👈فول فایل فور یو ff4u.ir 👉

دانلود پایان نامه مقایسه محاسبات ابری با شبکه های نظیر به نظیر

ارتباط با ما

دانلود


دانلود پایان نامه مقایسه محاسبات ابری با شبکه های نظیر به نظیر
شرح مختصر : كاربران سيستم هاي رايانه اي گاهي نيازهايي پيدا مي كنند كه تامين آن ها سخت، هزينه بر و يا زمان بر مي باشد؛ به عنوان مثال، شخصي به دنبال كتاب خاصي است كه در كتابخانه يا رايانه شخصي خود و يا از طريق جستجو در شبكه جهاني اينترنت به آن دست پيدا نكرده است؛ اما در مقابل ممكن است در گوشه اي از جهان شخصي وجود داشته باشد كه آن كتاب را در اختيار داشته و حاضر باشد كه بدون هيچ چشم داشت مالي آن را در اختيار كاربر قرار دهد. حال با توجه به اين راهكار چگونه كاربر مي تواند از او كمك بگيرد؟ امروزه فناوري P2P اين امكان را به كاربران اينترنتي مي دهد كه در صورت توافق طرفين، كاربران بتوانند از اين فناوري استفاده كرده و اقدام به اشتراك گذاري فايل هاي مورد نياز خود در اين شبكه ها بكنند و از اين طريق، ضمن دريافت سريع تر و كم هزينه تر فايل هاي مورد نياز خود، باعث كاهش ترافيك شبكه هاي اينترنتي نيز بشوند.همچنين نياز به اين هست که افراد بتوانند کارهاي محاسباتي سنگين خود را در همه جا و هر زمان، بدون داشتن سخت افزارها و نرم افزارهاي گران، انجام دهند. پردازش ابري آخرين پاسخ به اين نيازها بوده است. پردازش ابري مفهومي کاملا با معناست و ايده آن بسيار ساده است. کاربران، به جاي حفظ اطلاعاتشان بر روي رايانه شخصي آن را بر روي سروري در اينترنت نگهداري خواهند کرد. براي آنها هيچ اهميتي نخواهد داشت که کامپيوتر کجا قرار دارد. اين امکان وجود دارد که اطلاعاتشان بر روي تعداد بسياري از رايانه ها و نه فقط يک کامپيوتر حفظ و نگهداري شود. اطلاعات جايي در هوا است، درابرها . تا وقتي که به اينترنت متصل باشيد وپهناي باند کافي داشته باشيد مي توانيد اطلاعات و داده هاي مورد نظرتان را به سرور مورد نظر منتقل کنيد.
فهرست :
پيشگفتار
چکيده
فصل اول_شبکه های نظیر به نظیر:
شبکه کامپيوتري چيست ؟
نظير به نظير چيست؟
شبکه هاي همتا به همتا
انواع شبکه هاي همتا به همتا
شبکه هاي هم تا به هم تاي متمرکز
شبکه هاي هم تا به هم تا ي غيرمتمرکز
شبکه هاي همتا به همتاي ترکيبي
شبکه هاي بيت تورنت
خصوصيات شبکه هاي همتا به همتا
كاربردهاي شبكه هاي همتا به همتا
ارتباطات بلادرنگ (RTC)
همکاري
ارسال محتوا
دسته بندي شبکه هاي همتا به همتا
همتا به همتاي ساخت‌يافته
همتا به همتاي غير ساخت‌يافته
انواع نرم افزارهاي PeerToPeer
فوايد نرم افزارهاي PeerToPeer
مضرات نرم افزارهاي PeerToPeer
بررسي شبکه هاي PeerToPeer
مزاياي شبکه هاي PeerToPeer
استفاده کارآمد از منابع
تقسيم و کاهش هزينه
مقياس‌پذيري
قابليت اطمينان
خود‌مختاري
گمنام
پويايي
فناوري PP وبيداري هميشگي اينترنت
معايب شبکه هاي PeerToPeer
افشاي اسرار شرکت ها
نصب کدهاي مخرب
افشاي اطلاعات حساس و يا شخصي
استعداد لازم در مقابل حملات
پيگيري و تعقيب قانوني
راهکارهاي امنيتي براي استفاده از شبکه نظير به نظير
استفاده از يک نرم افزار آنتي ويروس و به روز نگه داشتن آن
نصب و يا فعال نمودن يک فايروال
استفاده از برنامه هاي اصلي و مطمئن
رمز دار نمودن فايل ها ي خصوصي و مهم
فصل دوم_محاسبات ابری:
پردازش ابري چيست؟
آشنايي بيشتر با پردازش ابري
ﺗﻔﺎوت اراﺋﻪ دﻫﻨﺪﮔﺎن ﭘﺮدازش اﺑﺮي و اراﺋﻪ دﻫﻨﺪﮔﺎن ﺧﺪﻣﺎت IT ﺳﻨﺘﯽ ﭼيست
ﻣﻌﻤﺎري ﭘﺮدازش اﺑﺮي
زير ﺳﺎﺧﺖ ﻫﺎي ﭘﺮدازش اﺑﺮي
ﻣﺠـﺎز ي ﺳـﺎزي
ﭘﺮدازش ﺷﺒﮑﻪ اي
وب
اﻧﻮاع اﺑﺮﻫﺎ در ﭘﺮدازش اﺑﺮي
ابرعمومي
ابرگروهي
ابرخصوصي
ابرآميخته يا هيبريدي
ﻣﺪلﻫﺎي رایانشی غیر ابری
مدل رايانش خودمختار
ﻣﺪل ﮐﺎرﺧﻮاهﮐﺎرﺳﺎز
مدل رايانه بزرگ
مدل رايانش همگاني
مدل نظير به نظير
اقتصاد در رايانش ابري
امنیت
تهديدات امنيتی ﺧﺪﻣﺎت ﭘﺮدازش اﺑﺮي
امنيت معماري
ﻧﮕﺮاﻧﯽ ﻫﺎي امنيتی در ﭘﺮدازش اﺑﺮي
در دﺳﺘﺮس ﺑﻮدن ﺷﺒﮑﻪ
ﺑﻘﺎء اراﺋﻪ دﻫﻨﺪه اﺑﺮ
بازيابی و ﺗﺪاوم ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر
حوادث امنيتي.
شفاف سازي.
از دﺳﺖ دادن ﮐﻨﺘﺮل فيزيکی.
ﺧﻄﺮات جدید ،آسیپ پذیرهای جدید
اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي امنيتی ﺑﺮاي يک اﺑﺮ
ﭼﺎﻟﺶﻫﺎ ي پیش روي ﭘﺮدازش اﺑﺮي
آسيب پذيري در برابر رکود اقتصادي
شکل جديد نرم‌افزارها
پذيرش
کنترل
هزينه‌هاي پهناي باند
محبوس شدن توسط ارائه دهندگان و استانداردها
شفافيت دسترسي
قابليت اطمينان
حفظ حريم خصوصي
امنيت رايانش ابري‎
ميزان در دسترس بودن و کارايي
بررسي Cloud Computing
مزاياي Cloud Computing
هزينه هاي کامپيوتري کم تر
کارآيي توسعه يافته
هزينه هاي نرم افزاري کم تر
ارتقاي نرم افزاري سريع و دائم
سازگاري بيشتر فرمت اسناد
ظرفيت نامحدود ذخيره سازي
قابليت اطمينان بيشتر به داده
دسترسي جهاني به اسناد
دراختيار داشتن آخرين و جديدترين نسخه
همکاري گروهي ساده تر
مستقل از سخت افزار
معايب Cloud Computing.
نياز به اتصال دائمي به اينترنت دارد
با اتصال هاي اينترنتي کم سرعت کار نمي کند
مي تواند کند باشد
ويژگي ها ممکن است محدود باشند
داده هاي ذخيره شده ممکن است از امنيت کافي برخوردار نباشند
برندگان انقلاب ابري
ﺑﺎزﻧﺪﮔﺎن اﻧﻘﻼب اﺑﺮي
نگاهي به آينده
رايانش ابري چگونه به ما کمک مي کند
رايانش ابري در زندگي ما چه تغييراتي ايجاد مي کند
چه کساني مي توانند از مزاياي Cloud Computing بهره مند شوند
چه کساني بايد از Cloud Computing استفاده کنند
چه کساني نبايد از Cloud Computing استفاده کنند
فصل سوم_مقایسه و بررسی دو سیستم نظیر به نظیر و پردازش ابری:
از حيث امنيت و قابليت اعتماد
از حيث اقتصادي
از حيث پويايي
از حيث گمنامي
از حيث افشاي اسرار شرکت هاو يا افشاي اطلاعات حساس و شخصي
از حيث راهکارهاي امنيتي
از حيث مقياس پذيري
از حيث خودمختاري
از حيث استعداد لازم در مقابل حملات
از حيث پيگيري و تعقيب قانوني
از حيث کارآيي توسعه يافته
از حيث ارتقاي نرم افزاري سريع و دائم
از حيث سازگاري بيشتر فرمت اسناد
از حيث دسترسي جهاني به اسناد
از حيث قابليت اطمينان بيشتر به داده
از حيث در اختيار داشتن آخرين و جديدترين نسخه
از حيث همکاري گروهي ساده تر
از حيث نياز به اتصال دائمي به اينترنت
از حيث محدوديت ويژگي ها

👇 تصادفی👇

پکیج افزایش اعضا کانال تلگرام(به همراه آموزش ساخت ممبرفیک)مقاله زيبايي شناسي در آثار سلطان محمد هنرمند نقاش مكتب تبريزاموزش ساخت کامل ربات تلگرامپیدا کردن افراد از روی شماره موبایل (تست شده)dxfیک مجموعه مونتاژی ✅فایل های دیگر✅

#️⃣ برچسب های فایل دانلود پایان نامه مقایسه محاسبات ابری با شبکه های نظیر به نظیر

دانلود پایان نامه مقایسه محاسبات ابری با شبکه های نظیر به نظیر

دانلود دانلود پایان نامه مقایسه محاسبات ابری با شبکه های نظیر به نظیر

خرید اینترنتی دانلود پایان نامه مقایسه محاسبات ابری با شبکه های نظیر به نظیر

👇🏞 تصاویر 🏞