👈فول فایل فور یو ff4u.ir 👉

بررسی تاثیر مهارتهای ارتباطی معلمان بر اضطراب اجتماعی دانش آموزان مدارس دوره متوسطه ناحیه یک شهر ساری

ارتباط با ما

دانلود


بررسی تاثیر مهارتهای ارتباطی معلمان بر اضطراب اجتماعی دانش آموزان مدارس دوره متوسطه ناحیه یک شهر ساری
نوع فایل:PDF
تعداد صفحات :5
سال انتشار : 1394
چکیده
پژوهش حاضر باهدف بررسی تاثیر مهارتهای ارتباطی معلمان بر اضطراب اجتماعی دانش آموزان مدارس دوره متوسطه ناحیه یک شهر ساری انجام شده است. بدین منظور 012 نفرمعلمان دوره متوسطه آموزش و پرورش ناحیه یک شهرستان ساری درسال تحصیلی 92-93 بااستفاده از روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای انتخاب گردیدند. روش این تحقیق براساس رهیافت علمی وتوصیفی از نوع پیمایشی بوده است . برای جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه مهارتهای ارتباطی )بارتون جی. ای ( ودرمورداضطراب اجتماعی از پرسشنامه )ایلینا جرابک( استفاده گردید . به این منظور از تحلیل داده در دو سطح توصیفی)فراوانی،درصد، میانگین و انحراف معیار(و استنباطی)ضریب همبستگی اسییرمن ( استفاده شد. یافته های تحقیق حاضر نشان داد بین مهارتهای ارتباطی شامل مهارت کلامی، شنود و بازخورد معلمان با اضطراب اجتماعی دانش آموزان دوره متوسطه ناحیه یک شهر ساری رابطه معکوس وجود دارد
واژگان کلیدی
مهارت های اجتماعی، اضطراب، اضطراب اجتماعی

👇 تصادفی👇

آکورد و تبلچر آهنگهای گروه Eaglesروش تحقيق "اهميت تفكر از ديدگاه اسلام"نمونه سوالات تخصصی رشته کارشناسی علوم تربیتی- پیش دبستانی و دبستان- مدیریت مراکز پیش ازدبستانی و دبستانی کد درس: 1211076Clinical Cases in Cardiologyساختار اداری کشورشبکه های بی سیماکشن فتوشاپ رتوش پوستنرم افزار پیشرفته دیاب کودکان فرزندان و سالخورده و همسر ✅فایل های دیگر✅

#️⃣ برچسب های فایل بررسی تاثیر مهارتهای ارتباطی معلمان بر اضطراب اجتماعی دانش آموزان مدارس دوره متوسطه ناحیه یک شهر ساری

بررسی تاثیر مهارتهای ارتباطی معلمان بر اضطراب اجتماعی دانش آموزان مدارس دوره متوسطه ناحیه یک شهر ساری

دانلود بررسی تاثیر مهارتهای ارتباطی معلمان بر اضطراب اجتماعی دانش آموزان مدارس دوره متوسطه ناحیه یک شهر ساری

خرید اینترنتی بررسی تاثیر مهارتهای ارتباطی معلمان بر اضطراب اجتماعی دانش آموزان مدارس دوره متوسطه ناحیه یک شهر ساری

👇🏞 تصاویر 🏞