👈فول فایل فور یو ff4u.ir 👉

سنتز مشتقات نفتواکسازین ومشتقات سمی کاربازید/تیوسمی کاربازید در حضور کاتالیزور لانتانیوم تری کلرایدWORD

ارتباط با ما

دانلود


سنتز مشتقات نفتواکسازین ومشتقات سمی کاربازید/تیوسمی کاربازید در حضور کاتالیزور لانتانیوم تری کلرایدWORD
فهرست مطالب
فصل اول
مقدمه............ 1
1-1- مشتقات ایمینی ......... 1
2-1- واکنش های چند جزئی ......... 2
3-1- سنتز آمیدو آلکیل نفتول ها ........... 2
1-3-1-کاربردها........ 2
4-1- هتروسیکل ها........... 5
5-1- کاربردها........... 5
6-1- انواع هتروسیکل ها...... 6
7-1- هتروسیکل های شش عضوی ......... 7
1-7-1- زانتین ها ........... 7
2-7-1- روش های سنتزی زانتین ها........... 9
3-7-1- اکسازین ها ........... 11
3-3-7-1- کاربرد اکسازین ها.................................................................................... 13
4-3-7-1- سنتز اکسازین ها....................................................................................... 13
4-7-1- تهیه نفتو اکسازین ها...................................................................................... 15
5-7-1- بنزواکسازین ها............................................................................................. 18
2-5-7-1- تهیه بنزواکسازین ها................................................................................... 19
6-7-1- تیازین ها ..................................................................................................... 19
1-6-7-1- فنوتیازین ها ............................................................................................. 20
فصل دوم
2-1- مواد و دستگاههای مورد نیاز .............................................................................. 21
2-2- روش کار عمومی برای تهیه مشتقات سمی کاربازید و تیوسمی کاربازید.................. 21
2-3- تهیه 1-(2-هیدروکسی نفتالین-1-ایل)فنیل متیل سمی کاربازید ............................. 22
طیف شماره 1(طیف IR)............................................................................................ 23
طیف شماره 2(طیف 1HNMR)وطیف شماره 3(طیف 13CNMR)............................... 24
طیف شماره 4(طیف جرمی)........................................................................................ 25
2-4- تهیه 1-(2-هیدروکسی نفتالین-1-ایل)2-کلروفنیل متیل سمی کاربازید .................. 26
طیف شماره 5(طیف IR)............................................................................................ 27
طیف شماره 6(طیف 1HNMR)و طیف شماره 7(طیف 13CNMR).............................. 28
طیف شماره 8(طیف جرمی)........................................................................................ 29
2-5- تهیه 1-(2-هیدروکسی نفتالین-1-ایل)4-نیتروفنیل متیل سمی کاربازید .................. 30
طیف شماره 9(طیف IR)............................................................................................ 31
طیف شماره 10(طیف 1HNMR) و طیف شماره 11(طیف 13CNMR)......................... 32
طیف شماره 12(طیف جرمی)...................................................................................... 33
2-6- تهیه 1-(2-هیدروکسی نفتالین-1-ایل)4-متوکسی فنیل متیل سمی کاربازید ............ 34
طیف شماره 13(طیف IR).......................................................................................... 35
طیف شماره 14(طیف 1HNMR) و طیف شماره 15(طیف 13CNMR) ........................ 36
طیف شماره 16(طیف جرمی)...................................................................................... 37
2-7- تهیه 1-(2-هیدروکسی نفتالین-1-ایل)4-متیل فنیل متیل سمی کاربازید .................. 38
طیف شماره 17(طیف IR).......................................................................................... 39
طیف شماره 18(طیف 1HNMR)و طیف شماره 19(طیف 13CNMR).......................... 40
طیف شماره 20(طیف جرمی)...................................................................................... 41
2-8- تهیه 1-(2-هیدروکسی نفتالین-1-ایل) فنیل متیل تیو سمی کاربازید ....................... 42
طیف شماره 21(طیف IR).......................................................................................... 43
طیف شماره 22(طیف 1HNMR)و طیف شماره 23(طیف 13CNMR).......................... 44
2-9- تهیه 1-(2-هیدروکسی نفتالین-1-ایل)4-کلرو فنیل متیل تیو سمی کاربازید ............ 45
طیف شماره 24(طیف IR).......................................................................................... 46
طیف شماره 25(طیف 1HNMR)و طیف شماره 26(طیف 13CNMR).......................... 47
طیف شماره 27(طیف جرمی)...................................................................................... 48
2-10- تهیه 1-(2-هیدروکسی نفتالین-1-ایل)4-هیدروکسی فنیل متیل تیو سمی کاربازید . 49
طیف شماره 28(طیف IR).......................................................................................... 50
طیف شماره 29(طیف 1HNMR) و طیف شماره 30(طیف 13CNMR)......................... 51
2-11- تهیه 1-(2-هیدروکسی نفتالین-1-ایل)3-نیترو فنیل متیل تیو سمی کاربازید .......... 52
طیف شماره 31(طیف IR).......................................................................................... 53
طیف شماره 32(طیف 1HNMR)و طیف شماره 33(طیف 13CNMR).......................... 54
طیف شماره 34(طیف جرمی)...................................................................................... 55
2-12- روش کار عمومی برای تهیه مشتقات نفتواکسازین................................................ 56
2-13- تهیه2،3 دی هیدرو-3،دی فنیل-1H--نفتو]1،2-ای[]1و3[ اکسازین.................... 58
طیف شماره 35(طیف IR).......................................................................................... 59
طیف شماره 36(طیف 1HNMR)و طیف شماره 37(طیف 13CNMR).......................... 60
2-14- تهیه4-کلروفنیل-2،3 دی هیدرو-3 فنیل-1H-نفتو]1،2-ای[1،3 اکسازین............. 61
طیف شماره 38(طیف IR).......................................................................................... 62
طیف شماره 39(طیف 1HNMR) و طیف شماره 40(طیف 13CNMR)......................... 63
2-15- تهیه3-نیتروفنیل-2،3 دی هیدرو-3 فنیل-1 H-نفتو]1،2-ای[1،3 اکسازین............ 64
طیف شماره 41(طیف IR).......................................................................................... 65
طیف شماره 42(طیف 1HNMR)و طیف شماره 43(طیف 13CNMR).......................... 66
2-16- تهیه4-هیدروکسی فنیل-2،3 دی هیدرو-3 فنیل-1 H-نفتو]1،2-ای[1،3 اکسازین.. 67
طیف شماره 44(طیف IR).......................................................................................... 68
طیف شماره 45(طیف 1HNMR)و طیف شماره 46(طیف 13CNMR).......................... 69
2-17- تهیه2،4-دی کلرو فنیل-2،3 دی هیدرو-3 فنیل-1H-نفتو]1،2-ای[1،3 اکسازین... 70
طیف شماره 47(طیف IR).......................................................................................... 71
طیف شماره 48(طیف 1HNMR)و طیف شماره 49(طیف 13CNMR).......................... 72
2-18- روش کار عمومی برای تهیه مشتقات بنزوزانتن..................................................... 73
2-19- تهیه 14-فنیل -14-H-دی بنزو زانتن................................................................. 75
طیف شماره 50(طیف IR).......................................................................................... 76
طیف شماره 51(طیف 1HNMR)............................................................................... 77
طیف شماره 52(طیف 13CNMR)............................................................................. 78
2-20- تهیه 14-نرمال بوتیل -14-H-دی بنزو زانتن....................................................... 79
طیف شماره 51(طیف IR).......................................................................................... 80
طیف شماره 52(طیف 1HNMR)............................................................................... 81
طیف شماره 53(طیف 13CNMR)............................................................................. 82
فصل سوم
3-1- تهیه 1-(2-هیدروکسی نفتالین-1-ایل) آریل فنیل متیل سمی کاربازید .................. 84
3-2- تهیه 1-(2-هیدروکسی نفتالین-1-ایل)فنیل متیل سمی کاربازید ............................. 85
3-3- تهیه 1-(2-هیدروکسی نفتالین-1-ایل) 2-کلرو فنیل متیل سمی کاربازید ............... 86
3-4- تهیه 1-(2-هیدروکسی نفتالین-1-ایل) 4-نیترو فنیل متیل سمی کاربازید ............... 86
3-5- تهیه 1-(2-هیدروکسی نفتالین-1-ایل) 4-متوکسی فنیل متیل سمی کاربازید .......... 87
3-6- تهیه 1-(2-هیدروکسی نفتالین-1-ایل) 4-متیل فنیل متیل سمی کاربازید ................ 88
3-7- تهیه 1-(2-هیدروکسی نفتالین-1-ایل) فنیل متیل تیو سمی کاربازید ...................... 89
3-8- تهیه 1-(2-هیدروکسی نفتالین-1-ایل) 4-کلرو فنیل متیل سمی کاربازید ............... 89
3-9- تهیه 1-(2-هیدروکسی نفتالین-1-ایل) 4-هیدروکسی فنیل متیل سمی کاربازید ...... 90
3-10- تهیه 1-(2-هیدروکسی نفتالین-1-ایل) 3-نیترو فنیل متیل سمی کاربازید ............. 90
3-11- تهیه1-آریل-2،3 دی هیدرو-3 فنیل-1 H-نفتو]1،2-ای[1،3 اکسازین................. 91
3-12-تهیه2،3 دی هیدرو-3،دی فنیل-1 H-نفتو]1،2-ای[]1،3[ اکسازین...................... 93
3-13- تهیه4-کلروفنیل-2،3 دی هیدرو-3 فنیل-1 H-نفتو]1،2-ای[1،3 اکسازین............ 93
3-14- تهیه3-نیتروفنیل-2،3 دی هیدرو-3 فنیل-1 H-نفتو]1،2-ای[1،3 اکسازین............ 94
3-15- تهیه4-هیدروکسی فنیل-2،3 دی هیدرو-3 فنیل-1 H-نفتو]1،2-ای[1،3 اکسازین.. 94
3-16- تهیه2،4-دی کلرو فنیل-2،3 دی هیدرو-3 فنیل-1 H-نفتو]1،2-ای[1،3 اکسازین.. 95
3-17- تهیه 14-آریل/آلکیل -14-H-دی بنزو زانتن..................................................... 96
3-18- تهیه 14-فنیل -14-H-دی بنزو زانتن................................................................. 96
3-19- تهیه 14- نرمال بوتیل -14-H-دی بنزو زانتن...................................................... 97
3-20- منابع.............................................................................................................. 98 چکیده:
با توجه به آلودگی محیط زیست و توسعه شیمی سبز و توصیه به کاهش استفاده از حلال های سمی در واکنش های شیمیایی، تحقیقات گسترده در جهت یافتن روش های سنتزی جدید مبتنی بر استفاده از کاتالیزورهای دوستدار محیط زیست که منجر به کاهش مواد زائد و محصولات جانبی سمی در فرایندهای شیمیایی می شود، همچنان ادامه دارد.
از این نظر کار تحقیقاتی حاضر استفاده از کاتالیزور LaCl3/ ClCH2COOH(لانتانیوم تری کلرید/کلرواستیک اسید) بدون به کار بردن حلال جهت سنتز ترکیبات آلی مهم زیر بررسی و انجام شد.
1- سنتزسه جزئی و تک ظرفی مشتقات 1-آریل-2،3 دی هیدرو-3 فنیل-1 H-نفتو]1،2-[e]1،3[ اکسازین. این مشتقات اکسازین دارای حلقه های آریلی متفاوتی روی کربن های 2و4 حلقه اکسازین هستند، اگرچه قبلاً این ترکیبات با واکنش های دو مرحله ای سنتز شده اند اما مزیت این روش تک ظرفی بودن و در نتیجه بالا بودن راندمان و کاهش زمان واکنش است. 2 - سنتز تک ظرفی مشتقاتجدیدی 1-(2-هیدروکسی نفتالن-1-ایل)آریل متیل سمی کاربازید/تیوسمی کاربازید.
این روش دارای مزایایی چون عدم استفاده از حلال های آلی، ارزان و دسترسی از بودن کاتالیزور، زمان کوتاه و بازده بالای واکنش می باشد.
واژه های کلیدی: 2-نفتول،نفتو اکسازین، مشتقات سمی کاربازید/ تیوسمی کاربازید، لانتانیوم تری کلرید، آلدهیدهای آروماتیک.
مقدمه:
1-1-مشتقات ایمینی:
یکی از مهمترین گروههای عاملی در شیمی آلی گروه کربونیل میباشد که در بسیاری از مولکولهای زیستی ومواد دارویی وجود دارد.کروه کربونیل در بسیاری از ترکیبات چون آلدهیدها ، کتون ها ،استرها ،اسیدها ،آمیدها و....وجود دارد.ترکیبات معینی از مشتقات آمونیاکی می توانند با گروه کربونیل آلدهیدها وکتونها وارد واکنش گردند به طوری که محصولات مهمی را تولید نمایند. این محصولات که دارای پیوند دوگانه کربن نیتروژن میباشند ،از واکنش حذفی یک مولکول آب به دست می آیند .
عواملی که به طور معمول با آلدهیدها و کتونها به عنوان مشتق آمونیاکی وارد واکنش می شوند عبارتند از :هیدروکسیل آمین(NH2OH) ،هیدرازین ، فنیل هیدرازین، وسمی کاربازید ها هستند. نکته ای که قابل ذکر است پایداری این محصولات ایمینی در این واکنش ها می باشد. یکی از این واکنش ها برای مثال در زیر آمده است.
درشیمی آلی سمی کاربازید ها وتیو سمی کاربازیدها به عنوان مشتقاتی از اوره وتیواوره هستند که به جای گروه NH2گروه هیدرازیدNH-NH2)( قرار گرفته است.
سمی کاربازید وتیو سمی کاربازید به عنوان معرف هایی مناسب برای شناسایی گروه کربنیل در ترکیبات مختلف به کار می روندبه طوریکه این معرف ها در حضور اسیدها با گروههای کربونیل آلدهیدی وکتونی متراکم شده وتولید رسوبات کریستالی به نام سمی کاربازون و تیوسمی کاربازون را میکنند . نقطه ذوب مشخص و معین این رسوبات کریستالی یکی از ساده ترین راهها برای شناسایی مشتقات آلدهید ها و کتون ها میباشد.
-1-واکنش های چند جزئی:
واکنش های چند جزئی اهمیت زیادی در شیمی آلی و شیمی دارویی دارند ، در چنین واکنش هایی سه یا بیشتر جزء واکنش دهنده با هم در یک ظرف واکنش داده و محصول جدیدی که حاصل تراکم تمام مواد اولیه است ، به دست میآید . واکنش های چند جزئی به عنوان ابزاری قوی و کارامد برای سنتز مولکولهای پیچیده آلی هستند]3-1.[
یکی از واکنش های چند جزئی مهم سنتز آمیدو آلکیل نفتولها است . مشتقاتی از سمی کاربازیدهای دارای گروه نفتول مانند آمیدوالکیل نفتول ها ، از نظر بیولوزیکی بسیار فعال بوده وارایه روشهای سنتزی جدید برای تولید کارآمد آنها هم چنان ادامه دارد]7-4.[
 3-1-سنتز آمیدو آلکیل نفتولها:
از واکنش تراکمی 2مول بتا نفتول ،1مول آلدهید و یک مول از اوره یا استامید در حضور کاتالیزورهای مختلفی مانند هتروپلی اسیدهاآمیدو آلکیل نفتولها تولید می شوند]8.[

👇 تصادفی👇

طرح تكثير و پرورش آبزيانمناسب سازی مبلمان و تجهیزات شهریمقاله بررسي هیجانات و خلق هاطراحی و کنترل دست سایبرنتیکی به کمک پردازش سیگنال EMG و شبکه عصبیاثر ژل و قرص فیناستراید در درمان طاسیکسب و کار اینترنتی در منزلامتحان نهایی ادبیات اختصاصی چهارم دبیرستان رشته انسانی به همراه پاسخنامه خرداد 93خلاقیت 2آموزش تحلیل مدارات الکترونیکیمقاله 9- آب و خواص آن ✅فایل های دیگر✅

#️⃣ برچسب های فایل سنتز مشتقات نفتواکسازین ومشتقات سمی کاربازید/تیوسمی کاربازید در حضور کاتالیزور لانتانیوم تری کلرایدWORD

سنتز مشتقات نفتواکسازین ومشتقات سمی کاربازید/تیوسمی کاربازید در حضور کاتالیزور لانتانیوم تری کلرایدWORD

دانلود سنتز مشتقات نفتواکسازین ومشتقات سمی کاربازید/تیوسمی کاربازید در حضور کاتالیزور لانتانیوم تری کلرایدWORD

خرید اینترنتی سنتز مشتقات نفتواکسازین ومشتقات سمی کاربازید/تیوسمی کاربازید در حضور کاتالیزور لانتانیوم تری کلرایدWORD

👇🏞 تصاویر 🏞