👈فول فایل فور یو ff4u.ir 👉

نقش یکپارچگی سیستم های اطلاعاتی وبرنامه ریزی منابع سازمانی در پیاده سازی هوش تجاری word

ارتباط با ما

دانلود


نقش یکپارچگی سیستم های اطلاعاتی وبرنامه ریزی منابع سازمانی در پیاده سازی هوش تجاری word
چکیده
سازمان‌های امروزي در جهت جهاني شدن رقابت می‌کنند كه اين رقابت به سطوح بي سابقه اي منجر شده است. در این میان بررسی نقش وجود اطلاعات یکپارچه و همچنین سیستم برنامه ریزی منابع سازمانی به عنوان سامانه بلوغ یافته اطلاعات مدیریتی در سازمان بر پیاده سازی هوش تجاری حائز اهمیت می باشد . سؤال اصلی این است که آیا یکپارچگی اطلاعاتی در سازمان بر روند و گام‌های مختلف پیاده سازی هوش تجاری در سازمان موثر است ؟ اگر یکپارچگی اطلاعاتی و وجود سیستم برنامه ریزی منابع سازمانی بر پیاده سازی هوش تجاری موثر است این تأثیر از چه طریقی و با چه ساز وکاری صورت می‌گیرد؟
برای این منظور شاخص‌های اصلی شناسايي وباتوجهبهادبياتموضوعدستهبنديشدند. ايندستهبندي بهتأييدافرادخبرهسازمانرسیدوعوامليکه مناسبنبودندتصحيحوياحذفشدند. عوامل موفقیت جهت بررسی ﺑـﻪ ﺻﻮرت ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ در اﺧﺘﻴﺎر ﺧﺒﺮﮔﺎن ﺟﺎﻣﻌﻪ آماری ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ. ﺑﺮ اﺳﺎساﻳﻦ ارزﻳﺎﺑﻲ عوامل موثر برپیاده سازی ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﻮش ﺗﺠﺎري بادرنظر گرفتن پیاده سازی اولیه یک سیستم یکپارچه اطلاعاتی ومتعاقب آن یک سیستم برنامه ریزی سازمانی ، از 4 ﻣﻌﻴـﺎر و17 زیر معیار ﺗـﺸﻜﻴﻞ گردید. ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺟـﺪاول ﻃﺮاﺣـﻲ ﺷـﺪه ﺗﻌــﺎﻣﻼت ومیزان واﺑــﺴﺘﮕﻲ ﻋﻤﻠﻜــﺮدآنها مورد بررسی قرارگرفت و ماتریس مقایسات زوجی برای شاخص ها و زیر شاخص ها تشکیل گردید.
کلمات کلیدی:
هوش تجاری، یکپارچگی اطلاعات، برنامه ریزی منابع سازمانی
فهرست مطالب
عنوان صفحه
فصل اول:کلیات تحقیق. 1
1-1 بیان مسئله. 2
1-2 اهمیت و ضرورت تحقیق. 4
1-3 اهداف. 4
فصل دوم:مبانی نظری و پیشینه مطالعات. 5
2-1 برنامه ریزی منابع سازمانی. 6
2-1-1- مقدمه. 6
2-1-2 تاریخچه برنامه ریزی منابع سازمانی. 7
2-1-2-1 سیستم‌های جزیره ای. 7
2-1-2-2 سیستم‌های استخراج اطلاعات. 8
2-1-2-3 سیستم‌های تسهیل کننده. 9
2-1-3 ابعاد اثر گذاری ERPدر سازمان. 10
2-1-3-1 ERPو فرهنگ سازمانی. 10
2-1-3-2 ERPو فرآیندهای سازمانی. 10
2-1-3-3 ERPو تکنولوژی. 11
2-1-3-4 ERPو تصمیم گیری مدیریت. 11
2-1-4 مزایای سیستم‌های برنامه ریزی منابع سازمانی. 12
2-1-5 معایب سیستم‌های برنامه ریزی منابع سازمانی. 14
2-1-6 ارزيابي آمادگي سازمان براي پذيرش سيستم برنامه‌ريزي منابع سازمان. 15
2-2 یکپارچگی اطلاعات. 18
2-2-1 مقدمه. 18
2-2-2 چالش‌های ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪﺳﺎزي. 18
2-2-3 اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﻬﺎي ﮐﻼن ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪﺳﺎزي و ﻧﻘﺎط ﻗﻮت و ﺿﻌﻒ اﯾﻦ اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﻬﺎ. 20
2-3 هوش تجاری. 22
2-3-1 مقدمه. 22
2-3-2 تاريخچههوشمنديكسبوكار. 23
2-3-3 تعاريفهوشمنديكسبوكار. 24
2-3-4 نيازهايهوشمنديكسبوكار. 24
2-3-5 ضرورتهوشمنديكسبوكار. 25
2-3-6 ﻓﺮآﻳﻨﺪ هوشمندی ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر. 26
2-3-7 یکپارچگیبرنامههایمختلفدرزمینههوشمندیکسبوکار 28
2-3-8 ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ در ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮي در ﻫﻤﻪ ﺳﻄﻮح ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ. 30
2-4 تکنیک های رتبه بندی. 33
2-4-1 الگوي فرايند تحليل سلسله مراتبي (AHP)33
2-4-2 AHPفازی. 34
2-4-3 مدل تصمیم گیری چند هدفه جدید فازی. 36
2-4-4 روشفازی TOPSIS. 38
2-5 پیشینه مطالعات. 41
2-5-1 مطالعات داخلی. 41
2-5-2 مطالعات خارجی. 45
فصل سوم:روش تحقيق. 48
3-1 مقدمه. 49
3-2 فرایند تحلیل سلسله مراتبی فازی. 51
3-3 مفاهیم و تعاریف فرایند تحلیل سلسله مراتبی فازی بر اساس روش آنالیز توسعه. 51
3-4 تعیین نرخ سازگاری در فرایند تحلیل سلسله مراتبی فازی 53
3-4-1 اعداد فازي. 54
3-5 تکنیک تاپسیس فازی. 56
3-6-نحوه تعریف پارامترها و توسعه فازی مقیاس ساعتی 60
3-7 تعیین مناسب بودن مجموعه‏ی متغیرها در ماتریس همبستگی جهت تحلیل عاملی. 61
3-7-1 پیش‏فرض‏های تحلیل عاملی. 62
3-7-2 مراحل انجام تحلیل عاملی. 63
3-7-3 استخراج عامل‏ها. 63
3-7-4 استخراج مجموعه‏ی اولیه عامل. 64
3-7-5 بهترین عامل‏ها. 64
3-8 پایایی و روایی. 66
فصل چهارم:یافته های تحقیق. 68
4-1 مقدمه. 69
4-2 تحلیل فازی. 70
4-2-1- محاسبه اولویت وزن‌ها. 72
4-2-2 محاسبه سازگاری. 72
4-2-3 تعیین شاخص ومعیارهای مدل. 73
4-3 تجزيه وتحليل عوامل. 79
فصل پنجم:نتایج و پیشنهادات. 84
5-1 نتایج. 85
5-2 پیشنهادات. 89
پیوست. 92
فهرست مراجع. 98
 فهرست جداول
جدول 2- 1مسير تاريخي ERP. 10
جدول 2- 2یکپارچه کردن اطلاعات حوزه های مختلف کاری. 29
جدول 3- 1پارامترهای تابع ویژگی اعداد فازی. 61
جدول 4- 1 مقیاس‌های اندازه گیری مقایسه زوجی(مقیاس ساعتی) 70
جدول 4- 2 مقیاس‌های اندازه گیری مقایسه زوجی(ارزش مقیاس) 71
جدول 4- 3 مقدار RI72
جدول 4- 4 ماتریس مقایسات زوجی شاخص های اصلی. 76
جدول 4- 5 ماتریس مقایسه زوجی مربوط به زیر شاخص هایC1 76
جدول 4- 6 ماتریس مقایسه زوجی مربوط به زیر شاخص های C2. 77
جدول 4- 7 ماتریس مقایسه زوجی مربوط به زیر شاخص های C3. 77
جدول 4- 8 ماتریس مقایسه زوجی مربوط به زیر شاخص های C4. 77
جدول 4- 10 اولویت و نسبت سازگاری. 78
جدول 4- 11 ماتريس اوليه عوامل. 80
جدول 4- 12 ماتريس دوران يافته. 81
جدول 4- 13 ساختار عوامل جابجا شده واريماکس شاخصها. 82
جدول 5- 1 عوامل اصلی موفقیت ERP,BI86
 فهرست اشکال
 شکل 2- 1 عدد فازی زنگوله ای . 35
شکل 3- 1 شمای مسیر تحقیق. 50
شکل 3- 2 نمایش عدد فازی مثلثی. 55
شکل 4- 1 درخت سلسله مراتبی . 75
 فهرست نمودارها
نمودار 2- 1عدد فازی زنگوله ای.
نمودار 4- 1درخت سلسله مراتبی.
 1-1 بیان مسئله
سازمان‌های امروزي در جهت جهاني شدن رقابت می‌کنند كه اين رقابت به سطوح بي سابقه اي منجر شده است. بازارهاي رقابت جهاني و سازمان‌ها به يافتن راه حل‌های كاري بهتر با ساختارهاي انعطاف پذير و قابل اطميناني نياز دارند. بسياري از زیر ساختارهای سازماني و تشكيلاتي توسط سیستم‌های اطلاعاتي توانمندتر شده‌اند. با اداره مؤثرتر اين فرايندها مزاياي رقابتي می‌توانند از طريق كاهش هزينه، افزايش توليد و بهبود سرويس دهي مشتريان حاصل شوند. (آقایی، 1390)
هوش تجاري به تکنیک‌های بر پایه كامپيوتر كه در زمینه شناسايي استخراج و تجزيه و تحليل داده هاي تجاري می‌پردازد و با هدف حمايت از تجارت در تصمیم سازي بهتر كمك می‌نماید. بيشترين تأثیر هوش تجاري افزايش كارايي تصميمات در سازمان‌ها می‌باشد ازجمله تعيين گرایش‌های تجاري سازمان، پيش بيني وضعيت بازار و بالا بردن توانايي رقابتي سازمان در بازار (آوررت[1]، 2011) (بازرگانی، 1390)در واقع هوش تجاری شامل طیف بزرگی از فناوری‌ها،ابزارها و فرایندها برای جمع آوری اطلاعات و استفاده بهتر از آن‌ها برای رسیدن به تصمیم گیری مناسب در سازمان است. (پاپوویچ[2]، 2012)
هوش تجاری به علت ماهیت هدف گرای خود نیاز به زیر ساخت‌های متعددی داردو برای شناسایی این زیر ساخت‌ها مدل‌های مختلفی پیشنهاد و اجرا شده‌اند.(صیادی، 1390) بر اساس مطالعات انجام شده بخش عمده ای از این زیر ساخت‌ها به ساختار داده های تولید شده در سازمان و نحوه طبقه بندی نگهداری و میزان ارتباطات و به روز شدن آن‌ها باز می‌گردد. (پریماراتن[3]، 2011)
یکی از مباحث مهم در پیاده سازی هوش تجاری در سازمان‌ها ارتباط دقیق بخش‌های مختلف سازمان با یکدیگر از طریق یک نظام توانمند انتقال داده است .اگر به سیر تاریخی سیستم‌های اطلاعاتی سازمان‌ها توجه کنیم مشاهده می‌شود که در سه گام این سیستم‌ها به سوی یک سیستم هوشمند تجاری حرکت کرده‌اند در گام اول تنها سیستم‌ها به صورت جزیره ای وجود داشتند در گام بعدی سیستم‌های یکپارچه مدیریتی ظهور یافتند و در نهایت بلوغ سیستم‌ها اطلاعاتی سازمان و یکپارچگی اطلاعات را می‌توان در سیستم‌های برنامه ریزی منابع سازمانی یا ERP ها مشاهده نمود.در سیستم‌های یاد شده اطلاعات در نهایت یکپارچگی و ارتباط با یکدیگر قرار دارند. (ساروید[4]، 2012)
در سال‌های اخیر توجه به خرید و پیاده سازی سیستم‌های یکپارچه و همچنین سیستم‌های برنامه ریزی منابع سازمانی در بین شرکت‌ها و سازمان‌های ایرانی افزایش یافته است و در حال حاضر بر اساس نیاز بازار شرکت‌های تولید کننده نرم افزار در حال ارائه راهکار های کسب و کار هوشمند و هوشمند سازی تجاری به مشتریان هستند.
در این میان نقش وجود اطلاعات یکپارچه و همچنین سیستم برنامه ریزی منابع سازمانی به عنوان سامانه بلوغ یافته اطلاعات مدیریتی قبل ازپیاده سازی هوش تجاری مورد بررسی قرار گرفته است . سؤال اصلی این است که آیا یکپارچگی اطلاعاتی در سازمان بر روند و گام‌های مختلف پیاده سازی هوش تجاری در سازمان موثر است ؟ اگر یکپارچگی اطلاعاتی و وجود سیستم برنامه ریزی منابع سازمانی بر پیاده سازی هوش تجاری موثر است این تأثیر از چه طریقی و با چه سازوکاری صورت می‌گیرد؟
 1-2 اهمیت و ضرورت تحقیق
با توجه به اهمیت روز افزون تصمیم گیری‌های سریع و مناسب با شرایط برای توسعه و پیشرفت فعالیت‌های سازمان‌های مختلف و جایگاه سیستم‌های برنامه ریزی منابع سازمان و راهبرد یکپارچگی اطلاعاتدر سازمان‌ها برای اخذ تصمیم‌های درست و به موقع بررسی نقش این سیستم‌ها و مؤلفه های تأثیر گذاری آن‌ها در این سیستم‌ها دارای اهمیت بالا و ضرورت می‌باشد .با شناخت دقیق این نقش می‌توان راهبرد های مناسبی را برای پیاده سازی هوش تجاری تدوین و اجرا نمود.
 1-3 اهداف
 1-4 سؤالات تحقیق
1- یکپارچگی اطلاعاتی چه نقشی در فرایند پیاده سازی هوش تجاری در سازمان دارد ؟
2- نقش سیستم برنامه ریزی منابع سازمانی در پیاده سازی هوش تجاری در سازمان چیست ؟
تأثیر یکپارچگی اطلاعاتی و وجود سیستم برنامه ریزی منابع سازمانی در پیاده سازی هوش تجاری از چه الگویی پیروی می‌نماید ؟
 فصل دوم
بر اساس یک تعریف عمومی ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ریزی ﺳﺎزﻣﺎن، یک ﺑﺴﺘﻪ ﻧﺮم افزاری ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻨﻈﻴﻢ و از ﭘـﻴﺶ اﺳـﺘﺎﻧﺪارد ﺷـﺪه ﺗﺠﺎري اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﺪف آن ﻳﻜﭙﺎرﭼﮕﻲ اﻃﻼﻋـﺎت و ﺟﺮﻳـﺎن اﻃﻼﻋـﺎت ﺑـﻴﻦ ﺗﻤـﺎﻣﻲ ﺑﺨـﺸﻬﺎي ﺳﺎزﻣﺎن از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺎﻟﻲ، ﺣﺴﺎﺑﺪاري، ﻣﻨـﺎﺑﻊ اﻧـﺴﺎﻧﻲ، زﻧﺠﻴـﺮه ﻋﺮﺿـﻪ و ﻣـﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣـﺸﺘﺮﻳﺎن ﺑـﺎ روﻳﻜﺮد ﻣﺸﺘﺮي ﮔﺮاﻳﻲ و ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﺑﺎزار ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. (داون پورت[5], ١٩٩٨ , کومار و هیلزلبرگ[6], ٢٠٠٠).
ارائه تعريفي جامع براي سیستم برنامه ریزی منابع سازمان [7]مشكل است. صاحب نظران تعاريف مختلفي براي ERP ارائه داده‌اند كه هر كدام جنبه هاي خاصي از اين سيستم را مورد توجه قرار می‌دهد. شايد آشنايي با ویژگی‌ها، قابلیت‌ها و كاركردهاي ERPدر بخش‌های مختلف سازمان در آينده بتواند كمك خوبي براي شناخت كامل اين سيستم باشد اما در اين بخش براي اينكه بتوانيم زمينه هاي لازم را براي پرداختن به بخش‌های بعدي فراهم آوريم، تعاريف مختلفي را كه براي اين سيستم ارائه شده است، مورد بررسي قرار می‌دهیم.
سیستم برنامه ریزی منابع سازمانی را می‌توان به عنوان نرم افزار يکپارچه‌اي تعريف نمود که داراي اجزا و يا ماژول‌هایی براي برنامه ريزي، توليد، فروش، بازاريابي،‌توزيع، حسابداري، مديريت منابع انساني، مديريت پروژه، مديريت موجودي، مديريت خدمات و نگهداري و تعميرات، مديريت حمل و نقل و بازرگاني الکترونيک است. ( سوفی[8] ،2003؛مون[9] ،2007).
يک بسته نرم افزاری تجاری است که هدف آن يکپارچگی اطلاعات و جريان اطلاعات بين تمامی بخش‌های سازمان از جمله مالی، حسابداری، منابع انسانی، زنجير عرضه و مديريت مشتريان است. (ناظمی، 1385) (شه و تورایسینگام[10]، 2007)
معماريوساختارسیستم‌هایبرنامهريزيمنابعسازمان بهگونهاياستکهيکپارچگيوجامعيتاطلاعاتسطحسازمانرافراهمکردهوجريانرواناطلاعاتبينبخش‌های مختلفسازمانرافراهممی‌آورد. سیستم‌هایبرنامه ريزيمنابعسازماندرواقعتكامليافتهسیستم‌هایاطلاعاتيجامعهستند.
تفاوتعمدهاينسیستم‌هاباسیستم‌هایاطلاعاتمديريتوسیستم‌هایجامعسازمانيدررويكردفرآیند گراويكپارچگي عملياتي،فرآينديودادهايسازمان‌هاست. اينسیستم‌هابه گونهايتوسعهمی‌یابندكهتماميمنابعاطلاعاتيسازمانبايكديگر يكپارچهشودتابتواندرراستايانجاممأموریت‌هایسازمانازاينسیستم‌هابهرهجست.(رزمن و وایز[11]، 1999)
 

👇 تصادفی👇

راهنمای کامل انگلیسی حقوقهری پاتر و جادوی خاطراتآموزش نصب برنامه برروی لپ تاپ بدون نیاز به گوشی(برای دانلود کلیک کنید)بررسي تأثير شير ضد سرج و مكانيزم كنترل كنارگذر دبي بر عملكرد موتور اشتعال جرقه-اي پرخوراني شده در ارتفاعسلول های بنیادی پرتوان القایی از تولید تا کاربرددرایورپک آفلاینفرم کارآموزي (کارداني و کارشناسي) ✅فایل های دیگر✅

#️⃣ برچسب های فایل نقش یکپارچگی سیستم های اطلاعاتی وبرنامه ریزی منابع سازمانی در پیاده سازی هوش تجاری word

نقش یکپارچگی سیستم های اطلاعاتی وبرنامه ریزی منابع سازمانی در پیاده سازی هوش تجاری word

دانلود نقش یکپارچگی سیستم های اطلاعاتی وبرنامه ریزی منابع سازمانی در پیاده سازی هوش تجاری word

خرید اینترنتی نقش یکپارچگی سیستم های اطلاعاتی وبرنامه ریزی منابع سازمانی در پیاده سازی هوش تجاری word

👇🏞 تصاویر 🏞