👈فول فایل فور یو ff4u.ir 👉

بررسی رابطه هوشمندی رقابتی با عملکرد صادرکنندگان نمونه استان همدان(تعداد صفحات :11)

ارتباط با ما

دانلود


بررسی رابطه هوشمندی رقابتی با عملکرد صادرکنندگان نمونه استان همدان(تعداد صفحات :11)
چکیده
این پژوهش رابطه هوشمندی رقابتی با عملکرد صادرکنندگان نمونه استان همدان را بررسی کرده است. روش تحقیق حاضر توصیفی همبستگی بود. جامعه آماری این پژوهش را کلیه مدیران، معاونان و کارشناسان بازاریابی و صادرات شرکتهای صادرکننده نمونۀ استان همدان تشکیل میدادند. حجم نمونه برر اسراس روش تعیرین حجم نمونه جدول مورگان برای جامعه مشخص 111 نفر انتخاب گردید. روش نمونهگیری طبقهای تصرادفی بود. همچنین برای جمعآوری دادهها جهت تجزیه و تحلیل از پرسشنامههای هوشمندی رقابتی گلدستونناواخ )1/118 ،1/ و همکاران ) 2112 (؛ و عملکرد صادرکنندگان زو و همکاران ) 1991 ( بره ترتیرب برا پایرایی ) 919 استفاده گردید. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل یافتههای پژوهش نشان داد که بین هوشمندی رقابتی و عملکرد صادرکنندگان نمونه استان همدان رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. همچنین مشخص شد که از برین ابعراد هوشمندی رقابتی ریسکهای رقابتی، مفروضات زیربنایی و آسیبپذیریها با عملکرد صادرات رابطه دارند؛ اما این رابطه بین فرصتهای بازار و تهدیدات ناشی از رقبا با عملکرد صادرات معنادار نبود. سرانجام مشخص شد که وضعیت هوشمندی رقابتی و عملکرد صادرات در صادرکنندگان نمونه استان همدان مطلوب است. آنچه از این نتایج استنباط میشود این است که افزایش هوشمندی رقابتی باعث آن میشود کره سرازمانهرا اطلاعرات محیط اطراف خود را سریعتر و با دقت بیشتری تجزیه و تحلیل کنند و نتایج حاصرل را خخیرره و در مواقرع مقتضی در دسترس تصمیمگیرندگان قرار دهند. این امر جریان تبادل دادههرا، اطلاعرات، دانرش و در نهایرت عملکرد را در سازمان بهبود میبخشد.

👇 تصادفی👇

رمزگذاری و مخفی سازی پوشه هاطراحی پست ۲۰ کیلو ولت و تجهیزات مورد استفاده در آنگزارش طرح رشد و ارتقاءپايان نامه كمك فنرها (بررسي انواع و روش طراحي آنها)پکیج کامل آموزش تضمینی ساخت لوستر و کسب درآمد و اشتغال زاییکتاب مکانیک سیالاتنمونه سوالات کارشناسی ارشد پیام نور رشته پژوهش هنر- هنر و تمدن اسلامی 2 کد درس: 1226031-1712034-1712016 ✅فایل های دیگر✅

#️⃣ برچسب های فایل بررسی رابطه هوشمندی رقابتی با عملکرد صادرکنندگان نمونه استان همدان(تعداد صفحات :11)

بررسی رابطه هوشمندی رقابتی با عملکرد صادرکنندگان نمونه استان همدان(تعداد صفحات :11)

دانلود بررسی رابطه هوشمندی رقابتی با عملکرد صادرکنندگان نمونه استان همدان(تعداد صفحات :11)

خرید اینترنتی بررسی رابطه هوشمندی رقابتی با عملکرد صادرکنندگان نمونه استان همدان(تعداد صفحات :11)

👇🏞 تصاویر 🏞