👈فول فایل فور یو ff4u.ir 👉

طراحی مرکز گردهمایی و تعاملات فرهنگی با رویکرد گفتگومداریWORD

ارتباط با ما

دانلود


طراحی مرکز گردهمایی و تعاملات فرهنگی با رویکرد گفتگومداریWORD
بسمه تعالی
فهرست
چکیده
1-1- مسئله
1-1-1- بیان مسئله .................2
1-1-2- سوالات تحقیق ..............3
1-1-3- اهداف و فرضیه های تحقیق ........3
1-1-4- ضرورت طرح .....3
1-1-5- مروری بر تحقیقات انجام شده ..........6
1-1-6- روند تحقیق ........7
 1-2- تعاریف، ریشه ها، سوابق
1-2-1- گردهم آیی ..........8
1-2-2-گفتگو ........11
1-2-3- فرهنگ ........14
1-2-4- هویت .......22
1-2-5- محیط ..................................................................................................................23
1-2-6- فضا ......................................................................................................................25
1-2-7- فرم ......................................................................................................................27
1-2-8- زمان .....................................................................................................................30
1-2-9- معماری ایران .......................................................................................................31
 
1-3- نتیجه گیری............................................................................................................33
 
 
2-1- مباني فرهنگ ايران و تاثير آن بر معماري..............................................................35
2-1-1- مفهوم سیر از ظاهر به باطن در معماری ایران....................................................37
 
2-2- نحوه ابراز افکار و اندیشه ها با هندسه..................................................................38
2-2-1- هندسه ........................................................................................................38
2-2-2- هندسه مقدس: استعاره نظم جهانی...............................................................40
2-2-3- هندسه در معماری ایرانی .............................................................................40
2-2-4- تناسب زرّین (طلایی) ....................................................................................42
2-2-5- رشد فراگستر و آفرینش مارپیچها ..............................................................45
 
2-3- امر قدسی و تجلی آن در تقدس بخشی به فضای معماری ..................................49
2-3-1- مفهوم امر قدسی .........................................................................................50
2-3-2- الوهیت .......................................................................................................51
2-3-3- شیوه های تجلی امر قدسی در هنر معماری ................................................52
 
2-4- کاربرد رنگ ، اعداد و اسطوره ها در معماری ........................................................53
2-4-1- رنگ در معماری ...........................................................................................53
2-4-2- اسطوره و صورتهای سمبولیک ....................................................................54
2-4-3- متافیزیک صورت های سمبولیک ................................................................55
2-4-4- رنگ و نور ...................................................................................................55
 
2-5- زمان و رابطه آن با پویایی در فضای معماری .........................................................56
2-5-1- حرکت از نگاه فلسفه ...................................................................................56
2-5-2- حرکت از دیدگاه معماری .............................................................................56
2-5-3- عناصر القا کننده حرکت در معماری ............................................................57
 
2-6- گفتگوی میان فرهنگها ...........................................................................................59
2-6-1- شاخصهاي ارتباطات ميان فرهنگي ..............................................................59
2-6-2- ویژگیهای عمومی لازم جهت گفتگو مداری ......................................................60
 
2-7- محیط و تاثیر مولفه های آن بر معماری..................................................................60
2-7-1- ویژگیهای عمومی پاسخ دهی محیط جمعی ......................................................61
2-7-2- استنتاج نتایج پاسخ دهی محیط بر حسب ویژگیهای گفتگومداری................62
 تحلیل نمونه ها
3-1- پیشینه مراکز فرهنگی در برخی از کشورهای جهان ............................................64
 3-2- پیشینه ی مراکز فرهنگی در ایران ...................................................................... 67
 3-3- بررسی نمونه های موردی فرهنگسرا( ایرانی ) .....................................................68
3-3-1- فرهنگسرای نیاوران ....................................................................................68
3-3-2- مركز بين المللي فرهنگي اصفهان ...............................................................75
3-3-3- مرکز فرهنگی دزفول ...................................................................................76
 3-4- بررسی نمونه فرهنگسرای خارجی ........................................................................77
3-4-1- مرکز فرهنگی تی جی بائو .............................................................................77
 3-5- نتیجه گیری ............................................................................................................81
 مطالعات جغرافیایی، جمعیتی، اقلیمی شهر قم
4-1- حدود طبیعی استان ...............................................................................................83
 4-2- جغرافیای طبیعی استان ........................................................................................83
 4-3- اقلیم استان و تاثیر آن بر ساختمان .....................................................................84
4-3-1- بارش ..............................................................................................................84
4-3-2- دما .................................................................................................................85
4-3-3- باد .................................................................................................................87
4-3-4 - انتخاب جهت مناسب ساختمانها ................................................................87
 4-4- نتایج و پیشنهادات کلی ........................................................................................88
4-4-1- جدول نتیجه گیری .......................................................................................89
4-4-2- راهکارهای طراحی اقلیمی استفاده شده در طرح .........................................90
 نتایج حاصل از پژوهش
5-1- راهکارهای طراحی ..................................................................................................92
5-1-1- معیارهای طراحی .................................................................................................92
 5-2- نظام طراحی ............................................................................................................92
 5-3-معنای معمارانه مفاهیم گفتگوی فرهنگی در قالب طراحی مرکز همایش و گفتگوی فرهنگی .............................................................................................................................93
 5-4- فضاهای مورد نیاز ...................................................................................................94
5-4-1- گفتگو ..........................................................................................................95
5-4-2- فضای اداری .......................................................................................................96
5-4-3- فضاهای تاسیساتی ............................................................................................96
5-4-4- فضای عرضه محصولات فرهنگی ......................................................................96
5-4-5- فضای آموزشی ...................................................................................................96
5-4-6- فضای خدمات عمومی ........................................................................................96
 5-5- طراحی فضاها
5-5-1- فضای گفتگو .......................................................................................................96
5-5-2- فضای اداری .......................................................................................................101
5-5-3- فضاهای تاسیساتی ...........................................................................................102
5-5-4- فضای عرضه محصولات فرهنگی .....................................................................102
5-5-5- فضای آموزشی ..................................................................................................102
5-5-6- فضای خدمات عمومی ......................................................................................102
 تحلیل سایت
6-1- مطالعات میدانی ......................................................................................................104
6-1-1- موقعیت کلی سایت در شهر ...............................................................................104
6-1-2- کاربری اراضی ....................................................................................................105
6-1-3- دید و منظر سایت .............................................................................................105
6-1-4- همسایگی سایت ................................................................................................106
6-1-5- وضعیت ترافیک و خیابانهای اطراف .................................................................106
6-1-6- دسترسیها به و از سایت ....................................................................................107
 6-2- تحلیل اقلیم سایت ................................................................................................108
 6-3- مکانیابی طرح .......................................................................................................108
 روند طراحی و توجیه طرح
7-1- روند طراحی ............................................................................................................110
7-1-1-آلترناتیوها ............................................................................................................110
7-1-2- حجم اولیه ...........................................................................................................110
7-1-3- رسیدن به هندسه کار ........................................................................................111
 7-2- مبانی نظری ............................................................................................................112
 7-3- معرفی طرح ...........................................................................................................114
7-3-1- سازه ...................................................................................................................114
7-3-2- تاسیسات ..........................................................................................................115
7-3-3- تمهیدات زلزله .................................................................................................115
7-3-4- تمهیدات ویژه سالمندان و معلولین ................................................................115
7-3-5- تمهیدات آکوستیکی ........................................................................................116
7-3-6-تمهیدات اقلیمی ................................................................................................117
 منابع و ماخذ
  بسمه تعالی
چکیده
 فصل اول:
شناخت
شامل:
الف: مسئله
ب: تعاریف، ریشه ها، سوابق
ج: نتیجه گیری
 1-4- مسئله
1-1-7- بیان مسئله
 شهر قم شهریست مهاجر پذیر از اقوام مختلف ایرانی و همچنین دارای دانشجویان خارجی از سراسر دنیا با تفاوت های عمیق فکری-فرهنگی و دینی زیاد. این خصوصیت شهر نیاز فراوانی به گفتگو و رسیدن به همدلی یا حداقل نزدیکی نظرات دارد که تخلیه شدن افکار در حین گفتگو سبب تلطیف روحیه شهر، آرامش روانی بیشتر در شهر، ایجاد روحیه انعطاف پذیری و انتقاد پذیری بیشتر میشود.
 در دنیای امروز یکی از مکانهای شکل گیری فرهنگ، مراکز گردهمایی و تجمع شهر هستند اما با توجه به وضعیت کنونی جامعه متوجه میشویم که این مراکز درصورت تک صدایی و متکلم وحده بودن، نمیتوانند نقش خود را به خوبی ایفا کنند. با سخنرانی و وعظ و خطابه به فرهنگسازی نمیتوان رسید بلکه فرهنگ باید ذره ذره در جان مردم رسوخ کند و در زندگی آنان جریان یابد. یکی از راهکارهای اشاعه فرهنگ، پرهیز از تک صدایی و گفتگو و تعامل مابین فرهنگها ست. مراکز گردهمایی فرهنگی تا هنگامی که محلهایی برای مباحثه و دیالوگ فرهنگی نشوند راه به جایی نخواهند برد و تنها با سخنرانی و مجالس وعظ و خطابه و یک سویه صحبت کردن نمیتوان فرهنگ را بارور کرد و نشر و گسترش داد.
1-1-8- سوالات تحقیق
1-1-9- اهداف و فرضیه های تحقیق
1-1-10- ضرورت طرح
1-1-4-1- دلايل‌ بايستگي‌ هم‌زيستي‌ فرهنگ‌ها
[1]- تایلور، به نقل از کورز، لوئیس آلفرد، 1378، نظریه های بنیادی جامعه شناسی ترجمه ی فرهنگ ارشاد. تهران نشر نی
[2]- گیدنز، آنتونی، 1379، جامعه شناسی ، ترجمه ی منوجهر صبوری، تهران نشر نی
[3] - کابک خبیری- گفتگوی تمدن ها چارچوب تئوریک – نشریه گفتمان شماره 3- ص 87

👇 تصادفی👇

جزوه قضاوتآموزش قدم به قدم هكترجمه و شرح فارسی بر کتاب مکاسب شیخ انصاری جلد دومآموزش نرم افزار پریماورا (2)نمونه سوالات تخصصی رشته کارشناسی حقوق- مبانی علم اقتصاد کد درس: 1221037ترموستات ديجيتالي قابل برنامه ريزيمراحل طراحی و ثبت یک سایتطرح توجيهي پرورش اردك مادر به ظرفيت 5000 قطعه در سال ✅فایل های دیگر✅

#️⃣ برچسب های فایل طراحی مرکز گردهمایی و تعاملات فرهنگی با رویکرد گفتگومداریWORD

طراحی مرکز گردهمایی و تعاملات فرهنگی با رویکرد گفتگومداریWORD

دانلود طراحی مرکز گردهمایی و تعاملات فرهنگی با رویکرد گفتگومداریWORD

خرید اینترنتی طراحی مرکز گردهمایی و تعاملات فرهنگی با رویکرد گفتگومداریWORD

👇🏞 تصاویر 🏞