👈فول فایل فور یو ff4u.ir 👉

ادله اثبات در حقوق کیفری ایران

ارتباط با ما

دانلود


ادله اثبات در حقوق کیفری ایران
ادله اثبات در حقوق کیفری ایران
1-1-بیان مسئله
آیین دادرسی کیفری شیوه و روشی است که قانون برای دستگیری،وارسی و پیگرد و تعیین مجازات آن دسته از اشخاصی که مقررات پیش بینی شده برای ساماندهی رهبرد مردم،حقوق جامعه را زیر پا گذاشته اند و در هم شکسته اند یا در آینده چنین خواهند کرد ارائه خواهد داد.آیین دادرسی کیفری به نظریه کارها و کنش های برخاسته از تخلف کیفری،قواعد صلاحیت دادگاه های بازدارنده و پیوندهایشان با خط مشی رسیدگی کیفری یگانگی می بخشد.رسیدگی کیفری میان بزه ارتکابی و کیفر تعیین شده در صورت محکومیت، پیوند برقرار می سازد .بدین سان آیین دادرسی کیفری با حقوق کیفری پیوندی تنگاتنگ دارد.شاخه ای از علم حقوق که به مانند شمشیر دو لبه هم می تواند تضمین کننده آزادی مردم و هم خدشه دار کننده حقوق آنان باشد. در این میان نقش ادله اثبات دعوی و استناد به آن به عنوان دلیل در دادگاه از اهمیت اساسی برخوردار است.
دادرسی کیفری و شیوه های اعمال آن در هر نظام حقوقی تا اندازه زیادی مبین برخورد و تعامل حکومت با مردم در سطح اجتماع می باشد.چنانچه این شیوه با کاربرد ادله نادرست بدون مدارا و تساهل و تسامح و بدور از گذشت و در واقع، مبتنی بر برخورد سخت گیرانه و خشک باشد نمی توان امید و انتظار چندانی به بقاء و دوام و ماندگاری آن داشت.شیوه های مرسوم و طرق معمول در دادرسی بر حسب نوع و وظیفه و هدف متعدد و متکثر اند اما باید دانست که در مرحله دادسرا و شروع به رسیدگی که نقطه آغازین دادرسی کیفری است تعیین اختیارات از اهمیت اساسی و بنیادین برخوردارند.
نظام های آزاد منش و یا لیبرال برای ادله در حوزه دادرسی به خصوص در بخش کیفری آن اهمیت زیادی قائل اند.تضمین های ارائه شده در این قوانین در راستای حمایت از شهروندان و به منظور جلوگیری و پیش گیری از نقض حقوق مردم پیش بینی شده اند.اما در میان انواع روش های به کار گرفته شده در فرآیند دادرسی کیفری اختلاف هایی به چشم می خورد.این پرسش اصلی و اساسی که کدام یک از ادله مطمئن تر،کم هزینه تر،سریع تر و در نهایت تضمین کننده نفع عمومی و خصوصی جامعه است اندیشه و ذهن بسیاری از حقوق دانان را در نظام عدالت کیفری به خود مشغول ساخته است.در این پایان نامه نگارنده درصدد است تا به نقد و بررسی ادله اثبات دعوی در پرتو نظام حقوقی ایران با تاکید بر قوانین کیفری بپردازد.
1-2-سوالات تحقیق
1-چه نقدهایی را می توان بر نظام ادله اثبات دعوی در حقوق ایران وارد ساخت؟
2-در کل ادله اثبات دعوی در ایران از استانداردهای مطلوب برخوردار است؟
1-3-فرضیه های تحقیق
1-عدم مطابقت با نیازهای روز مهمترین مشکل نظام ادله اثبات در حقوق کیفری ایران است.
2-در مجموع می توان به نظام ادله اثبات کیفری در ایران نمره قابل قبولی داد.
1-4-سوابق تحقیق
درخصوص موضوع پیش رو تا به حال تحقیق مستقلی در قالب،کتاب،مقاله،پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری در ایران انجام نشده است.در واقع امر موضوع به دلیل خاص بودن کمتر مورد نظر نویسنده و پژوهشگری واقع شده است.البته طرح موضوع به صورت مختصر در برخی از نوشته ها وجود دارد که برای نمونه می توان به آثار زیر اشاره داشت:
1-گاستون استفانی و دیگران،آیین دارسی کیفری،ترجمه حسن دادبان،نشر دانشگاه علامه طباطبایی،چاپ اول،1377
2-شاملو احمدی،محمد حسین،دادسرا و تحقیقات مقدماتی،نشر دادیار،چاپ اول،1383
3-آشوری،محمد،عدالت کیفری،چاپ اول،نشر گنج دانش،1376،مقاله سیستم قانونی بودن و سیستم موقعیت داشتن
در مجموع آثار یاد شده به طور خیلی مجمل و مبهم به توضیح و تفسیر طرح موضوع و معایب و مزایای آن پرداخته اند.بنابراین می توان گفت به غیر از طرح کلی موضوع مبحث خاصی در خصوص آن وجود ندارد.از این رو می توان گفت موضوع تحقیق به لحاظ محتوایی کاملا جدید و نو می باشد.از آنجایی که کمتر مقاله و نوشته ای در این زمینه موجود است،شیوه کار به صورت تحلیلی و توصیفی است و به منظور گسترش دامنه علم انجام شده است.
فهرست مطالب
چکیده1
فصل اول- روش شناسی پژوهش... ۲
1-1-بیان مسئله. ۲
1-2-سوالات تحقیق.. ۳
1-3-فرضیه های تحقیق.. ۴
1-4-سوابق تحقیق.. ۴
1-5-روش تحقیق.. ۵
1-6-ضرورت انجام تحقیق.. ۵
فصل دوم- کلیات و مفاهیم. 6
2-1-مفهوم شناسی نقد. 6
2-2-تعریف لغوی و اصطلاحی دلیل اثبات دعوا۷
2-3-سیر تحول تاریخی دلیل اثبات در دعاوی کیفری.. ۱۰
2-3-1-دادرسی کیفری.. ۱۰
2-3-1-1-اهمیت دادرسی کیفری.. ۱۰
2-3-1-2-قاعده دو درجه ای بودن دادرسی کیفری.. ۱۱
2-3-1-3-لزوم تعدد قاضی در دادرسی کیفری.. ۱۲
2-4-دوره های مختلف تحول دادرسی.. ۱۳
2-4-1-دوره اختیار مطلق روسای قبایل.. ۱۳
2-4-2-دوره دلایل باستانی و مذهبی و قانونی.. ۱۴
2-4-3-دوره دلایل قانونی.. ۱۶
2-4-4-دوره اقناع وجدان قاضی.. ۱۷
2-4-5-دوره دلایل معنوی و علمی.. ۱۸
2-5-قانونی بودن تعقیب... ۱۹
2-5-1-قانونی بودن. ۲۱
2-5-2-تعقیب... ۲۱
2-5-3-تعریف و مفهوم تناسب... ۲۱
2-5-4-متناسب بودن تعقیب... ۲۲
2-5-4-1-سیر تاریخی.. ۲۳
2-5-4-1-1-سیر تاریخی طرح سیستم قانونی بودن تعقیب... ۲۳
2-5-4-1-2-سیر تاریخی طرح سیستم متناسب بودن تعقیب... ۲۴
فصل سوم-مشخصه های ادله کلاسیک اثبات دعوی، انواع و نقد های مرتبط با آن ۲۶
3-1-اشتراکات ادله دعاوی حقوقی و کیفری.. ۲۶
3-2-تمایزات ادله در دعاوی حقوقی و کیفری.. ۲۷
3-2-1-از جهت شخص استفاده کننده۲۷
3-2-2-از جهت هدف مورد استناد. ۲۸
3-2-3-از جهت کمیت... ۲۹
3-2-4-از جهت زمان تهیه. ۳۰
3-3-اصول اساسی سیستم ادله اثبات دعوی در فقه امامیه. ۳۱
3-4-طریقیت ادله اثبات دعوی.. ۳۱
3-5-صلاحیت قاضی در تعیین ارزش اثباتی ادله. ۳۱
3-6-نظام حاکم بر ادله اثبات دعوی در حقوق کیفری ایران. ۳۲
3-7-نقد ادله اثبات در امور کیفری در حقوق ایران. ۳۴
3-7-1-تعریف اقرار. ۳۵
3-7-1-1-نقد اقرار در پرتو قوانین کیفری.. ۳۵
3-7-2-شهادت... ۳۸
3-7-2-1-تفاوت شهادت با دیگر مفاهیم. ۴۰
3-7-2-3-انواع شهادت... ۴۱
3-7-2-3-1-شهادت اصلی.. ۴۱
3-7-2-3-2-شهادت سماعی.. ۴۲
3-7-2-3-3-شهادت تسامعی.. ۴۲
3-7-2-4-نقد شهادت در پرتو قوانین کیفری.. ۴۲
3-7-2-5-مسئله شهادت زنان. ۴۵
3-7-3-سوگند. ۴۹
3-7-3-1-لوث و اثبات آن به وسیله قسامه. ۴۹
3-7-3-2-ضامن کردن دعوت کننده۵۲
3-7-3-3-ضمان عاقله. ۵۳
3-7-3-4-جرایم علیه امنیت ملی.. ۵۵
3-7-4-علم قاضی.. ۶۱
3-7-4-1-بررسی نوآوری های قانون جدید. ۶۵
فصل چهارم-ادله نوین اثبات دعوی.. ۷۰
4-1-مشکلات کشف جرایم رایانه ای از حیث ادله اثبات دعوی.. ۷۰
4-2-شناسایی مجرمین.. ۷۰
4-3-هزینه بر بودن کشف جرم های رایانه ای.. ۷۱
4-4-قابلیت استناد به ادله الکترونیک در جرایم مختلف... ۷۳
4-5-استناد به ادله الکترونیک در رویه قضایی ایران. ۷۶
4-6-جایگاه دلیل الکترونیک در برابر سوگند و اخذ نظریه کارشناس وعلم قاضی در حقوق ۷۹
4-6-1-دلیل الکترونیک در برابر سوگند. ۷۹
4-6-2-دلیل الکترونیک با اخذ نظر کارشناس... ۸۰
4-6-3-ادله الکترونیکی ابزاری برای حصول علم قاضی.. ۹۱
فصل پنجم-نتیجه گیری و پیشنهادات... ۹۵
1-5--نتیجه گیری.. ۹۵
2-5- پیشنهادات... ۹۵
فهرست منابع و مآخذ. ۹۸

👇 تصادفی👇

نمودار مقایسه‌ایدانلود تحقیق آشنایی با نیمرسانادر درس مقاومت مصالح بیرجانستون بخش 2نرم افزار اینستاگرام پلاس Instagram Plusطرح لايه باز سايت سبزكتاب صوتي قورباغه را قورت بدهNATURE BIOTECHNOLOGYکنترل دستی محاسبات ساختمانهای فولادیقالب برش مرکب ✅فایل های دیگر✅

#️⃣ برچسب های فایل ادله اثبات در حقوق کیفری ایران

ادله اثبات در حقوق کیفری ایران

دانلود ادله اثبات در حقوق کیفری ایران

خرید اینترنتی ادله اثبات در حقوق کیفری ایران

👇🏞 تصاویر 🏞