👈فول فایل فور یو ff4u.ir 👉

ارزیابی اهمیت ایجاد فضای آرامش بانوان بارویکرد نوروساینس

ارتباط با ما

دانلود


ارزیابی اهمیت ایجاد فضای آرامش بانوان بارویکرد نوروساینس
نوع فایل:PDF
تعداد صفحات :12
سال انتشار : 1394
چکیده
 نقش موثرزن درخانواده به عنوان همسرومادروشکل دهنده شخصیت کودکان درآینده غیرقابل انکاراست..حساسیت نقش زنان برخاسته ازعمق تاثیرگذاری آنان درتمامی عرصه های زندگی است.گرچه خانواده ازمرد وزن تشکیل می شود وهردو درتشکیل خانواه وموجودیت آنموثرنداماآسایش فضای خانواده وآرامش وسکونتی که درفضای خانه حاکم است به برکت وجود زن وطبیعت زنانه است و اگرزنازفرهیختگی وبلوغ فکری برخوردار باشد این مهم راهرچه بهتربه کودک خود منتقل می کنند . بانوان به عنوان اولین معلم فرهنگ وسلامت خانواده وکودکان نقش مهمی درنظام فرهنگی وسلامت جامعه دارند وبا توجه به جایگاه ویژه ای که بانوان هرجامعه درتعلیم وتربیت نسل آینده باید ایفاکنند،ارتقای سطح فرهنگی واجتماعی این قشر از جامعه درارتباط باجامعه وبالاخص خانواده که بیش ازنیمیازجمعیت جامعه را به خوداختصاص داده، توجه خاصی رامی طلبد چرا که زوال درزمینه فرهنگی وعدم سلامت روانی به منزله نابودی جامعه درتمام زمینه هاست ودرجامعه ای که زنان آن افسرده ودرمعرض آسیب های اجتماعی باشند کل جامعه به تباهی وناپایداری کشیده خواهد شد. زنان درواقع نیمی ازپیکره اجتماعی را تشکیل می دهند که به دلیل ظرافت های بارزروحی روانی وویژگی های جسمی درکنارشرایط -جامعه که دراکثرموارد سمت وسویی مرد سالاردارد ودرمعرض آسیب هاوآزارهای متعددی است که شیوه وشکل آن درزمان های مختلف متفاوت بوده ودردوران ما به گونه خاص خود می باشد.همچنین یک جامعه نیز برای پیشبرد خود به سمت یک جامعه ایده آل وآرمانی باید ازتلف شدن اوقات ارزشمند بانوان واستعداد های بالقوه آنان تا حد امکان جلوگیری نماید ازاین رو ایجاد چنین فضایی نقش موثریدرپیشرفت وتکامل هرچه بیشترجامعه خواهدداشت.اما با وجود دستورالعمل های حقوق بشروحقوق اسلامی مبنی برمساوی بودن حقوق تمام انسان ها متاسفانه هنوزبه علت ضعف فرهنگی جهان هنوز مسئله جنسیت مطرح می باشدبنابراین هدف ازاین طرح نه تنها نادیده گرفتن نقش مردان درکنارزنان درجامعه نمی باشد بلکه به بهبود کیفیت این رابطه می اندیشد.شاید که ازاین طریق زنان با روحیه ای شادوپرشوروبا فکری باز وسطح آگاهی بالاتر درجامعه، دوش به دوش مردان ایفای نقش کنند.باتفکیک فضاهای عمومی مختص بانوان که فضای آرامش نامیده میشودمعضلات بزرگی مانند ترس ،امنیت وعدم حس اعتماددرآنها که منجربه کمرنگ شدن حضورآنان دراجتماع وجزءعوامل محدودکننده حضورزنان درفضاهای جمعی میگردد ،تاحدودی ازبین میرود وبانوان با اعتماد به نفس بیشتری درچنین فضاهایی که موجب سرزندگی جسمانی وروانی آنها میگردد ،حضورپیدا می کنندوآرام وقرارمی یابند.
واژگان کلیدی
علوم اعصاب ، آرامش ، هویت زن ، روانشناسی محیط ، سلامت روانی

👇 تصادفی👇

شوالیه ناموجودبرنامه اندروید( قفل با یک کلیک)رابطه بین طلاق والدین و بزهکاری فرزندان‎طرح توجيهي توليد ماكاروني با ظرفيت 2750 تن در سالMeeting Standards Through Integrated CurriculumComparison between field and spectral estimation of wheat yield148- بهینه سازی پروژه های تونل سازی با استفاده از مهندسی ارزش)بررسی موردی تونل سد هراز(پروژه دانشجویی سایت گردشگری و ایرانگردی با PHPکاربرد سیستم های ترموگرافیک مادون قرمز در سیستمهای بازرسی شبکه توزیع نیرودانلود پایان نامه سیستم mppt مجموعه ای از سلول خورشیدی به روش PSO ✅فایل های دیگر✅

#️⃣ برچسب های فایل ارزیابی اهمیت ایجاد فضای آرامش بانوان بارویکرد نوروساینس

ارزیابی اهمیت ایجاد فضای آرامش بانوان بارویکرد نوروساینس

دانلود ارزیابی اهمیت ایجاد فضای آرامش بانوان بارویکرد نوروساینس

خرید اینترنتی ارزیابی اهمیت ایجاد فضای آرامش بانوان بارویکرد نوروساینس

👇🏞 تصاویر 🏞