👈فول فایل فور یو ff4u.ir 👉

پایان نامه جوشکاري اصطکاکي کامپوزيت های زمينه فلزی

ارتباط با ما

دانلود


پایان نامه جوشکاري اصطکاکي کامپوزيت های زمينه فلزی
چکيده:
کامپوزيت مخلوطي در مقياس ماکروسکوپيک از 2 تا چند ماده مختلف است که اين مواد خصوصيات فيزيکي و شيميايي خود را حفظ کرده و مرز مشخصي را با يکديگر تشکيل مي دهند.
اين مخلوط در مجموع و با توجه به برخي معيارها خواص بهتري از هر يک از اجزاي تشکيل دهنده خود دارا مي باشد. هر کامپوزيت عموماً 2 ناحيه متمايز يعني فاز پيوسته و فاز ناپيوسته وجود دارند. روش هاي اتصال کامپوزيت ها به 3 صورت پروسه ذوبي، پروسه حالت جامد و ديگر انواع است. يکي از اين روش ها جوشکاري اصطکاکي چرخشي مي باشد.
اين روش، روشي نسبتاً جديد و مناسب براي اتصال کامپوزيت هاي زمينه فلزي است . در اين روش 2 قطعه نسبت به يکديگر ثابت بوده و به يک صفحه نگهدارنده متصل اند و توسط ابزار مخصوص اين روش، اتصال بين 2 کامپوزيت صورت مي گيرد.
در اين روش، ناحيه اتصال بسياري از عيوب ميکروساختاري موجود در روش هاي معمول اتصال مانند قوس الکتريکي ندارند.
 
تعداد صفحات 101 word
 
فهرست مطالب* چکیده ۵* فصل اول – کامپوزیت های زمینه فلزی* مقدمه* تعریف کامپوزیت* تقسیم بندی مواد کامپوزیت* نقاط قوت کامپوزیتها* مهمترین موارد کاربرد کامپوزیت* مصرف سرانه مواد کامپوزیتی در کشور* کامپوزیت های زمینه فلزی* دسته بندی مواد کامپوزیتی با زمینه فلزی* ۲-۱-ترکیب مواد برای دستیابی به مواد کامپوزیتی با زمینه فلزی سبک* ۱-۲-۱-تقویت و استحکام بخشی* جدول۱-۱- ویژگی های تقویت کننده های غیر پیوسته ی نوعی برای آلومینیوم و منیزیم* جدول ۱-۲- ظرفیت های خواص مربوط به مواد مرکب فلزی گوناگون* شکل ۱-۳-استحکام کششی ویژه و مدول یانگ ویژه برای مواد کامپوزیتی رشته ای شبه ایزوتروپیک در مقایسه با بعضی آلیاژهای فلزی* ۲-۲-۱- سیستم های آلیاژ زمینه* ۳-۲-۱-تولید و فراورش کامپوزیت های شبکه فلزی* شکل ۱-۴- متالوژی ذوب MMC* شکل ۱-۵- تکنیک نفوذ تحت فشار گاز* شکل ۱-۶-ریخته گری تحت فشار مستقیم و غیر مستقیم* فصل دوم – جوشکاری اصطکاکی* دسته بندی روش های اتصال* جوشکاری پرتو لیزری* جوشکاری پرتو الکترونی* جوشکاری تخلیه بار دستگاه الکترونی* پروسه های حالت جامد* جوشکاری اصطکاکی ایستایی* دیگر انواع پروسه ها* باند فاز مایع گذرا ( (TLP* لحیم نرم(SD)* باند چسبنده (AB)* الیاژهای منیزیوم* الیاژهای تیتانیوم* شکل ۲-۱* بی نقصی اتصال، ترمیم خواص مکانیکی* جوشکاری اصطکاکی* اتصالات لب به لب* شکل۲-۲ محکم کردن قطعه کارها برروی صفحه پشتی* شکل۲-۳ چرخش دستگاه* شکل۲-۴ فرورفتن دستگاه در خط اتصال تا زمانی که شانه دستگاه برروی سطح قطعه کار قرار گیرد و پین در فاصله اندکی با صفحه پشتی قرار گیردزمان اندکی توقف کردهدستگاه و قطعه کار با یکدیگر زاویه Ө دارند* شکل ۲-۵ نیرویی در خط لب به لب به دستگاه وارد کرده،تا با سرعتی مطلوب حرکت کند،در حالیکه نیروی نرمالی به دستگاه در جهت عمود وارد می کنیم* شکل ۲-۶* شکل۲-۷ تغییرات استحکام در طول خط اتصال (لب به لب)* اتصالات رویهم* شکل۲-۸ دستگاه جوشکاری برای اتصالات رویهم* شکل۲-۹ شکاف در اتصالات رویهم* دیگر انواع اتصالات* شکل۲-۱۰ اتصالات لب به لب،b اتصالات رویهم* قرار دادها و اصطلاحات* شکل۲-۱۱ مجموعه اصطلاحات* شکل۲-۱۲ فرورفتن شانه دستگاه* شکل۲-۱۳* شکل۲-۱۴ تست کششی با رعایت جهت جوشکاری در ورقه و صفحه فلزی* شکل۲-۱۵ پروفیل کلی اتصال لب به لب* شکل۲-۱۶ دیگر پروفیل های اتصال* مقدمه* شکل ۲-۱۷ نمایش شماتیک پروسه ی FSW برای جوشکاری اتصالی ته قنداقی ابزار FSW در راستای اتصال چرخیده و حرکت میکند تا پروسه ی جوش را انجام دهد* آزمایش* شکل شماره ۲-۱۸ ا بزار کار شده مورد استفاده برای پروسه ی FSW* شکل شماره ۲-۱۹ نمای شماتیک از ماشین کاری نمونه های شارپی و جداسازی آنها از صفحات FSW و ابعاد نمونه های مورد استفاده برای آزمایش* نتایج و بحث* مشخصات میکروساختاری* شکل شماره ۲-۲۰ صفحه ی کامپوزیتی جوشکاری شده به روش اصطکاکی جنبشی سطح در تماس با شانه (a) و سطح مقابل (b)* شکل شماره ۲-۲۱ نمایش شماتیک از سطح مقطع FSW* شکل شماره ۲-۲۲ میکروگراف های اپتیکی با مشخصات ماکروسکوپیک سطح مقطع های کامپوزیت های W6A20A (a) W7A10A (b) با تکنیک FSW* شکل شماره (۲-۲۳) مایکروگراف های اپتیکی سطح مقطع های صفحات FSW (در راستای y) تغییر از مواد پایه (سمت چپ) و سمت روبروی منطقه ی FSW (سمت راست) برای W6A20A (a) و W7A10A (b)* شکل شماره (۲-۲۴) تاثیرات FSW بر روی اندازه ی دانه ی ماتریس آلومینیوم برای W6A20A ماده ی پایه (a) و ناحیه ی جوشکاری شده (b)* شکل شماره (۲-۲۵) روش ورونی اعمال شده بر روی ماده پایه (a) و ناحیه ی FSW (b) مربوط به کامپوزیت W6A20A* شکل شماره (۲-۲۶) نتایج روش ورونی انجام شده بر روی کامپوزیت W6A20A در حالت پایه و پس از اعمال FSW* شکل شماره (۲-۲۷) نتایج روش ورونی انجام شده بر روی کامپوزیت W7A10A در حالت پایه و پس از اعمال FSW* اندازه گیری های میکرو سختی* آزمایش های ابزاری ضربه شارپی* شکل شماره (۲-۲۸) پروفیل های ریز سختی سطح مقطع های کامپوزیت های FSW (a) W6A20A و (b)W7A10A* شکل شماره (۲-۲۹) مقایسه ی نمودارهای بارگذاری بر حسب زمان برای کامپوزیت های W6A20A(a) و (b)W7A10A ماده ی پایه (BM) و جوش اصطکاکی جنبشی (FSW)* شکل ۲-۳۰ انرژی های آغاز و توسعه برای کامپوزیت های FSW و پایه W6A20A (a) , W7A10A(b)* سطوح شکست* شکل۲-۳۱ سطوح شکست دو مقادیر کم نمونه های آزمایشی ضربه ای شارپی مدل پایه (a) و FSW (b) برای کامپوزیت W6A20A و مدل پایه (c) و FSW (d) برای کامپوزیت W7A10A* شکل ۲-۳۲ مایکروگراف های SEM سطوح شکست نمونه های آزمایشی ضربه ای شارپی کامپوزیت W6A20A پایه (a,c) و FSW (b,d)* شکل ۲-۳۳ مایکروگراف های SEM سطوح شکست نمونه های آزمایشی ضربه ای شارپی کامپوزیت W7A10A (a,c) و FSW (b,d)* جدول۲-۲ نتایج اندازه گیری های تحلیل تصویر انجام شده بر روی اجزای مستحکم کننده و ابعاد دانه ی ماتریس برای کامپوزیت های W7A10A و W6A20A قبل و بعد از FSW* جدول۲- ۳ نتایج آزمایشات ضربه ای مدرج شارپی بر روی کامپوزیت های پایه و FSW* فصل سوم – نتایج* ۳-۱ نتایج* منابع

👇 تصادفی👇

بررسي عناصر سه گانه جرم سقط جنينماتریس سختی برای یک پی صلب مستطیلی مستقر بر محیط ‌لايه‌ای‌ نیم بینهایت با رفتار ایزوتروپ جانبی wordآموزش نصب ویندوز 8آینه تاریخدانلود مقاله عایق کاری ساختمانمقاله بررسی ارتباط نسبت های صورت های مالی جريان های نقدی بر بازده سهاماخلاق عملیگزارش کارآموزی گرایش الکتروتکنیک ژنراتورهای سنکرون، شرکت بهساز افروزJazz For Dummies ✅فایل های دیگر✅

#️⃣ برچسب های فایل پایان نامه جوشکاري اصطکاکي کامپوزيت های زمينه فلزی

پایان نامه جوشکاري اصطکاکي کامپوزيت های زمينه فلزی

دانلود پایان نامه جوشکاري اصطکاکي کامپوزيت های زمينه فلزی

خرید اینترنتی پایان نامه جوشکاري اصطکاکي کامپوزيت های زمينه فلزی

👇🏞 تصاویر 🏞