👈فول فایل فور یو ff4u.ir 👉

بررسي طيـف سنجي رزونانس مـغناطيسي هسته 31P و 27Al محلول هاي آلومينوفسفات و توصيف غربال هاي مولکولي سنتز شده پايه فسفاتي توسط تکنيک هاي FT-IR، XRD و S

ارتباط با ما

دانلود


بررسي طيـف سنجي رزونانس مـغناطيسي هسته 31P  و 27Al محلول هاي آلومينوفسفات و توصيف غربال هاي مولکولي سنتز شده پايه فسفاتي توسط تکنيک هاي FT-IR، XRD و S
چکیده:
در این رساله، از طيف­سنجی 27Al NMR و 31P NMR برای شناسایی توزیع کمپلکـس­های آلومینوفسـفات در محلول­های آبي و الکلی استفاده شد. کاتیون­های آلومینوفسفات محلول از واکنش هگزا آکوا آلومینیوم، [A1(H2O)6]3+، با لیگاندهای فسفات (نظیر H3PO4، H2PO4– و دیمر اسید H6P2O8، H5P2O7–)حاصل می­شوند.در محیط آبی پنج پیک جداگانه توسط طیف­سنجی 31P NMR مشاهده شدند، اما در مخلوط متانول- آب و اتانول- آب، نه پیک مشاهده گردید. چهار پیک جدید در موقعیت­های ppm 4/6-، 1/13-،1/18- و 6/20- در محلول­های الکلی آلومینوفسفات مشاهده شدند که شدت آنها با تغییر نسبت­های حجمـی الکل-آب دستخـوش تغییر شد. در سیستم سل- ژل آبی، دو پیک جدید توسـط طیـف­سنجی 31P NMR آشکارسازی شدند که مربوط به گونه­های {(OH)2–P–[O–Al(H2O)5]2}5+ و {(OH)–P–[O–Al(H2O)5]3}8+ می­باشند. می­توان بیان نمود که این گونه­ها به­عنوان واحدهای ساختـاری اولیه جهـت تشکـیل غربال­های مولکولی آلومینوفسـفات عمل می­کنند و این اطلاعات می­تواند برای فهم بهتر مکانیسم سنتز غربال­های مولکولی آلومینوفسفات جدید استفاده شود.
غربال­های مولکولی آلومینوفسفات با استفاده از فرآیند هیدروترمال معمول (CH) و هیدروترمال کمک­دهی شده با ریزموج (MAH) در حضور قالب دهنده (2- هیدروکسی اتیل) تری­متیل آمونیوم سنتز شدند. اثر نسبت مولی Al به P، اثر ترکیب شیمیایی سل- ژل اولیه و پارامترهای دیگر نظیر منبع آلومینیوم، زمان تابش­دهی ریزموج و اثر مـخلوط کننده فراصوت مورد مطالعه قرار گرفت. ریخت­شناسی و ترکیب غربال­های مولکولی سنتز شده با استفاده از فنون SEM، XRD و FT-IR مورد مطالعه قرار گرفتند.
چندین نوع غربال­های مولکولی نیکل فسفات با استفاده از روش­­های CH و MAH سنتز شدند. برای اولین بار در این کار، سنتز نیکل فسفات (با ریخت VSB-5) در حضور قالب دهنده (2- هیدروکسی اتیل) تری­متیـل آمونیـوم هیـدرروکسید (2-HETMAOH) با زمان سنتز هیدروترمال 72 سـاعت انجام شد و یا با استفاده از روش MAH، به­مـدت یک ساعـت تابش­دهی ریز­موج و با زمان سنتز هیدروترمال 48 ساعت انجام شد. فرآیند تبدیل فاز با تغییر زمان سنتز هیدروترمال مشاهده گردید. فازهای بلوری VSB-5 به همراه Ni2P4O12، α-Ni2P2O7 و فازهای ناشناخته دیگر با تابش­دهی ریزموج یک ساعت به همراه 24 ساعت هیدروترمال تشکیل شدند، اما با افزایش زمان هیدروترمال تا 48 ساعت و بیشتر کلیه این فازها به فاز پایدار ترمودینامیکی یعنی VSB-5 تبدیل شدند. در مقادیر بالای نیکل، مخلوطی از فازهای α-Ni2P2O7،Ni2P4O12 و مقدار کمی بلورهای VSB-5 حاصل شد، امـا در مقادیر پایین­تر نیکلفازهای VSB-5 خالص به­وجود آمدند و فازهای دیگر ناپدید شدند. زمان سنتز هیدروترمال با نیم ساعت همزدن فراصـوت و یک ساعت تابش­دهی ریزموج از 48 به 24 ساعت کاهش یافت. نانوذرات کروی شکل نیکل فسفات با قطر متوسط 80 نانومتر در حضور قالب دهنده تترا پروپیل آمونیوم هیدروکسید سنتز شدند. همچنین نانوذرات کروی شکل نیکل فسفات با قطر متوسط 90 نانومتر در نسبت حجمی 1 : 1 از پلی اتیلن گلیکول به H2O و در حضور قالب دهنده2-HETMAOH تهیه شدند.
الکترودهای خمیر کربن توسط غربال­های مولکولی و نانوذرات نیکل فسفات اصلاح شدند و رفتار الکتروشیمیایی این الکترودهای اصلاح شده با استفاده از ولتامتری چرخه­ای و پالس ولتـامتری تفاضلی مورد مطالعه قرار گرفت. این الکترودهای خمیر کربن اصلاح شده برای الکتروکاتالیز اکسایش متانول و اندازه­گیری برخی داروها استفاده گردید.
غربال­های مولکولی روی فسفات با استفاده از روی کلرید، فسفریک اسید و 2-HETMAOH به­عنوان قالب دهنده جدید سنتز شدند. ریخت و اندازۀ بلورهای سنتزی با استفاده از همزدن فراصوت مورد بررسی قرار گرفت که ذرات بلوری بزرگتر با اعمال فراصوت حاصل شدند. علاوه بر این، بلورهای میله­ای شکل β−Zn3(PO4)2.4H2O در حضور اتیلن گلیکول به­عنوان حلال کمکی تهیه شدند.
در فصل هشتم اندازه­گیری همزمان ویتامین B12(VB12)، متیل­کوبال آمین(MCA) و کوآنزیم B12(B12Co) توسط روش درجه­بندی چند­متغیره-1 (MVC1) (نظیر مدل­های PLS1،OSC/PLS ، PCR و HLA) با کمترین پیش آماده­سازی نمونه و بدون جداسازی اجزاء نمونه با استفاده از داده­های استـخراج شده از طیف­های UV-Vis انجام شد. بهترین مقدار ضریب همبستگی مربوط به پیش­بینی (R2Pred) برای VB12 برابر 979/0 توسط مدل PLS1، برای MCA برابر995/0 توسط مدل OSC/PLS و برای B12Co برابر 982/0 توسط مـدل HLA به­­­دست آمد. همچنین مـقدار کمـینه RMSEP برای VB12، MCA و B12Co به ­ترتیب توسط مدل­های PLS1، OSC/PLS و HLA به­­دست آمد. مـدل­های ساختـه شده برای اندازه­گیری همزمان ویتامین­های فوق در نمونه­های مصنوعی و فرمولاسیون دارویی به­­کار برده شدند. در یک مجموعه آزمایشات دیگر، اندازه­گیری همزمان داروهای پاراستامول (PAR)، فنیل افرین هیدروکلرید (PHE) و کلرو فنیر آمین مالئات (CLP) توسط روش MVC1 (نظیر مدل­های PLS1، PCR و HLA) بدون جداسازی اجزاء نمونه انجام شد. مدل­های ساخته شده برای اندازه­گیری همزمان این داروها در نمونه­های مصنوعی و یک قرص ترکیبی با نام بایولنول کولد فورت به­کار برده شدند. مـقادیر مـیانگین درصد بازیافت خوب برای نمـونه­های مصنوعی و مجهول نشان دهندۀ دقت و صحت خوب مدل­های ساخـته شده برای هر سه دارو می­باشد که مدل­های PLS1، PCR و HLA به­­ترتیب برای داروهای PAR،PHE و CLP بهترین نتایج با کمترین خطای پیش­بینی را ارائه دادند. در مقایسه با کارهای قبلی نظیر روش­های جداسازی، روش MVC1 به­­کار برده شده می­تواند یک روش سـریع، دقیق، صحیح و ارزان برای اندازه­گیری همزمان ترکیبات فوق در فرآیندهای کنترل کیفی معمول در آزمایشگاه­های داروسازی فراهم کنند.
 واژه­ هاي کلیدي:آلومینوفسفات، 31P NMR، 27Al NMR، (2- هيدروکسي اتيل) تري­متيل آمونيوم، نیکل فسفات، روی فسفات، نانوزئولیت، فراصوت،هیدروترمال کمک­دهی شده با ریزموج، درجه­بندی چندمتغیره.
فهرست مطالب
عنوان............................................................................................................... صفحه
فصل اول: مقدمه .............................................................................................................................................. 1
1-1- تاریخچه پیدایش زئولیت ....................................................................................................................... 2
1-2- سنتز غربال­های مولکولی به روش هیدروترمال معمول (CH) ............................................................... 4
1-3- سنتز غربال­های مولکولی توسط ریزموج (MW) ..................................................................................... 5
1-4- قالب­ دهنده­ها و نقش آن در سنتز غربال­های مولکولی ......................................................................... 7
1-5- نقش امواج فراصوت و حلال­های کمکی در سنتز غربال­های مولکولی ................................................... 8
 
فصل دوم: تئوری ........................................................................................................................................... 12
2-1- نظریۀ طیف­سنجی رزونانس مغناطیسی هسته (NMR) ..................................................................... 13
2-2- توصیف و بررسی غربال­های مولکولی توسط پراش پرتو ایکس ........................................................... 17
2-3- توصیف و بررسی غربال­های مولکولی توسط میکروسکوپ الکترونی پویشی ....................................... 20
2-4- توصیف و بررسی غربال­های مولکولی توسط طیف­سنجی مادون قرمز ................................................ 22
2-5- اندازه­گیری عناصر سازندۀ زئولیت­ها و غربال­های مولکولی ................................................................. 23
2-6- اندازه­گیری ظرفیت مبادلۀ یون غربال­های مولکولی ............................................................................ 26
2-7- اندازه­گیری ظرفیت جذب سطحی غربال­های مولکولی ....................................................................... 28
 
فصل سوم: بررسي طيف­سنجي 31P NMR و 27Al NMR محلول­هاي آلومينوفسفات در محیط­های
آبی و الکلی .................................................................................................................................................... 31
3-1- کلیات .................................................................................................................................................... 32
3-2- بخش تجربی ......................................................................................................................................... 37
3-2-1- مواد و روش تهیۀ محلول­ها ............................................................................................................. 37
3-2-2- دستگاهوری ..................................................................................................................................... 38
3-3- بحث و نتیجه­گیری .............................................................................................................................. 40
3-3-1- بررسی طیف­های 27Al NMR و 31P NMR در محیط آبی .............................................................. 40
3-3-1-1- بررسی طیف 27Al NMR محلول آلومینات و محلول با Al/P برابر یک ..................................... 40
3-3-1-2- بررسی طیف 27Al NMR و 31P NMR محلول­های آلومینوفسفات با 1 ≤Al/P ........................ 42
3-3-1-3- بررسی طیف 27Al NMR و 31P NMR محلول­های آلومینوفسفات با 1 ≥Al/P ....................... 47
3-3-1-4- بررسی طیف 27Al NMR و 31P NMR سل-ژل آلومینوفسفات ................................................. 49
3-3-2- بررسی طیف­های 27Al NMR و 31P NMR در محیط­های الکلی ..................................................... 54
3-3-2-1- بررسی طیف 27Al NMR محلول­های آلومینوفسفات متانولی .................................................... 54
3-3-2-2- بررسی طیف 31P NMR محلول­های آلومینوفسفات متانولی ...................................................... 55
3-3-2-3- بررسی طیف­های 27Al NMR و 31P NMR محلول­های آلومینوفسفات اتانولی ........................... 62
3-4- نتیجه­گیری .......................................................................................................................................... 64
 
فصل چهارم: سنتز و توصیف غربال­های مولکولی آلومینوفسفات ....................................................... 65
4-1- کلیات ................................................................................................................................................... 66
4-1-1- آلومینوفسفات­های شبکه خنثی (1= Al/P) ................................................................................... 66
4-1-2- آلومینوفسفات­های شبکه آنیونی (1 > Al/P) ................................................................................. 68
4-1-3- الگوهای پیوندی در آلومینوفسفات­ها .............................................................................................. 68
4-2- بخش تجربی ........................................................................................................................................ 70
4-2-1- مواد مورد استفاده ............................................................................................................................. 70
4-2-2- روش تهیۀ غربال­های مولکولی آلومینوفسفات ................................................................................. 71
4-2-3- دستگاه­های مورد استفاده ................................................................................................................. 72
4-3- بحث و نتیجه­گیری ............................................................................................................................... 73
4-3-1- اثر منبع آلومینیوم ............................................................................................................................ 73
4-3-2- اثر قالب ­دهنده ................................................................................................................................. 74
4-3-3- اثر نسبت مولی آلومینیوم به فسفر ................................................................................................... 77
4-3-4- اثر تابش ریزموج ............................................................................................................................... 78
4-3-5- اثر مخلوط کردن با فراصوت ............................................................................................................. 81
4-4- نتیجه­گیری ........................................................................................................................................... 83
 
فصل پنجم: سنتز و توصیف غربال­های مولکولی نیکل فسفات ............................................................. 84
5-1- کلیات ................................................................................................................................................... 85
5-2- بخش تجربی ........................................................................................................................................ 89
5-2-1- مواد مورد استفاده ............................................................................................................................. 89
5-2-2- روش تهیۀ غربال­های مولکولی نیکل فسفات VSB-5 ...................................................................... 89
5-3- بحث و نتیجه­گیری .............................................................................................................................. 90
5-3-1- اثر زمان هیدروترمال در تشکیل VSB-5 .......................................................................................... 90
5-3-2- اثر قالب­ دهنده .................................................................................................................................. 96
5-3-3- اثر نسبت مولی نیکل به فسفر .......................................................................................................... 98
5-3-4- اثر همزدن با روش فراصوت ........................................................................................................... 100
5-3-5- اثر اتیلن­ گلیکول به­عنوان حلال کمکی ......................................................................................... 102
5-3-6- اثر پلی­اتیلن گلیکول به­عنوان حلال کمکی ................................................................................... 104
5-3-7- سنتز کبالت- نیکل فسفات ............................................................................................................ 106
5-4- نتیجه­گیری......................................................................................................................................... 107
 
فصل ششم: سنتز و توصیف غربال­های مولکولی روی فسفات ............................................................. 109
6-1- کلیات ................................................................................................................................................ 110
6-2- بخش تجربی ...................................................................................................................................... 113
6-2-1- مواد مورد استفاده ........................................................................................................................... 113
6-2-2- روش تهیۀ غربال­های مولکولی روی فسفات .................................................................................. 113
6-3- بحث و نتیجه­گیری ............................................................................................................................. 115
6-3-1- سنتز روی فسفات در محیط آبی ................................................................................................... 115
6-3-2- سنتز روی فسفات در محیط غیرآبی .............................................................................................. 118
6-3-2-1- سنتز روی فسفات در مخلوط اتیلن گلیکول- آب ..................................................................... 118
6-3-2-2- تجزیه و تحلیل طیف FT-IR .................................................................................................... 121
6-3-2-3- اثر نسبت حجمی اتیلن گلیکول به آب ..................................................................................... 122
6-4- نتیجه­گیری......................................................................................................................................... 124
 
فصل هفتم: استفاده از غربال­هاي مولکولي و نانوذرات نیکل فسفات جهت بررسی واکنش­های
الکتروکاتالیزوری ....................................................................................................................................... 125
7-1- کلیات ................................................................................................................................................ 126
7-2- بخش تجربی ..................................................................................................................................... 129
7-2-1- مواد مورد استفاده و روش تهیۀ محلول­ها ..................................................................................... 129
7-2-2- سنتز غربال­های مولکولی و نانوذرات نیکل فسفات ...................................................................... 130
7-2-3- دستگاهوری .................................................................................................................................. 131
7-2-4- نحوۀ تهیه الکترودها ....................................................................................................................... 132
7-3- بحث و نتیجه­گیری ............................................................................................................................ 133
7-3-1- تبلور غربال­های مولکولی نیکل فسفات ......................................................................................... 133
7-3-2- بررسی فرآیند الکتروکاتالیز اکسایش متانول در محیط­های قلیایی .............................................. 134
7-3-2-1- بررسی رفتار الکتروشیمیایی الکترودهای اصلاح شده ............................................................... 134
7-3-2-2- بررسی الکتروکاتالیز اکسایش متانول در سطح الکترود خمیرکربن اصلاح شده ....................... 137
7-3-2-3- اثر سرعت روبش پتانسیل بر فرآیند الکتروکاتالیز اکسایش متانول ......................................... 140
7-3-2-4- تأثیر غلظت متانول بر الکتروکاتالیز اکسایش متانول ............................................................... 140
7-3-3- اندازه­گیری داروهای PAR، PHE و CLP با حسگر الکتروشیمیایی Ni-NP2/CPE....................... 143
7-3-3-1- فرآیند کلی آزمایش.................................................................................................................. 143
7-3-3-2- رفتار ولتامتری داروها ................................................................................................................ 143
7-3-3-3- اثر پارامترهای مؤثر .................................................................................................................... 146
7-3-3-4- محاسبه گسترۀ خطی، حد تشخیص و تکرارپذیری روش ......................................................... 147
7-3-3-5- اثر مزاحمت داروهای دیگر ......................................................................................................... 147
7-3-3-6- اندازه­گیری داروها در نمونه­های تجاری ..................................................................................... 149
7-4- نتیجه­گیری......................................................................................................................................... 150
 
فصلهشتم: اندازه­گیری همزمان مواد دارویی با استفاده از طیف­سنجی UV-Visبه کمک
روش­های درجه­بندیچند­متغیره ............................................................................................................. 151
8-1- کلیات ................................................................................................................................................. 152
8-1-1- درجه­بندی ..................................................................................................................................... 153
8-1-1-1- روش مستقيم حداقل مربعات کلاسيک (CLS) يا تحليل چند جزئي مستقيم (DMA) ......... 155
8-1-1-2- روش­هاي درجه­بندی غيرمستقيم .............................................................................................. 156
8-1-1-3- روش­های پیش­پردازش اطلاعات طیفی ..................................................................................... 162
8-1-2- تعیین تعداد فاکتورهای بهینه........................................................................................................ 164
8-1-3- کمیت­های آماری برای ارزیابی توانايي پيش­بیني مدل ................................................................ 165
8-1-4- ارقام شایستۀ تجزیه­ای .................................................................................................................... 166
8-2- بخش تجربی ...................................................................................................................................... 169
8-2-1- مواد مورد استفاده و روش تهیۀ محلول­ها ....................................................................................... 169
8-2-2- دستگاه و نرم­افزارهای مورد استفاده ............................................................................................... 171
8-2-3- مراحل آزمایش برای اندازه­گیری همزمان ویتامین­ها ..................................................................... 171
8-2-4- مراحل آزمایش برای اندازه­گیری همزمان داروها ........................................................................... 174
8-3- بحث و نتیجه گیری ........................................................................................................................... 177
8-3-1- اندازه­گیری همزمان ویتامین­های سیانوکوبال آمین، متیل­کوبال آمین و کوآنزیم B12 ................. 177
8-3-1-1- نتایج درجه­بندی و ارزیابی ....................................................................................................... 178
8-3-1-2- اندازه­گیری ارقام شایستۀ تجزیه­ای ........................................................................................... 184
8-3-1-3- اندازه­گیری غلظت ویتامین­ها در نمونه­های مصنوعی و مجهول ............................................... 185
8-3-2- اندازه­گیری همزمان داروهای پاراستامول، فنیل افرین هیدروکلرید و کلرو فنیر آمین مالئات ...... 188
8-3-2-1- نتایج درجه­بندی و ارزیابی ....................................................................................................... 189
8-3-2-2- اندازه­گیری ارقام شایستۀ تجزیه­ای ........................................................................................... 194
8-3-2-3- اندازه­گیری غلظت دارو­ها در نمونه­های مصنوعی و مجهول ..................................................... 195
8-4- نتیجه­گیری ......................................................................................................................................... 197
 
فصل نهم: نتیجه­گیری نهایی ..................................................................................................................... 199
پیشنهادات برای کارهای آینده ..................................................................................................................... 203
مراجع ............................................................................................................................................................ 204
مقالات چاپ شده در مجلات علمی .............................................................................................................. 217
مقالات ارسال شده به مجلات علمی ............................................................................................................ 218
مقالات ارائه شده در کنفرانس­های بین­المللی ............................................................................................... 219
مقالات ارائه شده در کنفرانس­های داخلی ..................................................................................................... 220
فهرست شکل­ها
عنوان............................................................................................................... صفحه
شکل 1-1- طبقه­بندی غربال­های مولکولی ...................................................................................................... 5
شکل 2-1- (الف) مقایسه قدرت تفکیک میان OM، SEM وSTM ، (ب) نگهدارندۀ نمونه به­صورت استوانه­ای
شکل و (پ) نمایش سه ردیف از نمونه­ها ...................................................................................................... 21
شکل 2-2- نمایش شماتیک درصد مبادلۀ یون تئوری برحسب زمان ........................................................... 27
شکل 2-3- همدمای تجربی در 77 کلوین برای جذب سطحی مولکول اکسیژن روی زئولیت Y اصلاح شده
با کبالت ........................................................................................................................................................... 28
شکل 3-1- منحنی جابجایی شیمیایی 31P NMR محلول فسفریک اسید بر حسب pH محلول .................. 36
شکل 3-2- توزیع غلظت مولکول­ها و آنیون­های موجود در محلول آبی H3PO4 برحسب غلظت H3PO4...... 36
شکل 3-3- طیف­های 27Al NMR (الف) محلول مادر آلومینیوم سولفات در سولفوریک اسید و 2-HETMACl
و (ب) با افزودن فسفریک اسید به محلول مادر آلومینیوم با غلظت یکسان M 35/0 از آلومینیوم و فسفر.. 41
شکل 3-4- طیف­های 27Al NMR محلول­های آبی آلومینیوفسفات با غلظت M 35/0 از آلومینیوم و با
غلظت­های متفاوت از فسفردر حالت 1 Al/P ≥ ............................................................................................. 43
شکل 3-5- طیف­های 31P NMR محلول­های آبی آلومینیوفسفات با غلظت M 35/0 از آلومینیوم و با
غلظت­های متفاوت از فسفر در حالت 1 Al/P ≥ .............................................................................................. 44
شکل 3-6- طیف­های 27Al NMR محلول­های آبی آلومینیوفسفات با غلظتM 35/0 از آلومینیوم و با
غلظت­های متفاوت از فسفر در حالت 1 Al/P ≤ .............................................................................................. 47
شکل 3-7- طیف­های 31P NMR محلول­های آبی آلومینیوفسفات با غلظتM 35/0 از آلومینیوم و با
غلظت­های متفاوت از فسفر در حالت 1 Al/P ≤ .............................................................................................. 49
شکل 3-8- طیف­­های 31P NMR (الف) محلول آبی آلومینیوفسفات با غلظت یکسان از آلومینیوم و فسفر
( M35/0) و (ب) سل- ژل آلومینیوفسفات با غلظتM 7/0 از آلومینیوم و فسفر ....................................... 51
شکل 3-9- طیف 27Al NMR (الف) محلول آبی آلومینیوفسفات با غلظت یکسان از آلومینیوم و فسفر
( M35/0) و (ب) سل- ژل آلومینیوفسفات با غلظت M 7/0 از آلومینیوم و فسفر ...................................... 52
شکل 3-10- مکانیسم پیشنهادی برای واکنش هگزا آکوا آلومینیوم با فسفریک اسید وگونه­های مرتبـط
با آن براساس یافته­های طیف­سنجی 27Al NMR و 31P NMR ....................................................................... 53
شکل 3-11- طیف­های 27Al NMR (الف) محلول مادر آلومینیوم کلرید با غلظت M 43/0 در متانول و محلول­های آلومینوفسفات با غلظت یکسان M 43/0 از Al و P و با نسبت­های حجمی متفاوت از متانول- آب ................................................................. 55
شکل 3-12- طیف­های 31P NMR محلول­های آلومینوفسفات با غلظت یکسان M 43/0 از آلومینیوم و
فسفر و با نسبت­های حجمی متفاوت از متانول- آب ....................................................................................... 56
شکل 3-13- طیف­های 31P NMR محلول­های واجد غلظت M 43/0 از فسفر و بدون آلومینیوم، با
نسبت­های حجمی متفاوت از متانول- آب ....................................................................................................... 59
شکل 3-14- طیف­ 1H NMR محلول آلومینوفسفات با غلظت یکسان M 43/0 از آلومینیوم و فسفر
و با نسبت­ حجمی 207: 1 از متانول- آب .................................................................................................... 60
شکل 3-15- طیف­های 31P NMR محلول­های آلومینوفسفات با غلظت یکسان M 43/0 مولار از آلومینیوم
و فسفر و با نسبت حجمی 3: 1 از متانول- آب در زمان­های متفاوت ............................................................. 61
شکل 3-16- طیف­های 27Al NMR (الف) محلول مادر آلومینیوم کلرید با غلظت M 43/0 در اتانول و محلول­های آلومینوفسفات با غلظت یکسان M 43/0 از Al و P و با نسبت­های حجمی متفاوت از اتانول- آب ................................................................... 62
شکل 3-17- طیف­های 31P NMR محلول­های آلومینوفسفات با غلظت یکسان M 43/0 از آلومینیوم و فسفر
و با نسبت­های حجمی متفاوت از اتانول- آب ................................................................................................. 63
شکل 4-1- نمایش چند غربال مولکولی AlPO4-n با اندازۀ حفرات متفاوت .................................................. 67
شکل 4-2- الگوهای XRD غربال­های مولکولی سنتزی آلومینوفسفات با منابع آلومینیوم مختلف .............. 73
شکل 4-3- الگوهای XRD غربال­های مولکولی سنتزی آلومینوفسفات با نسبت مولی H2O 20 :R 5/0 :P :Al
(الف) بدون قالب ­دهنده، (ب) با قالب ­دهنده 2-HETMACl و (پ) با قالب ­دهنده 2-HETMAOH ......... 74
شکل 4-4- تصاویر SEM غربال­های مولکولی سنتزی آلومینوفسفاتی توصیف شده در شکل 4-3 .............. 75
شکل 4-5- طیف FT-IR نمونه آلومینوفسفات سنتز شده با روش هیدروترمال در دمای °C 180 به­مدت
24 ساعت با قالـب ­دهنده 2-HETMAOH .................................................................................................. 76
شکل 4-6- الگوهای XRD غربال­های مولکولی سنتزی آلومینوفسفات با گرمادهی هیدروترمال در حضور
قالب ­دهنده­های مختلف .................................................................................................................................. 77
شکل 4-7- الگوهای XRD غربال­های مولکولی آلومینوفسفات با نسبت­های مختلف آلومینیوم به فسفر و با
گرمادهی هیدروترمال به­مدت 24 ساعت ...................................................................................................... 78
شکل 4-8- الگوهای XRD غربال­های مولکولی سنتزی آلومینوفسفات با زمان تابش­دهی ریزموج 5/0 ساعت
و زمان هیدروترمال مختلف در دمای °C 180 .............................................................................................. 79
شکل 4-9- الگوهای XRD غربال­های مولـکولی سنتـزی آلومینوفسـفات با زمان گرمادهی هیـدروترمال 8
ساعـت در دمای °C 180 و با زمان ریزموج متفاوت ...................................................................................... 80
شکل 4-10- تصاویر SEM غربال­های مولکولی سنتزی آلومینوفسفات با همزدن معمولی (الف) با زمان
هیدروترمال 24 ساعت، (ب) با زمان ریزموج 5/0 ساعت و هیدروترمال 8 ساعت و (پ) با اعمال فراصوت
به­مدت 5/1 ساعت، زمان ریزموج 5/0 ساعت و هیدروترمال 8 ساعت ........................................................... 81
شکل 4-11- الگوهای XRD غربـال­های مولـکولی سنتزی آلومینـوفسفات با زمان گرمادهی هیدروترمال
24 ساعت در دمای °C 180 (الف) با همزدن معمولی به­مدت 3 ساعت و (ب) همزدن با فراصوت به­مدت
5/1 ساعت.; با زمان ریزموج 5/0 ساعت و گرمادهی هیدروترمال 8 ساعت در دمای °C 180 (پ) با همزدن
معمولی به­­مدت 3 ساعت و (ت) همزدن با فراصوت به­مدت 5/1 ساعت ....................................................... 82
شکل 5-1- نمایش ساختار غربال مولکولی نیکل فسفات با ریخت VSB-5 ................................................. 87
شکل 5-2- الگوهای XRD غربال­های مولکولی نیکل فسفات با ریخت VSB-5: (الف) نمونه NP1 با زمان
هیدروترمال h 72 در دمای °C 180 (ب) نمونه NP2 با تابش­دهی ریزموج یک ساعت و زمان هیدروترمال
h 48 در دمای °C 180 ................................................................................................................................ 91
شکل 5-3- تصاویر SEM (الف) نمونه NP1 با زمان هیدروترمال h 72 در دمای °C 180 (ب) نمونه
NP2 با تابش­دهی ریزموج یک ساعت و زمان هیدروترمال h 48 در دمای °C 180 ................................... 91
شکل 5-4- طیف FT-IR نمونه نیکل فسفات NP1 سنتز شده با روش هیدروترمال در دمای °C 180
به­مدت h 72 ................................................................................................................................................... 93
شکل 5-5- الگوهای XRD نمونه­های سنتزی نیکل فسفات با تابش­دهی ریزموج 1 ساعت و زمان
هیدروترمال (CH) متفاوت در دمای °C 180 ............................................................................................... 95
شکل 5-6- تصاویر SEM نمونه­های سنتزی نیکل فسفات با تابش­دهی ریزموج یک ساعت و زمان
هیدروترمال (CH) متفاوت در دمای °C 180 ................................................................................................. 95
شکل 5-7- الگوهای XRD غربال­های مولکولی سنتزی نیکل فسفات با تابش­دهی ریزموج یک ساعت
و زمان هیدروترمال 48 ساعت در دمای °C 180 و با قالب ­دهنده­های متفاوت .......................................... 96
شکل 5-8- تصاویر SEM غربال­های مولکولی سنتزی نیکل فسفات با قالب ­دهنده­های متفاوت ................. 98
شکل 5-9- الگوی XRD و تصویر SEM نمونه NP9، سنتز شده با روش هیدروترمال به­­مدت 72 ساعت
در °C 180و دارای نسبت مولی 58/1: 63/0 از نیکل به فسفر ..................................................................... 99
شکل 5-10- الگوی XRD و تصویر SEM نمونه NP11 سنتز شده با همزن فراصوت (نیم ساعت) و با زمان
هیدروترمال 72 ساعت در °C 180 ............................................................................................................. 101
شکل 5-11- الگوهای XRD غربال­های مولکولی نیکل فسفات با ریخت VSB-5 سنتز شده با همزن فراصوت
(نیم ساعت)، با تابش­دهی ریزموج یک ساعت و با زمان هیدروترمال متفاوت در دمای °C 180 ............. 102
شکل 5-12- الگوهای XRD نمونه­های سنتز شده با تابش­دهی ریزموج یک ساعت و زمان هیدروترمال
72 سـاعت در دمای °C 180 و با نسبت­های حجمی متفاوت از EG به H2O .......................................... 103
شکل 5-13- تصاویر SEM نمونه­های سنتز شده با نسبت­های حجمی متفاوت از EG به H2O ................ 104
شکل 5-14- تصاویر SEM نمونه­های سنتز شده با نسبت­های حجمی متفاوت از pEG به H2O .............. 105
شکل 5-15- الگوهای XRD نمونه­های سنتز شده با تابش­دهی ریزموج یک ساعت و زمان هیدروترمال
48 سـاعت در دمای °C 180 و با نسبت­های حجمی متفاوت از pEG به H2O ........................................ 106
شکل 5-16- الگوهای XRD نمونه­های سنتزی کبالت- نیکل فسفات با تابش­دهی ریزموج یک ساعت و
هیدروترمال 48 ساعت در دمای °C 160 .................................................................................................. 107
شکل 6-1- نمایش شماتیک مونومرها و متراکم شدن حلقه­های چهار عضوی روی فسفات ....................... 112
شکل 6-2- الگوهای XRD غربال­های مولکولی سنتزی روی فسفات در محیط آبی بدون تابش­دهی با
ریزموج و با زمان هیدروترمال h 72 در دمای °C 180: (الف) نمونه ZP1 با همزدن معمولی،
(ب) نمونه ZP2 همزدن با فراصـوت; با تابش­دهی ریزموج یک ساعت به همراه هیدروترمال h 48 :
(پ) نمونه ZP3 با همزدن معمولی، (ت) نمونه ZP4 همزدن با فراصوت .................................................... 115
شکل 6-3- تصاویر SEM غربال­های مولکولی سنتزی روی فسفات در محیط آبی ..................................... 117
شکل 6-4- الگوهای XRD نمونه­های سنتزی روی فسفات در محیط با نسبت حجمی 1 : 4 از EG به
H2O و با همزدن معمولی ............................................................................................................................ 119
شکل 6-5- طیف FT-IR نمونه ZP7 سنتز شده در محیط با نسبت حجمی 1 : 4 از EG به H2O با
همزدن معمولی و بدون تابش­دهی ریزموج با هیدروترمال h 72 ساعت در دمای °C 160 ........................ 121
شکل 6-6- الگوهای XRD غربال­های مولکولی سنتز شده با همزن فراصوت، بدون تابش­دهی ریزموج و
با زمان هیدروترمال 72 ساعت در دمای °C 160 و با نسبت­های حجمی متفاوت از EG به H2O ............. 122
شکل 6-7- تصاویر SEM غربال­های مولکولی سنتزی روی فسفات در محیط با نسبت­های حجمی متفاوت
از EG به H2O .............................................................................................................................................. 123
شکل 7-1- فرمول شیمیایی گسترده داروها: (الف) پاراستامول، (ب) فنیل افرین هیدروکلریدو
(پ) کلرو فنیر آمین مالئات ......................................................................................................................... 129
شکل 7-2- الگوی XRD و تصویر SEM (الف) نمونه NP1 (غربال مولکولی VSB-5) در حضور قالب ­دهنده
2-HETMAOH و (ب) نمونه NP2 (نانو ذرات نیکل فسفات) در حضور قالب ­دهنده TPAOH................ 133
شکل 7-3- ولتاموگرام­های چرخه­ای الکترودهای خمیر کربن اصلاح شده با غربال­های مولکولی مختلف
نیکل فسفات در محلول M 1/0 سدیم هیدروکسید و در سرعت روبش پتانسیل mV s−1100 ............... 134
شکل 7-4- ولتاموگرام­های چرخه­ای الکترودهای خمیر کربن اصلاح شده با غربال­های مولکولی مختلف
نیکل فسفات در محلول M 1/0 سدیم هیدروکسید و در سرعت روبش پتانسیل mV s−1100. (الکترودها
قبل از استفاده در محلولM 1/0 نیکل کلرید به­مدت 5 دقیقه غوطه­ور شدند)...................................... 135
شکل 7-5- ولتاموگرام­های چرخه­ای الکترودهای خمیر کربن اصلاح شده با غربال­های مولکولی مختلف نیکل
فسفات در محلولM 1/0 سدیم هیدروکسید و در حضور M 1/0 متانول با سرعت روبش mV s−120.
(الکترودها قبل از استفاده در محلولM 1/0 نیکل کلرید به­مدت 5 دقیقه غوطه­ور شدند) ..................... 138
شکل 7-6- (الف) ولتاموگرام­های چرخه­ای الکترود خمیر کربن اصلاح شده با نانوذرات نیکل فسفات NP2
(الکترود Ni-NP2/CPE) در محلول M 1/0 سدیم هیدروکسید و در حضورM 1/0 متانول در سرعت­های
مختلف روبش پتانسیل، (ب) نمودار وابستگی شدت جریان آندی و کاتدی برحسب سرعت روبش پتانسیل
و (پ) نمودار وابستگی پتانسیل دماغۀ آندی و کاتدی برحسب لگاریتم سرعت روبش پتانسیل .............. 141
شکل 7-7- (الف) ولتاموگرام­های چرخه­ای الکترود خمیر کربن اصلاح شده با نانوذرات نیکل فسفات (الکترود
Ni-NP2/CPE) در محلول M 1/0 سدیم هیدروکسید و با غلظت­های متفاوت از متانول در سرعت روبش پتانسیل
mV s−1100 و (ب) نمودار وابستگی شدت جریان اکسایش الکتروکاتالیزی متانول برحسب غلظت آن .. 142
شکل 7-8- پالس ولتاموگرام­های تفاضلی با غلظت mM 0/7 از داروها در بافر تریس- HCl (01/0 مـولار با
0/7 pH = ): (الف) دارویPAR، (ب) داروی PHE و (پ) داروی CLPبر روی الکترودهای(a) CPE برهنه،
(b)NP2/CPE و (c)Ni-NP2/CPE ............................................................................................................. 144
شکل 7-9- منحنی درجه­بندیبر روی الکترود Ni-NP2/CPE در بافر تریس- HCl 01/0 مـولار با
0/7 pH = برای داروهای (الف) پاراستامول (PAR)، (ب) فنیل افرین هیدروکلرید (PHE) و
(پ) کلرو فنیر آمین مالئات (CLP)............................................................................................................ 148
شکل 8-1- ساختار شیمیایی ویتامین­ها: (الف) ویتامین B12، (ب) متیل کوبال آمین و (پ) کوآنزیم B12170
شکل 8-2- طیف­های جذبی UV-Vis ویتامین­های مورد اندازه­گیری با غلظت 50 میلی­گرم بر لیتر
(ppm 50) از: (الف) ویتامین B12، (ب) متیل کوبال آمینو (پ) کوآنزیم B12 ........................................ 172
شکل 8-3- طیف­های جذبی UV-Vis داروهای مورد اندازه­گیری با غلظت 5 میلی­گرم بر لیتر (ppm 5) از:
(الف) پاراستامول، (ب) فنیل افرین هیدروکلریدو (پ) کلرو فنیر آمین مالئات ....................................... 175
شکل 8-4- طیف­های جذبی UV-Vis برای مخلوط ویتامین­ها: (الف) 15 نمونه مجموعۀ درجه­بندی و
(ب) 10 نمونه مجموعۀ آزمایشی ............................................................................................................... 178
شکل 8-5- منحنی PRESS بر حسب تعداد فاکتور(A) برای ویتامین­ها با مدل­های مختلف .................... 179
شکل 8-6- مقدار تجربیF به بحرانی F بر حسب شمارۀ نمونه در مجموعۀ درجه­بندی در تعداد بهینۀ
فاکتور در مدل­سازی با فن PLS1 برای ویتامین­ها ....................................................................................... 180
شکل 8-7- طیف­های جذبی UV-Vis برای مخلوط داروها: (الف) 15 نمونه مجموعۀ درجه­بندی و
(ب) 15 نمونه مجموعۀ آزمایشی ................................................................................................................. 188
شکل 8-8- منحنی PRESS بر حسب تعداد فاکتور(A) برای داروها با مدل­های مختلف .......................... 189
شکل 8-9- مقدار تجربیF به بحرانی F بر حسب شمارۀ نمونه در مجموعۀ درجه­بندی در تعداد بهینۀ
فاکتور برای داروها با مدل­های مختلف ......................................................................................................... 190
فهرست جدول­ها
عنوان................................................................................................................ صفحه
جدول 2-1- اطلاعات حاصله از الگوی پراش پرتو ایکس ............................................................................... 18
جدول 2-2- اطلاعات دریافتی از تصاویر SEM برای بلورها .......................................................................... 22
جدول 3-1- مواد مورد استفاده برای تهیۀ محلول­های آبی و الکلی آلومینوفسفات ....................................... 38
جدول 3-2- ارتباط بین پیک­های 27Al NMR با گونه­های حاضر در محلول­های آلومینوفسفات در محیط
آبی .................................................................................................................................................................. 42
جدول 3-3- ارتباط بین پیک­های 31P NMR با گونه­های حاضر در محلول­های آلومینوفسفات در محیط
آبی .................................................................................................................................................................. 45
جدول 3-4- ارتباط بین پیک­های 31P NMR با گونه­های حاضر در محلول­های آلومینوفسفات در محیط
متانول- آب .................................................................................................................................................... 58
جدول 4-1- مواد مورد استفاده برای تهیۀ غربال­های مولکولی آلومینوفسفات .............................................. 70
جدول 5-1- مواد مورد استفاده برای تهیۀ غربال­های مولکولی نیکل فسفات ................................................ 89
جدول 5-2- اطلاعات مربوط به روش همزدن، زمان گرمادهی هیدروترمال و ریزموج و ترکیب درصد اولیۀ
نمونه­های نیکل فسفات سنتزی ..................................................................................................................... 92
جدول 6-1- مواد مورد استفاده برای تهیۀ غربال­های مولکولی روی فسفات ............................................... 113
جدول 6-2- اطلاعات مربوط به روش همزدن، زمان گرمادهی هیدروترمال و ریزموج و ترکیب درصد اولیۀ
نمونه­های روی فسفات سنتزی .................................................................................................................... 114
جدول 6-3- وزن فرمولی، گروه فضایی بلورشناسی، طول سلول واحد (a, b, c) ، حجم و دانسیته محاسبه
شده سلول واحد فاز β- هوپیت ................................................................................................................... 119
جدول 6-4- ضرایب میلر، فاصله بین صفحات (d) و شدت مربوط به هر پیک برای فاز β- هوپیت حاصل
شده از داده­های XRD ................................................................................................................................... 120
جدول 7-1- مشخصات مواد شیمیایی مورد استفاده برای مطالعۀ الکتروکاتالیز اکسایش متانول و
اندازه­گیری داروهای پاراستامول، فنیل افرین هیدروکلرید و کلرو فنیر آمین مالئات ................................. 130
جدول 7-2- مقدار گزارش شده، مقدار محاسبه شده، درصد بازیافت و مقدار درصد RSD برای اندازه­گیری
داروهای پاراستامول، فنیل افرین هیدروکلرید و کلرو فنیر آمین مالئات در محصولات دارویی ................. 149
جدول 8-1- مواد مورد استفاده برای اندازه­گیری همزمان ویتامین B12، متیل کوبال آمین و کوآنزیم B12 و
اندازه­گیری همزمان پاراستامول، فنیل­ افرین هیدروکلرید و کلرو فنیر آمین مالئات ................................... 170
جدول 8-2- غلظت ویتامین B12(VB12)، متیل­کوبال آمین (MCA) و کوآنزیم B12(B12Co) در مجموعۀ
درجه­بندی براساس طرح CCD ................................................................................................................... 173
جدول 8-3- غلظت مواد دارویی پاراستامول (PAR)، فنیل افرین هیدروکلرید (PHE) و کلرو فنیر آمین
مالئات (CLP) در مجموعۀ درجه­بندی براساس طرح CCD ....................................................................... 176
جدول 8-4- غلظت پیش­بینی شده ویتامین B12 توسط مدل­های PLS1، OSC/PLS، PCR و HLA ....... 181
جدول 8-5- غلظت پیش­بینی شده ویتامین MCA توسط مدل­های PLS1، OSC/PLS، PCR و HLA ... 182
جدول 8-6- غلظت پیش­بینی شده ویتامین B12Coتوسط مدل­های PLS1، OSC/PLS، PCR و HLA .. 183
جدول 8-7- تعداد بهینه فاکتورها (A) و پارامترهای آماری برای مجموعه­های درجه­بندی و پیش­بینی
برای سه ویتامین VB12، MCA و B12Co .................................................................................................... 184
جدول 8-8- ارقام شایسته تجزیه­ای: حساسیت (SEN)، گزینش­پذیری (SEL)، حد آشکارسازی (LOD)
و معکوس حساسیت تجزیه­ای (γ−1) مربوط به مدل­های PLS1، OSC/PLS، PCR و HLA برای ویتامین
B12(VB12)، متیل­کوبال آمین (MCA) و کوآنزیم B12(B12Co) ................................................................ 185
جدول 8-9- غلظت محاسبه شدۀ ویتامین B12 در نمونه­های مصنوعی و مجهول ...................................... 186
جدول 8-10- غلظت محاسبه شدۀ ویتامین متیل­کوبال آمین در نمونه­های مصنوعی و مجهول .............. 187
جدول 8-11- غلظت محاسبه شدۀ ویتامین کوآنزیم B12 در نمونه­های مصنوعی و مجهول ..................... 187
جدول 8-12- غلظت پیش­بینی شده PARدر مجموعۀ آزمایشی توسط مدل­های PLS1، PCR و HLA . 191
جدول 8-13- غلظت پیش­بینی شدهPHE در مجموعۀ آزمایشیتوسط مدل­های PLS1، PCR و HLA 192
جدول 8-14- غلظت پیش­بینی شدهCLP در مجموعۀ آزمایشی توسط مدل­های PLS1، PCR و HLA . 193
جدول 8-15- تعداد بهینۀ فاکتورها (A) و پارامترهای آماری برای مجموعه­های درجه­بندی و آزمایشی
برای مواد دارویی پاراستامول، فنیل افرین هیدروکلرید و کلرو فنیر آمین مالئات ...................................... 194
جدول 8-16- ارقام شایستۀ تجزیه­ای: حساسیت (SEN)، گزینش­پذیری (SEL)، حد آشکارسازی (LOD)
و معکوس حساسیت تجزیه­ای (γ−1) با مدل­های PLS1، PCR و HLA برای داروهای PAR، PHE و CLP . 195
جدول 8-17- غلظت محاسبه شدۀ PARدر نمونه­های مصنوعی و تجاری توسط مدل­های PLS1، PCR
و HLA .......................................................................................................................................................... 196
جدول 8-18- غلظت محاسبه شدۀ PHEدر نمونه­های مصنوعی توسط مدل­های PLS1، PCR و HLA 197
جدول 8-19- غلظت محاسبه شدۀ CLPدر نمونه­های مصنوعی توسط مدل­های PLS1، PCR و HLA.. 197
 
 
 
لیستعلائمواختصارات
اصطلاح فارسی
اصطلاح انگلیسی
مخفف
تعداد فاکتور
Factor number
A
واحد آنگستروم
Angstrom unit
Å
طیف­سنجی جذب اتمی
Atomic Absorption Spectroscopy
AAS
نماد آلومينوفسفات- 11
AlPO-11
AEL
نماد آلومينوفسفات- 5
AlPO-5
AFI
ارقام شایسـتۀ تجزیه­ای
Analytical Figures of Merit
AFM
میکروسکوپ نیروی اتمی
Atomic Force Microscopy
AFM
طیف­سنجی رزونانس مغناطیسی هسته آلومینیوم-27
Aluminum-27 Nuclear Magnetic Resonance Spectroscopy
27Al NMR
آلومينوفسفات
Aluminophosphate
AlPO4-n یا AlPO
شبکه­های عصبی مصنوعی
Artificial Neural Networks
ANN
واحد اختیاری
Arbitrary unit
a.u.
واحد جذب
Absorbance unit
AU
کوآنزیم B12
B12 coenzyme
B12Co
برانر امت تلر
Brunauer Emmet Teller
BET
درجه سانتیگراد
Centigrade degree
°C
طراحی مختلط مرکزی
Central Composite Design
CCD
هیدروترمال معمول
Conventional Hydrothermal
CH
چابازیت
Chabazite
CHA
کلرو فنیر آمین مالئات
Chlorpheniramine maleate
CLP
حداقل مربعات کلاسيک
Classical Least Squares
CLS
کبالت- ورسایلز سانتا باربارا- 5
Cobalt-Versailles Santa Barbara-5
CoVSB-5
نماد آلومينوفسفات- 5 دوپه شده با کبالت
Cobalt-aluminophosphate -5
CoAPO-5
الکترود خمیرکربن
Carbon Paste Electrode
CPE
ارزیابی تقاطعی
Cross Validation
CV
ولتامتری چرخه­ای
Cyclic Voltametry
CV
الکتروفورز لــولـه مویین منطقه­ای
Capillary Zone Electrophoresis
CZE
فاصله بین صفحه­ای
Interplanar crystal spacing
d
تحليل چند جزئي مستقيم
Direct Multicomponent Analysis
DMA
پیل­های سوختی متانول مستقیم
Direct Methanol Fuel Cells
DMFCs
پالس ولتامتری تفاضلی
Differential Pulse Voltametry
DPV
طیف­سنجی بازتابش نفوذی
Diffuse Reflectance Spectroscopy
DRS
اتیلن­گلیکول
Ethylene Glycol
EG
پتانسیل دماغۀ آندی
Anodic peak potential
Epa
پتانسیل

👇 تصادفی👇

پایان نامه مدیریت استراتژیک منابع انسانی - برنامه ریزی وتوسعه منابع انسانی در پروژه های عمرانیخلاقیت 1دانلود برنامه کاربردی شارژ باطری بیشتر نگه دار از پرامیس شاپدانلود تحقیق آماده در قالب word با عنوان تکنولوژی چدن ۱۵ صنمونه سوالات تخصصی رشته کارشناسی مدیریت بازرگانی- کار آفرینی کد درس: 1235046دانلود پروژه بررسي روند سطح اشتغال در بخش هاي مختلف استان آذربايجان غربيبررسي عددي تاثير دماي محيط و سرعت وزش باد در مكش دودكش ساختمان ✅فایل های دیگر✅

#️⃣ برچسب های فایل بررسي طيـف سنجي رزونانس مـغناطيسي هسته 31P و 27Al محلول هاي آلومينوفسفات و توصيف غربال هاي مولکولي سنتز شده پايه فسفاتي توسط تکنيک هاي FT-IR، XRD و S

بررسي طيـف سنجي رزونانس مـغناطيسي هسته 31P و 27Al محلول هاي آلومينوفسفات و توصيف غربال هاي مولکولي سنتز شده پايه فسفاتي توسط تکنيک هاي FT-IR، XRD و S

دانلود بررسي طيـف سنجي رزونانس مـغناطيسي هسته 31P و 27Al محلول هاي آلومينوفسفات و توصيف غربال هاي مولکولي سنتز شده پايه فسفاتي توسط تکنيک هاي FT-IR، XRD و S

خرید اینترنتی بررسي طيـف سنجي رزونانس مـغناطيسي هسته 31P و 27Al محلول هاي آلومينوفسفات و توصيف غربال هاي مولکولي سنتز شده پايه فسفاتي توسط تکنيک هاي FT-IR، XRD و S

👇🏞 تصاویر 🏞