه فرهنگي نهادينه شده و نگرش کنشي آنها به انواع خشونت علیه زنان (فیزیکی، روانی و اقتصادی)................................................................................... 119
جدول شماره)23-4): رابطه بین ميزان برخورداري افراد از سرمايه فرهنگي تجسد يافته و نگرش کنشي آنها به انواع خشونت علیه زنان (فیزیکی، روانی و اقتصادی)................................................................................... 120
جدول شماره(24-4): رابطه بین ميزان برخورداري افراد از سرمايه فرهنگي و نگرش کنشي آنها به انواع خشونت علیه زنان (فیزیکی، روانی و اقتصادی).......................................................................................... 122
جدول شماره(25-4): رابطه بین ميزان برخورداري افراد از سرمايه فرهنگي عينيت يافته و نگرش آنها نسبت به خشونت علیه زنان................................................................................................................................... 123
جدول شماره(26-4): رابطه بین ميزان برخورداري افراد از سرمايه فرهنگي نهادينه شده و نگرش آنها نسبت به خشونت علیه زنان................................................................................................................................... 124
جدول شماره(27-4): رابطه بین ميزان برخورداري افراد از سرمايه فرهنگي تجسد يافته و نگرش آنها نسبت به خشونت علیه زنان................................................................................................................................... 125
جدول شماره(28-4): رابطه بین ميزان برخورداري افراد از سرمايه فرهنگي و نگرش آنها نسبت به خشونت علیه زنان126
 
فهرست نمودار
نمودار شماره )1-4(: توزیع نسبی پاسخگویان بر حسب به "سن"..................................... 98
نمودار شماره (2-4 ) : توزیع نسبی پاسخگویان بر حسب "وضعيت اشتغال"..................... 99
نمودار شماره(3-4 ): توزیع پاسخگویان بر حسب " نگرش عاطفی به خشونت علیه زنان (فیزیکی، روانی و اقتصادی)" 100
نمودار شماره( 4 -4) : توزیع پاسخگویان بر حسب "نگرش شناختی به انواع خشونت علیه زنان (فیزیکی،روانی واقتصادی)"................................................................................................................................... 101
نمودار شماره(5-4): توزیع پاسخگویان بر حسب " نگرش (کنشی) رفتاری به انواع خشونت علیه زنان( فیزیکی،روانی و اقتصادی)"................................................................................................................... 102
نمودار شماره(6- 4): توزیع پاسخگویان بر حسب نگرش افراد نسبت به "خشونت به زنان در خانواده" 103
نمودار شماره (7 -4): ميزان برخورداري افراد از "سرمايه فرهنگي تجسد يافته"................. 104
نمودار شماره(8-4): ميزان برخورداري افراد از "سرمايه فرهنگي عينيت يافته"................... 105
نمودار شماره(9 -4 ): ميزان برخورداري افراد از "سرمايه فرهنگي نهادينه شده".................. 106
نمودار شماره (10-4): ميزان برخورداري افراد از "سرمايه فرهنگي"  
مقدمه
خشونت علیه زنان پدیده ای است که در آن زن مورد اعمال زور و تضییع حق از سوی جنس مخالف (مرد) قرار می گیرد. به هر نوع عمل و یا احتمال رفتاری که به آسیب جسمی، جنسی، روانی یا محرومیت و عذاب منجر شود خشونت علیه زنان گفته می شود(نهاوندی،126:1386). در مورد جهانی بودن خشونت علیه زنان، آمار و ارقام زیادی وجود دارد و نیز در ایران هم وضعیت درباره خشونت علیه زنان زیادی گزارش داده می شود به طوری که می توان گفت نگرش مثبت به خشونت علیه زنان در جامعه آن را تشدید می کند و آن را در جامعه و خانواده ها رواج می دهد چنین نگرشی به خشونت علیه زنان در هر جامعه دلایل خاص خود را دارد و چنان به نظر می رسد در نظام نگرشی مرد سالار، اشکالی از خشونت مردان در خانواده طبیعی محسوب می شود و برای زنان به صورت بخشی از زندگی عادی شان به حساب می آید.لذا بیش از سه دهه است که گروه های حامی زنان می کوشند با نگرش ها و اعتقاداتی که خشونت علیه زنان را تقویت می کند، به طور گسترده ای مبارزه کنند. شناسایی افکار و باورهایی که نگرش های مردان به خشونت علیه زنان را شکل می دهند،مهم هستند چرا که با شناسایی این نگرش ها در مردان می توان از گسترش خشونت علیه زنان جلوگیری کرد و این آسیب را در جامعه کاهش داد. با شناخت این نگرش ها، می توان برنامه های موثری را برای رویارویی با این نگرش ها – که اسطوره شده اند- طراحی و اجرا کرد( اندرسون و همکاران، 1977: 127). عوامل زیادی هستن که بر نگرش های مردان به خشونت علیه زنان تاثیر می گذارد در این تحقیق تاثیر سرمایه فرهنگی مردان بر نگرش آنان به این پدیده مورد بررسی قرار میگیرد. سرمایه فرهنگی متفاوت می تواند یکی از عوامل موثر بر نگرش مردان به خشونت علیه زنان باشد که از طریق فرایند جامعه پذیری اعمال نفوذ می کند. در واقع در این تحقیق در پی پاسخ به این مسئله می باشد که میزان سرمایه فرهنگی چه تاثیری بر نگرش مردان نسبت به خشونت خانگی دارد؟

👇 تصادفی👇

42-آسیب شناسی اجرای پروژههای قطار شهری به روش EPCF در كشور120- ارزیابی ارتعاشات لرزه ای سازه ها با استفاده از میراگرهای ویسكوالاستیك درزلزله های حوزه دور و نزدیك گسل با تحلیل دینامیكیمجموعه كامل پاورپوينت آفت كش هانمونه سوالات تخصصی رشته کارشناسی ارشد الهیات ادیان و عرفان - تاریح نصوف آغاز تا قرن هفتم کد درس: 1220666راز نیایش و عبادتپروژه طرح توجیهی و کارآفرینی تولید الکل از خرماپایان نامه کارشناسیبرای اولین بار نرم افزار500,000استیکر تفکیک شده تلگرام و آموزش کامل تلگرام ✅فایل های دیگر✅

#️⃣ برچسب های فایل تاثیر سرمایه فرهنگی بر نگرش مردان به خشونت علیه زنان(مطالعه موردی شهر پاوه از استان کرمانشاه)

تاثیر سرمایه فرهنگی بر نگرش مردان به خشونت علیه زنان(مطالعه موردی شهر پاوه از استان کرمانشاه)

دانلود تاثیر سرمایه فرهنگی بر نگرش مردان به خشونت علیه زنان(مطالعه موردی شهر پاوه از استان کرمانشاه)

خرید اینترنتی تاثیر سرمایه فرهنگی بر نگرش مردان به خشونت علیه زنان(مطالعه موردی شهر پاوه از استان کرمانشاه)

👇🏞 تصاویر 🏞