👈فول فایل فور یو ff4u.ir 👉

طراحی مدل یکپارچه تشکیل سلول با چیدمان سلول و زمانبندی عملیات ها با در نظر گرفتن چیدمان سلولی خطی دو ردیفی و حل آن با الگوریتم ژنتیکwword

ارتباط با ما

دانلود


طراحی مدل یکپارچه تشکیل سلول با چیدمان سلول و زمانبندی عملیات ها با در نظر گرفتن چیدمان سلولی خطی دو ردیفی و حل آن با الگوریتم ژنتیکwword
 واژگان کلیدی: تولید سلولی، تشکیل سلول، چیدمان سلولی، زمانبندی گروهی، الگوریتم ژنتیک
 فهرست مطالب
 فصل اولکلیات تحقیق
1-1- مقدمه. 2
1-2- بیان مساله. 3
1-3- هدف انجام تحقیق. 5
1-4- ضرورت انجام تحقیق. 5
1-5- ساختار تحقیق. 6
 فصل دوممرور ادبیات
2-1- مقدمه. 8
2-2- تکنولوژی گروهی. 9
2-2-1- کاربرد کدگذاري در تکنولوژي گروهي‌10
2-2-2- نتايج‌ انعطاف‌پذيري‌11
2-3- توليد سلولي. 16
2-3-1- مزايا و معايب توليد سلولي.. 24
2-4- زمانبندي. 34
2-4-1- مدل‌هاي زمانبندي.. 39
2-5- مروری بر مسائل تولید سلولی با رویکردهای تشکیل سلول، چیدمان سلول و زمانبندی گروهی. 43
 
فصل سومروش تحقیق
3-1- مقدمه. 53
3-2- مفروضات. 54
3-3- نمادهای مدل. 55
3-3-1- اندیس­ها.. 55
3-3-2- پارامترهای ورودی.. 56
3-3-3- پارامترهای خروجی.. 56
3-3-4- متغیرهای تصمیم­گیری.. 57
3-4- مدل ریاضی. 57
4-4- تشریح مدل. 57
3-2- روش حل با استفاده از الگوریتم ژنتیک. 61
3-2-1- آشنایی با الگوریتم ژنتیک.. 61
3-2-1-1- مقدمه.. 61
3-2-1-2- زمينه هاي بيولوژيکي.. 63
3-2-1-3- فضايجستجو.. 64
3-2-1-4- مسائل NP. 65
3-2-1-5- مفاهيماوليهدرالگوريتمژنتيك.. 67
3-2-1-5-1- اصولپايه.. 67
3-2-1-5-2- شمايكليالگوريتمژنتيك.. 67
3-2-1-5-3- کد کردن.. 69
3-2-1-5-4- روش هاي کدينگ.. 70
3-2-1-5-5- کروموزوم.. 73
3-2-1-5-6- جمعيت.. 73
3-2-1-5-7- مقدار برازندگي.. 74
3-2-1-5-8- عملگر تقاطع.. 75
3-2-1-5-9- عملگر جهش.. 77
3-2-1-5-10- روش هاي انتخاب.. 77
3-2-1-6- ارائه الگوریتم پیشنهادی. 80
3-2-1-7- نمایش کروموزوم.. 80
3-2-1-8- ایجاد جمعیت اولیه.. 82
3-2-1-9- تابع برازندگی.. 82
3-2-1-10- انتخاب.. 83
3-2-1-11- تقاطع.. 83
3-2-1-12- جهش.. 86
3-2-1-13- معیار توقف.. 86
 
فصل چهارممحاسبات و تحلیل نتایج
4-1- مقدمه. 88
4-2- اعتبارسنجی و ارائه مثال عددی. 88
4-3- نتایج محاسباتی و تحلیل آنها. 93
 
فصل پنجمنتیجه­گیری و پیشنهادات
5-1- نتیجه­گیری. 100
5-2- پیشنهادات برای تحقیقات آتی. 100
پیوست
کد الگوریتم ژنتیک در نرم افزار متلب.. 103
منابع و مراجع. 109
   فهرست جداول
 جدول ‏2‑‏1. مزایای CM بعد از دو ماه عملیات [31].. 28
جدول ‏2‑2. منفعت­های گزارش شده از تولید سلولی در [15].. 30
جدول ‏2‑‏3. بهبودهای عملکرد گزارش شده در [13].. 31
جدول ‏2‑‏4. خلاصه­ای از مرور ادبیات.. 49
جدول ‏3‑‏1. نمایش جواب مساله توسط کروموزوم.. 80
جدول ‏3‑‏2. مثالی از تقاطع مورد استفاده.. 85
جدول ‏4‑‏1. اطلاعات اولیه مثال.. 90
جدول ‏4‑2. مقایسه زمانی بین حل با لینگو و حل با الگوریتم GA 94
 فهرست شکل­ها
 
شکل ‏2‑1. محيط توليدي توليد کارگاهي [9].. 18
شکل ‏2‑2. خط توليدي خط جريان [9].. 19
شکل ‏2‑3. سیستم تولید سلولی [9].. 22
شکل 2‑‏4. چیدمان سلولی پایه الف) چیدمان خطی تک ردیفی ب) چیدمان خطی دو ردیفی.. 50
شکل ‏3‑‏1. چیدمان سلول­ها و ماشین­ها.. 54
شکل ‏3‑‏2. نمونه اي از فضاي جواب.. 65
شکل ‏3‑‏3. کدينگ باينري.. 70
شکل ‏3‑‏4. کدينگ جهشي.. 71
شکل ‏3‑‏5. کدينگ ارزشي.. 71
شکل ‏3‑‏6. کدينگ درختي.. 72
شکل ‏3‑‏7. فضاي کدينگ وفضاي جواب.. 73
شکل ‏3‑‏8. مثالي از عمل جابجايي تک نقطه­اي.. 75
شکل ‏3‑‏9. تقاطعي دو نقطه اي.. 76
شکل ‏3‑‏10. عمل تقاطعي يکنواخت.. 76
شکل 3‑‏11. چرخ رولت.. 78
شکل 3‑12. انتخاب تورنامنت.. 79
شکل ‏4‑1. نمایی از تشکیل سلول و چیدمان سلولی مثال حل شده 92
شکل ‏4‑‏2. نمای گانت مثال حل شده.. 92
 فصل اول
 کلیات تحقیق
 1-1- مقدمه
تکنولوژی گروهی[1] یک فلسفه تولیدی مبتنی بر سازمان­دهی و گروه­بندی وظایف مشترک با هدف بهبود بهره­وری سیستم تولیدی است. تولید سلولی[2] یکی از مهمترین کاربردهای تکنولوژی گروهی است که سلول­های تولیدی را به طریقی تشکیل می­دهد که هر خانواده قطعات[3] در یک سلول توسط یک گروه معین از ماشین­های مربوط به آن سلول (سلول­ ماشینی[4]) پردازش شوند. تولید سلولی یک استراتژی تولیدی نوآورانه­ای می­باشد که در سیستم­های تولیدی مدرنی همچون سیستم­های تولید منعطف[5] و تولید بهنگام [6] بکار گرفته شده است. تولید سلولی با گروه­بندی، تولید و مدیریت قطعات و ماشین­هایی که مشخصه­های مشابه و نزدیک به هم دارند، می­تواند از تولید دسته­ای به سمت تولید انبوه حرکت کند و در عین حال درجه­ بالایی از انعطاف­پذیری را همچون تولید کارگاهی حفظ نماید. از میان مزایای متعددی که سیستم تولید سلولی به همراه دارد می­توان به مواردی چون ساده­سازی جریان مواد، کاهش زمان راه­اندازی، کاهش میزان موجودی در جریان، کاهش زمان تکمیل کار، کنترل بهتر و نرخ ضایعات کمتر اشاره نمود.
 تشکیل سلول[7] ، چیدمان سلول[8] و مدیریت سلول سه گام مهمی هستند که در طراحی موفق یک سیستم تولید سلولی باید در نظر گرفته شوند. تشکیل سلول شامل تعیین خانواده قطعات و سلول­های ماشینی با هدف کاهش زمان جابجایی بین­ سلولی قطعات می­باشد. طراحی یک چیدمان سلولی که شامل دو بخش است: 1) تعیین چیدمان سلول­ها در سطح کارگاه[9] و 2) مشخص کردن چیدمان ماشین­ها در هر سلول[10]، که هر دو با هدف کاهش زمان جابجایی­ها صورت می­گیرند و در نهایت مدیریت سلول به موضوعات برنامه­ریزی همچون زمانبندی سلولی[11] می­پردازد. در زمانبندی سلولی، مساله­ زمانبندی خانواده­ قطعات و هر قطعه منحصربفرد مورد توجه قرار دارد. ارتباطات بین این سه تصمیم­گیری نقش مهمی را در طراحی یک سیستم تولید سلولی بازی می­کند.
در اکثر مطالعات انجام شده در حوزه­ سیستم­های تولید سلولی، تنها برای حل یکی از سه موضوع ذکر شده (CF,CL,CS) تلاش­هایی صورت گرفته است و برخی از تحقیقات به حل دو یا هر سه فاکتور به صورت متوالی و پی در پی پرداخته­اند. این رویکردها راه حل­هایی را ایجاد می­کنند که احتمالا برای یکی از این سه مساله کارایی دارند در حالیکه برای سیستم کلی رضایتبخش نیستند. این رخداد به دلیل تاثیر این سه زیر مساله بر روی یکدیگر در هنگام طراحی سیستم تولید سلولی می­باشد.
تنها مدل یکپارچه ریاضی که در آن تشکیل سلول، چیدمان سلولی و زمانبندی به طور همزمان در نظر گرفته شده است توسط وو[12] [1] ارائه شد، اما در مدل و الگوریتم حل آن­ها چیدمان سلولی به روش صحیحی مشخص نمی­شود و سلول­ها ممکن است با یکدیگر همپوشانی داشته باشند. در مدل آرکات[13][2] علاوه بر اینکه همه­ مفروضات و مزایای مدل قبلی حفظ شد، مشکل همپوشانی سلول­ها رفع گردید و موقعیت (مختصات) ماشین­ها به طور دقیق تعیین شد.
از آنجاییکه در سیستم تولید سلولی فاکتور جابجایی بین سلولی به لحاظ زمان و هزینه از اهمیت بالایی برخوردار است [29] به واسطه آن موقعیت سلول­ها نسبت به هم و فاصله آن­ها از یکدیگر در هنگام تشکیل سلول مهم می­باشد.
در مدل پیشنهادی، ما بر آن هستیم که با طراحی مدل یکپارچه تشکیل سلول با چیدمان سلول و زمانبندی عملیات­ها در سیستم تولید سلولی با هدف حداقل کردن زمان تکمیل کارها علاوه بر توجه به عدم همپوشانی سلول­ها و مشخص کردن موقعیت دقیق ماشین­ها، به تعیین چیدمان بهینه خود سلول­ها به طور مستقل در مدلسازی خود بپردازیم و نحوه­ قرارگیری بهینه سلول­ها را در کنار هم، مشخص نماییم. در این مدل چیدمان سلول­ها را به صورت خطی دو ردیفی در نظر گرفته­ایم چراکه این چیدمان به دلیل انعطاف­پذیری که برای کار کردن با تجهیزات جابجایی مواد[14] [3] دارد و همچنین کاهش زمان جابجایی بین سلولی[15] به دلیل نزدیکی سلول­ها [4]، چیدمانی مناسب است. در نهایت برای حل مدل از الگوریتم ژنتیک استفاده نموده­ایم.
هدف این تحقیق، ارائه یک مدل یکپارچه است که به طور همزمان سلول­های تولیدی را تشکیل داده، چیدمان ماشین­ها و سلول­ها را تعیین کرده و عملیات­ها را زمانبندی می­نماید. تمامی این فرآیندها با هدف حداقل کردن زمان تکمیل کارها صورت می­گیرند. برای حل این مساله از الگوریتم فراابتکاری ژنتیک استفاده شده­ است.

👇 تصادفی👇

جایابی بهینه خازن با هدف بهبود پروفیل ولتاژ و کمینه سازی تلفات توان شبکه توزیع واقعی با مدل سازی بارهای مختلفاستخراج و خالص سازی هورمون جیبرلین و سایتوکینینراهکارهای تقویت نوآوری و شکوفایی در سازماندانلود مقاله سوئیچینگ Ciscoبرنامه تحت اکسل محاسبه تغییر شکل خرپا28-بررسی رفتار لرزهای مخازن بتنی سه بعدی باتحلیلهای تاریخچه زمانیپاورپونت تحقیق روانشناسی رنگها (28 اسلاید)جزوه دینامیک سازه هامقاله و تحقیق کامل 75 صفحه ای در مورد امنیت اطلاعات شبکه 2016محاسبات نرم در مدلسازي توربين گاز نيروگاه با استفاده از داده هاي عملياتي ✅فایل های دیگر✅

#️⃣ برچسب های فایل طراحی مدل یکپارچه تشکیل سلول با چیدمان سلول و زمانبندی عملیات ها با در نظر گرفتن چیدمان سلولی خطی دو ردیفی و حل آن با الگوریتم ژنتیکwword

طراحی مدل یکپارچه تشکیل سلول با چیدمان سلول و زمانبندی عملیات ها با در نظر گرفتن چیدمان سلولی خطی دو ردیفی و حل آن با الگوریتم ژنتیکwword

دانلود طراحی مدل یکپارچه تشکیل سلول با چیدمان سلول و زمانبندی عملیات ها با در نظر گرفتن چیدمان سلولی خطی دو ردیفی و حل آن با الگوریتم ژنتیکwword

خرید اینترنتی طراحی مدل یکپارچه تشکیل سلول با چیدمان سلول و زمانبندی عملیات ها با در نظر گرفتن چیدمان سلولی خطی دو ردیفی و حل آن با الگوریتم ژنتیکwword

👇🏞 تصاویر 🏞