👈فول فایل فور یو ff4u.ir 👉

اعتبار و درستی‌سنجی سیستم مبتنی بر منطق فازی WORD

ارتباط با ما

دانلود


اعتبار و درستی‌سنجی سیستم مبتنی بر منطق فازی WORD
چکیده
با توجه به رشد سریع پیچیدگی و اندازه نرم­افزارهای شبیه­سازی، طراحی ساختارهای کارآمد برای ارزیابی و اعتبارسنجی مسئله­ی مهمی است. امروزه به منظور اعتبارسنجی و درستی‌سنجی از شبکه پتری استفاده می‌شود. استفاده از شبکه‌های پتری برای مدل‌سازی سیستم‌هایی از رویدادهای گسسته است که این رویدادها ممکن است به صورت همروند یا با تقدم و تأخر اتفاق بیافتند. اما همیشه داده‌های دقیق دارای مدل‌سازی دقیق ریاضی نیستند و گاهی اوقات این داده‌ها، داده‌های فازی هستند که با توجه به کاربرد و قابلیت‌های شبکه پتری انتظار می‌رود نتایج خوبی در زمینه اعتبار و درستی‌سنجی این‌گونه سیستم‌ها به دست آید. در طی این پایان­نامه به منظور ایجاد پایگاه دانش پرسش­نامه­ای مربوط به بخش فروش یک مجتمع تجاری طراحی گردید. هدف از این پرسش­نامه مطالعه و بررسی میزان رضایت­مندی مشتری­ها از این واحد تجاری است. سپس به منظور اعتبار و درستی­سنجی ابتدا پایگاه دانش به شبکه پتری فازی نگاشت داده و سپس گراف­هایی برای بررسی خطاهای ساختاری پایگاه قانون تولید می­شود. سپس بر اساس مرجع اعتبارسنجی، شبکه­های پتری فازی برای بررسی خطاهای معنایی جستجو می­شود.
 واژگان کلیدی:اعتبار‌سنجی، درستی‌سنجی، منطق فازی و شبکه پتری
  فهرست مطالب
عنوان صفحه
فصل اول: مقدمه
1-1 مقدمه........................................... 2
1-2 اعتبار و درستی‌سنجی.............................. 2
1-3 توصیف مدل‌های رفتاری انسان....................... 3
1-4 شبکه پتری....................................... 4
1-5 اجزای شبکه پتری................................. 5
1 1-5-1 نمایش ساختار.................................. 6
1-5-2 تعریف رسمی شبکه پتری.......................... 7
1-6 شبکه پتری فازی.................................. 7
1-7 نگاشت پایگاه دانش به FPN........................ 10
1-8 خطاهای مدل‌های رفتاری انسان...................... 11
1-8-1 خطاهای ساختاری................................ 11
2 1-8-2 خطاهای معنایی................................. 13
1-9 ساختار پایان­نامه................................ 15
فصل دوم: بررسی مقالات پیشین
2-1 مقدمه........................................... 17
2-2 بررسی مقالات پیشین............................... 17
2-3 خلاصه فصل........................................ 19
فصل سوم: روش پیشنهادی
3-1 مقدمه........................................... 21
3-2 پرسش­نامهارزیابیواحدتجاری...................... 21
3 3-2-1 معیارهای رضایت کلی (هیجانی)................... 21
4 3-2-2 معیارهای وفاداری (رفتاری، اثربخشی)............ 22
3-2-3 دسته معیارهای ارزیابی کننده­ی میزان رضایت از ویژگی­های خاص (شناختی، اثربخشی).................................. 23
5 3-2-4 معیارهای ارزیابی میزان تمایل برای خرید مجدد (معیارهای رفتاری)............................................ 23
3-3 ایجاد شبکه پتری فازی............................ 24
3-4 درستی­سنجی....................................... 26
3-5 اعتبارسنجی: ارزیابی ایستا....................... 27
3-6 اعتبارسنجی: ارزیابی پویا........................ 32
3-7 جدول مقایسه با راه­کارهای پیشین.................. 36
3-8 خلاصه فصل........................................ 37
فصل چهارم: نتیجه‌گیری و کارهای آینده
4-1 نتیجه­گیری....................................... 39
4-2 پیشنهادها....................................... 39
واژه‌نامه........................................... 41
مراجع.............................................. 42
 فهرست اشكال
عنوان صفحه
شکل1‑1 : مکان‌ها، انتقال‌ها و کمان‌ها در یک شبکه پتری.. 6
شکل1-2: نمایش FPN قوانین فازی...................... 9
شکل1-3: فرآیند آتش.................................. 10
شکل 3-1: نمایش شبکه پتری فازی....................... 26
شکل3-2: گراف دسترسی................................. 27
شکل3-3: وضعیت هر گره در حین اجرا.................... 31
شکل3-4: وضعیت گره‌های Q3(h) و Q4(h)................... 32
 فهرست جداول
عنوان صفحه
 جدول3-1: پرسش­نامه................................... 24
جدول3-2: فاکتورهای مورد بررسی....................... 25
جدول3-3: نتایج اعتبارسنجی ایستا..................... 28
جدول3-4: نتایج شبیه­سازی............................. 29
جدول3-5: جدول قطعیت محاسبه شده...................... 35
جدول3-6: میزان قطعیت................................ 36
جدول3-7: مقایسه روش پیشنهادی با راه­کارهای پیشین..... 36
  1-1 مقدمه
با توجه به اینکه تکنولوژی سیستم‌های مبتنی بر دانش، در حال گسترش است، نیاز بیشتری برای اعتبارسنجی سیستم‌های مبتنی بر دانش نسبت به گذشته احساس می‌شود. در سطح ارزیابی ایستا تنها خطاهایی از قبیل تکرار، تنتاقض و چرخه قابل تشخیص هستند. و هیچگونه خطای معنایی از قبیل ناهماهنگی در سطح مشخصات نیازمندیهای سیستم ارائه شده توسط پایگاه دانش مورد بررسی قرار نمی‌گیرد. در این بخش ما به فرایند مدلسازی سیستم‌های مدل انسانی با استفاده از شبکه‌های پتری و ارزیابی ایستای شبکه‌ی پتری می‌پردازیم. سپس در مرحله ارزیابی پویا به بررسی ارتباط بین نودهای شبکه می‌پردازیم و از بررسی ساختار قوانین فازی برای تشخیص ناکاملی معنایی در سطح ورودی‌های سیستم و دانش محیطی و ارائه روشی برای رفع این ناکاملی می‌پردازیم.
برای اطمینان از صحت مدل بدست‌آمده از طریق شبیه‌سازی عموما از روش اعتبار و درستی‌سنجی (v&v) [1]استفاده می‌شود. اعتبارسنجی و درستی‌سنجی به فرآیندی گفته می‌شود که پس از تولید یا در طی آن اعمال می‌گردد تا از صحت و کارایی سیستم مورد نظر اطمینان حاصل گردد.
اعتبارسنجی، به این مفهوم است که نتایجی که پس از اجرای سیستم گرفته می‌شود با نتایجی که هدف ساخت سیستم بوده مطابقت کند (کار درست را انجام می‌دهد). اما درستی‌سنجی، به مفهوم انطباق کامل سیستم با توصیفی است که از سیستم ارائه شده (کار را درست انجام می‌دهد).
هدف از اعتبار و درستی‌سنجی دو مورد می­باشد: 1) کاهش خطاها 2)تعیین صحت سیستم.[1]
به منظور توصیف مدل رفتاری انسان و همچنین نگاشت آن به شبکه پتری روشی در [1] ارائه شده است:
تعریف 1: یک مدل رفتاری انسان 5تایی است که Naنام مدل کنترل و فرمان،IPS مجموعه خصوصیت ورودی، InPS مجموعه خصوصیت داخلی، OPS مجموعه خصوصیت خروجی وRS نیز مجموعه قوانین است.
تعریف 2: یک خصوصیت یک 2تایی است که Naنام خصوصیت وVaمجموعه‌ای از حالات خصوصیت است. برای یک مدل کنترل و فرمان، خصوصیت می‌تواند به 3 نوع تقسیم شود: که IP خصوصیت ورودی،Inp خصوصیت داخلی و OP خصوصیت خارجی است.
تعریف 3: یک قانون یک 4تایی است که Naنام قانون، AntS مجموعه مقدم‌های قانون،ConS مجموعه تالی‌های قانون و CF فاکتور قطعیت قانون است.
تعریف 4: یک مقدم از یک قانون به شکلA(F) تعریف شده که A یک خصوصیت ورودی وF یک ارزش زبانی فازی است.
تعریف 5: یک تالی از یک قانون به شکل C(G) تعریف شده که Cیک خصوصیت خروجی و G یک ارزش زبانی فازی است.
تعریف 6: یک درجه اطمینان تالی یا مقدم به شکل α(p) تعریف شده که p نشان‌دهنده یک تالی یا یک مقدم است.
حال با این توصیف به راحتی می‌توان مدل رفتاری انسان را به شبکه پتری نگاشت داد. با این توصیف می‌توان مدل کنترل و فرمان را به این صورت تعریف کرد:
امروزه استفاده از متدهاي مدل‌سازي در كاربردهاي صنعتي خصوصاً با گسترش علوم رايانه‌اي و افزايش سرعت پردازنده‌ها، كاربرد وسيعي پيدا كرده است. يكي از روش­هاي مدل­سازي استفاده از شبكه‌هاي پتري است كه در اين قسمت به بيان عملكرد آن پرداخته می‌شود[2].
شبيه‌سازي يعني ساختمان شبيه يك سيستم به هر روش يا صورت ممكن كه مي‌تواند از بعضي جهات با سيستم مرجع متفاوت باشد. هدف شبيه‌سازی، مطالعه و بررسي سيستم مرجع مي‌باشد. اساس و رکن مدل­سازی انتخاب مدل مناسب است. انتخاب مدل مناسب، پارامتر تعيين کننده‏ای است، لذا در ابتدا بايد مدل را خوب شناخت. هر نوع ارائه يا بيان يک سيستم را مدل مي گويند. مدل رفتار سيستم را بيان مي‌کند و از خواص مدل­سازی، ساده‌سازی و ايجاد يکنواختي و يگانگي است. يکي از روش‌های مدل­سازی استفاده از شبکه پتری می­باشد. شبکه پتری در سال 1962 توسط ادعای آقای کارل آدام پتری[3]ابداع شد. وي بيشتر كار خود را روي سيستم اطلاعات قرار داد.
کاربرد شبکه پتری در مدل­سازی و تحلیل سیستم­ها می­باشد. سیستم­ها ابتدا به صورت شبکه پتری مدل می‌شوند سپس مدل تحلیل می‌گردد. درک صحیح سیستم از نتایج حاصل، ما را به یک سیستم مفید هدایت می‌کند.
1. مکان[4]: براي نگهداري موقت tokenها . 2. انتقال[5]: مركز فعاليت که بر روي tokenاثر مي گذارد و شايد token جديد ايجاد كند . 3. کمان[6]: مسير حركت tokenها در گراف شبكه پتري . 4. token: نشانه يا مهره .
در شبکه­های پتری مکان‌ها و انتقال‌ها به عنوان دو مجموعه مجزا از گره­ها در نظر گرفته می­شوند و کمان‌ها در حکم یال اتصال دهنده آنها می­باشند که یک سر آنها به مکان‌ها و سر دیگرشان به انتقال‌ها متصل است.
نمایش گرافیکی شبکه‌های پتری برای تشریح مفاهیم نظری شبکه پتری بسیار مفید است. گراف شبکه پتری روشی برای ارائه ساختار شبکه‌های پتری است که در آن دو نوع گره وجود دارد. گره‌هایی به صورت دایره (O) و خط (׀) وجود دارد که دایره‌ها نشانگر مکان‌ها و خطوط نشانگر انتقال‌ها هستند. این مکان‌ها و انتقال‌ها توسط کمان‌هایی به همدیگر متصل می‌شوند. وقتی یک کمان از یک انتقال به یک مکان متصل شود نشان­دهنده آن است که آن مکان به عنوان خروجی انتقال مذکور خواهد بود و اگر کمانی از یک مکان به یک انتقال رسم شود نشان­دهنده آن است که آن مکان ورودی انتقال مذکور خواهد بود. شکل 1-1 یک مثال ساده از شبکه پتری است.
 

👇 تصادفی👇

دانلود پروژه مدیریت پروژهمقايسه كودكان تيز هوش از نظر شخصيت با كودكان عاديکتاب : روش های بهینه سازی هوشمند159- پیش بینی زلزله با توجه به مطالعات سایزموتكتونیكی گسلها و با استفاده از شبكه عصبی مصنوعی(مطالعه موردی استان فارس)دانلود پروژه ویژوال بیسیک بانکداری و مدیریت بانکدانلود لایه shapefile کاربری اراضی استان گلستان ✅فایل های دیگر✅

#️⃣ برچسب های فایل اعتبار و درستی‌سنجی سیستم مبتنی بر منطق فازی WORD

اعتبار و درستی‌سنجی سیستم مبتنی بر منطق فازی WORD

دانلود اعتبار و درستی‌سنجی سیستم مبتنی بر منطق فازی WORD

خرید اینترنتی اعتبار و درستی‌سنجی سیستم مبتنی بر منطق فازی WORD

👇🏞 تصاویر 🏞