👈فول فایل فور یو ff4u.ir 👉

بررسی برخی خواص ترمودینامیکی سیستم های دوتایی شامل سولفولان با کلروبنزن، برموبنزن و نیتروبنزن در دماهای مختلف WORD

ارتباط با ما

دانلود


بررسی برخی خواص ترمودینامیکی سیستم های دوتایی شامل سولفولان با کلروبنزن، برموبنزن و نیتروبنزن در  دماهای مختلف WORD
چکیده
چگالی و گرانروی مخلوط های دوتایی سولفولان با کلرو بنزن، بروموبنزن و نیتروبنزن در محدوده کسر مولی (0-1) در دماهای 15/298، 15/303و 15/308 کلوین و در فشار جو اندازه گیری شد
از روی اطلاعات تجربی چگالی و گرانروی حجم مولار اضافی، ضریب انبساط دمایی اضافی، انحراف گرانروی و مقادیر انرژی آزاد گیبس فعال­سازی اضافی و همچنین مقادیر حجم های مولی جزئی نیز محاسبه گردید.
کمیت های ترمودینامیکی اضافی نام برده شده در بالا در معادله ردلیچ-کیستر قرار داده شد تا پارامترهای برهمکنش­های دوتایی تخمین زده شود. از نتایج تجربی حجم مولار اضافی توسط نظریه پریگوگن-فلوری-پترسون مقادیر حجم مولار اضافی پیش بینی و بهم ارتباط داده شدند.
نتایج نشان داد که مقادیر حجم مولار اضافی برای همه محلول­های دوتایی منفی می باشد همچنین مقادیر گرانروی و انرژی آزاد گیبس فعال­سازی اضافی منفی بدست آمد . میزان و نوع برهمکنش­های بین حلال و حل شونده های مخلوط­های دوتایی نیز تفسیر گردید.
واژه های کلیدی
مخلوط­های دوتایی، معادله ردلیچ -کیستر، خواص اضافی، نظریه پریگوگن-فلوری-پترسون، ضریب انبساط دمایی اضافی
فهرست مطالب صفحه
فصل اول: مقدمه.......................................................................................................................................................................... 1
مخلوط­های دوتایی 1
فصل دوم: مبانی تئوری......................................................................................................................................................................... 5
2-1- گرانروی.. 5
2-1-1- واحدهای گرانروی........................................................................................................................................ 8
2-1-2-روش­های اندازه­گیری گرانروی.......................................................................................................................................................... 9
2-1-2-1- گرانرومتر استوالد................................................................................................................................... 9
2-1-2-2- روش استوک........................................................................................................................................... 10
2-1-2-3-گرانرومتر شات گراته.............................................................................................................................. 11
2-2- چگالی.................................................................................................................................................................. 12
2-2-1- استفاده از پیکنومتر................................................................................................................................... 13
2-2-2- چگالی­سنج دیجیتالی آنتون پار............................................................................................................... 14
2-3- ترمودینامیک محلول­ها..................................................................................................................................... 17
2-4- توابع اضافی........................................................................................................................................................ 18
2-5- نحوه محاسبه و اندازه گیری توابع ترمودینامیکی.................................................................................... 21
2-5-1- حجم مولار اضافی....................................................................................................................................... 21
2-5-1-1-مدل­های حجم مولار اضافی و پارامتر­های برهمکنش.................................................................... 22
2-5-1-2- مدل پریگوگن-فلوری-پترسون........................................................................................................... 23
2-5-2- ضریب انبساط دمایی و دمایی اضافی هم­فشار.................................................................................... 26
 
2-5-3- انحراف گرانروی28
2-5-4- انرژی آزاد گیبس اضافی........................................................................................................................... 28
2-5-5- معادله چند جمله ای ردلیچ-کیستر...................................................................................................... 30
2-5-6- حجم مولی جزئی و مولی جزئی اضافی................................................................................................ 31
فصل سوم: بخش تجربی........................................................................................................................................................................ 34
3-1- مواد مصرفی........................................................................................................................................................ 34
3-2- وسایل و تجهیزات............................................................................................................................................. 34
3-3- اندازه گیری چگالی مایعات............................................................................................................................ 35
3-4- تعیین حجم مولار اضافی ...................................................................................................................... 41
3-5- معادله بررسی شده برای حجم مولار اضافی (پریگوگن-فلوری –پترسون ).. 45
3-6- تعیین ضریب انبساط دماییاضافی............................................................................................................. 46
3-7- اندازه گیری گرانروی........................................................................................................................................ 49
3-8- انحراف گرانروی................................................................................................................................................. 51
3-9- انرژی آزاد گیبس اضافی فعالسازی G*E.................................................................................................. 55
3-10- محاسبه حجم­های مولی جزیی و حجم­های مولی جزیی اضافی.................................................... 59
فصل چهارم : بحث و نتیجه­گیری............................................................................................................................ 67
4-1- تغییرات حجم اضافی مخلوط­ها.................................................................................................................. 67
4-2- بررسی تغییرات انحراف گرانروی (Δη) مخلوط­ها............................................................................. 71
4-3- بررسی تغییرات انرژی آزاد گیبس اضافی فعالسازی G*E................................................................... 76
-3- بررسی تغییرات ضریب انبساط پذیری دمایی هم­فشار............................................................................. 78
 
4-4- حجم­های مولی جزئی و حجم­های مولی جزئی اضافی مخلوط­های دو جزئی................................ 81
فصل پنجم: نتیجه گیری کلی...................................................................................................................................................................... 86
نتيجه‌گيري..................................................................................................................................................................... 86
پيشنهاداتي براي تحقيقات آتي................................................................................................................................. 88
مراجع ........................................................................................................................................................................... 89
 
عنوان فهرست جداول صفحه
جدول3-1- مواد مصرف شده ، نام شرکت و درجه خلوص...... 34
جدول 3-2- چگالی ترکیبات خالص در دمای 298.15 با توجه به مراجع ذکر شده.. 37
جدول3-3- چگالی سیستم دوتایی سولفولان + کلروبنزن در کسر مولی های مختلف..... 38
جدول3-4- چگالی سیستم دوتایی سولفولان + بروموبنزن در کسر مولی های مختلف..... 39
جدول 3-5- چگالی سیستم دوتایی سولفولان + نیتروبنزن در کسر مولی های مختلف..... 40
جدول 3-6- حجم مولار اضافی برای سیستم دوتایی سولفولان + کلروبنزن در دماهای مختلف..... 42
جدول 3-7- ضرایب ردلیچ کیستر و انحراف استانداردبرای سیستم دوتاییسولفولان + کلروبنزن 42
جدول 3-8- حجم مولار اضافی برای سیستم دوتاییسولفولان + بروموبنزن در دماهای مختلف 43
جدول 3-9- ضرایب ردلیچ کیستر و انحراف استاندارد برای سیستم دوتایی سولفولان + بروموبنزن 43
جدول 3-10- حجم مولار اضافی برای سیستم دوتایی سولفولان + نیتروبنزن در دماهای مختلف44
جدول 3-11- ضرایب ردلیچ کیستر و انحراف استاندارد برای سیستم دوتایی سولفولان + نیتروبنزن 44
جدول 3-12- مقادیر حجم مولار اضافی،انحراف استاندارد و پارامتر برهمکنش برای سیستم­های دوتایی توسط تئوری پریگوگن-فلوری- پترسون در دماهای مختلف..... 45
جدول 3-13- مقادیر ضریب انبساط دمایی اضافی برای سیستم دوتایی سولفولان + کلروبنزن در دماهای مختلف46
جدول 3-14- ضرایب ردلیچ کیستر و انحراف استانداردضریب انبساط دمایی اضافی برای سیستم دوتایی سولفولان + کلروبنزن... 46
جدول 3-15- مقادیر ضرایب انبساط دمایی اضافی برای سیستم دوتایی سولفولان + بروموبنزن در دماهای مختلف47
جدول 3-16- ضرایب ردلیچ کیستر و انحراف استاندارد ضریب انبساط دمایی اضافی برای سیستم دوتایی سولفولان + بروموبنزن... 47
جدول 3-17-مقادیر ضریب انبساط دمایی اضافی برای سیستم دوتایی سولفولان + نیترووبنزن در دماهای مختلف .......................................................................................................................................................................................... 48
جدول 3-18- ضرایب ردلیچ کیستر و انحراف استاندارد ضریب انبساط دمایی اضافی برای سیستم دوتایی سولفولان + + نیتروبنزن... 48
جدول 3-19- شماره­های کاپیلار جهت اندازه گیری گرانروی مایعات مختلف... ... 50
جدول 3-20- گرانروی ترکیبات خالص در دمای298.15 کلوین با توجه به مراجع ذکر شده50
جدول 3-21- گرانروی مطلق و انحراف گرانروی برای سیستم دوتایی سولفولان + کلروبنزن.. .. 52
جدول 3-22- ضرایب ردلیچ کیستر و انحراف استاندارد برای سیستم دوتایی سولفولان + کلروبنزن.. .. 52
جدول 3-23- گرانروی مطلق و انحراف گرانروی برای سیستم دوتایی سولفولان + بروموبنزن.. .. 53
جدول 3-24- ضرایب ردلیچ کیستر و انحراف استاندارد برای سیستم دوتایی سولفولان + بروموبنزن53
جدول 3-25- گرانروی مطلق و انحراف گرانروی برای سیستم دوتایی سولفولان + نیترووبنزن.. .. 54
جدول 3-26- ضرایب ردلیچ کیستر و انحراف استاندارد برای سیستم دوتایی سولفولان + نیترووبنزن54
جدول 3-27- مقادیربرای سیستم دوتایی سولفولان + کلروبنزن در دماهای مختلف... ... 56
جدول 3-28- ضرایب ردلیچ-کیستر و انحراف استاندارد برای سیستم دوتاییسولفولان + کلروبنزن 56
جدول 3-29- مقادیربرای سیستم دوتایی سولفولان + بروموبنزن در دماهای مختلف... ... 57
جدول 3-30- ضرایب ردلیچ-کیستر و انحراف استانداردبرای سیستم دوتایی سولفولان + بروموبنزن57
جدول 3-31- مقادیربرای سیستم دوتایی سولفولان + نیتروبنزن در دماهای مختلف... ... 58
جدول 3-32- ضرایب ردلیچ-کیستر و انحراف استاندارد برای سیستم دوتاییسولفولان + نیترووبنزن 58
جدول 3-33- حجم مولی ترکیبات خالص در سه دما60
جدول 3-34- حجم مولی جزیی و برای سیستم دوتایی سولفولان + کلروبنزن در دماهای مختلف 61
جدول 3-35- حجم مولی جزیی و برای سیستم دوتایی سولفولان + بروموبنزن در دماهای مختلف 62
جدول 3-36- حجم مولی جزیی و برای سیستم دوتایی سولفولان + نیتروبنزن در دماهای مختلف 63
جدول 3-37- حجم مولی جزیی اضافی و برای سیستم دوتایی سولفولان + کلروبنزن در دماهای مختلف 64
جدول 3-38- حجم مولی جزیی اضافی و برای سیستم دوتایی سولفولان+ بروموبنزن در دماهای مختلف 65
جدول 3-39- حجم مولی جزیی اضافی و برای سیستم دوتایی سولفولان + نیتروبنزن در دماهای مختلف 66
 عنوان فهرست اشکال صفحه
 شکل-2-1- سیالی که بین دوصفحه جریان دارد............................................................................................... 7
شکل-2-2- گرانرومتر استوالد..................................................................................................................................... 9
شکل-2-3- دستگاه اندازه گیری گرانروی با روش استوک................................................................................. 10
شکل-2-4- ساختار گرانرومترشات گراته................................................................................................................. 11
شکل-2-5- پیکنومتر پر شده با مایع رنگی............................................................................................................. 13
شکل-2-6- تصویر لوله Uشکل.................................................................................................................................. 15
شکل-2-7- ارتعاش نوسانگر......................................................................................................................................... 16
شکل-2-8- تغییرات حجم محلول بر اثر افزایش یک مول حل­شونده............................................................. 32
شکل-3-1- دستگاه چگالی سنج آنتون پار............................................................................................................. 35
نمودار 3-2- نمودار تغییرات چگالی سیستم دوتایی سولفولان + کلروبنزن در دماهای مختلف.............. 38
نمودار 3-3- تغییرات چگالی سیستم دوتاییسولفولان+ بروموبنزن در دماهای مختلف . 39
نمودار 3-4- تغییرات چگالی سیستم دوتایی سولفولان + نیترو بنزن در دماهای مختلف..... 40
نمودار4-1- تغییرات حجم مولار اضافی برای سیستم دوتایی سولفولان + کلروبنزن در دماهای مختلف67
نمودار4-2- تغییرات حجم مولار اضافی برای سیستم دوتایی سولفولان+ بروموبنزن در دماهای مختلف 68
نمودار4-3- تغییرات حجم مولار اضافی برای سیستم دوتایی سولفولان + نیترو بنزن در دماهای مختلف68
نمودار4-5- تغییرات حجم مولار اضافیبرای سیستم دوتایی سولفولان با حل­شونده ها در 15/298 کلوین. 70
نمودار4-6- تغییرات گرانروی برای سیستم دوتایی سولفولان + کلروبنزن در دماهای مختلف..... 72
نمودار4-7- تغییرات گرانروی برای سیستم دوتایی سولفولان+ بروموبنزن در دماهای مختلف..... 72
نمودار4-8- تغییرات گرانروی برای سیستم دوتایی سولفولان + نیترو بنزن در دماهای مختلف..... 73
نمودار4-9- تغییرات انحراف گرانروی برای سیستم دوتایی سولفولان + کلروبنزن در دماهای مختلف 73
نمودار4-10- تغییرات انحراف گرانروی برای سیستم دوتایی سولفولان+ بروموبنزن در دماهای مختلف74
نمودار4-11- تغییرات انحراف گرانرویبرای سیستم دوتایی سولفولان + نیترو بنزن در دماهای مختلف74
نمودار4-12- تغییرات برای سیستم دوتایی سولفولان + کلروبنزن در دماهای مختلف..... 76
نمودار4-13- تغییرات برای سیستم دوتایی سولفولان+ بروموبنزن در دماهای مختلف..... 76
نمودار4-14- تغییرات برای سیستم دوتایی سولفولان + نیترو بنزن در دماهای مختلف..... 77
نمودار4-15- تغییرات ضرایب انبساط دمایی و ضریب انبساط دمایی اضافی برای سیستم دوتایی سولفولان + کلروبنزن در دماهای مختلف..... 78
نمودار 4-16- تغییرات ضرایب انبساط دمایی و ضریب انبساط دمایی اضافی برای سیستم دوتایی سولفولان+ بروموبنزن در دماهای مختلف..... 79
نمودار 4-17- تغییرات ضرایب انبساط دمایی و ضریب انبساط دمایی اضافی برای سیستم دوتاییسولفولان + نیترو بنزن در دماهای مختلف..... 79
نمودار 4-18- تغییرات حجم مولی جزئیسولفولان برای سیستم دوتایی سولفولان + کلروبنزن در دماهای مختلف81
نمودار 4-19- تغییرات حجم مولی جزئی کلروبنزن برای سیستم دوتایی سولفولان + کلروبنزن در دماهای مختلف82
نمودار 4-20- تغییرات حجم مولی جزئی سولفولان برای سیستم دوتایی سولفولان + بروموبنزن در دماهای مختلف83
نمودار 4-21-تغییرات حجم مولی جزئی بروموبنزن برای سیستم دوتایی سولفولان + بروموبنزن در دماهای مختلف83
نمودار 4-22- تغییرات حجم مولی جزئی سولفولان برای سیستم دوتایی سولفولان + نیتروبنزن در دماهای مختلف84
نمودار 4-23- تغییرات حجم مولی جزئی نیتروبنزن برای سیستم دوتایی سولفولان + نیتروبنزن در دماهای مختلف ................................................................................................................................................................................... 84
نمودار 4-24- تغییرات حجم مولی جزئی اضافی جزء اول برای سیستم­های دوتایی در 15/298درجه کلوین.. 85
نمودار 4-25- تغییرات حجم مولی جزئی اضافی جزء دوم برای سیستم­های دوتایی در 15/298 درجه کلوین.. 85
فصل اول: مقدمه
مخلوط­های دوتایی
محلول به ترکیب همگن دو یا چند ماده گفته می­‌شود منظور از ترکیب همگن این است که اجزای تشکیل دهنده مخلوط در یک فاز باشند و اجزاء آن قابل تفکیک از یکدیگر نیستند.. به­طور معمول ماده­ای که به مقدار بیشتری در مخلوط موجود باشد، حلال نامیده می­شود. حلال می­تواند گاز، مایع و یا جامد باشد. به مواد دیگری که در محلول موجود هستند (به غیر از حلال) حل شونده می­گویند. حلال در هر فاز فیزیکی باشد، محلول هم در همان فاز خواهد بود. محلول­ها نقش بسیار مهمی در مطالعات علمی و تحقیقاتی دارند زیرا اکثر پدیده­های شیمیایی و بیوشیمیایی در فاز محلول انجام می­گیرد. سیستمهای دوتایی از نقطه نظرهای متعددی حائز اهمیت می­باشند خواص شیمی فیزیکی مخلوط دوتایی از دو نقطه نظر نظری و عملی برای درک نظریه مایع اهمیت دارد ]1[. خواص ترمودینامیکی محلول­های مایع دوتایی اغلب براساس توابع اضافی هما­نند حجم مولار اضافی، آنتالپی اضافی و انرژی گیبس اضافی، مطرح می­شوند،­ مطالعه این خواص ترمودینامیکی و درجه انحراف آن از حالت ایده آل در درک طبیعت بر همکنش­های بین مولکولی میان دو محلول و همچنین به عنوان یک روش کمی و کیفی برای استنباط اطلاعات مربوط به ساختار مولکولی و نیروهای بین مولکولی بسیار مفید است [3,2].
از میان این خواص ترمودینامیکی، خواصی مانند چگالی، گرانروی، ضریب شکست، وخواص حجمی مرتبط با آن بیشتر مورد بررسی قرار می­گیرند زیرا این اطلاعات منعکس کننده رفتار واقعی حل شونده و میزان برهمکنش آن با حلال می­باشد که از این دانش می­توان در عملیات­های مهندسی مانند طراحی، کنترل و بهینه­سازی فرایندهای شیمیایی استفاده نمود [4].
 
اطلاعات چگالی، گرانروی مایعات خالص و مخلوط­ها به منظور اهداف نظری و عملی حائز اهمیت می‌باشند و از نظر کمی و کیفی در مطالعه جنبه­های ترمودینامیک - انتقال مرتبط با جریان مایع و گرما مفید می­باشد [5].
سولفولان یک حلال آب­گریز دو قطبی، با فرمول مولکولی C4H8SO2 دارای جرم مولکولی 17/120 گرم بر مول می­باشد که به شکل مایع خالص بی­رنگ است اما در صنعت اغلب در رنگ زرد روشن به علت برهمکنش با هوا می باشد که که بطور وسیع در صنعت نفت برای بازیافت ترکیبات آروماتیک و دیگر ترکیبات آلی با روش استخراج مایع[1] بکار می­رود و همچنین در استخراج گاز برای خالص­سازی و تصفیه بخار گاز طبیعی استفاده می­شود و برای جزء جزء کردن اسید چرب به اجزای اشباع و غیر اشباع، به عنوان حلال واکنش برای تهیه پیریدین، ایزوسیانات، تهیه دارو و همچنین فرآیند پلیمریزاسیون کاربرد و اهمیت ویژه­ای دارد [7,6].
کلروبنزن، یک مولکول قطبی است و به عنوان یک ترکیب مهم در سینتیک شیمیایی، در فرایند دارویی و بیولوژیکی"ضد قارچ"، به عنوان ضدعفونی کننده و به طور گسترده­ای در تهیه حلال­های صنعتی به­کار می­رود [9,8].
برومو بنزن مایعی زرد رنگ با بویی معطر که یک هالو بنزن است و به عنوان یک ماده اولیه در ساخت فن سیکلیدین استفاده می­شود و همچنین به عنوان حلال صنعتی و یک افزود­نی در روغن­های موتور به­کار می­رود و همچنین در تولید دارو کاربرد دارد [10].
نیترو بنزن، یک حلال دو قطبی چند منظوره است که برای تحقیقات سینیتیکی و الکتروشیمیایی به­کار می­رود که 95% آن در تهیه آنیلین مصرف می­شود و همچنین در تهیه لاستیک ، آفت­کشها، مواد منفجره، دارو و همچنین به عنوان یک عطر ارزان قیمت در تهیه صابون و موارد بسیار دیگر کاربرد دارد ]13,11[
مروری بر پژوهش­های انجام شده
کریشنا وهمکارانش[2] در سال 2009 چگالی، گرانروی، مخلوط­ های دوتایی از سولفولان با آمین آلیفاتیک را در دمای15/308 درجه کلوین و در فشار اتمسفر اندازه­گیری کردند و توابع اضافی مربوطه را محاسبه و علامت و بزرگی این کمیت­ها را در عبارتی از پیوند هیدروژنی و برهمکنش­های دو قطبی دو قطبی بین ترکیبات به بحث گذاشته و مشاهده کردند که حجم مولار اضافی، محلول دو تایی منفی می­باشد که ناشی از برهمکنش­های دوقطبی دوقطبی قوی بین ترکیبات می­باشد [6].
مطالعات انجام شده توسط پات واری[3] و همکارانش بر روی خواص ترمودینامیکی مخلوط­های دوتاییشامل اندازه گیری چگالی، گرانروی و سرعت صوت مخلوط­های دوتایی سولفولان با ایزومرهای استات (اتیل استات، n پروپیل استات و n بوتیل استات) در دماهای مختلف است در این تحقیق توابع اضافی مربوطه محاسبه و داده­های تجربی با معادله ردلیچ کیستر ارتباط داده شده و اثرات ساختاری از جمله تغییرات طول زنجیر در میزان برهمکنش بین مولکولی به بحث گذاشته شد ]14[.
بعلاوه مطالعات صورت گرفته شده توسط شوکلا[4] و همکارانش بر روی خواص ترمودینامیکی مخلوط­های دوتایی شاملاندازه گیری چگالی، گرانروی مخلوط­های دوتایی از متانول باکلروبنزن، برومو بنزن در دما­های مختلف که در آن توابع اضافی مربوطه محاسبه و برهمکنش­های بین مولکولی و اثرات ساختاری تشریح گردیدکه بر اساس آن این نتیجه حاصل شد مقادیر منفی حجم مولار اضافی مشاهده شده نشان دهنده برهمکنش دوقطبی دوقطبی قوی بین ترکیبات می­باشد [15].
در پژوهشی دیگر چگالی، گرانروی مخلوط­های دوتایی 2- اکتانول با برومو بنزن و کلرو بنزن در دما­های مختلف توسط باهاتیا[5] و همکارانش اندازه گیری شده است و توابع اضافی مربوطه تعیین و این نتیجه حاصل شد که مقادیر مثبت حجم مولار اضافی نا­شی از برهمکنش بین مولکولی ضعیف بین 2 -اکتانول و ترکیبات آروماتیک می­باشد [16].
 
سه عامل اصلی برای بررسی برهمکنش­های بین مولکولی توسط خواص ترمودینامیکی اضافی مخلوط­ها به شرح زیر است:
1- برهمکنش فیزیکی: شامل نیروهای پراکندگی و برهمکنش ضعیف واندروالسی و نامساعد بین مولکول­های غیر مشابه
2- برهمکنش شیمیایی: شامل پیوندهای شیمیایی مثل انتقال الکترون و تشکیل پیوندهای هیدروژنی و برهمکنش خاص دو قطبی-دوقطبی
3- ساختاری: ناشی از اتصالات هندسی یک جزء به جزء دیگر که به علت تغییرات درون شبکه­ای ایجاد می­شود
در تحقیق انجام شده، ابتدا مقادیر چگالی و گرانروی مخلوط­های دوتایی سولفولان با کلروبنزن، بروموبنزن و نیتروبنزن در دماهای 15/298، 15/303و 15/308 کلوین اندازه­گیری شد سپس با استفاده از مقادیر تجربی چگالی و گرانروی هر یک از ترکیبات خالص و مخلوط­هایشان در کسرهای مولی مختلف از سولفولان مقادیر حجم مولار اضافی، انحراف گرانروی، حجم­های مولی جزئی، ضریب انبساط پذیری هم فشار و همچنین انرژی آزاد گیبس فعال­سازی محاسبه گردید. همه داده­های مربوط به توابع اضافی توسط معادله ردلیچ-کیستر تصحیح و به هم مرتبط گردیدند. همچنین با استفاده از مقادیر تجربی حجم مولار اضافی توسط نظریه پریگوگن-فلوری-پترسون حجم مولار اضافی پیش بینی شد. سپس با کمک این توابع و رسم منحنی­های مربوط به آنها بر حسب کسر مولی سولفولان، به مطالعه نوع برهمکنش­های بین مولکولی پرداخته شد. همچنین اثرات دما، ترکیب درصد مواد بر روی خواص ترمودینامیکی مخلوط­های دوتایی سولفولان با حل شونده­ها بررسی شد.
 

👇 تصادفی👇

کتاب غورباقه ات را قورت بده14-پیش بینی زلزله با استفاده از سیستم های ماهواره ای سنجش از راه دورshapefile میزان فرسایش خاک استان اردبیلفروش محصولات روز دنیا با بهترین کیفیتطرح توجیهی تولید پارچه پرده ایپاورپوینت "آشنايی با مراحل ساخت Davinci Tower"محصولات لبني شير پاستوريزه پگاهتحقیق در مورد مسیر یابی و سوئیچینگ Cisco (فایل Word و قابلیت ویرایش ) تعداد صفحات 28بررسی ایده آل های n- جذبی در حلقه های جابه جایی wordپروژه آماده: بررسی جامع سازمان ديوان عدالت اداري و دیدگاه های مختلف در مورد آن (65 صفحه فایل ورد - word) ✅فایل های دیگر✅

#️⃣ برچسب های فایل بررسی برخی خواص ترمودینامیکی سیستم های دوتایی شامل سولفولان با کلروبنزن، برموبنزن و نیتروبنزن در دماهای مختلف WORD

بررسی برخی خواص ترمودینامیکی سیستم های دوتایی شامل سولفولان با کلروبنزن، برموبنزن و نیتروبنزن در دماهای مختلف WORD

دانلود بررسی برخی خواص ترمودینامیکی سیستم های دوتایی شامل سولفولان با کلروبنزن، برموبنزن و نیتروبنزن در دماهای مختلف WORD

خرید اینترنتی بررسی برخی خواص ترمودینامیکی سیستم های دوتایی شامل سولفولان با کلروبنزن، برموبنزن و نیتروبنزن در دماهای مختلف WORD

👇🏞 تصاویر 🏞