👈فول فایل فور یو ff4u.ir 👉

بررسی نقش مناطق طبیعی مجاور شهرها در جذب گردشگران

ارتباط با ما

دانلود


بررسی نقش مناطق طبیعی مجاور شهرها در جذب گردشگران
عنوان: بررسی نقش مناطق طبیعی مجاور شهرها در جذب گردشگران
فرمت فایل: word
تعداد صفحات: 105
توضیحات
صنعت گردشگریآمیزه­ای از فعالیت­های مختلف است که به صورت زنجیره­ای در جهت خدمات­رسانی به گردشگران انجام می­گیرد. کشور ایران با توجه به جایگاه مناسبی که از جاذبه­های گردشگری در دنیا دارد، از لحاظ سهم گردشگری جهانی، موقعیت خوبی در دنیا ندارد، لذا نیاز به نگاه کلی به علل و عوامل موثر در این زمینه را دارد. وجود مناطق طبیعی اطراف و نزدیک شهرها در بسیاری از مناطق کشور می­تواند زمینه مناسبی برای توسعه گردشگری در این مناطق باشد. توسعهآندرهرمنطقهباعثرشدوپيشرفتاقتصاديواجتماعيآنمنطقهخواهدشد به همین دلیل دارای اهمیت فراوان است.
استان ایلام به عنوان نمونه­ای از این مناطق با داشتن جاذبه­هاي گردشگري و تنوع اقليمي کم­نظير در ایران، از توانمندي بسيار بالايي در توسعه گردشگری برخوردار می­باشد که می­تواند پذیرای تعدادزيادي از گردشگران ايراني و خارجي باشد. این پژوهش از لحاظ هدف، کاربردی بوده و از حیث نحوه گردآوری داده­ها توصیفی و روش انجام پژوهش نیز پیماشی و از نظر نوع مقطعی می­باشد و داده­های لازم برای آزمون فرضیه­ها از روش میدانی گردآوری شده­اند. جامعه آماری این پژوهش گردشگران این منطقه، ساکنین منطقه، کارکنان میراث فرهنگی و گردشگری و اداره منابع طبیعی می­باشد که پس از توزیع پرسشنامه­ها، تعداد383 پرسشنامه جمع آوری و مورد استفاده قرار گرفته است. پس از جمع آوری آنها و ورود داده ها به نرم افزار SPSSضریب پایایی (آلفای کرونباخ) محاسبه گردید که 43/82 درصد می باشد. و نشان مي­دهد که گويه­ها از همسازي و پايداري دروني بسيار بالاي برخوردار می­باشند.و با توجه به تنایج پژوهش استان ایلامبااين که از موقعیت خاصی برای طبیعت­گردی برخوردار است ولیهمهتوانهايگردشگری و استعدادهای طبیعی این منطقه شکوفا نشده و دلیل آن عدم تبلیغات کافی در رسانه ها و نبود مکان­های رفاهی و تفریحی در این مناطق طبیعی و... می­باشد.
فهرست مطالب
فصل اول: کلیات پژوهش
1-1- مقــدمه2
1 -2- بیان مسئله پژوهش3
1-3- اهمیت و ضرورت پژوهش6
1-4- اهداف پژوهش7
1-4-1- اهداف کلی7
1-4-2- اهداف جزئی7
1-5- سوالات پژوهش8
1-6- فرضیه­ها8
1-7-روش پژوهش8
1-7-1-ابزار گردآوری داده­ها8
1-7-2-ابزار تجزیه و تحلیل داده­ها9
1-8-تعریف مفاهیم یا اصطلاحات پژوهش9
1-8-1- گردشگری9
1-8-2- گردشگر11
1-8-3-جاذبه­ها 11
1-8-4- گردشگری طبیعی12
1-8-5- گردشگری پایدار سبز12
1-8-6- طبیعت­گردی 12
فصل دوم: چارچوب نظری پژوهش
2-1- مقدمه14
2-2-پيشينه پژوهش14
2-2-1-پژوهش­های خارجی14
2-2-2-پژوهش­های داخلی16
2-3-مفاهیم گردشگری وطبیعت­گردی17
2-4-طبقه بندی انواع توریسم20
2-4-1- انواع توریسم20
2-4-2-تأسیسات اقامتی21
2-5-گردشگري در طبيعت (طبيعت گردي)24
2-6-منافعحاصلازگردشگري27
2-7-تأثیراقلیم و ارتفاعات در جذب گردشگر28
2-8-جایگاهتبلیغاتوامکاناتدرگردشگري30
2-9- معرفی منطقه ایلام و جاذبه­های طبیعی آن31
 
فصل سوم: روش شناسی پژوهش
3-1.مقدمه‌ 48
3-2. روش‌ پژوهش‌ 49
3-3-مدل پژوهش50
3-4. حجم نمونه و روش اندازه گیری 51
3-5. جامعه آماری 53
3-6. ابزار جمع آوری داده­ها 53
3-7. روایی (اعتبار) و پایایی (اعتماد53
3-8. روش تجزیه و تحلیل داده ها55
3-8-1. ضریب همبستگی 55
3-8-2. ضریب همبستگی پیرسون56
3-8-3. ضریب تشخیص 56
3-8-4. مدل یابی معادلات ساختاری 57
فصل چهارم: نتایج و تجزیه و تحلیل داده­ها
4-1- یافته های پژوهش61
4-1-1- اطلاعات مربوط به مشخصات پاسخگویان پرسشنامه61
4-2-آزمون فرضیه­ها64
4-2-1-آزمون فرضیه164
4-2-2-آزمون فرضیه 266
4-2-3-آزمون فرضیه 368
4-3-تحلیل گردشگری با استفاده از مدل SWOT70
فصل پنجم: بحث ،نتیجه گیری و پیشنهادها
5-1 مقدمه75
5-2- بحث و نتیجه­گیری76
5-3-پیشنهادها و راهکارهای مبتنی بر یافته­ها83
5-4 محدودیت­های پژوهش87
5-5- منابع مورد استفاده88
5-5-1-منابع فارسی88
5-5-2-منابع اینترنتی90
5-5-3-منابع انگلیسی91
 فهرست جداول
عنوان صفحه
جدول شماره3-1 آلفای کرونباخ مربوط به هر یک از مؤلفه های طبیعت گردی54
جدول4-1 آلفای محاسبه شده برای فرضیه ها64
جدول 4-2 نتایج حاصل از آزمون معنی داری ضریب همبستگی پیرسون فرضیه 165
جدول 4-3 آزمون rپیرسون؛تمامیمؤلفه­هايمؤثردرزمینهتبلیغاتدرجذبگردشگران66
جدول 4-4 آزمون r پیرسون؛ برای بررسی رابطه بین تبلیغات و تعداد گردشگران67
جدول 4-5 آزمون شاخص هاي جاذبه هاي منطقه ایلام برای تبدیل به قطب گردشگر68
جدول 4-6 آزمون فرضیه سوم69
جدول 4-7 نظام تحلیلارزیابیشاخصهايگردشگريمنطقهطبیعیایلام72
جدول 4-8 نظام تحلیلراهبردهاواستراتژيگردشگريمنطقهطبیعیایلام73
 فهرست نمودارها
عنوان صفحه
نمودار1-4 درصد فراوانی مربوط به جنسیت پاسخگویان61
نمودار4-2 درصد فراوانی مربوط به وضعیت تاهل پاسخگویان62
نمودار4-3 درصد فراوانی مربوط به سطح تحصیلات پاسخگویان62
نمودار4-4 درصد فراوانی مربوط به وضعیت اشتغال پاسخگویان63
نمودار4-5 درصد فراوانی مربوط به سن پاسخگویان63

👇 تصادفی👇

پروژه درس کنترل کیفیت آماری- مهندسی صنایعترجمه کتاب Scientific English for Chemistry studentsهفت قانون معنوي موفقيتکتاب آموزش کامل آپدیت بایوسمحصول ویژه-پک برنامه ویرایشگر ویندوز به همراه آموزش تغییر نام پکیج برنامه ها (فارسی)(دائمی)Solid phase extraction of trace Cu(II) using Ammonium Pyrrolidine Dithiocarbamate(APDC) modified Multi walled carbon nanotubes (MWCNTs) to Determinatiهندبوک " The Properties of Gases & Liquids Fourth Edition " ✅فایل های دیگر✅

#️⃣ برچسب های فایل بررسی نقش مناطق طبیعی مجاور شهرها در جذب گردشگران

بررسی نقش مناطق طبیعی مجاور شهرها در جذب گردشگران

دانلود بررسی نقش مناطق طبیعی مجاور شهرها در جذب گردشگران

خرید اینترنتی بررسی نقش مناطق طبیعی مجاور شهرها در جذب گردشگران

👇🏞 تصاویر 🏞