👈فول فایل فور یو ff4u.ir 👉

بررسی رابطه هوشمندی رقابتی با عملکرد صادرکنندگان نمونه استان همدان(تعداد صفحات :11)

ارتباط با ما

دانلود


بررسی رابطه هوشمندی رقابتی با عملکرد صادرکنندگان نمونه استان همدان(تعداد صفحات :11)
چکیده
این پژوهش رابطه هوشمندی رقابتی با عملکرد صادرکنندگان نمونه استان همدان را بررسی کرده است. روش تحقیق حاضر توصیفی همبستگی بود. جامعه آماری این پژوهش را کلیه مدیران، معاونان و کارشناسان بازاریابی و صادرات شرکتهای صادرکننده نمونۀ استان همدان تشکیل میدادند. حجم نمونه برر اسراس روش تعیرین حجم نمونه جدول مورگان برای جامعه مشخص 111 نفر انتخاب گردید. روش نمونهگیری طبقهای تصرادفی بود. همچنین برای جمعآوری دادهها جهت تجزیه و تحلیل از پرسشنامههای هوشمندی رقابتی گلدستونناواخ )1/118 ،1/ و همکاران ) 2112 (؛ و عملکرد صادرکنندگان زو و همکاران ) 1991 ( بره ترتیرب برا پایرایی ) 919 استفاده گردید. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل یافتههای پژوهش نشان داد که بین هوشمندی رقابتی و عملکرد صادرکنندگان نمونه استان همدان رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. همچنین مشخص شد که از برین ابعراد هوشمندی رقابتی ریسکهای رقابتی، مفروضات زیربنایی و آسیبپذیریها با عملکرد صادرات رابطه دارند؛ اما این رابطه بین فرصتهای بازار و تهدیدات ناشی از رقبا با عملکرد صادرات معنادار نبود. سرانجام مشخص شد که وضعیت هوشمندی رقابتی و عملکرد صادرات در صادرکنندگان نمونه استان همدان مطلوب است. آنچه از این نتایج استنباط میشود این است که افزایش هوشمندی رقابتی باعث آن میشود کره سرازمانهرا اطلاعرات محیط اطراف خود را سریعتر و با دقت بیشتری تجزیه و تحلیل کنند و نتایج حاصرل را خخیرره و در مواقرع مقتضی در دسترس تصمیمگیرندگان قرار دهند. این امر جریان تبادل دادههرا، اطلاعرات، دانرش و در نهایرت عملکرد را در سازمان بهبود میبخشد.

👇 تصادفی👇

دانلود پاورپوینت نظام حسابهای ملی بقعه شیخ جبرائیل کلخوراناصول تکنیک آژاکسبررسی اثرات کنترل توان راکتیو روی مشخصه ی انواع موتورهای القایی با در نظر گیری پیشامدهای مختلف در یک شبکه نمونه word15- بهبود رفتار لرزه ای و مقاوم سازی ساختمانهای با مصالح بنایینقشه ي رايگان گلايدرگزارش کارآموزی شرکت زامیادتشخیص و طبقه بندی عیوب داخلی ترانسفورماتور های قدرت با استفاده از درخت تصمیم مبتنی بر شبیه سازی مدل الکتریکی ترانسفورماتورThe Institutional Basis of Higher Education Research Experiences and Perspectivesسیستم های فعال خورشیدی ✅فایل های دیگر✅

#️⃣ برچسب های فایل بررسی رابطه هوشمندی رقابتی با عملکرد صادرکنندگان نمونه استان همدان(تعداد صفحات :11)

بررسی رابطه هوشمندی رقابتی با عملکرد صادرکنندگان نمونه استان همدان(تعداد صفحات :11)

دانلود بررسی رابطه هوشمندی رقابتی با عملکرد صادرکنندگان نمونه استان همدان(تعداد صفحات :11)

خرید اینترنتی بررسی رابطه هوشمندی رقابتی با عملکرد صادرکنندگان نمونه استان همدان(تعداد صفحات :11)

👇🏞 تصاویر 🏞