👈فول فایل فور یو ff4u.ir 👉

بررسي كيفيت فعاليت هاي آموزشي دردانشکده پرستاری

ارتباط با ما

دانلود


بررسي كيفيت فعاليت هاي آموزشي دردانشکده پرستاری
عنوان: بررسي كيفيت فعاليت هاي آموزشي دردانشکده پرستاری 
فرمت فایل: word
تعداد صفحات: 75
توضیحات
هدف از اجراي اين پ‍ژوهش بررسی کیفیت فعالیت های آموزشی در دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشكي مي باشد.
روش كار:دراينتحقيق از روش توصیفی استفاده شد ونمونه مورد مطالعه 200دانشجو بود كه با استفاده از روش نمونه گيري تصادفی طبقه اي انتخاب شدند. يافته ها از طريق پرسش نامه كيفيت فعاليت هاي آموزشي جمع آوري و از روش هاي آماري براي توصيف وتحليل داده هادرپژوهش ازآمار توصيفي از جمله جداول فراوانی، نمودارهای دایره­ای جهت شناخت و تبیین وضعیت و ویژگی­های جمعیت شناختی پاسخ­دهندگاناستفاده شدوبراي آزمونفرضيات از آزمون کلوموگروف-اسمیرنوف(آزمونKS)، آزمون مقایسه میانگین دو جامعه و تحلیل واریانس برای آزمون فرضیه­ها استفاده شد .
نتايج: بین ادراکات و انتظارات دانشجویان از نظر کیفیت فعالیت های آموزشی شکاف منفی و معنی داری وجود دارد، کیفیت فعالیت های آموزشیدانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی از نظر این دو بعد(سازماندهی و شیوه های ارزشیابی) کمتر از حد متوسط می باشند.
واژگان كليدي:فناوري اطلاعات و ارتباطات . عملكرد تحصيلي
فهرست مطالب
فصل اولكليات تحقيق.. 1
1-1- مقدمه.. 2
1-2- بيان مسئله.. 3
1-3- اهميت و ضرورت.. 4
1-4-اهداف پژوهش.. 5
1-5- فرضیه های پژوهش.. 6
1-6- سوالات پژوهش.. 7
1-7- تعاریف متغیرها.. 7
فصل دوم.. 9
پيشينه تحقيق.. 9
2-1- مقدمه.. 10
2-2- تاريخچه كيفيت.. 11
2-3-پنج ويژگي دركيفيت.. 16
3-4- جایگاه ارزیابی درونی در بهبود کیفیت عملکرد مراکز آموزش عالی و دانشگاه ها.. 23
2-5- ضرورت تضمین كیفیت در آموزش عالی.. 24
2-6- ارزیابی و نقش آن در تضمین كیفیت در آموزش عالی.. 26
2-7- اقدام‌پژوهي: فعاليتي كارساز براي كيفيت بخشي به آموزش.. 31
2-8- پيشينه تحقيق.. 32
2-9- ارزشیابیوتضمینکیفیتبااستفادهازمدلتحلیل اهمیت - عملکرد 34
فصل سومروش تحقيق.. 39
3-1- مقدمه.. 40
3-2- روش تحقيق.. 40
3-3- شيوه اجراي تحقيق.. 40
3-4- جامعه آماري ،حجم نمونه وروش نمونه گیری.. 40
3-5- روش جمع آوري داده ها.. 41
3-7- روشهاي تجزيه و تحليل داده ها.. 42
فصل چهارمتجزيه و تحليل داده ها.. 43
4-1-مقدمه.. 44
فصل پنجم بحث و نتيجه گيري.. 51
5-1- مقدمه.. 52
5-2- خلاصه اي از تحقیق.. 52
5-3- نتيجه گيري كلي.. 53
5-4- پيشنهادات.. 56
5-6- محدوديت ها.. 56
منابع.. 57
ضمائم 59

👇 تصادفی👇

Vibration Simulation Using MATLAB and ANSYSگیاهان چطور از خود محافظت می کنند؟نمونه سوالات عمومی رشته انسانی - تربیت بدنی دو کد درس: 1215153بررسي نظري معادله حالت مخلوط دوتایی کروی سخت ايزوتوپهاي هيدرو‍‍‍‍ژنwordپایان نامه ارشد شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر تعیین نوع قرارداد برون سپاری پروژه های ساختمانی پروژه مجتمع تجاریمدل سازی مسئله تخصیص سهم به تامین کننده با هزینه سفارش وابسته wordدانلود پایان نامه بررسی عوامل اجتماعی موثربربزهکاری نوجوانان در استان اردبیل424- تاثیر مدل‌سازی كاهش سختی بر نتایج تحلیل تفاضل محدودی آزمایش‌های اتساع حفره در خاك ✅فایل های دیگر✅

#️⃣ برچسب های فایل بررسي كيفيت فعاليت هاي آموزشي دردانشکده پرستاری

بررسي كيفيت فعاليت هاي آموزشي دردانشکده پرستاری

دانلود بررسي كيفيت فعاليت هاي آموزشي دردانشکده پرستاری

خرید اینترنتی بررسي كيفيت فعاليت هاي آموزشي دردانشکده پرستاری

👇🏞 تصاویر 🏞