👈فول فایل فور یو ff4u.ir 👉

بررسی ارتباط بین نوآوری و عملکرد استراتژیک صادرات

ارتباط با ما

دانلود


بررسی ارتباط بین نوآوری و عملکرد استراتژیک صادرات
چکیده
این پژوهش ارتباط بین نوآوری و عملکرد استراتژیک صادرات شرکتهای تولیدی مصالح سااتتمانی شا ر سنندج را بررسی کرده است. روش پژوهش حاضر توصیفی همبستگی بود. جامعه آماری این پژوهش را کلیه مدیران عامل- مدیران تولید- مدیران فروش و بازاریابی شرکتهای مصالح ساتتمانی ش رستان سنندج تشکیل میدادند. که با مراجعه و حضور محقق به شرکت ش رکهای استان کردستان اطلاعات این شرکتها به دست آمد. بر اساس اطلاعات حاصل شده از شرکتهای معرفی شده جامعه آماری این پژوهش 83 شرکت میباشد. با توجه به تعداد کل جامعه و طبقات آن به دلیل محدود بودن تعداد شرکتها از روش نمونه گیری تمام شمار استفاده شد. همچنین و با توجه به این که در این پژوهش محقق قصد دارد از هر شرکت از سه نفر از پرسنل )مدیرعامل- مدیر تولید- مدیر فروش و بازاریابی( شرکتهای تولیدی مصالح سااتتمانی ش رساتان سانندج استفاده کند نمونه آماری در این پژوهش 111 نفر از افراد شرکتها انتخاب گردید. روش نمونهگیری طبقهای تصادفی بود. همچنین برای جمعآوری دادهها ج ت تجزیه و تحلیل از پرسشنامههای اساتاندارد ناوآوری و 0( استفاده گردید. کلیه تحلیلهای آماری با استفاده از /773 ،0/ عملکرد صادرکنندگان به ترتیب با پایایی ) 771 انجاام )p≥0/ نرمافزارهای اسپیاساس نسخه 28 در دو سطح توصیفی و استنباطی و با درجاه تطاای ) 00 گرفت. از آمار توصیقی برای رسم جداول فراوانی و از آمار استنباطی برای آزمون فرضهای پژوهش استفاده گردید. که نتایج نشان داد بین نوآوری و عملکرد استراتژیک صادرات رابطه معناداری وجود داشت.

👇 تصادفی👇

خرید پک آموزشی گروه علمی پژوهشی شکوه موفقیتنمونه سوالات کارشناسی ارشد پیام نور رشته تربیت بدنی-مدیریت ورزشی- تکنیکهای آزمایشگاهی در فیزیولوژی ورزشی 1 کد درس: 1215133مبانی نظری و پیشینه تحقیق اضطراب امتحانجزوه عربی کنکوری مبحث منصوباتبررسي پديده انتقال حرارت در کره ی چشم انسانزیف مخصوص پروگرامر avr12پرتره کارتونیآگهی فوتدانلود تحقیق ویژه ارتقاء شغلی فرهنگیان ۶۰ صفحه در قالب word با عنوان مدارس شبانه روزی و الفت و دوستی با دانش آموزان ✅فایل های دیگر✅

#️⃣ برچسب های فایل بررسی ارتباط بین نوآوری و عملکرد استراتژیک صادرات

بررسی ارتباط بین نوآوری و عملکرد استراتژیک صادرات

دانلود بررسی ارتباط بین نوآوری و عملکرد استراتژیک صادرات

خرید اینترنتی بررسی ارتباط بین نوآوری و عملکرد استراتژیک صادرات

👇🏞 تصاویر 🏞