👈فول فایل فور یو ff4u.ir 👉

ارائۀ مدلی براي عوامل مؤثر بر اقتصاد مقاومتی بر پایه حاکمیت شرکتی در شرکتهاي مپنا(تعداد صفحات:24)

ارتباط با ما

دانلود


ارائۀ مدلی براي عوامل مؤثر بر اقتصاد مقاومتی بر پایه حاکمیت شرکتی در شرکتهاي مپنا(تعداد صفحات:24)
چکیده
با توجه به اهمیت عملی نمودن اقتصاد مقاومتی در داخل کشور و نیز وظیفه همه اقشار مردم، بخصوص شرکتها، هدف پژوهش حاضر ارائه الگوي اقتصاد مقاومتی مبتنی بر حاکمیت شرکتی براي شرکتهاي مپنا )شرکت خدمات مهندسی، صنعتی و بنگاه اقتصادي ایرانی( در سال 1331 میباشد. این پژوهش بر مبناي هدف، از نوع کاربردي و از لحاظ طبقهبندي بر حسب روش توصیفی است. براي جمعآوري اطلاعات از نمونه آماري و به منظور پاسخگویی به سؤالات پژوهش حاضر، از پرسشنامهاي که با توجه به متغیرهاي پژوهش و عملیاتی نمودن آنها تنظیم شده، استفاده گردیده است. همچنین، به منظور تحلیل دادههاي بدست آمده از پرسشنامههاي جمعآوري شده، از روشهاي آمار توصیفی و استنباطی استفاده شده است. براي نشان دادن دادههاي آماري سؤالات عمومی به صورت مجسم از نمودارهاي ستونی استفاده گردیده است و در سطح استنباطی براي پاسخگویی به سؤالات استفاده شده است. Lisrel و 8.8 SPSS پژوهش از آزمون تحلیل عاملی اکتشافی و تائیدي از نرمافزارهاي 19 بر اساس جدول اولویت بندي هر کدام از مولفهها، کلاً یازده مولفه اقتصاد مقاومتی بر پایه مکانیزم هاي حاکمیت شرکتی اولویت بندي و برگزیده شدند. استفاده از حداکثر امکانات بر پایه مکانیزم پنجم حاکمیت شرکتی، در اولویت اول و بیشترین ارتباط را با حاکمیت شرکتی دارد و بعد از آن به ترتیب حمایت از تولید ملی بر پایه مکانیزم اول حاکمیت شرکتی، مدیریت مصرف بر پایه مکانیزم سوم حاکمیت شرکتی، مردمی کردن اقتصاد بر پایه مکانیزم چهارم حاکمیت شرکتی، حمایت از تولید ملی بر پایه مکانیزم سوم حاکمیت شرکتی، مدیریت مصرف بر پایه مکانیزم چهارم حاکمیت شرکتی، مردمی کردن اقتصاد بر پایه مکانیزم اول حاکمیت شرکتی، مردمی کردن اقتصاد بر پایه مکانیزم دوم حاکمیت شرکتی، استفاده از حداکثر امکانات بر پایه مکانیزم اول حاکمیت شرکتی، مردمی کردن اقتصاد بر پایه مکانیزم سوم حاکمیت شرکتی، مدیریت مصرف بر پایه مکانیزم اول حاکمیت شرکتی دارند

👇 تصادفی👇

مترجم هوشمند همراه (تمام زبان های دنیا)دانلود پايان نامه شيمي كاربردي آزمايشات شيميايي لبنيات (بررسي استاندارد فراورده هاي لبني)10 طرح توجیهی در زمینه صنعت و معدن بسته بیست و هفتمتحقیق: ایمنی محیط کارتحقیق: "آهن و فولاد"30-طراحی لرزهای بهینه قابهای خمشی بتن مسلح به كمك تحلیل پوش -اورکتاب‌خواني با الگوي انگيزشي مزلونرم افزار تبدیل فایل های DWG به فایل های پی دی افطلسمات طمطم هندی(قدیمی ترین کتاب علوم غریبه) ✅فایل های دیگر✅

#️⃣ برچسب های فایل ارائۀ مدلی براي عوامل مؤثر بر اقتصاد مقاومتی بر پایه حاکمیت شرکتی در شرکتهاي مپنا(تعداد صفحات:24)

ارائۀ مدلی براي عوامل مؤثر بر اقتصاد مقاومتی بر پایه حاکمیت شرکتی در شرکتهاي مپنا(تعداد صفحات:24)

دانلود ارائۀ مدلی براي عوامل مؤثر بر اقتصاد مقاومتی بر پایه حاکمیت شرکتی در شرکتهاي مپنا(تعداد صفحات:24)

خرید اینترنتی ارائۀ مدلی براي عوامل مؤثر بر اقتصاد مقاومتی بر پایه حاکمیت شرکتی در شرکتهاي مپنا(تعداد صفحات:24)

👇🏞 تصاویر 🏞