👈فول فایل فور یو ff4u.ir 👉

ارزیابی و شبیه سازی تغییرات کالبدی منطقه ساحلی نوشهر و چالوس با استفاده از تکنیک RS وGIS و انطباق آن با اصول مدیریت یکپارچه منطقه ساحلی (ICZM)

ارتباط با ما

دانلود


ارزیابی و شبیه سازی تغییرات کالبدی منطقه ساحلی نوشهر و چالوس با استفاده از تکنیک RS وGIS و انطباق آن با اصول مدیریت یکپارچه منطقه ساحلی (ICZM)
سواحل بدليل تاثيرپذيري از پديده هاي پوياي ريخت شناسي و نيز متاثرشدن از فشارهاي ناشي از انواع بهره برداري­ها، همواره در معرض تخريب قرار دارند. درنتيجه، تهيه و پياده سازي برنامه­هاي جامع حفاظتي به منظور ايجاد تعادل در بهرهبرداري­ها، کاهش تخريب منابع و دستيابي به توسعه پايدار همواره نیاز به طرح ريزي برنامه­هاي توسعه در منطقه ساحلی دارد. اما فقدان نظام مدیریت توسعه منطقه­ای مناسب در کشور و همچنین دخل و تصرف­هاي سودجويانه بخش خصوصي، توسعه خود به خودی را رشد و نمو داده که پیامدهای اقتصادی و زیست محیطی زیادی را در مناطق ساحلی کشور در پی داشته است.
مطالعه میزان تغییرات و تخریب منابع در سال های گذشته و بررسی روند این تغییرات در سال­های آینده می تواند در برنامه­ریزی و استفاده بهینه از منابع و کنترل و مهار تغییرات غیر اصولی در آینده گام مهمی باشد. در این تحقیق با استفاده از تصاویر ماهواره ای Landsatو IRS-P6 مربوط به سال­های 2000 و 2008 و همچنین عکس­های هوایی مربوط به سال­های 1373 و 1383 تغییرات کاربری و پوشش زمین طی 14 سال در شهرهای نوشهر و چالوس بررسی شده است نتایج حاکی از گسترش بی رویه مناطق ساخته شده در منطقه مورد مطالعه است که به طور چشمگیری از وسعت باغات و اراضی کشاورزی کاسته است و با توجه به محدود بودن فضای منطقه ساحلی ادامه این روند در سال­های آینده می­تواند بسیاری از قابلیت­‌ها وتوانمندی‌­های این منطقه را تحت شعاع قرار دهد.
 واژه­های کلیدی:
تغییرات کاربری زمین و پوشش زمین، سنجش از دور، مدیریت
 فهرست مطالب
 عنوان صفحه
 فصل اول: کلیات تحقیق
1-1- مقدمه2
1-2- طرح مسئله4
1-3- اهداف تحقیق6
1-4- سوالات تحقيق6
1-5- فرضیه های تحقیق6
1-6- روش تحقیق6
1-7- فرآیند تحقیق7
1-8- ابزار و روش های گردآوری اطلاعات8
1-9- نحوه تجزیه و تحلیل اطلاعات8
1-10- قلمرو مکانی تحقیق9
فصل دوم: مبانی نظری
2-1- مقدمه11
2-2- تعریف کاربری زمین و پوشش زمین12
2-3- عوامل تغییر کاربری زمین در مناطق ساحلی12
2-4- چالش های مدیریت منابع ساحلی15
2-5- مدیریت یکپارچه مناطق ساحلی(ICZM)17
2-6- تاریخچه مختصر ICZMدر جهان و ایران19
2-7- تعریف ICZM22
2-8- اهداف ICZM24
2-9- تعریف علمی مفاهیم به کار رفته در ICZM27
2-9-1- مفهوم مناطق ساحلی در ICZM27
2-9- 2- مفهوم یکپارچگی در ICZM27
2-10- رویکرد ICZMدر مدیریت منابع28
2-11- ابزارهای نظارت و ارزیابی در رویکرد ICZM31
2-11-1- سیستم اطلاعات جغرافیایی32
2-11- 2- سنجش از دور.........33
2-12- کاربرد سنجش از دور در مدیریت توسعه شهری34
2-13- بررسی برخی مطالعات صورت گرفته در زمینه ICZM و تشخیص تغییرات پوشش و کاربری زمین37
2-14- جمع بندی39
فصل سوم: بررسی روش های آشکار سازی تغییرات
3-1- مقدمه42
3-2- عوامل موثر در آنالیز آشکارسازی43
3-2-1- تغییرات متناوب مربوط به گذشت زمان43
3-2-2- وجود ابر در تصاویر44
3-2-3- تغییرات شرایط تصویر برداری44
3-2-4- توان تفکیک مکانی و طیفی44
3-3- پیش پردازش داده ها قبل از آنالیز آشکارسازی تغییرات45
3-3-1- استخراج منطقه مورد مطالعه از تصاویر ماهواره ای45
3-3-2- تطابق دقیق مکانی تصاویر چند زمانه45
3-3-3- تصحیحات اتمسفری و رادیومتریکی46
3-4- روش های آشکارسازی تغییرات47
3-4-1- روش های جبری47
3-4-2- روش های تبدیلات48
3-4-3- روش های مبتنی بر طبقه بندی48
3-4-4- روش های مبتنی بر GIS53
3-4-5- روش های تفسیر بصری54
3-5- ارزیابی و مقایسه روش های آشکار سازی تغییرات56
3-6- بررسی دقت در آشکارسازی تغییرات58
3-7- جمع بندی59
فصل چهارم: ارزیابی و شبیه سازی روند تغییرات کالبدی شهرهای چالوس و نوشهر
4-1- مقدمه61
4-2- مشخصات کلان محدوده مطالعاتی61
4-2-1- موقیعت61
4-2-2- ویژگی های اقلیمی61
4-2-3- دما62
4-2-4- بارندگی63
4-2-5- جهت و شدت وزش باد63
4-2-6- رطوبت نسبی63
4-2-7- ساختار زمین63
4-2-8- ژئومورفولوژی64
4-3- داده های مورد استفاده جهت آشکارسازی تغییرات کالبدی منطقه65
4-4- پیش پردازش داده ها جهت آشکارسازی تغییرات کالبدی منطقه67
4-4-1- استخراج منطقه مورد مطالعه67
4-4-2- تطابق دقیق مکانی تصاویر چند زمانه67
4-5- ارزیابی روند تغییرات کالبدی منطقه مورد مطالعه68
4-5-1- طبقه بندی تصاویر68
4-5-2- ارزیابی دقت طبقه بندی تصاویر75
4-5-3- بررسی و تفسیر نتایج آشکارسازی تغییرات کالبدی منطقه76
4-6- ارزیابی نتایج79
4-7- جمع بندی80
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات
5-1- نتیجه گیری82
5-2- پيشنهادات85
فهرست منابع87
 فهرست جداول
 عنوان و شماره صفحه
 جدول1-1- اهم مسائل و مشکلات سواحل دریای مازندران5
جدول2-1- جمعیت در فواصل مختلف از مناطق ساحلی جهان14
جدول2-2- عوامل گرایش کشورهای ساحلی به ICZM. 18
جدول2-3- برخی حوادث مهم و تاثیر گذار بر تحول وشکل گیری ICZM 20
جدول2-4- اهداف ICZM در برخی از کشورها25
جدول3-1- عناصر اصلی تفسیر تصاویر ماهواره ای55
جدول4-1- مساحت هر یک از کلاس های مربوط به تصاویر طبقه بندی شده سال های 1373 و 138372
جدول4-2- مساحت هر یک از کلاس های مربوط به تصاویر طبقه بندی شده سال های 1373 و 138375
جدول4-3- مساحت هر یک از کلاس ها در سال های 1373، 1379، 1383 و 138776
جدول4-4- مساحت مناطق ساخته شده در سال های 1373، 1379، 1383 و 138777
جدول4-5- رشد مناطق شهری بین سال های 1373- 1379، 1379-1383 و 1383- 138777
جدول4-6- درصد تغییر کلاس ها بین سال های 1373- 1379، 1379-1383و 1383- 138778
جدول 4-7- تغییرات از کلاس های غیر شهری به کلاس های شهری بین سال های 1373- 1379، 1379-1383و 1383-138779
 فهرست اشکال و نمودارها
 عنوان صفحه
شكل 1-1- فرآیند تحقیق8
شکل 1-2- موقعيت محدوده مورد مطالعه در استان مازندران9
شکل 2-1-ایجاد یکپارچگی افقی و عمودی بین بخشها و سطوح دولتی درطرح ICZM28
شكل 2-2- موقعیت ICZM در رابطه با زیر سیستم های منطقه ساحلی...............................29
شكل 4-2- رویکرد ICZM در مدیریت منابع ساحلی 30
شكل 4-1- تصاویر ETM+ ماهواره ای Landsatسال 1379 منطقه مورد مطالعه...............66
شكل 4-2- تصاویر ماهواره ای IRSP6 سال 1387 منطقه مورد مطالعه66
شکل 4-3- عکس هوایی سال 1373 منطقه مورد مطالعه66
شكل 4-4- عکس هوایی سال 1383 منطقه مورد مطالعه..........................................................67
شكل 4-5- تصویر طبقه بندی شده مربوط به سال 1373.........................................................71
شكل 4-6- تصویر طبقه بندی شده مربوط به سال 1383.........................71
شکل 4-7- تصویر طبقه بندی شده مربوط به سال 1379.............73
شکل 4-8- تصویر طبقه بندی شده مربوط به سال 1387.........................................................73
شکل 4-9- ترکیب کلاس ها در تصویر طبقه بندی شده مربوط به سال 1379.............74
شکل 4-10- ترکیب کلاس ها در تصویر طبقه بندی شده مربوط به سال 1387.................74
شکل4-9- هیستوگرام مساحت متناظر هر­ یک از کلاس­های مربوط به سال­های 1373، 1379، 1383 و 138776
شکل 4-7- درصد رشد مناطق شهری بین سال های1373-1379، 1379-1383 و 1383-1387............77
فصل اول
کلیات تحقیق
 1-1- مقدمه
 مناطق ساحلی به عنوان پویاترین نقاط روی سطح زمین بهدلیلبرخورداریازانواعمنابعطبیعیوغیرطبیعیموجوددرآنهادارایارزشواهمیتبالایاقتصادی، اجتماعیوزیستمحیطیمیباشند و از دیرباز نقش غیر قابل جایگزین در اقتصاد و توسعه تمدن­ها دارا بوده اند. کنش متقابل میان دریا و ساحل، وجود اکوسیستم­های متنوع و ارزشمند طبیعی و تبدیل سیستم­های حمل و نقل زمینی و دریائی به یکدیگر، از جمله ویژگی­های منحصر بفرد نواحی ساحلی می­باشند که موجب مزیت نسبی این نواحی برای سکونت، فعالیتهای اقتصادی و گذراندن ساعات فراغت می­گردد.
امروزه نواحی ساحلی با مسایل عظیمی روبرو هستند که به نظر نمی­رسد به خودی خود قابل حل باشند. رشد جمعیت، سهولت مداخله در طبیعت به واسطه تحولات فناوری، حاکمیت اهداف اقتصادی بر تصمیم گیری ها، غلبه منافع فردی بر مصالح جمعی، استفاده متناقض از منابع، تولید زباله و تخریب اکوسیستم های طبیعیاز جمله مسایلی هستند که آینده این نواحی حساس را تهدید می کنند(اردشیری، 1387). تخریب و زوال مستمر این مناطق، کاهش توان توسعه پایدار را در درازمدت در پی خواهد داشت و معکوس شدن این روندها در کنار توازن جمعیت، مستلزم اصلاح مدیریت منطقه ای، کاهش و به حداقل رساندن خسارت و بهبودی محیط زیست منطقه و برنامه ریزی برای توسعه پایدار است(متین فر، 1387).
در این راستا بهترین مکانیزمی که برای دستیابی به پایداری بلند مدت منابع ساحلی از سوی مجامع جهانی مطرح شده، مدیریت یکپارچه مناطق ساحلی می باشد. درحقیقتدستیابیبهبسیاریازاهدافوآرمان هایتوسعه پایداربدونتوجهبه نوعیازمدیریتیکپارچهواصولیدرمناطقساحلیغیرقابلحصولاست.
مدیریتیکپارچهمناطقساحلی یکفرآیندپویا وچندمنظورهاستکهازطریقآنتصمیماتبرایاستفاده،توسعهوحفاظتازمناطقساحلیبرایرسیدنبهاهدافیکهباهماهنگیمقاماتملی،منطقهای،محلیو بهرهبردارانازمنابعتعیینشدهانداتخاذ میشود. این فرآیند بهتحلیلآثارعملیتوسعه،استفاده هایمشترکوارتباطمتقابلبینفرآیندهایفیزیکیوفعالیت هایانسانیپرداختهورابطهوتعاملبینفعالیت هایبخشیدر مناطقساحلیراموردتوجهقرارمیدهد(توفیق و همکاران، 1387).
به عبارت دیگر مدیریت یکپارچه مناطق ساحلی با رویکرد توسعه پایدار در صدد است که حفاظت از محیط زیست را با توسعه اقتصادی، از طریق به کارگیری ابزار مناسب ترکیب کند. این فرآیند هم محیط طبیعی و هم ساکنان مناطق ساحلی را مورد توجه قرار می دهد و به دنبال ساماندهی واحدهای کاربر از منطقه ساحلی و سازگاری فعالیت های ناحیه ساحلی با یکدیگر است و علاقه دارد عدالت اجتماعی در توزیع امکانات فضایی و اقتصادی با توجه به توان های محیطی رعایت شود.
توسعه سریع مناطق ساحلی در چند سال اخیر نشانگر نیاز شدید به برنامه ریزی فضایی متمرکز کننده در مدیریت مناطق ساحلی می باشد تا به حل و فصل رقابت ها و کشمکش های ناشی از استفاده ی چند گانه (از قبیل فعالیت های مسکونی، گردشگری، تجاری، صنعتی، حمل و نقل، تفریحی و کشاورزی) از فضاهای محدود سواحل دریا بپردازد.
با کم توجهی به کاربری زمین با توجه به حساسیت ذاتی توسعه مناطق ساحلی در هنگام تخصیص کاربری، تا همین اواخر اشکال مختلفی از تخریب های زیست محیطی اتفاق افتاده است. بنابراین به منظور بهبود شرایط اقتصادی منطقه (بدون تخریب بیشتر محیط زیست) زمین های موجود باید به بهترین و منطقی ترین شکل ساخته شوند. این امر نیاز شدید به اطلاعات حال و گذشته پوشش و کاربری زمین[1]، ارائه تصويری روشن و صريح از توزيع فضايي کاربري های مناسب و نامناسب را برای توسعه بهينه فعاليت های اقتصادی، اجتماعی، صنعتی و غیره ضروری می سازد(Gangai,2010).
با توجه به پويايي وتغييرات پيوسته پوشش و کاربري زمین، داده­های دورسنجی بدليل ديد يکپارچه و وسيع، قابليت تفکيک طيفی، تهيه پوشش تکراری، تفکيک پذيری زمانی و ارزان بودن اطلاعات در مقايسه با ساير روشهای گردآوری داده ها از قابليت های ويژه ای برخوردارند و از اينروست که امروزه در اکثر زمينه ها بويژه تهيه اطلاعات درباره حجم، الگو و نوع تغییرات پوشش و کاربری زمین برای طرح ریزی توسعه آینده زمین از تصاوير ماهواره­ای استفاده می شود. در طول 10 سال گذشته تلاش های گسترده ایی برای مطالعه ی تغییرات کاربری زمین با استفاده از تصاویر سنجش از دور انجام شده است. با وجود این، توسعه روش ها و مدل هاي مناسب براي استفاده بهينه از داده هاي ماهواره اي چند زمانه به منظور مطالعه تغييرات پوشش و کاربري زمین طي دوره هاي مختلف بسيار مهم و ضروري است.

👇 تصادفی👇

حل مسائل پایان فصل کتاب راهنمای مدیران درتصمیم گیری درباره سیستم های اطلاعاتی پاول گریExperimental and Numerical Simulation of Flat Nosed ProjectileImpact into AL 5083 Platesفیلترشکن Tor به همراه آموزش استفادهپروژه خوانندگان و نویسندگاننقد نمایشنامه The Trojan Women by Euripidesپروژه اینترنت اشیاء یکپارچگی فناوری ها برای محیط های هوشمندتحقیق در مورد ارتباط ✅فایل های دیگر✅

#️⃣ برچسب های فایل ارزیابی و شبیه سازی تغییرات کالبدی منطقه ساحلی نوشهر و چالوس با استفاده از تکنیک RS وGIS و انطباق آن با اصول مدیریت یکپارچه منطقه ساحلی (ICZM)

ارزیابی و شبیه سازی تغییرات کالبدی منطقه ساحلی نوشهر و چالوس با استفاده از تکنیک RS وGIS و انطباق آن با اصول مدیریت یکپارچه منطقه ساحلی (ICZM)

دانلود ارزیابی و شبیه سازی تغییرات کالبدی منطقه ساحلی نوشهر و چالوس با استفاده از تکنیک RS وGIS و انطباق آن با اصول مدیریت یکپارچه منطقه ساحلی (ICZM)

خرید اینترنتی ارزیابی و شبیه سازی تغییرات کالبدی منطقه ساحلی نوشهر و چالوس با استفاده از تکنیک RS وGIS و انطباق آن با اصول مدیریت یکپارچه منطقه ساحلی (ICZM)

👇🏞 تصاویر 🏞