👈فول فایل فور یو ff4u.ir 👉

ارائه یک چارچوب سرویس گرا مبتنی بر سیستم پشتیبان تصمیم , در معماری ERP (مورد کاوی در شرکتهای خودرو ساز)word

ارتباط با ما

دانلود


ارائه یک چارچوب سرویس گرا مبتنی بر سیستم پشتیبان تصمیم , در معماری ERP   (مورد کاوی در شرکتهای خودرو ساز)word
فهرست مطالب
 فصل اول:کلیات
1-1 مقدمه...... 2
1-2 فرضیات مسئله ...... 4
1-3 هدف از اجرا :..... 4
1-4 توجيه ضرورت انجام پروژه........ 5
1-5 سوال تحقیق......... 7
1-6 روش پژوهش و تکنیک‌های اجرائي..................... 7
1-7 روش تحقیق....................................... 8
فصل دوم: مرور ادبیات موضوع
2-1مقدمه............................................ 10
2-2 ERP .......................................... 10
2-2-1مفهوم........................................... 15
2-2-2 تعاریف ........................................ 15
2-3 سرویس گرایی..................................... 20
2-3-1 محاسبات سرویس گرا ............................. 22
2-3-2 معماری سرویس گرا .............................. 25
2-3-3 تعریف ......................................... 26
2-3-4 مفاهیم اصلی معماری سرویس گرا................... 29
2-3-5 اجزا اصلی یک معماری سرویس گرا.................. 31
2-3-6 علت استفاده از معماری سرویس گرا................ 32
2-4 مدیریت فرایند کسب و کار و معماری سرویس گرا ..... 33
2-5 سازمان سرویس گرا ............................... 34
2-6 فرایند کسب و کار سازمان ........................ 38
2-7 سیستم پشتیبان تصمیم ............................ 42
2-7 -1 تصمیم گیری.................................... 42
2-7-2 دسته بندی مسائل تصمیم بر مبنای سطوح تصمیم گیری:45
2-7-3 فرایند تصمیم گیری.............................. 46
2-7-4تعریف........................................... 48
2-7-5 مفهوم سیستم‌های پشتیبان تصمیم................... 50
2-7-6 انواع سیستم‌های پشتیبان تصمیم گیری.............. 51
2-7-7 روش‌های پشتیبان تصمیم گیری...................... 52
2-7-8سیستم پشتیبان تصمیم گیری و اجزا آن.............. 53
2-7-9 سیستم مدیریت پایگاه داده...................... 55
2-8 رویکرد های دیگر ................................ 55
2-9 مهندسی مجدد .................................... 58
2-9-1تعریف مهندسی مجدد............................... 59
2-9-2 مرور ادبیات مهندسی مجدد........................ 60
2-9-3 عوامل شكست پروژه‌هاى مهندسي مجدد................ 61
2-9-4عوامل موفقيت پروژه‌هاى مهندسى مجدد............... 61
2-10 جمع بندی ....................................... 63
فصل سوم:یافته های تحقیق
3-1 مقدمه........................................... 65
3-2 مدل سازی سازمان................................. 66
3-3 پیاده سازی BPR ................................. 67
3-3-1 لزوم و نیاز.................................... 67
3-3-2 گام‌های BPR .................................... 69
3-3-3 انواع متدولوژی های مهندسي مجدد................. 72
3-3-4 روش‌های مناسب خاص شرکت‌های تولیدی ايراني كدامند؟. 73
3-3-4 اجرای BPR...................................... 74
3-4 تحلیل سازمان ................................... 79
3-4-1 تحلیل با استفاده از نمودار ایشی کاوا........... 79
3-4-2 تحلیل با استفاده از نمودار پارتو............... 82
3-4-3 تحلیل کمی سازمان .............................. 84
3-4-3-1 نرخ توقف خط تولید ........................... 84
3-5 مدل تصمیم گیری در سیستم پشتیبان تصمیم .......... 87
3-5-1 روش تصمیم گیری................................. 87
3-5-2 برپائیپایگاه (مخزن) خریدها:................... 91
3-5 -3 بازیابی....................................... 94
3-5-4 تصمیم گیری .................................... 96
3-6 تجمیع سیستم برنامه ریزی منابع سازمانی و سیستم پشتیبان تصمیم­گیری96
3-7 ساختار ERP در زنجیره تأمین ...................... 98
3-8 معماری داخلی ERP بخش‌های سازمانی.................. 100
3-9 معماری DSS عمومی................................. 104
3-10 بستر ارتباطی.................................... 106
3-11 نحوه اجرا....................................... 107
 
فصل چهارم: ارزيابي
4-1 مقدمه........................................... 110
4-2 مقایسه چارچوب با چارچوب‌های دیگر(bench marking)...... 110
4-2-1 بیان پارامتر های مقایسه........................ 110
4-2-2 مقایسه قابلیت‌های چارچوب‌ها...................... 112
4-3 تحلیل با استفاده از پرسشنامه ................... 114
4-3-1 مشخصات پاسخ دهندگان............................ 114
4-3-2 بررسی قابلیت اعتماد پرسشنامه .................. 118
4-3-3 پرسشنامه:...................................... 122
4-3 شبیه سازی ...................................... 130
فصل پنجم نتیجه گیری و پیشنهادات
5-1 خلاصه............................................ 148
5-2 مزایای اجرای این پروژه.......................... 148
5-3 معایب........................................... 150
5-4 نتیجه گیری ..................................... 150
5-5 پیشنهادات با توجه به مورد کاوی برای پیاده سازی ERP های تجمیعی 151
5-6 کار های آینده................................... 152
منابع .............................................. 154
پیوست ها............................................ 162
ضميمه ب: فراوانی پاسخ پرسشنامه ..................... 158
چكيده لاتين.......................................... 185
 
 
 
 
 
 
 
فهرست اشكال و نمودار
شكل 1-1............................................. 8
شكل 2-1- دلایل تکنولوژیکیپیاده سازی ERP[8]............ 14
شكل 2-2- دلایل تجاری پیاده سازی ERP[8] ............. 14
شكل 2-3- لایه‌ها در تحولات از MRP تا ERP توسعه یافته [10] 17
شكل 2-4- يکپارچگي اطلاعات محيطي در سيستم ERP[10]....... 18
شکل 2-5- گام‌های دست یابی به حاکمیت معماری سرویس گرا. 22
شکل 2-6- حاکمیت معماری سرویس گرا و چرخه در بر گیرنده25
شکل 2-7- حاکمیت معماری سرویس گرا در سازمان و تبدیل سازمان به یک سازمان سرویس گرا........................................... 34
شكل 2-8- فازهاي سيستم سرويس گرا..................... 36
شکل 2-9- هرم‌های مؤلفه های فنی و رهبری خدمت گذار در سازمان سرویس گرا [26].................................................... 37
شکل 2-10- لایه های بنیادی سازمان سرویس گرا ........... 38
شكل 2-11- فرآيند كسب و كار........................... 39
شکل 2-12- فرایند کسب و کار در سیستم سازمانی.......... 40
شكل 2-13- مدل تصمیم گیری 3 فازی از هربرت سایمون...... 47
شکل 2-14- توسعه يافته مدل تصميم گيري 3 فازي هربرت سایمون 47
شکل 2-15- ساختار یک سیستم پشتیبان تصمیم.............. 53
شکل (3-1) جنبه های مطرح درERP[52].................... 65
شکل (3-2) - خروجی‌های مختلف از مدل‌های سیستم مورد استفاده در چارچوب معماری ERP........................................... 67
شکل (3-3) چرخه شناخت اولیه سازمان................... 70
شکل (3-4) گام‌ها یا بخش‌های شناخت اولیه سازمان........ 74
شکل (3-5) فرایند مونتاژ در وضعیت موجود یک سازمان تولید کننده خودرو 75
شکل (3-6) ادامه فرایند مونتاژ در وضعیت موجود یک سازمان تولید کننده خودرو............................................... 77
شکل (3-7) ادامه فرایند مونتاژ در وضعیت موجود یک سازمان تولید کننده خودرو............................................... 78
شکل (3-5) نمودار علی و معلولی زمان تولید ........... 80
شکل (3-6) - نمودار علی و معلولی نرخ بالای تولید خودروی معیوب 81
شکل (3-7) - نمودار علی و معلولی نرخ بالای دوباره­کاری. 82
شکل (3-8) - نمودارپارتو-زمان تأخیر فرایندها......... 83
شکل (3-9) - نمودار پارتو-نرخ مازاد کار-دوباره­کاری... 83
شکل (3-10) - نمودار پارتو-ایرادات کیفی مربوط به بررسی کیفیت بخش 83
شکل (3-11) - نمودار پارتو- هزینه مازاد تحمیلی زمان و کارکرد 83
شکل (3-12) -نمودار xbar chart نرخ توقف.................. 85
شکل (3-13) -نمودار R chart نرخ توقف.................... 85
شکل (3-14) -نمودار ترکیبی Xbar chart و R chart نرخ توقف.... 85
شکل (3-15) نمودار توزیع پراکندگی..................... 86
شکل (3-16) -نمودار شش سیگما از نرخ .................. 86
شکل (3-17) - شاخص های قابلیت فرایند.................. 86
شکل (3-18)چرخۀروشاستدلالبرمبنایمورد CBR [6]......... 89
شکل (3-19) مدل تصمیم گیری در سطح کلان................. 90
شکل (3-20) نمایش متغیر های فازی در نرم افزار MATLAB.. 92
شکل (3-21) - چارچوب CoERP- چارچوب سرویس گرا از collaborative ERP97
شکل (3-22) چارچوب DE (DSS-ERP ) بستر مناسب جهت تجمیع ERP و DSS در سیستم توزیع شده........................................... 98
شکل (3-22) معماری سازمان تولیدی و معماری سیستم پشتیبان تصمیم خصوصی 103
شکل (3-23) - Public web server DSS برای تجمیع و هماهنگ کردن عملکرد کلیه سیستم‌ها............................................. 104
شکل (3-24) - مکانیزم‌ها و ماژول‌های مورد نیاز برای پیاده سازی سیستم ERP توزیع شده........................................... 106
نمودار (4-1) سطح تحصیلات شرکت کنندگان در پرسشنامه.... 115
نمودار (4-2) مربوط به رشته های شرکت کننده در تحقیق.. 116
نمودار (4-3) تجربه کاری شرکت کنندگان در تحقیق....... 117
نمودار (4-4) فراوانی میانه پاسخ‌های استخراج شده از پرسشنامه 128
نمودار (4-5) فراوانی مربوط به میزان رضایت از حوزه های مختلف مطرح در پرسشنامه............................................ 129
 فهرست جداول
جدول2-1- پيشرفت سيستم ERP............................ 12
جدول 2-2- عنوان دهی به ERP و وزن آن‌ها از نظر شرکت‌ها [10] 19
جدول (3-1) شاخص‌ها مطرح در صنعت تولید................ 79
جدول (3-2) نحوه ارزیابی معیار انتخاب فروشنده........ 93
جدول (3-3) ساختار نگه داری اطلاعات خریدها (مخزن خریدها) 93
جدول (4-1) مقایسه چارچوب‌های شرکت‌های مطرح با چارچوب پیشنهادی 113
جدول (4-2) میزان تحصیلات شرکت کنندگان در تحقیق....... 115
جدول (4-3) سطح تحصیلات شرکت کنندگان در پرسش.......... 116
جدول (4-4) تجربه کاری شرکت کنندگان در تحقیق......... 117
جدول (4-5) فراوانی مربوط به پاسخ‌های پرسشنامه در نرم افزار SPSS 123
 فهرست رابطه‌ها
 رابطه (3-1) ...................................... 84
رابطه (3-2)......................................... 84
رابطه (3-3)......................................... 85
رابطه (3- 4) ..................................... 85
رابطه (3-5)......................................... 86
رابطه (3-6) ..................................... 90
رابطه (3-7) ...................................... 91
رابطه (3-8)......................................... 91
رابطه (3-9) ....................................... 94
رابطه(3-10).......................................... 95
رابطه(3-11) ........................................ 95
رابطه (4-1) ....................................... 120
رابطه (4-2) ....................................... 120
رابطه (4-3) ......................................... 121
 
چکیده:
یکی از مسائل پر چالش و روز دنیا برای سازمان‌های امروزی , همکاری و تجمیع سازمان‌های گسترده است. سازمان‌هایی که به دنبال بهبود شرایط و وضعیت خود در بازار رقابتی هستند، همواره به دنبال راه کارهایی بهینه برای ایجاد یک همکاری متناسب بین بخش‌های سازمانی خود می‌باشند . تا بتوانند به بهترین نحو ممکن منابع سازمان را مدیریت نمایند . دست یابی به این مهم , نیاز به یک رویکرد فکری و عملی مناسب خواه داشت که همواره با شرایط و بازار های کنونی منطبق بوده و نیاز های سازمان‌های امروزی را بر طرف نماید . چارچوب ارائه شده در این پروژه یک رویکرد فکری و عملی را برای سازمان‌های گسترده و رقابتی امروزی فراهم می‌کند. این چارچوب به دنبال بهبود مدیریت منابع سازمان و ایجاد حاکمیت معماری سرویس گرا در آن است. چارچوب پیشنهادی در این پروژه برای بهبود تصمیم گیری و عملکرد سازمان‌ها، سیستم پشتیبان تصمیم را در ضمیمه سیستم برنامه ریزی منابع سازمان پیشنهاد می‌کند. این چارچوب جهت بهبود عملکرد، از بدو ورود به سازمان و استراتژی‌ها، اهداف و فرایندها شروع کرده و با تحلیل وضعیت سازمان و اعمال باز مهندسی سعی در بهبود شاخص‌های مطرح در سازمان، ایجاد مدیریت بهینه در منابع سازمان و اعمال حاکمیت معماری سرویس گرا دارد. در این پروژه از شرکت‌های فعال در صنعت خودرو سازی ایران جهت بررسی این چارچوب استفاده شده است.
 فصل اول
كليات
 1-1 مقدمه:
فشارهای هزینه و رقابت بین سازمان‌های امروزی باعث شده که سازمان‌ها به سمت ایجاد یک بستر یا چارچوب مناسب و در عین حال ساده و سازگار بروند تا بتوانند در بازار رقابتی با توان بالا حرکت کنند. در این بستر توسعه به جای کاغذ بازی‌ها و تصمیم‌گیری‌های پایه‌ای، از راه حل‌های یکپارچه و جامع که عملیات‌های مدل سازی، شبیه سازی، پایش، طراحی و بهبود را انجام دهد، استفاده می‌کنند. که لازمه‌ی عملیاتی شدن این راه حل، استفاده از بستر سرویس گرایی و برنامه‌های کاربردی مدیریت منابع سازمان به صورت یکپارچه است.
ماهیت مدیریت فرایند کسب و کار و معماری سرویس گرا می‌توانند مکمل همدیگر باشند. در هر سازمان در ابتدا شاکله سازمان از طریق فرایندهای کسب و کار بدست می‌آیند. این فرایندها برای ارتباطات بینابینی خود به تکنولوژی و فناوری‌های ارتباطی نیازمندند که شکل بارز و بهینه آن در معماری سرویس گرا مطرح و بیان می‌شود. لذا این دو در کنار هم و با همکاری هم می‌توانند به بهبود سازمان کمک کنند.
از عوامل مطرح در سازمان‌ها برنامه‌ریزی منابع سازمان است. این برنامه‌ریزی شامل کلیه تأمین‌ها و برنامه‌ریزی‌های از تا مین اولیه و برنامه تأمین کنندگان شروع و نهایتاً تا تحویل به مشتری و خروج از سازمان ادامه پیدا می‌کند. این برنامه ریزی را اصطلاحاً ERP [1] گویند.
در حال حاضر نقاط ضعفی در ERP وجود دارد: (1) علی رغم دستاوردهای آن در فرایند مدیریت و برنامه‌ریزی منابع، نمی‌تواند به مدیریت جامع بلادرنگ پویا که برای پاسخ به تغییرات عملی و تصمیم‌گیری معقول مهم است، دست پیدا کند. (2) خیلی از شرکت‌ها هنوز از ERP در یک سطح مشترک مثل سیستم‌های اطلاعاتی عمومی (که هدف ان‌ها جمع آوری اطلاعات ، انتقال ، محاسبه است)، استفاده می‌کنند، علاوه بر این، ماژول پشتیبان تصمیم در ERP ، فاز جمع آوری اطلاعات را به جای تجزیه و تحلیل جامع نگه می‌دارد. (3)عدم انعطاف پذیری ERP در روش تکراری تجزیه و تحلیل در شرکت‌های مختلف، و نتیجه‌گیری‌های غیرمنطقی و نامناسب. (4) در حال حاضر، ERP به خوبی در مدیریت اطلاعات داخلی سازمان کارش را انجام می‌دهد، اما ERP در تعامل خارجی و تصمیم گیری گروهی نمی‌تواند اقدامات موثری انجام دهد. (5)امروزه با توجه به توسعه سرویس گرایی و همچنین وجود سازمان‌های شبکه‌ای و گسترده، نیاز به پیاده‌سازی ERP در قالب گسترده و همکار، وجود دارد. اما با توجه به عدم وجود زیر ساخت‌های مناسب و عدم به کار گیری چارچوب کلان و منطبق در جهت بهبود عملکرد ERP , کارایی مناسب محقق نمی‌گردد.
لذا با توجه به نقاط ضعف بیان شده نیاز به چارچوبی کاملاً یکپارچه که کلیه نقاط ضعف را پوشش دهد الزامی است. آن چه که امروزه علاوه بر بحث یکپارچه سازی منابع سازمان لازم است،ایجاد یک محیط است که در آنقسمت‌های مجزای یک شرکت یا شرکت‌های مجزا ،خودشان بتوانند فعالیت‌هایشان را مدیریت کنند و با سایر قسمت‌های کسب و کار و شرکایشان و همچنین مشتریان و تأمین کنندگان، بتوانند تعامل داشته باشند. پس هدف ایجاد محیطی است که کاربران، خصوصاً در سازمان‌های تولیدی، فرایندهای کسب و کارشان را در زیر ساخت‌های کسب‌وکار صرف نظر از آنکه در داخل یا بیرون شرکت باشند، مدیریت کنند.
این امکان برآورده نمی‌شود مگر با فراهم کردن بستر سرویس‌ها. در چنین بستری برنامه‌ریزی‌های منابع سازمان به شکل سرویس‌های مورد نیاز درخواست و در وب سرور مرکزی، سرویس‌دهی می‌شوند. کارایی در سیستم‌هایERP را می‌توان با پیش بینی صحیح زمان و کمیت‌ها، یکپارچگی همه جانبه و کاهش خطا‌ها و بهبود عملکرد ,به شکل قابل توجهی افزایش داد. اما همواره درصدی از خطا امکان وقوع دارد، که نتیجه معکوس در کارایی را ایجاد می‌کند. این خطاها می­توانند خطای محاسباتی و یا حتی اشتباهات و خطاهای حیاتی‌تری باشند.بنابراین استفاده از یک سیستم پشتیبان تصمیم, [2]DSS, همواره خطر وقوع خطا را به همراه خواهد داشت. بنابراین با استفاده محض از این سیستم‌ها، دست‌یابی به اهداف سیستم به خطر خواهد افتاد. بنابراین نیاز است که همواره صحت این تصمیمات بررسی و سپس به عنوان تصمیم به سیستم القا شود. لذا، برای بهبود عملکرد ERP، نیازمند سیستم همکار پشتیبان تصمیم هستیم. علت اینکه این سیستم‌ها برای استفاده در مقیاس‌های مختلف و به شکل وسیع فراهم می‌شود، این است که افراد زیادی در سیستم از تصمیم‌گیری‌های مشابهی استفاده می‌کنند. بنابراین به آن‌ها امکان استفاده از الگوریتم‌های استاندارد و یا استفاده از چارت‌های مختلف را می‌دهد.
 
1-2 فرضیات مسئله:
ü در این پروژه، سازمان‌های تولیددر صنعت تولید خودرو در ایران در نظر گرفته شده است.
ü معماری سرویس گرا بدون در نظر گرفتن زبانو ماشینمورد استفاده برای اجرای سرویس‌ها، یک چارچوب برای سرویس‌های ارتباطی توزیع شده فراهم می‌کند.
ü معماری و ساختار ERP به گونه‌ای است که یکپارچگی و جامعیت اطلاعات سطح سازمان را فراهم نموده و جریانی روان از اطلاعات بین بخش‌های مختلف سازمان فراهم می‌کند.
ü سیستم پشتیبان تصمیم، سیستمی جهت یادگیری، تأمین انعطاف پذیری، پاسخگویی سریع، پوشش دادن تغییرات و کمک به تصمیم گیری در زمینه های مختلف است.
ü چارچوب و زنجیره تولید مد نظر, از SCM[3] شروع تا تولید و مونتاژ و تحویل به مشتری و CRM [4] ادامه می‌یابد و چارچوب با نگاه به کل زنجیره ایجاد می‌گردد.
üچارچوب سرویس گرا، با ساختاری مبتنی بر فناوری است و تبادلات اطلاعات با استفاده از سرویس‌ها انجام می‌شود.
 
1-3 هدف از اجرا :
اهداف اصلی که در این پایان نامه مد نظر قرار خواهد گرفت:
—حاکمیت معماری سرویس گرا
— توسعه چرخه عمر مدیریت فرایند کسب و کار و مدیریت منابع سازمان در جهت پوشش چرخه عمر معماری سرویس گرا
— افزایش چالاکی، کاهش هزینه برای سازمان‌های تولیدی و ایجاد یکپارچگی بین سیستم‌های اطلاعاتی و فناوری زیر ساختی
— رسیدن به مدل یکپارچه با اجماع ایده های مطرح در دو حوزه کسب و کار و فناوری اطلاعات
— کاربردی کردن مدل پیشنهادی با در نظر گرفتن حدود مطالعه موردی
— رسیدن به یک چارچوب و سکو[5] جامع در جهت توسعه برنامه‌ریزی منابع سازمان در سیستم‌های سرویس گرا
— هوشمند سازی سیستم با در نظر گرفتن سیستم‌های پشتیبان تصمیم در برنامه ریزی‌های سازمان‌های تولید و مونتاژ خودرو در ایران
— بهبود فرایندها با استفاده از مهندسی مجدد فرایندها و سوق دادن سازمان از ساختار گرایی به فرایند گرایی با زیر ساخت فناوری در صنعت خودرو سازی
 
1-4توجيه ضرورت انجام پروژه :
امروزه می‌توان رشد اطلاعاتی در سازمان و پیچیده‌تر شدن فرایندهای کسب و کار را مشاهده نمود؛ لذا این سازمان‌ها به مدیریت و کنترل فرایندهای کسب و کارشان نیازمند می‌باشند. زیرا ساز و کارهای متنوع و مختلفی برای مدیریت بر فرایندهای کسب و کار تهیه و طراحی گردیده است. اما در این سیستم‌ها شناسایی و نظارت بر فرایندها از یک سو و کنترل عملکرد آن‌ها از سوی دیگر، همچنین ملموس شدن این فرایندها در دنیای واقعی مهم‌ترین دیدگاه‌هایی است که در فناوری اطلاعات مطرح می‌باشد و سیستم‌های کنونی این دو را مجزا می‌دانند. چرا که در گذشته در یک سازمان تجاری، فرایندها به عنوان هسته مرکزی قرار داشتند و برای هر فرایندی سیستم مجزایی را تهیه می‌کردند که به آن‌ها سیستم‌های جزیره ای می‌گفتند. به دلیل عدم ارتباط بین این سیستم‌ها و نداشتن یک مدل یکپارچه، اهداف کلی مدیریتی سازمان به نحو مناسبی پاسخ داده نمی‌شد. برای این منظور و رفع مشکلات، ایده های مدل‌های یکپارچه و همکار شکل گرفت.

👇 تصادفی👇

فقه 2 شرح لمعه دمشقیه شهید ثانیدانلود کتاب Yoga For Menاحداث استخر سرپوشيدهحاجی بابا اصفهانیدانلود فایل لایه باز تایپوگرافی آیه قرآنهیدرولیک کانال های باز222- طراحی روش اجرای تونل در سنگهای سست با استفاده از نتایج تحلیل برگشتی مبتنی بر داده های جابجایی حاصل از رفتارنگاریکلمات قصار و سخنان ستارخانتحقیق درباره اثرات ورزش بر سلامتي بدن ✅فایل های دیگر✅

#️⃣ برچسب های فایل ارائه یک چارچوب سرویس گرا مبتنی بر سیستم پشتیبان تصمیم , در معماری ERP (مورد کاوی در شرکتهای خودرو ساز)word

ارائه یک چارچوب سرویس گرا مبتنی بر سیستم پشتیبان تصمیم , در معماری ERP (مورد کاوی در شرکتهای خودرو ساز)word

دانلود ارائه یک چارچوب سرویس گرا مبتنی بر سیستم پشتیبان تصمیم , در معماری ERP (مورد کاوی در شرکتهای خودرو ساز)word

خرید اینترنتی ارائه یک چارچوب سرویس گرا مبتنی بر سیستم پشتیبان تصمیم , در معماری ERP (مورد کاوی در شرکتهای خودرو ساز)word

👇🏞 تصاویر 🏞