👈فول فایل فور یو ff4u.ir 👉

مدل سازی هم زمان سيستم های توليد سلولی پويا و قيمت فروش WORD

ارتباط با ما

دانلود


مدل سازی هم زمان سيستم های توليد سلولی پويا و قيمت فروش WORD
 چکیده
توليد سلولي يکي از مهمترين کاربردهاي تکنولوژي گروهي در محيط توليدي امروزي است. در يک سلول توليدي، قطعات (کارها) با زمان هاي راه اندازي وشرايط ابزار مشابه به عنوان خانواده قطعات در نظر گرفته مي شوند. در يک محيط سلولي، نوعي از ماشين­ها ويا قطعات با يکديگر درون خانواده قطعات گروه بندي مي­شوند. مسائل چيدمان سلولی عمدتاً به چينش ماشين ها و ترتيب دهي خانواده قطعات مربوط مي شوند به طوري که هر سلول توليدي به توليد تعداد معيني از خانواده قطعات مي پردازد. هنگامي که هر قطعه بر روي هر ماشين به همان ترتيب تخصصي يک سلول توليدي پردازش شود، آنگاه اين سلول، سلول توليدي خط جريان ناميده مي شود. اين پايان نامه به بررسي مسئلهقیمت گذاری قطعات، تعیین میزان تولید از هر قطعه، تعیین ماشين ها ی موجود در هر سلول در هر دوره و همچنین چگونگی تخصیص قطعات درون سلول ها بر اساس خانواده قطعات در جهت حداکثر کردن سود می پردازد تا کنون در هيچ کدام از مدل های موجود تاثیر تعیین قیمت قطعات بر روی شکل دهی سلول ها بررسی نشده است. از آنجایی که بدست آوردن حداکثر سود مهمترین هدف در تولید می باشد لذا تعیین مناسب ترین قیمت و بهترین حجم تولید جهت حداکثر کردن سود با اهمیت به نظر می رسد. تعیین قیمت مناسب با توجه به هزینه های مختلف تولید، حجم تولید مناسب را تعیین می کند و این تغییر در میزان تولید در هر دوره باعث تغییر در شکل سلول ها می گردد. در اين پايان نامه يک مدل رياضی برای اين مسئله در حالت پويا، ارائه شده است که در آن هدف بیشینه کردن سود و مدیریت درآمدها بوسیله تعیین قیمت و حجم تولید با در نظر گرفتن هزينه های حاصل از جابجايي مواد، جابجایی و نگهداری ماشين ها و هزينه توليد وابسته به ماشين می باشد.
 فهرست
فصل اول8
1-1 : مقدمه. 9
2-1 : ساختار پاياننامه. 12
فصل دوم13
ادبیات موضوع13
1-2: مقدمه (مرور ادبيات):. 14
2-2: مساله قیمت گذاری:. 14
1-2-2: مرور ادبیات قیمت گذاری پویا:. 15
2-2-2: طبقه بندی ادبیات قیمت گذاری پویا. 22
1-2-2-2: امکان تدارک مجدد یا عدم امکان تدارک مجدد موجودی(R/NR). 23
2-2-2-2: تقاضای مستقل یا وابسته در طول زمان(D/I). 23
3-2-2-2: مشتریان نزدیک بین یا استراتژیک(M/S). 24
3-2- مرور ادبیات تولید سلولی. 28
4-2: سيستم توليد سلولي پويا:. 31
5-2: بررسی توابع هدف بکار گرفته شده در ادبیات موضوع CMSو DCMS. 36
6-2: بررسی تقاضا بکار رفته در ادبیات موضوع CMSو DCMS:. 38
فصل سوم39
زمینه های علمی تحقیق39
1-3 : مقدمه. 40
1-1-3: مدیریت درآمد:. 42
1-1-1-3: جایگاه مدیریت درآمد در مدیریت تولید:. 43
2-1-1-3: قیمت گذاری پویا:. 43
2-1-1-3:توابع تقاضاي به كار رفته در مدل:. 44
2-1-3: تولید سلولی. 46
1-2-3 : انواع رویکردهای تولیدی. 49
1-1-2-3 : چیدمان عملکردی. 49
2-1-2-3 : چیدمان خطی. 50
3-1-2-3 : چیدمان سلولی. 51
2-2-3 : انواع سلولها و تعریف سلولهای تولید انعطافپذیر. 52
1-2-2-3 : سلولهای سنتی. 53
2-2-2-3 : سلولهای تک ماشینه NC.. 53
3-2-2-3 : سلولهای چند ماشینه یکپارچه. 53
4-2-2-3 : سلولهای تولید انعطافپذیر. 54
3-3: مزایای مدل پیشنهادی. 54
4-3:الگوریتم فراابتکاری ژنتیک:. 55
5-3 : الگوريتم فراابتكاري شبيهسازي تبريد. 68
6-3 : جمعبندي. 74
فصل چهارم75
ارائه مدل رياضي75
1-4: مقدمه. 76
2-4: ویژگیهای کلی مدل ارائه شده:. 76
2-3-4: فرضیات مدل:. 78
3-4-4: اندیسها:. 80
4-4-4: پارامترهای مدل:. 81
5-4-4: متغیرهای تصمیم:. 82
7-3-4: تابع هدف:. 84
8-3-4: محدودیتها:. 85
9-3-4: مثال 1:. 86
تحلیل حساسیت مدل ارائه شده:. 92
7-4: پیچیدگی مدل ارائه شده. 112
8-4 :دو روش حل براي مدل پيشنهادی. 112
1-8-4 : روش حل فراابتكاري. 112
2-8-4 : اجزاء و پارامترهاي الگوريتم شبيهسازي تبرید. 113
1-2-8-4: نمايش ساختار جواب. 113
2-2-8-4: انتخاب جواب اوليه. 115
3-2-8-4: انتخاب دماي اوليه. 115
4-2-8-4: مكانيزم ايجاد جواب همسايه. 116
5-2-8-4: مكانيزم كاهش دما. 118
6-2-8-4: مكانيزم پذيرش جوابهاي نامزد شده. 118
7-2-8-4: معيارهاي توقف الگوريتم شبيهسازي تبريد. 119
3-8-4 : اجزاء و پارامترهاي الگوريتم ژنتیک. 119
1-3-8-4: تعريف كروموزم. 119
2-3-8-4:ايجاد جمعيت اوليه. 121
3-3-8-4: مکانيزم نمونه گيري. 122
4-3-8-4: عمگرهای زنتیک. 122
1-4-3-8-4:عملگرهاي تقاطعي. 122
2-4-3-8-4: عملگرهاي جهشي. 123
5-3-8-4: نخبهگرایی. 124
6-3-8-4:استراتژي برخورد با محدوديتها. 124
7-3-8-4:معیار توقف الگوریتم. 125
فصل پنجم128
1-5 : نتايج تحقيق. 129
2-5 : ارائه پيشنهاد براي تحقيقات آتي. 130
منابع و مراجع131
 
فهرست شکل­ها
شکل1-3: سيستم هاي توليد انعطاف پذير در مقياس بزرگ (لاگن 1991).. 41
شکل 2-3: سيستم هاي توليد انعطاف پذير به عنوان كاراترين ابزار كاهش مشكلات فرايند توليد شناخته مي شوند(لاگن 1991).. 41
شکل3-3: مقايسه توابع مختلف تقاضا ( نمايي- يكنواخت- كسري).. 44
شکل 4-3: سیستم تولید سلولي پویا.. 48
شکل5-3: چيدمان عملكردي(لاگن 1991).. 50
شکل6-3: چيدمان خطي(لاگن 1991).. 51
شکل7-3: چيدمان سلولي (لاگن 1991).. 52
شکل8-3: مدل تئوري داروين.. 62
شکل 9-3: فلوچارت يک شبيه سازي تبريد کلاسيک ( بابک جوادی 1385)... 73
شکل10-4: نحوه پيكره بندي سلول ها در مثال 1. 92
شکل11-4: نحوه پيكره بندي بهينه در مثال 2. 99
شکل12-4: نحوه پيكره بهينه در مثال شماره 3. 102
شکل13-4: نحوه پيكره بندي بهينه در مثال 4. 107
شکل14-4: نحوه پيكره بندي بهينه در مثال 5. 110
شکل15-4: نحوه نمايش کروموزوم.. 121
شکل 16-4: عملگرتقاطع.. 123
جدول1-4: اطلاعات مربوط به ماشین ها.. 88
جدول2-4: اطلاعات مربوط به زمان پردازش عملیات قطعات بر روی ماشین ها.. 88
جدول3-4: اطلاعات بدست آمده مربوط به میزان تقاضای پاسخ داده شده وقیمت کالا در هر دوره در مثال 1. 90
جدول4-4: قسمت های مختلف تابع هدف در مثال1. 91
جدول5-4: ماکسیمم تقاضا در هر دوره و حداقل تقاضایی که مجبور به پاسخگویی به آن هستیم.. 93
جدول 6-4: اطلاعات بدست آمده مربوط به میزا نتقاضای پاسخ داده شده و قیمت کالا در هر دوره در مثال 2. 97
جدول 7-4: اطلاعات بدست آمده مربوط به شکل سلول ها در مثال 2. 98
جدول 8-4: قسمت های مختلف تابع هدف در مثال 2. 98
جدول 9-4: ماکسیمم تقاضا در هر دوره و حداقل تقاضایی که مجبور به پاسخگویی به آن هستیم.. 100
جدول10-4: اطلاعات بدست آمده مربوط به میزان تقاضای پاسخ داده شده وقیمت کالا در هر دوره در مثال 3. 101
جدول11-4: اطلاعات بدست آمده مربوط به شکل سلول ها در مثال 3. 102
جدول12-4: قسمت های مختلف تابع هدف در مثال 3. 102
جدول 13-4: اطلاعات مربوط به ماشين ها ( مثال4 ).. 103
جدول14-4: اطلاعات بدست آمده مربوط به میزان تقاضای پاسخ داده شده و قیمت کالا در هر دوره در مثال 4. 105
جدول15-4: اطلاعات بدست آمده مربوط به شکل سلول ها در مثال 4. 106
جدول16-4: قسمت های مختلف تابع هدف در مثال 4. 106
جدول 17-4: اطلاعات مربوط به ماشین ها ( مثال5).. 108
جدول18-4: ماکسیمم تقاضا درهردوره و حداقل تقاضایی که مجبور به پاسخگویی به آن هستیم.. 108
جدول 19-4: اطلاعات بدست آمده مربوط به میزان تقاضای پاسخ داده شده و قیمت کالا در هر دوره در مثال 5. 110
جدول 20-4: اطلاعات بدست آمده مربوط به شکل سلول ها در مثال 5. 111
جدول 21-4: قسمت های مختلف تابع هدف در مثال 5. 111
جدول 22-4: جواب های بدست آمده با الگوریتم های پیشنهادی.. 126
جدول 23-4: مقایسه بین جواب های الگوریتم های توسعه داده شده و بهترین جواب 127
 
 فصل اول
   1-1 : مقدمه
پس از انقلاب صنعتی و افزایش رقابت بین توليد­کنندگان و بالا رفتن انتظارات مشتریان نیاز به تحول عظیم در سیستم­های تولیدی احساس شد. در کنار این مساله بوجود آمدن مسائلی چون کاهش زمان راه­اندازی، افزایش حجم تولید، افزایش تنوع قطعات، کاهش هزینه سرمایه­گذاری در ابزار و تجهیزات، کاهش فضای مورد نیاز، کنترل سراسری بهتر و موارد بسیار دیگر، ابعاد جدیدی را در بازار رقابت توليد­کنندگان بوجود آورد که استراتژی تکنولوژی گروهی[1]يكي از راهبردهای طراحی شده برای پاسخ­گویی به این نیازها می­باشد. تکنولوژی گروهی يك تکنیک تولیدی است که طی آن قطعات با خصوصیت­های يكسان در يك گروه قرار می­گیرند و مجموعه­ای از ماشین­آلات نیز که برای تولید آنها به کار برده می­شوند به طور مناسبی طبقه­بندی شده و در يك واحد استقرار می­یابند. تولید سلولی[2] يكي از کاربردهای اولیه قواعد تکنولوژی گروهی برای ساخت و تولید می­­باشد که بر مبنای آن هر سلول متشكل از تعدادی ماشین­آلات و تجهیزات تولیدی، قادر به پردازش گروهی از قطعات تحت عنوان خانواده قطعات[3] که دارای فرآيندهاي تولیدی مشابه هستند، می­باشد. با ظهور اتوماسیون[4] و سيستم­های يكپارچه کامپیوتری[5]، سیستم­های تولیدی به تدریج مسیر خود را در جهت افزایش انعطاف­پذیری تغییر دادند که سیستم­­های تولید سلولی نیز از این قاعده مستثنی نبودند. سیستم­های تولید انعطاف­پذیر[6] به علت داشتن قابلیت­های بالا در زمینه­های مختلف، به سرعت توانستند جایگزین سیستم­های تولید قبلی شوند. معایبی از قبیل خاص منظوره بودن سلول­ها و نیز تنوع تولید پایین در آنها صاحبان صنایع را بر آن داشت تا با ایجاد اتوماسیون در سلول­ها و افزایش انعطاف­پذیری آن­ها، به قابلیت­های توامان سیستم­های تولید سلولی و سیستم­های تولید انعطاف­پذیر دست یابند. این نوع سیستم­های تولیدی که تحت عنوان سلول­های تولیدی انعطاف­پذیر[7] از آن نامبرده می­شود تا حدودی از اصول اولیه تکنولوژی گروهی (که طراحی سلول­ها براساس آن است) فاصله می­گیرند زیرا اصل متمایز بودن گروه­ها (سلول­ها) در این نوع سیستم­ها کم­رنگ می باشد. بدین معنی که به علت اتوماسیون، سلول­ها قادر به تولید انواع مختلفی از قطعات (خانواده قطعات) می­باشند.
شرکت­ها و موسساتی که به فروش کالاها یا خدمات اشتغال دارند، اغلب با مسئله­ی فروش ظرفیت محدودی از یک کالای خاص در یک افق زمانی محدود روبرو هستند. چنانچه در بازار مشتریان متنوعی وجود داشته باشند که حاضر به پرداخت قیمت­های مختلف در قبال محصول دریافتی باشند، اغلب این امکان وجود دارد که با تنوع بخشیدن به محصول ، اقسام گوناگونی از مشتریان را هدف فروش قرار دهد. بدین ترتیب محصول را با قیمت­های متفاوتی به فروش رساند و به ازای یک محصول در یک زمان خاص یا ارائه­ی خدمات با کیفیتی بالاتر ، وجه بیشتری را از مشتری دریافت کرد. بدین منظور باید نخست درباره­ی نحوه­ی قیمت­گذاری و نیز تعداد محصولات تخصیص یافته به هریک از انواع مشتریان تصمیم گیری کرد. چگونگی انجام این تصمیم گیری­ها، موضوع بحث "مدیریت درآمد" است.
مدیریت درآمد را می­توان بدین صورت تعریف کرد: هنر بیشینه سازی سود حاصله از ظرفیت محدودی از محصولات، در یک افق زمانی محدود، از طریق فروش هر محصول به مشتری مناسب در زمان مناسب و به قیمت مناسب. این مقوله، فعالیت­های نظیر متمایزسازی قیمت ورد کردن برخی از مشتریان در انتظار مراجعه­ی مشتریان سودده تر را شامل می گردد.
در طول دهه گذشته در بسیاری از صنایع، مدیریت درآمد تبدیل به ابزاری حیاتی در بهبود و افزایش سطح سوددهی شرکت­ها شده است. یک شرکت ممکن است سود بسیاری را از دست بدهد فقط به این دلیل که قیمت­های تعیین شده از سوی او برای محصولاتش هم­راستا و هماهنگ با تقاضا نباشد. حجم بسیار زیادی از تحقیقات انجام شده بر یافتن استراتژی بهینه در قیمت­گذاری پویا و تخصیص موجودی با هدف حداکثر کردن سود، تمرکز داشته است. شرکت­های هواپیمایی جزء اولین شرکت­هایی بودند که این گونه استراتژی­های پویا را در عمل پیاده کردند.در این پژوهش یک مسئله توام تولید سلولی – قیمت گذاری توسعه داده شده است. که با تعیین قیمت برای هر کالا در هر رده به منظور حداکثر کردن درآمد با تعیین میزان تولید هر کالا در هر دوره تاثیر آن را بر شکل سلول و نحوه تخصیص قطعات به سلول­ها بررسی می­شود.
ساختار این پایان­نامه به شرح زیر می­باشد:
در فصل دوم مروری بر تحقیقات انجام شده در زمینه تولید سلولی پویا و مسائل قیمت گذاری صورت گرفته و مسائلی كه توسط محققین مختلف در این زمینه مطرح گردیده است مورد بررسي قرار خواهند گرفت.در فصل سوم سیستم­های تولید سلولی پویا و مسئله قیمت­گذاری تعریف و به طور مفصل تشريح خواهند شد. در ادامۀ این فصل به معرفی الگوریتم­های فرا ابتکاری ژنتیک و شبیه­سازی تبرید[8] که روش­های فرا ابتکاری[9] برای حل مسائل NP-Completeمورد استفاده قرار خواهند گرفت، پرداخته خواهد شد. در قسمت اول فصل چهارم، مساله در غالب یک مدل ریاضی مدل­سازی شده و سپس ضمن ارائه مثال و حل آن به بررسی صحت مدل­ ارائه شده پرداخته­ایم. در قسمت دوم، یک تحلیل حساسیت جامع از پارامترهای مختلف مدل ارائه و تشریح گردیده است. در قسمت سوم الگوریتمی بر مبنای روش های ژنتیک و شبیه سازی تبرید جهت حل مساله ارائه می­شود. برای مقایسه نتایج بدست آمده با حل بهینه، ابتدا برخی مسائل با ابعاد پایین توسط نرم­افزارLingo9 حل و سپس جواب­هاي بدست آمده و زمان پردازش لازم برای آنها با نتایج حاصل از روش های ژنتیک و شبیه­سازی تبرید مقایسه می­شوند و در نهایت در فصل پنجم به نتیجه­گیری و ارائه پیشنهادات برای انجام تحقیقات آتی مبادرت ورزیده می­شود.

👇 تصادفی👇

مدیریت آموزش و پرورش187- نمره­ دهی زیست­ محیطی ­واقتصادی ­اسكلتهای ساختمانی با استفاده از روش ارزیابی چرخه­ عمردانلود فایل ورد Word پروژه استفاده از شبکه های نرم افزار محور(SDN) برای مدیریت زیرساخت شبکه های اجتماعی (CN)دانلود مقاله و پروژه تاریخچه آجرراه اندازی ماژول NRF24L01ربات کلش نسخه جدیدمقاله آماده درباره نقش هیات مدیره در مدیریت ریسک با فرمت ورد 15 صفحهجزوه آناتومی اندام (به همراه تصاویر آناتومی )طرح توجيهي مجتمع ورزشي ✅فایل های دیگر✅

#️⃣ برچسب های فایل مدل سازی هم زمان سيستم های توليد سلولی پويا و قيمت فروش WORD

مدل سازی هم زمان سيستم های توليد سلولی پويا و قيمت فروش WORD

دانلود مدل سازی هم زمان سيستم های توليد سلولی پويا و قيمت فروش WORD

خرید اینترنتی مدل سازی هم زمان سيستم های توليد سلولی پويا و قيمت فروش WORD

👇🏞 تصاویر 🏞