👈فول فایل فور یو ff4u.ir 👉

بکارگیری روش DWT در آنالیز کمی داده های حاصل از کدهای ترموهیدرولیک word

ارتباط با ما

دانلود


بکارگیری روش DWT در آنالیز کمی داده های حاصل از کدهای ترموهیدرولیک word
یکی از مسائل مهم درتمامی نیروگاه­های هسته­ای بحث ایمنی تاسیسات می­باشد.کدهای ترموهیدرولیکی در سه دهه اخیر در طراحی ، عملکرد، صدور مجوز بهره برداری و ایمنی تاسیسات هسته­ای به شدت مورد استفاده قرار گرفته است. از آنجا که نتایج ارائه شده از کدها همواره دارای خطا می باشد، در نتیجه بررسی دقت­های محاسباتی آنها لازم و ضروری به نظر می­رسد. ارزیابی کدها شامل ارزیابی کمی و کیفی می­شود. در این پژوهش با روش­های اخیر در مقایسه سری­های زمانی صحت داده­های به دست آمده از تجهیزات آزمایشی لوپ ترموهیدرولیکی "LOBI" به صورت کمی مقایسه و نتیجه گیری گردیده است. در این پروژه ابتدا نتایج حاصل از دو تست از سری تست­های آزمایشگاهی LOBI بوسیله ی کد RELAP و داده های آزمایشی برای سیزده پارامتر تهیه و پس از مرتب سازی و بهینه سازی ارزیابی کیفی و کمی انجام شده است.در روش کیفی پارامترهای آزمایشگاهی و محاسباتی بوسیله نمودار آورده شده است و به صورت شهودی و کلی میتوان گفت که روند تغیرات پارامتر ها توسط کد به خوبی انجام شده است. در بررسی کمی داده ها از دو روش FFT و DWT استفاده گردیده و نتایج نشان میدهد که قابلیت پیش گویی حوادث توسط کد ترموهیدرولیکی RELAP بسیار مناسب است. مقایسه کمی FFT قبلاً توسط دکتر کمال حداد و همکارانش انجام شده و در این پژوهش با روش DWT مقایسه کمی داده­ها انجام گردیده است. جهت انالیز کمی، تبدیل ویولت برای استخراج اطلاعات زمانی و مکانی بکار گرفته شد . پس از اعمال تبدیل ویولت­های مختلف بر روی پارامترها بهینه­ترین حالت DB4 با رزولوشن 4 تعیین گردید. با در دست داشتن Aproximate , 4 Details برای هر پارامتر نیاز به تعریف معیاری جهت بررسی کمی کد بود ، با توجه به­اینکه در مطالعه قبلی معیار AA تعریف شده بود این معیار بر روی , Aproximaite , 4 Details مجموع Detailهای حاصل از تبدیل ویولت اعمال گردید ، نتیجه مناسبی را در اختیار قرار نداد. با توجه به نیاز تعریف معیار جدید ، معیارهای مختلف همچون اختلاف داده­ها و Norm آنها بررسی شد . نهایتاً Norm پارامترهای محاسباتی و آزمایشگاهی به عنوان معیار جدید انتخاب گردید.
نتیجه حاصل از این مطالعه بدست آوردن روش جدیدی جهت بررسی کمی کدهای آنالیز هسته­ای می­باشد ، که در این روش تبدیل موجک جزئی ( DWT ) به عنوان معیار جدیدی تعیین گردید که بتوان آنالیزهای کمی را انجام داد.
 فهرست مطالب
 عنوان صفحه
 فصل اول: مقدمه
1-1-مقدمه.................................... 2
2-1- مطالعات انجام شده....................... 3
1-3- اهداف پژوهش............................. 8
1-4- مراحل انجام پژوهش....................... 9
 
فصل دوم : بررسی تاسیسات آزمایشگاهی تست LOBI
2-1- مقدمه................................... 11
2-2- تاسیسات LOBI-MOD2....................... 13
2-3- مولفه های مکانیکی....................... 14
2-4- مدلسازی محفظه تحت فشار.................. 15
2-5- قلب راکتور.............................. 16
2-6-پمپ های خنک کننده اصلی................... 16
2-7- مولد بخار............................... 16
2-8-فشارنده.................................. 17
2-9- سیستم تزریق ایمنی....................... 18
2-10 شکستگی در لولههای مدار اول............. 19
2-11 مدلسازی Blowdown......................... 20
2-12 حادثه از دست رفتن خنک کننده در تاسیسات LOBI 22
عنوان صفحه
 
فصل سوم : آشنایی با روشهای کمی جهت بررسی دقت کد RELAP
3-1- مقدمه................................... 28
3-2- تبدیل فوریه............................. 29
3-3- تبدیل فوریه زمان - کوتاه................ 32
3-3- آنالیز چند رزولوشنی..................... 35
3-4- تبدیل ویولت یک بعدی..................... 36
3-4-1- تبديل ويولت پيوسته.................... 36
3-4-2- رزولوشن در صفحه زمان فركانس........... 38
3-4-3- روابط رياضي تبديل ويولت............... 40
3-4-4- عكس تبديل ويولت....................... 43
3-4-5- گسسته‌سازي تبديل ويولت پيوسته.......... 43
3-4-5-تبديل ويولت گسسته...................... 45
 
فصل چهار م: روش انجام کار
1-4- مقدمه................................... 50
2-4- استخراج داده ها......................... 50
4-2-بررسی کد با آنالیز های کمی............... 53
4-2-1- استفاده از تبدیل فوریه سریع در محاسبه دقت کد 53
4-2-2- استفاده از تبدیل ویولت در محاسبه دقت کد58
 
فصل پنجم : محاسبات و نتایج
5-1-مقدمه.................................... 60
5-2- آنالیز کیفی نتایج....................... 60
5-3 : نتایج بدست آمده سریع فوریه............. 75
عنوان صفحه
 
5-4 نتایج حاصل از آنالیز کمی تبدیل ویولت..... 77
5-5-نتایج................................... 131
5-6-پیشنهادات............................... 132
 فهرست منابع و مآخذ............................ 133
 
فهرست جدول­ها
 عنوان صفحه
 جدول 1-1: تعدادی از تست هایLOBI که توسط کد CATHARE شبیه سازی شده............................................... 4
جدول 1-2: تعدادی از تست هایLOBIکه توسط کد RELAP شبیه سازی شده است........................................... 5
جدول2-1:پارامترهای عملیاتی و طراحی LOBI-MOD2 13
جدول 2-2: خلاصه ای از خصوصیات تست های LOBI 24
جدول 2-3:سناریوی حوادث در تست BL-34 25
جدول2-4: سناریو حوادث برای تست BL-44 26
جدول 4-1:پارامترهای مورد بررسی............... 51
جدول 4- 2 – فاکتور وزنی برخی از پارامترها برای آنالیز کمی 56
جدول 4-3-مقایسه AAtot با K و تعیین قابلیت کد 58
جدول 5-1 نتایج حاصل از آنالیز تبدیل سریع فوریه برای تست BL-3476
جدول 5-2 نتایج حاصل از آنالیز تبدیل سریع فوریه برای تست BL-4476
جدول 5-3 : مقادیر AA مقادیر تقریب و جزییات تست BL-34 77
جدول 5-4 : مقادیر AA مقادیر تقریب و جزییات تست BL-44 78
جدول 5-5 تعیین پارامتر های خوب و ضعیف 129
جدول 5-6 معیار کمی ویولت.................... 130
جدول 5-7 بررسی پارامترهای تست BL-44 بر اساس معیار ویولت بدست آمده............................................ 131
 

 
 
 
فهرست شکل­ها
 
 
عنوان صفحه
 
شکل 2-1: تاسیسات تست LOBI-MOD2................ 18
شکل 2-2:نمودار P-V ایده آل.................... 21
شکل 3-1 :سیگنال ایستا........................ 31
شکل3-2 : الف. سیگنال ایستا ب. سیگنال نا ایستا32
شکل 3-3- نمایش گرافیکی نحوه پنجره کردن سیگنال غیر ایستا به منظور محاسبه تبدیل فوریه زمان – کوتاه..... 34
شكل3- 4 تبديلويولتپيوسته سيگنال‌هايايستاوناايستاي 38
شکل 3-5 : توصيف‌هايمختلف رزولوشندرصفحاتزمان،فركانسوزمان-فركانس رابرايتبديل‌هايمختلف......................... 40
شکل3-6- نمایش تبدیل ویولت معادله 3-18........ 45
شکل 3-7-نمایش روشبانك‌فيلتر................... 48
شکل4-1- نمونه استخراج داده های آزمایشگاهی.... 52
شکل 5-1 : تغییرات فشار مدار اولیه برای تست BL-3461
شکل 5-2 : تغییرات فشار مدار اولیه برای تست BL-4461
شکل 5-3 : تغییرات دمای ورودی قلب در تست BL-34.. 62
شکل 5-4 : تغییرات دمای ورودی قلب در تست BL-44. 62
شکل 5-5 : دمای خروجی از قلب در تست BL-34...... 63
شکل 5-6 : دمای خروجی از قلب در تست BL-44....... 63
عنوان صفحه
 
شکل 5-7 دمای میله های گرمایی در پائین ترین سطح در تست BL-34 65
شکل 5-8 دمای میله های گرمایی در پائین ترین سطح در تست BL-44 65
شکل 5-9 دمای میله های گرمایی در سطح میانی در تست BL-34 66
شکل 5-10 دمای میله های گرمایی در سطح میانی در تست BL-44 66
شکل 5-11 دمای میله های گرمایی در بالاترین سطح در تست BL-3467
شکل 5-12 دمای میله های گرمایی در بالا ترین سطح در تست BL-4467
شکل 5-13 : روند تغییرات محتوای جرمی در تست BL-3468
شکل 5-14 : روند تغییرات محتوای جرمی در تست BL-4468
شکل 5-15 : تغییرات سطح خنک کننده در قسمت بالابرنده محفظه اصلی تحت فشار در تست BL-34............................ 69
شکل 5-16 : تغییرات سطح خنک کننده در قسمت بالابرنده محفظه اصلی تحت فشار در تست BL-44................................. 69
شکل 5-17 : تغییرات level down commer در مولد بخار در تست BL-34 70
شکل 5-18 : تغییرات level down commer در مولد بخار در تست BL-44 70
شکل 5-19 : اختلاف فشار ورودی و خروجی مولد بخار برای مدار سالم در تست BL-34.................................. 71
شکل 5-20 : اختلاف فشار ورودی و خروجی مولد بخار برای مدار سالم در تست BL-44.................................. 71
شکل 5-21 : اختلاف فشار مدار آب بند در تست BL-34. 72
شکل 5-22 : اختلاف فشار مدار آب بند در تست BL-44. 72
شکل 5-23 : اختلاف فشاردرورودی محفظه مولد بخار و بالای تیوپ U- شکل
درتست BL-34................................... 73
شکل 5-24 : اختلاف فشاردرورودی محفظه مولد بخار و بالای تیوپ U- شکل درتست BL-44................................... 73
عنوان صفحه
 
شکل 5-25 : سطح فشارنده درتست BL-34............. 74
شکل 5-26 : سطح فشارنده درتست BL-34............. 74
شکل 5-29 نمودار AA پارامترها در تست BL-34...... 80
شکل 5-30 نمودار AA پارامترهادر تست BL-44....... 82
شکل 5-32 نمودار تقریبها و جزییات ویولت داده های محاسباتی و آزمایشگاهی تغییرات دمای ورودی قلب تست BL-34............. 84
شکل 5-33 نمودار تقریبها و جزییات ویولت داده های محاسباتی و آزمایشگاهی تغییرات دمای خروجی قلب تست BL-34............. 85
شکل 5-34 نمودار تقریبها و جزییات ویولت داده های محاسباتی و آزمایشگاهی دمای میلههای گرمایی در پایینترین سطح تست BL-3486
شکل5-35 نمودار تقریبها و جزییات ویولت داده های محاسباتی و آزمایشگاهی دمای میله های گرمایی در سطح میانی تست BL-34.. 87
شکل 5-36 نمودار تقریبها و جزییات ویولت داده های محاسباتی و آزمایشگاهی دمای میله های گرمایی در بالاترینترین سطح تست BL-34 88
شکل 5-37 نمودار تقریبها و جزییات ویولت داده های محاسباتی و آزمایشگاهی تغییرات محتوی جرمی در تست BL-34............. 89
شکل 5-38 نمودار تقریبها و جزییات ویولت داده های محاسباتی و آزمایشگاهی تغییرات سطح خنک کننده در محفظه اصلی تحت فشار در تست BL-34 90
شکل 5-39 نمودار تقریبها و جزییات ویولت داده های محاسباتی و آزمایشگاهی تغییرات Level Down Commer در تست BL-34............ 91
شکل 5-40 نمودار تقریبها و جزییات ویولت داده های محاسباتی و آزمایشگاهی اختلاف فشار ورودی و خروجی مدار سالم در تست BL-3492
شکل 5-41 نمودار تقریبها و جزییات ویولت داده های محاسباتی و آزمایشگاهی اختلاف فشار مدار آببند در تست BL-34......... 93
عنوان صفحه
 
شکل 5-42 نمودار تقریبها و جزییات ویولت داده های محاسباتی و آزمایشگاهی اختلاف فشار ورودی محفظه مولد بخار و بالای تیوپ U-شکل در تست BL-34............................................. 94
شکل 5-43 نمودار تقریبها و جزییات ویولت داده های محاسباتی و آزمایشگاهی سطح فشارنده در تست BL-34..................... 95
شکل 5-44 نمودار تقریبها و جزییات ویولت داده های محاسباتی و آزمایشگاهی تغییرات فشار مدار اولیه تست BL-44............ 96
شکل5 -45 نمودار تقریبها و جزییات ویولت داده های محاسباتی و آزمایشگاهی تغییرات دمای ورودی قلب تست BL-44............. 97
شکل 5-46 نمودار تقریبها و جزییات ویولت داده های محاسباتی و آزمایشگاهی تغییرات دمای خروجی قلب تست BL-44............. 98
شکل5-47 نمودار تقریبها و جزییات ویولت داده های محاسباتی و آزمایشگاهی دمای میله های گرمایی در پایینترین سطح تست BL-4499
شکل5-48 نمودار تقریبها و جزییات ویولت داده های محاسباتی و آزمایشگاهی دمای میله های گرمایی در سطح میانی تست BL-44100
شکل5-49 نمودار تقریبها و جزییات ویولت داده های محاسباتی و آزمایشگاهی دمای میله های گرمایی در بالاترینترین سطح تست BL-44 101
شکل5-50 نمودار تقریبها و جزییات ویولت داده های محاسباتی و آزمایشگاهی تغییرات محتوی جرمی در تست BL-44............. 102
شکل 5-51 نمودار تقریبها و جزییات ویولت داده های محاسباتی و آزمایشگاهی تغییرات سطح خنک کننده در محفظه اصلی تحت فشار در تست BL-44 103
شکل5-52 نمودار تقریبها و جزییات ویولت داده های محاسباتی و آزمایشگاهی تغییرات Level Down Commer در تست BL-44.......... 104
شکل 5-53 نمودار تقریبها و جزییات ویولت داده های محاسباتی و آزمایشگاهی اختلاف فشار ورودی و خروجی مدار سالم در تست BL-44105
عنوان صفحه
 
شکل 5-54 نمودار تقریبها و جزییات ویولت داده های محاسباتی و آزمایشگاهی اختلاف فشار مدار آببند در تست BL-44......... 106
شکل 5-55 نمودار تقریبها و جزییات ویولت داده های محاسباتی و آزمایشگاهی اختلاف فشار ورودی محفظه مولد بخار و بالای تیوپ U-شکل در تست BL-44............................................ 107
شکل5-56 نمودار تقریبها و جزییات ویولت داده های محاسباتی و آزمایشگاهی سطح فشارنده در تست BL-44.................... 108
شکل 5-57 نمودار رگرسیون پارامترهای خام زمانی 1تا 13 تست BL-34115
شکل 5-58 نمودار رگرسیون تقریبهای ویولت پارامترهای 1تا 13 تست BL-34............................................ 122
شکل 5-59 نمودار رگرسیون جمع جزییات ویولت پارامترهای 1تا 13 تست BL-34........................................ 128
 1-1-کلیات
 امروز استفاده از صنعت هسته ای با سرعت قابل توجه ای رو به رشد است و تعداد نیروگاه های هسته­ای از نسل­های مختلف در حال افزایش است. اما مهمترین مساله در طراحی نیروگاه هسته­ای مسائل ایمنی آنها است که از همان ابتدا با حوادثی که در نقاط مختلف رخ داده، مورد توجه قرار گرفته است و همواره دست اندرکاران دراین زمینه برای داشتن یک نیروگاه هسته­ای راکتور تا حد امکان ایمن در تلاش بوده اند. البته هر چند ممکن است احتمال رخ دادن حوادث در نیروگاه هسته ای بسیار کم باشد ولی هیچ گاه این احتمال به صفر نمی رسد و با توجه به این موضوع باید به این نکته پرداخته شود که در صورت بروز حوادث، پارامتر های موجود در راکتور از جمله دما و فشار چگونه تغییر می کنند و چه عملیاتی باید برای کنترل آنها انجام داد. به این منظور در بسیاری از نقاط مختلف دنیا تاسیسات گوناگونی با استفاده از مدل راکتورهای موجود در ابعاد کوچک طراحی و ساخته شده است حوادث احتمالی موجود در راکتور را مورد مطالعه قرار می دهند. که از آن جمله می توان به تاسیسات LOBI,BETHSY,SPES,LSTF/ROSA اشاره کرد [1].
در این راستا همچنین سعی بر این بوده است که بتوان حوادث راکتور را با کدهای محاسباتی ترموهیدرولیک و نوترونی در دسترس، شبیه سازی کرد و به بررسی و ارزیابی پارامترهای آن پرداخت که البته برای رسیدن به قابلیت اعتماد بالاتر و صرف زمان کمتر برای شبیه سازی نیروگاه های هسته ای، لازم است که کد های محاسباتی مورد ارزیابی قرار گیرد و مدل های پیشرفته­تر آن ساخته شود. از جمله این کدها میتوان RELAP,DRUFANو CATHARE را نام برد که با آنالیز آنها با توجه به روش های موجود، مدلهای تصحیح شده به وجود آمده اند[2]. همچنان این بررسی برای بهبود و گسترش کدها همواره مورد توجه قرار گرفته است. آنالیز و تحلیل کدها با توجه به داده­های تجربی موجود و مقایسه با داده­های به دست آمده از محاسبات انجام میشود.
برای بررسی دقت کمی محاسبات از روش های متعددی از جمله تبدیل سریع فوریه(Fast Fourier Transform (FFT) ) استفاده میشود و نتایج آن میتواند در ارزیابی عدم یقین مدلسازی نیروگاه­های هسته­ای استفاده گردد.
یکی از روش هایی که به تازگی در پردازش سیگنال مورد توجه قرار گرفته است آنالیز موجک (Discrete wavelet Transform(DWT))است که در این تحقیق سعی شده است که با توجه به ویژگی های این آنالیز و مزیت آن بر تبدیل فوریه در بررسی دقت کمی کدها از این روش استفاده شود.
 2-1- مطالعات انجام شده
 مطالعات گسترده ای در زمینه بررسی کد های محاسباتی از جمله RELAP در دهه های اخیر انجام گرفته است. به طوری که توسعه و پیشرفت این کدها با استفاده از داده­های آزمایشگاهی تاسیساتLOFT,PBF انجام گرفته است. در دهه هفتاد بخش هسته­ای دانشگاه پیزا ایتالیا،DCMC ، فعالیت های قابل توجهی را در زمینه ارزیابی کدهای ترموهیدرولیکی انجام داده است. تقریبا اولین مطالعات در این زمینه در سال 1966 توسط داریا و بوالینی آغاز گردید. در این پروژه با شبیه سازی حوادث از دست رفتن خنک کننده با شکستگی های کوچک در نیروگاه های آب جوشان و حوادث گردش طبیعی در راکتورهای آب تحت فشار به ارزیابی کد RELAP پرداخته شد، که گزارش آن در سال 1992 به چاپ رسیده است [3].
در سال 1986 تفاهم نامه مشترکی بین DCMN و کمیسیون اروپایی امضا شد که این همکاری سر آغاز یک همکاری پر ثمر در راستای پیشرفت کدهای محاسباتی بوده است [4].
بسیاری از مطالعات در زمینه بررسی دقت کد ها توسط داریا انجام شده است که عمده­ترین آنها گزارشی است که در سال 1992 در اولین نشست جامعه هسته­ای در کشور اسلونی ارائه شد. در این گزارش به بررسی دو کد RELAP وCATHARE با استفاده از آزمایشات LOBI پرداخته شده که در جداولی این مجموعه آزمایشات، که با کد محاسباتی RELAP وCATHARE شبیه سازی شده، آمده است. در زیر این جداول را میتوان مشاهده کرد. جدول 1-1 شبیه سازی های انجام شده با کد CATHARE و جدول 1-2 تست های شبیه سازی شده با کد RELAP را نمایش میدهد.
در این گزارش بخش وسیعی از حوادث، شامل حادثه کاهش خنک کننده و یا حالت­های گذر پوشش داده شده است اما بیشتر توجهات بر روی دو تست BL-21 و BT-03 متمرکز شده است. تست BL-21 یک حادثه شکستگی در لوله مولد بخار را با 0.4 درصد شکستگی شبیه سازی میکند و BT-03 یک گذرا بدون خاموشی همراه با از دست رفتن خنک کننده بدون داشتن سیستم تزریق فشار بالا را بررسی مینماید [4].
 جدول 1-1: تعدادی از تست هایLOBI که توسط کد CATHARE شبیه سازی شده [4].
 جدول 1-2: تعدادی از تست هایLOBIکه توسط کد RELAP شبیه سازی شده است[4].
 یکی از کارهایی که در این زمینه انجام شده است، مقاله ای است که با همکاری برگس،داریا و کارلوس2 تهیه و در سال 2000 در سمینار کاربر بین المللی RELAP ارائه شده است. این مقاله به بررسی کد RELAP5/MOD3.2 با استفاده از تست A1-93، که یک حادثه کاهش خنک کننده با شکستگی 2 درصد در پایه سرد بدون بکارگیری سیستم تزریق فشار بالا و با سیستم تزریق انباشتگر که با رسیدن فشار اولیه سیستم به 27bar آغاز به کار میکند، می­پردازد. سپس با روش FFT دقت کمی کد را ارزیابی میکند[5]. در روش FFT، دو فاکتور AAو WF بیان کننده دقت کد می­باشد، که در فصول آتی به طور کامل به معرفی این دو پارامتر می­پردازیم. علاوه بر مقاله­ی بالا از جمله مقالات دیگری که در آن با استفاده از روش FFT به بررسی و آنالیز دقت کمی داده­های به دست آمده از کدها پرداخته شده، میتوان به مقاله ی حداد، پیروزمند و ایوبیان اشاره کرد که در آن دقت کمی محاسبات Burn Up به دست آمده از کدهای WIMS وORIGIN برای مجموعه سوخت BNPP با استفاده از روش FFTبررسی شده است، که در سال 2008 به چاپ رسیده است [6]. همچنین در مقاله ای دیگر مروری کلی بر ارزیابی دقت کمی با استفاده از FFT توسط ماوکو، داریا و پروسک صورت گرفته است [7].
همانطور که اشاره شد برای ارزیابی خروجی کدهای شبیه­ساز از روش­های متفاوتی استفاده می­شود. به همین منظور مطالعاتی در این زمینه در صنایع مختلف صورت پذیرفته است که در این­جا به آن­ها می­پردازیم.
در چندین تحقیق از روش مبتنی بر تبدیل فوریه سریع برای ارزیابی خروجی کدهای شبیه­ساز استفاده شده است. این گزینه، روشی آسان برای فهم راحت، برای استفاده و مستقل از کاربر است و آشکارا زمانی که شبیه­ساز نیاز به توسعه دارد، نشان می­دهد. روش یادشده اندازه­گیری، ناهمخوانی­های پیش­بینی و دقت یا صحت کمّی­کردن را در حوزه فرکانس نشان می­دهد. ضریب مقبولیت محاسبات کد بر مبنای چند ده هزار محاسبات کد تعیین شده است. نتایج حاصل از به کارگیری این روش نشان می­دهد که مقایسه کمّی میان نتایج کد ترموهیدرولیک و اندازه­گیری­های تجربی با ارزیابی کیفی به تصمیم­گیری این که شبیه­سازی نیاز به توسعه دارد یا نه کمک می­کند[8].
یکی از روش­های اخیر برای ارزیابی تشابه سری های زمانی در پایگاه داده هایی که از منابع تحقیق بدست آمده استفاده از روشهای FFT و DWT بررسی و امکان استفاده از DWT بجای FFT پیشنهاد گردیده است. نتایج حاصل از تبدیل ویولت گسسته چندین مزایا دارد که یکی از آن­ها پیچیدگی کمتر تبدیل ویولت گسسته نسبت به تبدیل فوریه گسسته است. [9].
در تحقیق دیگری از روش ویولت برای بررسی سری­های زمانی استفاده شده است. در مورد تبدیل ویولت متقاطع و وابستگی ویولت برای امتحان روابط در فضای زمان فرکانس میان دو سری زمانی بحث می­گردد. مثالی از شاخص نوسانات قطبی و بیشینه گسترش یخ دریای بالتیک، که این روش برای اثبات مفید بودن آن بر روی این داده­ها اعمال می­شود . روش مونت کارلو نیز برای ارزیابی مفهوم آماری در مقابل اغتشاشات زمینه استفاده می­شود [10].

👇 تصادفی👇

پروژه طراحی صنعتی تیغه داخلی چرخ گوشتدانلود تحقیق آماده در قالب word با عنوان سمينار درس فلزات در پزشكي با عنوان آلياژهاي حافظه دار ۲۴ صشیپ فایل طبقات اقلیمی استان ایلامدانلود پایان نامه UPS و دوربین مدار بسته‎را های مقابله با هک وایفایپاورپوینت "هنر و معماري در هندوستان"دانلود کتاب اصول و مبانی جامعه شناسی سیاوش گلابی ✅فایل های دیگر✅

#️⃣ برچسب های فایل بکارگیری روش DWT در آنالیز کمی داده های حاصل از کدهای ترموهیدرولیک word

بکارگیری روش DWT در آنالیز کمی داده های حاصل از کدهای ترموهیدرولیک word

دانلود بکارگیری روش DWT در آنالیز کمی داده های حاصل از کدهای ترموهیدرولیک word

خرید اینترنتی بکارگیری روش DWT در آنالیز کمی داده های حاصل از کدهای ترموهیدرولیک word

👇🏞 تصاویر 🏞