👈فول فایل فور یو ff4u.ir 👉

ارتباط با ما

دانلودچکیده : در این مقاله ارتعاشات آزاد شفت چرخان کشیدگی داخلی ساده با و اینرسی غیرخطی مدنظر قرار می گیرد. حرارت اینرسی چرخشی و ژیروسکوپیک هم مدنظر قرار می گیرد، ولی تغییر شکل صرف نادیده گرفته می شود. برای آنالیز ارتعاشات آزاد شفت، از روش مقیاسهای سنجش متعدد استفاده می شود. این روش برای تساویهای مطلق و مجرد و به طور مستقل و مستقیم برای عبارتی مشتق می شود که ارتعاشات آزاد غیرخطی شفت چرخان در دو سطح تراز متقاطع را توصیف می کند. مشخص شده است که در این صورت، هم فرکانسهای طبیعی غیرخطی خود وارد و هم بکسوارد القاء شوند. نتایج روش انحراف مدار با شبیه سازیهای عددی. کلید کلمات : شفت چرخان، آنالیز ارتعاشات آزاد، ارتعاشات میدان نوسان بزرگ، انحنا و اینرسی غیرخطی، روش مقیاسهای سنجش متعدد. 1 ) مقدمه : از شفت های چرخان برای انتقال قدرت در بسیاری از ماشینهای مدرن استفاده می شود. پیش بینی دقیقی دینامیک مشتقهای چرخان برای طراحی موفقیت آمیز ضروری است. آنالیز ارتعاشات آزاد یکی از مراحل مهم در روتور – دینامیک است. گریباس [1] تأثیر تغییر شکل و اینرسی چرخشی روتور بر سرعتهای خود را مدنظر قرار داد. چوئی و همکاران [2] اشتقاق ثابت و پایدار مجموعه ای از تساویهای دیفرانسیل حاکم توصیف کننده ارتعاشات متمایل و تاب دار شفت چرخان را ارائه دادند که در آنها بار محوری فشرده متراکم ثابت روی آن اعمال می شد. جسی ون [3] سرعتهای چرخشی و اشکال مد و حالت شفت Ray – leigh نامتقارن یکنواخت با دیسکهای سخت نامتقارن و یاتاقانهای ایزوتروبیک را مورد بررسی علمی قرار دادند. آنالیز ارتعاشات متمایل سرد آزاد رتوبهای سیلندری کمپورنیت توسط سینگ و گوتا [4] اجرا شد؛ که در آن از تئوریهای پرتو و پوشش استفاده کردند. استورلا و آرگنتو [5] واکنش و پاسخ آزاد وقت اجبار شفت Ray – leigh ویسکوالاستیک را مورد مطالعه قرار دادند. والنسون و زو [6] ارتعاشات آزاد و ثبات شفت های چرخان سرد شدۀ درونی را با شرایط سرحدی عمومی مورد مطالعه قرار دادند. کیم و همکاران [7] ارتعاشات آزاد شفت – تیمو شنکو کمپوزیت چرخان را مورد مطالعه قرار دادند. کارویندران و زو [8] آنالیز ارتعاشات آزاد شیفت بر روی یاتاقانها را مورد تجزیه و تحلیل قرار دادند. آنالیز ارتعاشات آزاد و تحت فشار و اجبار سیستم دیسک شفت چرخان با یاتاقانهای الاستیک خطی توسط شبانه و زو [9] مورد تحقیق قرار گرفت. یاتاقانها بر روی پل های معلق ویسکو الاستیک سوار نصب شدند. المهدی و قادر لب [10] ارتعاشات آزاد روتور کمپوزیت تقویت فیبر یک جهته را مورد مطالعه قرار دادند. رفع و وتا [11] تساویهای حرکت برای شفت تیموشنکو نامتقارن با حرکت آنی اصلی نامعادل اینرسی را مشتق کردند. سرعتهای اصلی و مهم و اشکال شد. Ray – leigh چرخان با شش وضعیت سرحدی عمومی به طور تحلیل توسط شیو و یانگ [12] تحت بررسی و تحقیق قرار گرفتند. قربان و گوپتا [13] تأثیر سکانس انباشته کننده و مکانیسم های کوپلینک بر فرکانسها طبیعی شفت های کمپوزیت را مورد مطالعه قرار دادند. محققین برای ساده کردن آنالیز، اغلب می کوشند که از آنالیز خطی استفاده کنند. ولی، کاربرد آنالیز غیرخطی گاهی اوقات اجتناب ناپذیر است. پدیده های زیادی برای با تساویهای غیرخطی توصیف شود که با آنالیز خطی قابل توضیح نیستند. کورینک [14] با استفاده از تئوری دو شعبه شدن هوپف (Hopf) ارتعاشات خود القایی شفت غیرخطی چرخان کمپوزیت هندسی مورد آنالیز قرار داد که توسط اصطکاک اینرسی به وجود می آمد. شاو و شاو [15] ثبات و دو شاخه شدنهای شفت چرخان ساخته شده از مواد ویسکو الاستیک را مورد تجزیه و تحلیل قرار داد. لینونن [16] با استفاده از تئوری عمومی مدلی غیرخطی را برای توصیف رفتار و عملکرد مرتبط کننده شفت چرخان ارائه داد.

👇 تصادفی👇

بینش های جامعه شناسی سه (سوالات پایان ترم 16 نیمسال تحصیلی)گزارش کارآموزی کامپیوتردانلود مقاله و تحقیق کامل در مورد بررسی دی ان اسDNS (فرمت فایل Word/با قابلیت ویرایش)تعداد صفحات 13مقاوم سازی دکل برق فشار قوی با اجزای محدودبازی مود شده زیبای شهر سازی LITTLE BIG CITY V4.0.0 ( نسخه پول/غذا بی نهایت)ماهیت و ارزش مدیریت استراتژیکحل مشکل «ثبت نشده روی شبکه » عدم آنتن دهی I9300 بعد از فلش (اختصاصی پرامیس شاپ)بررسی حذف صفر از پول ملی ✅فایل های دیگر✅

#️⃣ برچسب های فایل

دانلود

خرید اینترنتی

👇🏞 تصاویر 🏞