👈فول فایل فور یو ff4u.ir 👉

پایان نامه رابطه فرزند پروری با افکار خودکشی خانواده ها

ارتباط با ما

دانلود


پایان نامه رابطه فرزند پروری با افکار خودکشی خانواده ها
عنوان پایان نامه : رابطه فرزند پروری با افکار خودکشی خانواده ها
قالب بندی : PDF
شرح مختصر : اين پژوهش از نوع رابطه ( همبستگی ) مي باشد. در پژوهش ، پژوهشگر دسته ای از اطلاعات مربوط به سبک فرزند پروری والدین و سلامت عمومی فرزندانشان را در اختیار دارد ، اين روش براي بررسي رابطه بين سبک فرزندپروری والدین و سلامت روانی فرزندانشان مي‌باشد . جامعه آماري اين پژوهش والدین و فرزندان آنها در شهرستان دزفول و نمونه اين تحقيق مشتمل بر 100 نفر از والدین به همراه فرزندانشان در شهرستان دزفول است ، كه براي انتخاب آنها از روش نمونه گيري تصادفي استفاده گرديد. ابزار اندازه‌گيري و انجام پژوهش پرسشنامه سلامت عمومی داراي 28 سؤال 4 گزينه‌اي شامل گزينه هاي (اصلا، در حدمعمول، بیش از حد معمول، به مراتب بیشتر از حد معمول) مي‌باشد. این پرسشنامه دارای 4 خرده مقیاس شامل: علائم جسمی( سؤالات 1-7)، آزمون اضطراب و بی خوابی( سؤالات 8-14)، اختلال کارکرد اجتماعی( سؤالات 15-21) و آزمون افسردگی( سؤالات 22-28) همچنین پرسشنامه سبک فرزند پروری دیانابارمیند(1972) داراي 30 سؤال 5 گرينه‌اي شامل گزينه هاي ((کاملاً موافقم، موافقم، نسبتاً موافقم ، مخالفم ،کاملاً مخالفم) هم مورد استفاده قرار گرفته است . در پژوهش حاضر با استفاده از روش آلفاي كرونباخ مقدار پرسشنامه سلامت عمومی برابر 80/0 ، پرسشنامه سبک فرزندپروری برابر 72/0 شده است و چون از مقدار 7/0 بيشتر است پس مي‌توان ادامه تحقيق را با نمونه بيشتري از جامعه با نتايح لازم مطلوب دانست . به منظور تجزيه و تحليل داده ها در اين تحقيق از روشهاي آماري با استفاده از نرم افزار spss انجام شد. نتایج بدست آمده از این پژوهش این است که بين سبک فرزندپروی مستبدانه و سلامت عمومی به طور کلی رابطه ی منفی معنادار وجود دارد. يعني نتيجه مي‌گيريم كه سبک فرزند پروری مستبدانه با عدم سلامت عمومی رابطه دارد. پس فرضیه اصلی پژوهش بين سبک فرزند پروری مستبدانه و سلامت عمومی رابطه ی منفی معنادار وجود داردو تأييد مي‌شود .

👇 تصادفی👇

اسرار "هاله" انسانی388- ارزیابی وضعیت روسازی شبكۀ معابر به دو روش تحلیل سلسله مراتبی و منطق فازی و مقایسۀ نتایج تحلیلی دو روشآموزش پر درآمد تعمیرات لامپ کم مصرفدانلود مقاله معرفی زبان های برنامه نویسیمقاله روش های نوین تدریستحلیل المان محدود نورد ورقه های برشی v شکل با حفره های داخلی همراه با بررسی میکروساختار ورقمعرفی سنسورهای صنعتیدانلود پروژه الکترونیک صنعتی-مدارات یکسوساز گرتز، برشگر،اینورتر و چاپر ✅فایل های دیگر✅

#️⃣ برچسب های فایل پایان نامه رابطه فرزند پروری با افکار خودکشی خانواده ها

پایان نامه رابطه فرزند پروری با افکار خودکشی خانواده ها

دانلود پایان نامه رابطه فرزند پروری با افکار خودکشی خانواده ها

خرید اینترنتی پایان نامه رابطه فرزند پروری با افکار خودکشی خانواده ها

👇🏞 تصاویر 🏞