👈فول فایل فور یو ff4u.ir 👉

مدل سازی غیرقطعی برای مکان یابی تک تسهیله روی شبکه مسیرهای ارتباطی برای پاسخگویی به حوادث غیرمترقبهWORD X

ارتباط با ما

دانلود


مدل سازی غیرقطعی برای مکان یابی تک تسهیله روی شبکه مسیرهای ارتباطی برای پاسخگویی به حوادث غیرمترقبهWORD X
 کلمات کلیدی:
مکان­یابی چند تسهیلی ظرفیت ­دهی شده، مدل­سازی غیر قطعی،شبکه مسیرهای ارتباطی.
  فهرست مطالب
عنوان صفحه
فهرست شکل­ها........... ح
فهرست جدول­ها........... ط
فصل اول : مقدمه و كليات تحقيق....... 1
1-1 مقدمه........ 2
1-2 ساختار پایان­نامه........ 4
فصل دوم: ادبیات و روش تحقیق........ 5
-1 مقدمه.................................. 6
2-2 دسته بندی کلی مسایل برنامه ریزی تسهیلات. 7
2-3 دسته بندی مسایل مکان یابی با نگرشی سنتی8
2-4 دسته بندی مسایل مکان یابی با نگرشی نوین10
2-5 مسایل مکان یابی- تخصیص................ 12
2-5-1 طبقه بندی مساله مکان یابی- تخصیص........... 12
2-5-2 انواع مدل های مکان یابی- تخصیص................. 14
2-6 ادبیات و پیشینه تحقیق................. 21
فصل سوم: مدل ریاضی.............................. 30
3
3-1 مقدمه................................. 31
3-2 تعیین اولویتکوتاهترینمسیر )سناریواول(31
3-2-1 تعریفونمایششبکه............................. 31
3-2-2 عملیاتاولیهریاضی............................ 35
3-2-3 الگوریتمکوتاه­ترینمسیر................... 37
3-3 مدل تعیین سیاست بهینه در سناریو دوم... 40
3-4 روش حل مدل............................ 43
فصل چهارم: نتایج محاسبات........................ 46
4
4-1 مقدمه................................. 47
4-2 مثال توضیحی سناریوی اول............... 47
4-3 الگوریتمحداقلبرشمجموعه­ها............. 49
4-4 مثال نمونه سناریوی دوم................ 54
4-4-1 تحلیلحساسیتروش حل مدل سناریو دوم............ 61
فصل پنجم: نتیجه­گیری و پیشنهادها................. 63
5
5-4 نتیجه­گیری............................. 64
5-5 پیشنهادها برای کارهای آتی............. 64
فهرست منابع..................................... 65
6
مراجع فارسی................................ 66
مراجع لاتین................................. 66
چکیده انگلیسی................................... 71
 فهرست شکل­ها
عنوان صفحه
شکل 2- 1. دسته­بندی کلی مسایل برنامه­ریزی تسهیلات... 8
شکل 2- 2. دسته­بندی نوین مسایل مکان­یابی ......... 11
شکل 3-1. یکمثالیازشبکهعددگذاریشدهمتوالی... 34
شکل 3-2. نمودارالگوریتمحداقلمسیر............. 39
شکل 3-3. وضعیتتسهیلاتتخصیصدادهشدهومسیرهایارتباطیومرکززلزله........................................... 40
شکل 4-1. ماتریسمسیر [MP]....................... 48
شکل 4-2. ماتریسکلیدی [KEY]..................... 49
 
فهرست جدول­ها
عنوان صفحه
جدول 3-1. ماتریسارتباطاتداخلی ........... 34
جدول 4-1. پارامترهای ورودی مسئله اول............ 51
جدول 4-2. خروجی­های مسئله اول.................... 52
جدول 4-3. پارامترهای ورودی مسئله دوم............ 53
جدول 4-4. خروجی­های مسئله دوم.................... 54
جدول 4-5. پارامترهای ورودی مسئله سوم............ 55
جدول 4-6. خروجی­های مسئله سوم.................... 56
جدول 4-7. پارامترهای ورودی مسئله چهارم.......... 57
جدول 4-8. خروجی­های مسئله چهارم.................. 58
جدول 4-9. پارامترهای ورودی مسئله پنجم........... 59
جدول 4-10. خروجی­های مسئله پنجم.................. 60
جدول 4-11. خروجی­های مسائل نمونه................. 61
جدول 4-12. خروجی­های مسئله اول در حالت تغییر مسئله62
  فصل اول
مقدمه و کلیات تحقیق
 1-1- مقدمه
بلایای طبیعی سالانه عامل کشته شدن میلیونها نفر و موجب ایجاد ناتوانی و خسارتهای مالی در سراسر جهان می­شود. ایران نیز به عنوان یک کشور در حال توسعه یکی از مستعدترین مناطق جغرافیایی برای حوادث غیرمترقبه محسوب می­گردد و آن را یکی از ده کشور بلاخیز دنیا می­دانند که تقریبا 90 درصد از جمعیت آن در معرض بلایای طبیعی قرار دارند. با توجه به اینکه بلایای طبیعی بهداشت، سلامت و رفاه جامعه را تحت تاثیر قرار می­دهند، ارائه خدمات سلامتی مناسب عامل اصلی بقا و کاهش مرگ و میر و رفاه افراد در مراحل بعد از وقوع چنین حوادثی می­باشد. از طرفی سوانح و بحرانها اغلب ناگهانی می­باشند و در صورت تدریجی بودن نیز به بشر فرصت کافی نداده و ضایعات، خسارات و تخریب­های شدید محیطی را به دنبال می­آورند.
بهطورطبيعي،اولين اقدام انساندربرخوردبابحرانوسوانحعبارتاستازنجاتوكاهشاثراتواقعهكهباوجودزمان بسياركمنيازبهواكنش سريعدارد.واكنشسريعكهبخشبسيارمهممديريتبحرانراتشكيل می­دهد،شاملشناسائي،ارزشيابي،تصميم­گيريو اقداماتاضطراريموقتمی­باشدكهتمام مراحلاينواكنشدرزمانبسياركوتاهحتيگاهيدرچندساعتصورت مي­گيرد، در نتیجه يكيازاقداماتيكهجهتمديريتبحرانصورتمي­گيردانديشيدن تدابيريجهتامدادرسانيپسازوقوعآناست. زیرا سوانح طبیعی علاوه بر تلفات انسانی موجب تخریب مراکز تولید موادغذایی (کارخانجات صنایع غذایی، مرغداری­ها، کشتارگاه­ها)، مراکز ذخیره مواد غذایی (انبارها، سردخانه­ها، سیلوها) و مراکز توزیع مواد غذایی و داروئی و خدماتی (فروشگاهها، مراکز پخش و غیره) می­شود و در نتیجه در بین مردم اضطراب و نگرانی شدیدی ایجاد می­گردد.
در این پایان­نامه سعی بر آن است تا با ارائه مدلی ریاضی تحت دو سناریو مسیرهای بهینه برای کمک­رسانی به افراد خسارت دیده از تسهیلات کمک­رسانی را تعیین نموده و در آن شعاع­هایی با توجه به شدت و مرکز حادثه در نظر گرفته شود و با توجه به این که حادثه می­تواند مسیرهای ارتباطی را نیز تحت تاثیر قرار دهد. در سناریو اول اولویت کوتاه­ترین مسیر را توسط الگوریتم پیشنهادی الغنیم [2]بدست آورده و مدل سناریو دوم مدل پیشنهادی این تحقیق بوده است. فرضیات مساله پیشنهادی به قرار زیر در نظر گرفته می­شوند:
مدلی که در این پایان­نامه ارائه شده است در واقع برای برنامه­ریزی مدیریت بحران پس از وقوع یک سانحه طبیعی است. در دنیای واقعی یک از معضلاتی که مدیران و مسئولین با آن مواجهه هستند اتخاذ تصمیمات اشتباه است که سبب از دست رفتن زمان و به وجود آمدن هزینه اضافی در سیستم می­شود. مدلی که در این پایان­نامه ارائه شده است در واقع یک ابزاری برای کمک به مدیران و مسئولین به وجود می­آورد تا تصمیمات اتخاذ شده باعث کمینه کردن زمان و هزینه شوند. از آنجایی که این دو هدف در تضاد با هم قرار دارند شرایطی برای مدیران برآورده می­کند تا یک تصمیم اتخاذ شود که یک تعادلی را در دستیابی به هدف فوق به وجود آورد.
 1-2- ساختار پایان­نامه
در ادامه در فصل 2، ادبیات موضوعی مسائل مسیریابی و مکان­یابی- تخصیص را مورد بررسی قرار خواهیم داد. در فصل 3، زمینه­های علمی تحقیق شامل دسته­بندی مسائل مکان­یابی، مقوله عدم قطعیت و احتمالی بودن تقاضای مشتریان و مساله مکان­یابی- تخصیص بطور مفصل تشریح خواهند شد. در فصل 4، در سناریو اول به تشریح مساله و الگوریتم پیشنهادی مقاله الغنیم ]2[ پرداخته و در سناریو دوم مدل پیشنهادی را ارائه نموده و برخی از ویژگی­های مدل را بررسی خواهیم نمود. با توجه به ویژگی­های مدل پیشنهادی سناریو دوم، روش حلی را برای مدل ارائه نمودیم و سپس با ارائه مسائلی تصادفی سعی شده به اعتبارسنجی مدل پرداخته شود. در نهایت، توسعه­های آتی به همراه نتیجه­گیری در فصل 5 ارائه شده­اند.
فصل دوم
ادبیات و روش تحقیق
  2-1- مقدمه
­ مکان­یابی تسهیلات کمک­رسانی به افراد آسیب­دیده در زمان وقوع حوادث که از مباحث مهم در مهندسی صنایع است دو بخش عمده مکان­یابی (جانمایی) و طراحی[1] را شامل می­شود که مهم­ترین بخش طراحی، استقرار یا جانمایی[2] و بخش­های دیگر آن، حمل­ونقل[3] و طراحی ساختمان و تاسیسات[4] است. منظور از تسهیلات، هر مجموعه­ای است که کار کمک­رسانی به افراد را در زمان وقوع حوادث برعهده داد که شامل بیمارستان، مراکز هلال احمر و غیره است.
در مکان­یابی، ما به بررسی محل قرار گرفتن یک وسیله برای رسیدن به اهداف مورد نظر می پردازیم که برای تعیین محل آن، معیارهای مهمی موثرند، از جمله نزدیکی به جاده­های اصلی، نقاط تقاضا، منابع تامین مواد اولیه، در دسترس بودن نیروی انسانی موردنظر، شرایط محیطی، مقررات و قوانین دولتی و غیره. هم چنین، در طرح استقرار می­خواهیم چگونگی قرار گرفتن اجزای یک وسیله را برای رسیدن به بهترین پوشش تعیین کنیم. روش های زیادی تاکنون برای حل این گونه مسایل مطرح شده­اند که از آن جمله می توان به برنامه­ریزی، استفاده از تصمیم­گیری چندگانه و غیره اشاره کرد [1].
همان­طور که قبلا بدان اشاره کردیم، مراکز صنعتی و کارخانجات برای تعیین مکان احداث کارخانه، استقرار تجهیزات و بخش­های خود در کارخانه، استقرار دفاترشان در سطح شهر، تعیین مراکز توزیع محصولات و غیره با چنین مسایلی سر و کار دارند. در واقع، تصمیمات مربوط به مکان­یابی و استقرار، نه تنها در مسایل صنعتی، بلکه در مسایل گوناگونی در بخش های دولتی و خصوصی، اعم از صنعتی و غیرصنعتی ظاهر می­شوند. در بخش دولتی، تعیین مکان مراکز خدماتی نظیر ایستگاه های پلیس راه، اورژانس، بیمارستان­ها ایستگاه­های آتش­نشانی و غیره نیاز به اتخاذ چنین تصمیماتی دارد. لذا تصمیم­گیری در مورد مکان­یابی تسهیلات عمدتا از تصمیم گیری­های بلندمدت و استراتژیک شرکت­های بزرگ خصوصی و عمومی است و هزینه­های بالای مربوط به مکان­یابی و استقرار و راه­اندازی تسهیلات، پروژه­های مکان­یابی را به سرمایه­گذاری­های بلندمدت تبدیل کرده است. بدین ترتیب، موفقیت یا شکست مراکز تسهیلاتی در هر یک از بخش­های دولتی و خصوصی، بستگی کامل به مکان­های انتخابی برای آنها دارد. از این رو، اهمیت مساله مکان­یابی و استقرار تسهیلات و ضرورت پرداختن بدان بر همگان روشن است [1].

👇 تصادفی👇

اثر اسپری برگی با عصارۀ جلبک آسکوفیلوم نودوسوم و نانوکلات ‌آهن بر روی برخی خصوصیات کمی و کیفی گیاه توت فرنگیتغییر صدا در تلگرام160 - اقدام پژوهی: چگونه مي توانم مهارت انشانويسي دانش آموزان را افزايش دهم - 27 صفحه فایل ورد - wordادله اثبات دعويطراحی بهینه پارتوئی مکانیزم شش میله ای برای تولید مسیر با استفاده از الگوریتم های تکاملی wordسایت نمایشگاه اتومبیل با php و mysqlلیست گروه های پزشکی ،کامپیوتر،تاریخ،دفاعی،بیمهبررسی چالش های بهره برداری از خطوط ریلی پس از وقوع زلزلهطراحی و اجرای ساختمانهای فولادی ✅فایل های دیگر✅

#️⃣ برچسب های فایل مدل سازی غیرقطعی برای مکان یابی تک تسهیله روی شبکه مسیرهای ارتباطی برای پاسخگویی به حوادث غیرمترقبهWORD X

مدل سازی غیرقطعی برای مکان یابی تک تسهیله روی شبکه مسیرهای ارتباطی برای پاسخگویی به حوادث غیرمترقبهWORD X

دانلود مدل سازی غیرقطعی برای مکان یابی تک تسهیله روی شبکه مسیرهای ارتباطی برای پاسخگویی به حوادث غیرمترقبهWORD X

خرید اینترنتی مدل سازی غیرقطعی برای مکان یابی تک تسهیله روی شبکه مسیرهای ارتباطی برای پاسخگویی به حوادث غیرمترقبهWORD X

👇🏞 تصاویر 🏞