👈فول فایل فور یو ff4u.ir 👉

تحلیل محتوای دیوان اشعار فارسی استاد شهریار از حیث توجه به ابعاد اجتماعی دینword

ارتباط با ما

دانلود


تحلیل محتوای دیوان اشعار فارسی استاد شهریار از حیث توجه به ابعاد اجتماعی دینword
فهرست مطالب
عنوان صفحه
چكيده .............. 1
فصل اول: کلیات تحقیق
1ـ1ـ مقدمه....... 2
1ـ2ـطرح مسأله........ 4
1ـ3ـاهمیت و ضرورت تحقیق........ 6
1ـ4ـ اهداف تحقیق...... 7
1ـ4ـ1ـ هدف کلی...... ..... 7
1ـ5ـ زندگی‌نامه استاد شهریار......... 7
1ـ6ـ ویژگی‌های شعر شهریار........ 8
1ـ7ـ شهریار در دیدگاه صاحب‌نظران و دوستان...... 10
1ـ7ـ1ـ ملک‌الشعرای بهار.... 10
1ـ7ـ2ـ سید محمدعلی جمالزاده............................................................................... 10
1ـ7ـ3ـ لطف‌اله زاهدی......................................................................................... 10
1ـ7ـ4ـ علی اصغر شعر دوست.............................................................................. 10
1ـ7ـ5ـ مقام معظم رهبری..................................................................................... 11
فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه پژوهش
2ـ1ـ مقدمه....................................................................................................... 12
2ـ2ـ پیشینه تجربی تحقیق در زمینه‌ی جامعه‌شناسی ادبیات.............................................. 12
2ـ2ـ1ـ در خارج................................................................................................ 12
2ـ2ـ2ـ در ایران................................................................................................ 13
2ـ3ـ پیشینه تجربی تحقیق درباره استاد شهریار........................................................... 14
2ـ4ـ نقش دین در اجتماع از دیدگاه اسلام................................................................... 15
2ـ5ـ نظریه‌های جامعه‌شناسان در حوزه دین............................................................... 18
2ـ5ـ1ـ نظریه امیل دورکیم................................................................................... 18
2ـ5ـ2ـ نظريه ماکس وبر...................................................................................... 19
2ـ5ـ3ـ نظریه کلود هانری سن سیمون...................................................................... 20
2ـ5ـ4ـ نظريه کارل مارکس.................................................................................. 21
2ـ5ـ5ـ نظریه یوآخیم واخ..................................................................................... 21
2ـ5ـ6ـ نظریه میلتون یينگر.................................................................................. 22
2ـ5ـ7ـ نظریه هربرت اسپنسر............................................................................... 23
2ـ6ـ چهارچوب نظری تحقیق................................................................................ 23
2ـ7ـ سؤال‌های تحقیق.......................................................................................... 26
 
فهرست مطالب
عنوان صفحه
فصل سوم: روش پژوهش
3ـ1ـ نوع و روش تحقیق...................................................................................... 27
3ـ2ـ واحدهای تحلیل محتوا................................................................................... 28
3ـ3ـ مراحل گزینش مقوله‌ها و کدگذاری آن‌ها............................................................. 28
3ـ4ـ جامعه آماری تحقیق..................................................................................... 30
3ـ5ـ نمونه آماری.............................................................................................. 30
3ـ6ـ حجم نمونه................................................................................................. 30
3ـ7ـ اعتبار تحقیق.............................................................................................. 30
3ـ8ـ روش کار (چگونگی جمع‌آوری داده‌ها)............................................................... 30
3ـ9ـ روش تجزیه و تحلیل داده‌ها............................................................................ 31
3ـ10ـ تعریف متغیرهای تحقیق.............................................................................. 31
3ـ10ـ1ـ تعریف نظری مفهوم دین از منظر جامعه‌شناسی............................................... 31
3ـ10ـ2ـ تعریف عملیاتی دین از منظر جامعه‌شناسی..................................................... 32
3ـ11ـ داده‌های پژوهش........................................................................................ 33
3ـ11ـ1ـ داده‌های مربوط به ابعاد اجتماعی دین در دیوان اشعار فارسی استاد شهریار............... 33
3ـ11ـ2ـ داده‌های نامشخص پژوهش........................................................................ 42
فصل چهارم: یافته‌های پژوهش
4ـ1ـ مقدمه....................................................................................................... 47
4ـ2ـ تحلیل توصیفی داده‌ها.................................................................................... 48
4ـ3ـ توزیع فراوانی نسبی داده‌ها براساس سه مقوله......................................................... 5
4ـ3ـ1ـ مقوله اول (انسجام و همبستگی).................................................................... 51
4ـ3ـ2ـ مقوله دوم (فضیلت‌ها و ارزش‌های اخلاقی)....................................................... 52
4ـ3ـ3ـ مقوله سوم (ظلم‌ستیزی)............................................................................... 52
4ـ4ـ تحلیل تبیینی داده‌ها....................................................................................... 53
4ـ4ـ1ـ روش تحلیل ارزشیابی برای تحلیل تبیینی داده‌ها................................................. 53
4ـ4ـ2ـ تحلیل داده‌ها با استفاده از آزمون «آماری » یا مجذور خی به‌کمک نرم‌افزار SPSS19. 69
4ـ4ـ3ـ آمار اجمالی توزیع فراوانی داده‌ها براساس سه مقوله............................................ 82
4ـ4ـ3ـ1ـ مقوله‌های سه‌گانه (انسجام و همبستگی، فضائل و ارزش‌های اخلاقی و ظلم‌ستیزی)..... 83
4ـ4ـ3ـ2ـ مقوله اول (انسجام و همبستگی).................................................................. 84
4ـ4ـ3ـ3ـ مقوله دوم (فضائل و ارزش‌های اخلاقی)........................................................ 85
4ـ4ـ3ـ4ـ مقوله سوم (ظلم‌ستیزی)............................................................................ 86
فصل پنجم: نتیجه‌گیری و پیشنهادات
5ـ1ـ مقدمه....................................................................................................... 87
5ـ2ـ نتایج توصیفی تحقیق.................................................................................... 87
فهرست مطالب
عنوان صفحه
5ـ2ـ1ـ سوال اصلی تحقیق.................................................................................... 88
5ـ2ـ2ـ سوالات فرعی تحقیق................................................................................. 89
5ـ2ـ2ـ1ـ سوال اول تحقیق.................................................................................... 89
5ـ2ـ2ـ2ـ سوال دوم تحقیق.................................................................................... 89
5ـ2ـ2ـ3ـ سوال سوم تحقیق................................................................................... 89
5ـ2ـ2ـ4ـ سوال چهارم تحقیق................................................................................. 90
5ـ2ـ2ـ5ـ سوال پنجم تحقیق................................................................................... 90
5ـ2ـ2ـ6ـ سوال ششم تحقیق................................................................................... 90
5ـ2ـ2ـ7ـ سوال هفتم تحقیق................................................................................... 91
5ـ2ـ2ـ8ـ سوال هشتم تحقیق.................................................................................. 91
5ـ2ـ2ـ9ـ سوال نهم تحقیق.................................................................................... 91
5ـ2ـ2ـ10ـ سوال دهم تحقیق.................................................................................. 92
5ـ2ـ2ـ11ـ سوال یازدهم تحقیق.............................................................................. 92
5ـ2ـ2ـ12ـ سوال دوازدهم تحقیق............................................................................. 92
5ـ2ـ2ـ13ـ سوال سیزدهم تحقیق............................................................................. 93
5ـ3ـ بررسی شدت نظر شهریار نسبت به مقوله‌ها و کدهای تحلیلی.................................... 93
5ـ4ـ نتیجه‌گیری کلی........................................................................................... 94
5ـ5ـ پیشنهادهای پژوهشی.................................................................................... 95
5ـ6ـ محدودیت‌ها و مشکلات تحقیق......................................................................... 95
منابع و مآخذ..................................................................................................... 96
 
فهرست جداول
عنوان صفحه
جدول (3ـ1): داده‌های مربوط به کد تحلیلی 1ـ1 (مذمت تفرقه)......................................... 34
جدول (3ـ2): داده‌های مربوط به کد تحلیلی 1ـ2 (نوع‌دوستی)........................................... 34
جدول (3ـ3): داده‌های مربوط به کد تحلیلی 1ـ3 (اتحاد).................................................. 35
جدول (3ـ4): داده‌های مربوط به کد تحلیلی 1ـ4 (انفاق).................................................. 36
جدول (3ـ5): داده‌های مربوط به کد تحلیلی 1ـ5 (محبت)................................................ 36
جدول (3ـ6): داده‌های مربوط به کد تحلیلی 2ـ1 (عفو و بخشش)....................................... 37
جدول (3ـ7): داده‌های مربوط به کد تحلیلی 2ـ2 (وفای به عهد و وفاداری)........................... 37
جدول (3ـ8): داده‌های مربوط به کد تحلیلی 2ـ3 (اخلاق مداری)....................................... 38
جدول (3ـ9): داده‌های مربوط به کد تحلیلی 2ـ4 (عدل و عدالت)....................................... 38
جدول (3ـ10): داده‌های مربوط به کد تحلیلی 3ـ1 (مبارزه با ظلم)..................................... 39
جدول (3ـ11): داده‌های مربوط به کد تحلیلی 3ـ2 (جهاد)................................................ 39
جدول (3ـ12): داده‌های مربوط به کد تحلیلی 3ـ3 (ایثار و شهادت).................................... 40
جدول (3ـ13): داده‌های مربوط به کد تحلیلی 3ـ4 (آزادی).............................................. 41
جدول (3ـ14): داده‌های نامشخص مربوط به مقوله اول (انسجام و همبستگی)....................... 42
جدول (3ـ15): داده‌های نامشخص مربوط به مقوله دوم (فضائل و ارزش‌های اخلاقی)............. 44
جدول (3ـ16): داده‌های نامشخص مربوط به مقوله سوم (ظلم‌ستیزی).................................. 45
جدول (4ـ1): کلمات و مضامین تکرار شده در دیوان استاد شهریار برای کد تحلیلی 1ـ1.......... 48
جدول (4ـ2): کلمات و مضامین تکرار شده در دیوان استاد شهریار برای کد تحلیلی 1ـ2.......... 48
جدول (4ـ3): کلمات و مضامین تکرار شده در دیوان استاد شهریار برای کد تحلیلی 1ـ3.......... 48
جدول (4ـ4 ): کلمات و مضامین تکرار شده در دیوان استاد شهریار برای کد تحلیلی 1ـ4......... 49
جدول (4ـ5): کلمات و مضامین تکرار شده در دیوان استاد شهریار برای کد تحلیلی 1ـ5.......... 49
جدول (4ـ6):کلماتومضامینتکرارشدهدردیواناستادشهریاربرایکدتحلیلی2ـ1............. 49
جدول (4ـ7): کلمات و مضامین تکرار شده در دیوان استاد شهریار برای کد تحلیلی 2ـ2.......... 49
جدول (4ـ8): کلمات و مضامین تکرار شده در دیوان استاد شهریار برای کد تحلیلی 2ـ3.......... 50
جدول (4ـ9):کلماتومضامینتکرارشدهدردیواناستادشهریاربرایکدتحلیلی2ـ4............. 50
جدول (4ـ10):کلماتومضامینتکرارشدهدردیواناستادشهریاربرایکدتحلیلی3ـ1........... 50
جدول (4ـ11): کلمات و مضامین تکرار شده در دیوان استاد شهریار برای کد تحلیلی 3ـ2........ 51
جدول (4ـ12):کلماتومضامینتکرارشدهدردیواناستادشهریاربرایکدتحلیلی3ـ3........... 51
جدول (4ـ13): کلمات و مضامین تکرار شده در دیوان استاد شهریار برای کد تحلیلی 3ـ4........ 51
جدول (4ـ14): تحلیل ارزشیابی داده‌های مربوط به کد تحلیلی 1ـ1..................................... 54
جدول (4ـ15): تحلیل ارزشیابی داده‌های مربوط به کد تحلیلی 1ـ2..................................... 55
جدول (4ـ16): تحلیل ارزشیابی داده‌های مربوط به کد تحلیلی 1ـ3..................................... 57
فهرست جداول
عنوان صفحه
جدول (4ـ17): تحلیل ارزشیابی داده‌های مربوط به کد تحلیلی 1ـ4 ( انفاق).......................... 58
جدول (4ـ18): تحلیل ارزشیابی داده‌های مربوط به کد تحلیلی 1ـ5 (محبت).......................... 59
جدول (4ـ19): تحلیل ارزشیابی داده‌های مربوط به کد تحلیلی 2ـ1 (عفو و بخشش)................. 60
جدول (4ـ20): تحلیل ارزشیابی داده‌های مربوط به کد تحلیلی 2ـ2 (وفای به عهد و وفاداری)..... 60
جدول (4ـ21): تحلیل ارزشیابی داده‌های مربوط به کد تحلیلی 2ـ3 (اخلاق‌مداری).................. 62
جدول (4ـ22): تحلیل ارزشیابی داده‌های مربوط به کد تحلیلی 2ـ4 (عدل و عدالت)................. 63
جدول (4ـ23): تحلیل ارزشیابی داده‌های مربوط به کد تحلیلی 3ـ1 (مبارزه با ظلم)................. 63
جدول (4ـ24): تحلیل ارزشیابی داده‌های مربوط به کد تحلیلی 3ـ2 (جهاد)............................ 65
جدول (4ـ25): تحلیل ارزشیابی داده‌های مربوط به کد تحلیلی 3ـ3 (ایثار و شهادت)................ 66
جدول (4ـ26): تحلیل ارزشیابی داده‌های مربوط به کد تحلیلی 3ـ4 (آزادی).......................... 68
جدول (4ـ27): توزیع فراوانی کلمات و مضامین کد تحلیلی 1ـ1 (مذمت تفرقه)..................... 69
جدول (4ـ28): توزیع فراوانی کلمات و مضامین کد تحلیلی 1ـ2 (نوع‌دوستی)....................... 70
جدول (4ـ29): توزیع فراوانی کلمات و مضامین کد تحلیلی 1ـ3 ( اتحاد)............................. 71
جدول (4ـ30): توزیع فراوانی کلمات و مضامین کد تحلیلی 1ـ4 (انفاق).............................. 72
جدول (4ـ31): توزیع فراوانی کلمات و مضامین کد تحلیلی 1ـ5 (محبت)............................ 73
جدول (4ـ32): توزیع فراوانی کلمات و مضامین کد تحلیلی 2ـ1 (عفو و بخشش)................... 74
جدول (4ـ33): توزیع فراوانی کلمات و مضامین کد تحلیلی 2ـ2 (وفای به عهد و وفاداری)....... 75
جدول (4ـ34): توزیع فراوانی کلمات و مضامین کد تحلیلی 2ـ3 (اخلاق‌مداری)................... 76
جدول (4ـ35): توزیع فراوانی کلمات و مضامین کد تحلیلی 2ـ4 (عدل و عدالت)................... 77
جدول (4ـ36): توزیع فراوانی کلمات و مضامین کد تحلیلی 3ـ1 (مبارزه با ظلم)................... 78
جدول (4ـ37): توزیع فراوانی کلمات و مضامین کد تحلیلی 3ـ2 (جهاد).............................. 79
جدول (4ـ38): توزیع فراوانی کلمات و مضامین کد تحلیلی 3ـ3 (ایثار و شهادت)................. 80
جدول (4ـ39): توزیع فراوانی کلمات و مضامین کد تحلیلی 3ـ4 (آزادی)............................ 81
جدول (4ـ40): توزیع فراوانی نسبی مقوله‌های سه‌گانه................................................... 83
جدول (4ـ41): توزیع فراوانی داده‌های مقوله‌ی اول تحقیق (انسجام و همبستگی).................... 84
جدول (4ـ42): توزیع فراوانی داده‌های مقوله‌ی دوم تحقیق (فضائل و ارزش‌های اخلاقی).......... 85
جدول (4ـ43): توزیع فراوانی داده‌های مقوله‌ی سوم تحقیق (ظلم‌ستیزی).............................. 86
 
فهرست نمودارها
عنوان صفحه
نمودار (4ـ1): نمودار کد تحلیلی مذمت تفرقه.............................................................. 70
نمودار (4ـ2): نمودار کد تحلیلی نوع‌دوستی................................................................ 71
نمودار (4ـ3): نمودار کد تحلیلی اتحاد...................................................................... 72
نمودار (4ـ4): نمودار کد تحلیلی انفاق...................................................................... 73
نمودار (4ـ5): نمودار کد تحلیلی محبت..................................................................... 74
نمودار (4ـ6): نمودار کد تحلیلی عفو و بخشش............................................................ 75
نمودار (4ـ7): نمودار کد تحلیلی وفای به عهد و وفاداری................................................ 76
نمودار (4ـ8): نمودار کد تحلیلی اخلاق‌مداری............................................................. 77
نمودار (4ـ9): نمودار کد تحلیلی عدل و عدالت............................................................ 78
نمودار (4ـ10): نمودار کد تحلیلی مبارزه با ظلم.......................................................... 79
نمودار (4ـ11): نمودار کد تحلیلی جهاد..................................................................... 80
نمودار (4ـ12): نمودار کد تحلیلی ایثار و شهادت......................................................... 81
نمودار (4ـ13): نمودار کد تحلیلی آزادی................................................................... 82
نمودار (4ـ14): نمودار فراوانی نسبی ابیات به تفکیک مقوله‌های سه‌گانه............................ 83
نمودار (4ـ15): نمودار ستونی مقوله اول.................................................................. 84
نمودار (4ـ 16): نمودار ستونی مقوله دوم.................................................................. 85
نمودار (4ـ17): نمودار ستونی مقوله سوم.................................................................. 86
 
چکیده
موضوع پژوهش حاضر «تحلیل محتوای دیوان اشعار فارسی استاد شهریار از حیث توجه به ابعاد اجتماعی دین» می‌باشد. چهارچوب نظری تحقیق را نظریه‌های دورکیم، کارل مارکس، ماکس وبر، اسپنسر و یینگر درمورد دین تشکیل می‌دهند. به عقيده دورکيم دین عامل همبستگی و ثبات اجتماعی و پایداری جامعه و مظهر قدرت جامعه است و نقش مثبت دین در حل و فصل مشکلات اجتماعی، در ایجاد یگانگی و در معنویتی که در جامعه به‌وجود می‌آید نیز سخت اهمیّت دارد. کارل ماركس معتقد است كه، انسان دين را مي‌آفريند و دين، هم ابزار ستمگري به طبقه زيردست جامعه و هم بيانگر اعتراض عليه ستمگري مي‌باشد. طبق نظر یینگر، دين از طريق تأكيد بر ارزش‌هاي كلي و دسترسي‌پذير يعني ارزش‌هايي چون رستگاري و يا توجيه رنج، ناكامي و محروميت و نظاير آن، موجب حفظ سازمان اخلاقي جامعه می‌شود. با توجه به این‌که اديان الهى و آسمانى در ترويج فضايل، آرمان‌ها، آداب مثبت و خصلت‌هاى نيكو، نقش مؤثرى داشته‌اند، اسپنسر در اين باره معتقد است: «بيان آداب و فضايل جوامع كه پايه‌ى تمدن آن‌هاست، ناشى از دين است». بر این اساس سه مقوله‌ی انسجام و همبستگی اجتماعی، فضائل و ارزش‌های اخلاقی و ظلم‌ستیزی تعیین شد و کدهای تحلیل تحقیق در هریک از این سه مقوله جای گرفتند. با توجه به اهداف تحقیق، برای هریک از مقوله‌ها و کدهای تحلیلی، سوالاتی طراحی کردیم. از تکنیک تحلیل محتوا که در تحقیقات بنیادی، تاریخی، اسنادی و کیفی به‌کار گرفته می‌شود، در این تحقیق استفاده شد. جامعه آماری این تحقیق عبارت است از دیوان سه جلدی اشعار فارسی استاد شهریار که نمونه‌گیری هم نداشتیم. با استفاده از اعتبار صوری و به‌کارگیری روش بررسی کتابخانه‌ای و نیز استفاده از روش تحلیل کمی و کیفی، داده‌ها جمع‌آوری شد و برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از دو روش «تحلیل ارزشیابی» و «آزمون خی‌دو» بهره گرفتیم. برای ارائه نتایج، از روش توصیفی و نیز تحلیل محتوای ارزشیابی در یافتن پاسخ سوالات مطرح شده استفاده شد. نتایج پژوهش نشان می‌دهد که استاد شهریار به‌ترتیب به مباحث ایثار و شهادت، جهاد، عدل و عدالت و وحدت و نوع‌دوستی اهمیت به‌سزایی قائل بوده و همگان را به این مفاهیم دینی که حیات‌بخش برای جوامع انسانی و اسلامی هستند دعوت می‌نماید.
واژگان کلیدی: دین، همبستگی اجتماعی، ارزش‌های اخلاقی، ظلم‌ستیزی، ایثار و شهادت، عدالت
 1ـ1ـ مقدمه
طی سال‌های متمادی که از عمر بشر و جامعه انسانی می‌گذرد دین تنها گزینه‌ای است که تقریباً تمام انسان‌ها را در اختیار خود داشته است. جدا از ماهیت­های متنوع و مختلفی که دین در جهان داشته، تمامی مردم در ارتباط خود با جهان طبیعت و نیروهای موجود در آن، اندیشه‌ای را برگزیده‌اند. دین در عرصه­ی اجتماع، سال‌های متمادی حضوری چشم‌گیر داشته استو آموزش وپرورش، اقتصاد، سیاست، تولید علمو اخلاق، همگی در اختیار دین و شارعان آنبوده است.
در جوامع اسلامی، دین معمولاً نقش اساسی در زندگی اجتماعی مسلماناندارد ونمادها و شعائر دینی غالباً با فرهنگ مادی و هنری جامعه از جمله ادبیاتدر­آمیخته است. با نگاهی گذرا به آثار بزرگان ادبیات و شعر جوامع اسلامی، در­­­­مي­يابيم که بسیاری از اشاره­ها، عبارت­ها، تعبیرها و استدلال­های آنان، با اقتباس و الهام از آموزه­های دینی می‌باشد، به‌طوری‌که از مقوله‌های فردی مانند پرستش، عبادت و خداباوری گرفته تا مؤلفه‌هایی اجتماعی همچون عدالت‌محوری، ظلم‌ستیزی، برابری، وحدت، احسان و نیکوکاری و. . . همواره موردنظر این ادیبان بودهاست.
دین و ادبیات بی‌شک کهن­ترین انگاره‌های فرهنگی یک ملت به‌شمار مي­آيند. دین، راه و روشو آیین زندگی کردن در راه حق را نشان مي‌دهد، راهی که سعادت را تضمین می‌کند. در این میان هنر و ادبیات به‌ويژه شعر، مهمترین ابزاری است که دینداران و عرفا با آن به ترویج اندیشه­های دینی پرداخته­اند. آن‌گونه که دکتر علی شریعتی، هنر را جزئی از دین می‌داند و می‌گوید‌: «هنر یک مقوله‌ی دینی و یک حقیقت متعالی و مقدس است که نجات‌بخش بشریت است و یک رسالت مافوق مادی و متعالی و صد در صد انسانی دارد» (شریعتی، 1362: 8).
دین در شعر فارسی و در قرون متمادی، از سیطره‌ی محکم و آشکاری برخوردار بوده است، تا آنجا كه بيشتر سروده­هاي پيش از اسلام، متضمن تعاليم اخلاقي و مضامين ديني بوده است. ادبیات فارسی از همان آغاز پیدایش و توسعه­ی خود (نیمه قرن سوم هجري) برخلاف ادبیات عربی كه یک دوره‌ی جاهلی را پشت سر گذرانده، صبغه­­ی فرهنگی داشته است، لذا تأثير تعاليم اسلام در آن، نه بر اثر برخوردهاي تنش‌آميز و فيزيكي بلكه برخواسته از تعامل فرهنگي و ادبي بوده است (صادقي، 1376: 157).
از همان قرون نخستين ورود اسلام به ایران، واژه­هایی از قبیل آیت، اذان، ایمان، ثواب، جهاد، حلال، حرام، صوم، عقاب، غیبت، قضا و قدر، کافر، مسجد، مسلم، حاکم، بیت‌المال، جزیه، محتسب، والی و. . . به‌جای واژگان فارسی یا همراه با آن در زبان و ادبيات فارسی رواج يافته و با تداوم اين داد و ستد ادبي و فرهنگي، جایگاهي محکم برای خود پیدا کرده است.
شاعران پارسی‌گویِ دين‌باور، با این اعتقاد که شعرشان با بهره گرفتن از مضامین دینی و قرآنی از ژرفا و عمق بيشتر و اصالتي والا برخوردار خواهد شد، به دين توجه و گرايش نشان داده‌اند. هیچ دیوان شعر پارسی را نمی­توان یافت که با توحید و ستایش ذات باری‌تعالی و نعت رسول اکرم صلی الله علیه و آله وسلم و نیایش و سوز و گدازهای عارفانه شروع نشده باشد و به این ترتیب است که اشعار توحیدی، نیایشی، عرفانی، حکمی و اخلاقی، همه تحت تأثیر دین و آموزه‌های اعتقادی سروده شده‌اند (ممتحن و محمدی، 1392).
استاد شهریار نیر که یکی از شاعران پارس‌گوی معاصر می‌باشد با استفاده ماهرانه شهریار از جلوه­های متعدد و متنوع فرهنگ عامه، گنجینه‌ای ارزشمند از لغات، اصطلاحات و باورهای عامیانه، کنایه‌ها و. . . فراهم آورده است که بررسی آن‌ها نتایج مهم اجتماعی، فرهنگی، دینی و ادبی درپی دارد. قصیده‌ها و مثنوی‌های استاد منعکس کننده­ی دیدگاه دینی، اجتماعی، فرهنگی و گاه سیاسی او می‌باشد (چلبیانی، 1386).
شهریار در ارائه اندیشه‌ها و عواطف خود، با روحیه‌ها و ذوق و سلیقه‌های مختلف چنان سازگارانه روبه‌رو شده و تا آنجا همزیستی مسالمت‌آمیز با موافق و مخالف را مهم شمرده است که رفتار اجتماعی و سوگیری‌اش در مجموع، مفهوم شعر زیر را در ذهن‌ها تداعی می‌کند (علیزاده، 1374: 325).
 

👇 تصادفی👇

حوادث ناشی از ترافیک اردبیلدرآمدی که وافعاً ارزشش را دارید، کسب کنیددانلود فایل ورد(Word) پروژه بررسی و شبیه سازی پایدار سازی سیستم قدرتبرنامه محاسبه بزرگترین عددبررسي عددي انتقال حرارت جابجايي و افت فشار در رديفي از فين هاي مستطيلي سوراخ دارپرسشنامه واکاوی علل مهاجرت روستاییان به شهرستان تهرانمجموعه مقالات همایش بزرگداشت شمس تبریزیمدل جت جنگیکار افرینی شتر مرغ,آفات و بیماریهای زنبور عسل ✅فایل های دیگر✅

#️⃣ برچسب های فایل تحلیل محتوای دیوان اشعار فارسی استاد شهریار از حیث توجه به ابعاد اجتماعی دینword

تحلیل محتوای دیوان اشعار فارسی استاد شهریار از حیث توجه به ابعاد اجتماعی دینword

دانلود تحلیل محتوای دیوان اشعار فارسی استاد شهریار از حیث توجه به ابعاد اجتماعی دینword

خرید اینترنتی تحلیل محتوای دیوان اشعار فارسی استاد شهریار از حیث توجه به ابعاد اجتماعی دینword

👇🏞 تصاویر 🏞