👈فول فایل فور یو ff4u.ir 👉

کاربرد ضایعات چای بعنوان یک جاذب ارزان قیمت جهت استخراج منگنز از نمونه های غذاییword

ارتباط با ما

دانلود


کاربرد ضایعات چای بعنوان یک جاذب ارزان قیمت جهت استخراج منگنز از نمونه های غذاییword
چکیده
در این پژوهش، استفاده از ضایعات چای به عنوان جاذب ارزان قیمت و فراوان، جهت استخراج منگنز از نمونه­های غذایی مورد بررسی قرار گرفته است.با استفاده از اسید استیک 5 مولار منگنز از نمونه­های غذایی استخراج و با اضافه کردن مقدار کمی از ضایعات چای به عنوان جاذب، منگنز آن استخراج شد. سپس با اسید نیتریک به عنوان حلال شوینده واجذب منگنز صورت گرفت. از طیف سنجی جذب اتمی شعله(FAAS) جهت تعیین مقدار یون منگنز استفاده شد. شبکه مصنوعی عصبی (ANN) جهت مدل سازی و بهینه سازی فرآیند استخراج مورد استفاده قرار گرفت. عوامل مؤثر بر استخراج از قبیل pH، مقدار جاذب، زمان استخراج و غلظت شوینده برای شویش منگنز از جاذب، پارامترهای ورودی بوده و پس از آموزش پس انتشار خطا (BP)، مدل ANNقادر به پیش بینی راندمان استخراج منگنز با یک تابع انتقال تانژانت سیگموئید در لایه پنهان و تابع انتقال خطی در لایه خروجی بود. حد تشخیص برای منگنز ng.g-16/0 بدست آمد. سپس از این روش تحت شرایط بهینه، برای تعیین مقدار منگنز در نمونه­های حقیقی استفاده گردید.
کلمات کلیدی: استخراج با فاز جامد، منگنز، ضایعات چای، شبکه عصبی مصنوعی و نمونه­های غذایی
 فهرست مطالب
فصل اول: مقدمه
1-1- مقدمه ..............2
1-2- فلزات سنگین........................................................................................................................2
1-3- منگنز و اهمیت اندازه­گیری آن....................................................................................................3
1-4- روش­های استخراج..................................................................................................................4
1-5- استخراج با فاز جامد.................................................................................................................6
1-6- جاذب های طبیعی..................................................................................................................7
1-7- ضایعات چای.........................................................................................................................8
1-7-1- آماده سازی ضایعات چای بعنوان جاذب.. 9
1-8- شبکه عصبی مصنوعی(ANN)..................................................................................................10
1-8-1 ساختار شبکه عصبی مصنوعی.. 11
1-8-2- تشابهات شبکه عصبی مصنوعی و بیولوژیکی.. 13
1-8-3- توابع محرک............................................................................................................ 14
1-8-3-1 تابع محرک خطي................................................................................................................................................................16
1-8-3-2 تابع محرک لگاريتمي زيگموئيدي........................................................................... 16
1-8-4 الگوريتم‌هاي آموزش شبکه‌هاي عصبي مصنوعي.. 19
1-8-5- یادگیری.....................................................................................................................20
1-8-6- الگوريتم لونبرگ مارکواردت.. 21
فصل دوم: مروری بر منابع
2-1- مقدمه..............................................................................................................................24
2-2- مروری بر مطالعات انجام شده در مورد روش استخراج با فاز جامد. 25
2-3- مروری بر مطالعات انجام شده در مورد جاذب­های کم هزینه. 28
2-4- مروری بر مطالعات انجام شده در مورد استفاده از ضایعات چای به عنوان جاذب.........................................29
فصل سوم: مواد و روش­ها
3-1- مقدمه..............................................................................................................................33
3-2- تجهیزات..........................................................................................................................33
3-3- مواد مصرفی.......................................................................................................................33
3-4- روش آماده سازی جاذب.........................................................................................................34
3-5- فرآیند استخراج....................................................................................................................34
3-6- مدل شبکه عصبی مصنوعی......................................................................................................35
فصل چهارم: نتایج و بحث
4-1- مقدمه................................................................................................................................40
4-2- مدلسازی با شبکه عصبی مصنوعی..............................................................................................40
4-3- بهینه سازی استخراج فاز جامد..................................................................................................41
4-4- آنالیز حساسیت....................................................................................................................48
4-4- مقایسه دادههای آزمایشگاهی و شبکه عصبی............................................................................. 50
4-4-1- اثر pH بر استخراج.................................................................................................... 50
4-4-2- اثر مقدار جاذب........................................................................................................ 51
4-4-3- اثر غلظت شوینده بر استخراج. 52
4-5- بررسی عملکرد روش......................................................................................................... 53
4-5-1- منحنی کالیبراسیون. 54
4-5-2- حد تشخیص........................................................................................................... 54
4-5-3- فاکتور تغلیظ........................................................................................................... 55
4-6- آنالیز نمونه های واقعی....................................................................................................... 55
4-6- نتیجه گیری.................................................................................................................. 56
 
 
فهرست شکل­ها
شکل 1-1 ساختار(a) یک نورون واقعی و ساختار (b) مدل یک نورون مصنوعی.......................................................................................... 12
شکل 1-2 ساختار یک شبکه عصبی مصنوعی....................................................................................................................................................................... 13
شکل 1-3 توابع محرک خطی ... 16
شکل 1-5 تابع محرک لگاريتمي زيگموئيدي ... 17
شکل(4-1) توزیع زیر مجموعه داده­های (a) آموزشی، (b) ارزیابی و (c) آزمایشی....................................................................................... 44
شکل (4-2) ساختار ANN بهینه................................................................................................................................................................................................. 46
شکل (4-3) میانگین مربعات خطای آموزشی، ارزیابی و آزمایشی برای الگوریتم LM............................................................................... 47
شکل 4-4- اثر pH روی میزان استخراج یون منگنز........................................................................................................................................................ 51
شکل 4-5- اثر مقدار جاذب ضایعات چای بر استخراج یون منگنز . 52
شکل 4-6- اثر غلظت اسید نیتریک به عنوان حلال شوینده بر روی استخراج یون منگنز...................................................................... 52
شکل 4-7- اثر زمان بر روی استخراج یون منگنز.............................................................................................................................................53
 
 
فهرست جداول
جدول 1-1 انواع توابع محرک.... 15
جدول 1-2 الگوريتم‌هاي آموزش شبکه‌هاي معمولي... 20
جدول 1-4: مقایسه الگوریتم ها با 10 نرون در لایه پنهان.. 41
جدول(4-2) داده­های آزمایشی استفاده شده برای مدلANN.... 42
جدول (4-3) ارزیابی عملکرد اثرات متقابل متغیرهای ورودی برای الگوریتم.. 49
جدول4-4 تعیین منگنز در نمونه­های غذایی (N=3)56
-1- مقدمه
 اندازه­گیری و تعیین دقیق یون­های فلزی در مقادیر ناچیز در نمونه­های گوناگون محیطی، آبی، غذایی و بیولوژیکی بخاطر نقش مهم آنها در زندگی امروز بشر از مهمترین اهداف شیمیدانان تجزیه، به شمار می­رود. جایی که مرز بین ضروری بودن میزان یون­های فلزی و میزان مضر بودن آنها بسیار محدود است، یون­های فلزات واسطه باید با دقت و نیز صحت تجزیه­ای مورد نیاز، به منظور جلوگیری از ایجاد خسارات زیان بار مورد ارزیابی واقع شوند (Afkhami et al., 2011). یکی از زمینه­هایی که امروزه بسیاری از تحقیقات، بویژه در حیطه­ی انواع سرطان­ها مورد توجه قرار گرفته است، بررسی نقش عناصر کمیاب در ایجاد و پیشرفت بیماری­های سرطانی است (مزدک و همکاران، 1387).
بر این اساس، اندازه­گیری فلزات در غلظت­هایی در حد میکرو و نانو (فلزات ناچیز)، در بسیاری از زمینه­ها از قبیل تشخیص پزشکی، سم شناسی، کنترل آلودگی محیط زیست، کنترل کیفی مواد با خلوص بالا، اکتشافات زمین شناختی و غیره بسیار حائز اهمیت می­باشد (Goswami and Singh, 2002).
1-2- فلزات سنگین
در جدول تناوبی، به فلزات گروه 3 تا 16 در تناوب 4 و بعد از آن فلزات سنگین می­گویند فلزات سنگین ترکیبات معدنی هستند که وزن مخصوص آن­ها 4 تا 5 برابر وزن مخصوص آب و نیز اوربیتال D آنها در حال پرشدن است. بسیاری از این عناصر نه تنها برای موجودات و انسان ضروری نیستند، بلکه دارای خاصیت بسیار سمی نیز هستند.ارگانیسم­های زنده به مقادیر بسیار کمی از بعضی فلزات سنگین برای رشد و بقا نیاز دارند که به اصطلاح به آن­ها عناصر جزئی گفته می­شود. عناصر جزیی[1] به دو گروه تقسیم می­شوند . گروه اول عناصری مانند کبالت، کروم، مس، آهن، منگنز، مولیبدن، سلنیوم و روی هستند که برای زندگی انسان ضروری می­باشند و گروه دوم عناصری که دارای خواص سمی بالقوه برای انسان هستند مثل نقره، آلومینیم، آرسنیک، کادمیوم، جیوه، سرب و نیکل. البته وجود عناصر غیرضروری و سمی در آب در مقادیر ناچیز ، الزاماً نشان­دهنده مخاطره­آمیز بودن آب نیست. همان­طورکه عناصری مانند کبالت، کروم، آهن و سلنیوم که در مقادیر کم ضروری به شمار می­روند، در غلظت­های بالا سمی هستند. ورود و تجمع فلزات سنگین به بدن انسان و موجودات زنده می تواند باعث اختلالات عصبی، بهم خوردن تعادل هورمون­ها، اختلالات تنفسی، آسیب به کبد، کلیه و مغز، آلرژی و آسم، کم­خونی، اختلالات پوستی، ریزش مو، پوکی استخوان و در نهایت ایجاد سرطان شود. طبق مطالعات اپیدمیولوژیک بین ابتلا به بیماری­های قلبی، اختلالات کلیوی و انواع مختلف سرطان­ها با فلزات سنگین موجود در آب ارتباط وجود داشته است (میران زاده و همکاران، 1390).
1-3- منگنز و اهمیت اندازه­گیری آن
منگنز پنجمين عنصر از نظر فراواني در پوسته كره زمين است و در طبيعت به صورت يك فلز آزاد وجود ندارد بلكه در يازده حالت اكسايشي يافت مي­شود و نوع دو ظرفيتي آن از نظر زيستي فعال است. شرايط خاص در برخي خاك­ها از جمله خاك­هاي اسيدي و آتشفشاني منجر به احياي بيش از حد منگنز و ايجاد سميت اين عنصر مي­شود (حاجی بلند، 1386).
منگنز عنصري است که به راحتي در اختيار بدن قرار مي گيرد و منابع عمده ي آن حبوبات، غلات کامل، آجيل، چاي، شير و محصولات لبني و سبزيجات با برگ سبز پررنگ هستند که با توجه به در دسترس بودن آن ها به ميزان فراوان، به راحتي نيازمان به آن برآورده مي شود و کمتر موارد کمبود آن ديده شده است.کاربردمنگنز در بدن کنترل عملکرد مناسب آنزیم‌ها، جذب مواد مغذی، درمان زخم‌ها و جراحات بدن و رشد استخوانی از جمله وظایف این ماده‌ی معدنی محسوب می‌شوند. به همین علت که منگنز جزو عناصر ضروری برای عملکرد بدن است. خوشبختانه کمبود این ماده معمولاً به ندرت بروز می‌کند. اما در بین افرادی که از مشکلات استخوانی، درد مفاصل رنج می‌برند مشاهده می‌شود. کمبود منگنز در انسان بندرت مشاهده می­شود در حالیکه مسمومیت با منگنز در افرادی که در معرض غلظت­های بالائی از این عنصر یا ترکیبات آن قرار دارند مشاهده می­شود و در دوران نوزادی از اهمیت ویژه­ای برخوردار است. تحقیقات نشان می­دهد مسمومیت با منگنز تشکیل هموگلوبین را کاهش داده و باعث بروز کم­خونی می­شود (حسن­زاده قصبه، 1381).
منگنز در بدن انسان نقش کوآنزیمی داشته و با اتصال به بعضی آنزیم­ها بعنوان فعال­کننده در تسریع واکنش­ها عمل می­کند. افزایش میزان منگنز، آسیب­های شدید مغزی همراه با اختلالات فیزیولوژیکی و نورولوژیکی مانند بیماری پارکینسون(سختی عضلات) را سبب می­شود (الصاق،1390)
1-4- روش­های استخراج
اندازه­گیری مقدار کم یون­ها در نمونه­های مختلف محیطی و بیولوژیکی یکی از اهداف مهم دانشمندان شیمی تجزیه می­باشد و پیوسته در حال انجام است اما یکی از مشکلات بسیار اساسی این است که غلظت یون­های فلزی در نمونه­­های مختلف بسیار کم و کمتر از حد تشخیص دستگاه­هایی است که در دسترس قرار دارند و یا اینکه سایر گونه­های موجود در نمونه برای اندازه­گیری نمونه مزاحمت ایجاد می­کنند (Soylak et al., 2002) و بنابراین جهت اندازه­گیری یون­های فلزی بایستی عمل استخراج و پیش تغلیظ انجام شود(Safavi et al., 2006).
حساسیت، سرعت، تکرارپذیری، سادگی و صحت روش­های تجزیه­ای برای تعیین عناصرجزئی در نمونه­های محیطی و زمین شناسی مورد نیاز می­باشد. اندازه­گیری مستقیم غلظت­های فوق العاده پایین عناصر جزئی مورد نیاز با استفاده از روش­های اسپکترومتری اتمی جدید مانند اسپکترومتری جذب اتمی و اسپکترمتری نشر اتمی پلاسمای جفت شده القایی (امجدی و همکاران، 1386) به دلایلی که قبلا نیز ذکر شد از قبیل حد تشخیص دستگاه و مزاحمت بافت نمونه، اغلب مشکل است (Tuzen et al., 2005).
در گذشته استخراج با حلال متداولترین روش استخراج بود. از معایب این روش، طولانی بودن زمان استخراج و مصرف مقادیر زیادی حلال است که مستلزم مراحل اضافی و صرف هزینه و وقت برای بازیافت حلال و تغلیظ عصاره می باشد که باعث آسیب به محیط زیست می گردد. همچنین باید از حرارت استفاده گردد که منجر به تجزیه گرمایی برخی ترکیبات می گردد روش­های نوین استخراج باید غیر سمی، سریع، مکانیزه و قابل اتوماسیون، دارای حساسیت بالا، از لحاظ هزینه به صرفه و از لحاظ محیطی ایمن باشند((Mandal et al., 2007
روش های نوین استخراج ترکیبات مورد نیاز از مواد غذایی شامل استخراج با سیال فوق بحرانی، استخراج با مایع تحت فشار، استخراج با آب داغ تحت فشار، استخراج به کمک امواج مایکروویو، استخراج با حلال به کمک غشا، استخراج با فاز جامد و استخراج با لوله متحرک با قابلیت جذب می باشد. این تکنیک­ها با بسیاری از نیازهای امروزی مانند ملاحظات زیست محیطی، سرعت و قابلیت اتوماسیون مطابقت دارند. استفاده از این روشها موجب کاهش زمان استخراج، کاهش مقدار حلال مصرفی ، افزایش راندمان استخراج و بهبود کیفیت ترکیبات استخراج شده می گردد.
با گسترش شیمی تجزیه، آماده­سازی نمونه به تدریج اصلی­ترین بخش آنالیز شده و 80درصد از زمان کل فرآیند تجزیه را در بر می­گیرد. تعدد نمونه­های زیستی و غذایی به موازات افزایش آلاینده­های محیطی، اصلی­ترین دلیل گستردگی روش­های آماده­سازی نمونه است. با توسعه روش­های حساس و دقیق برای اندازه­گیری نمونه­های محیطی، تحقیقات بر روی روش­های سازگار با محیط زیست .با آلودگی کمتر متمرکز شده است (Chen et al., 2008).
1-5- استخراج با فاز جامد
روش­های استخراج با فاز جامد جهت جداسازی و پیش تغلیظ عناصرکمیاب از نمونه­های زیست محیطی، مواد غذایی (Khajeh and Dastafkan, 2012)و نمونه­های آبی (Khajeh et al., 2011)بطور گسترده استفاده می­شود. در مواقعی که با بافت پیچیده نمونه و یا غلظت ناچیز آنالیت مواجه­ایم، این روش قادر به فراهم آوردن شرایط کاری انعطاف پذیر و در نتیجه استخراج ساده تر می­باشد (Moyano et al., 1999). بخاطر مزایای متعددی، استخراج با فاز جامد جایگزین روش استخراج مایع-مایع (LLE)[2] (Pyrzynska and Trojanowicz, 1999) و سوکسله شده است (امجدی و همکاران، 1386) که این مزایا عبارتند از:
1- بکاربردن نمونه به صورت مستقیم، ساده و سریع در اندازه خیلی کوچک (حجم میکرولیتر) بدون کاهش نمونه
2- فاکتور پیش تغلیظ بالا
3- تکرارپذیری بالا
4- نیاز کم به حلال­های آلی
5- توانایی ترکیب با روش­های مختلف به صورت On-line و یا Off-line
6- صرفه جویی در هزینه و زمان
و از دیگر مزایای این روش انعطاف پذیری[3]، سهولت خودکار شدن و نبودن فرآیند مزاحم امولسیون می باشد (Pyrzynska and Trojanowicz, 1999 ; Khajeh and Sanchooli, 2011).این روش برای استخراج و تغلیظ آنالیت­ها از یک بافت مایع به وسیله توزیع ترکیبات بین یک فاز جامد و یک فاز مایع استفاده می کند. هدف استخراج با فاز جامد از بین بردن ترکیبات مزاحم و تغلیظ آنالیت با بازیابی خوب و نتایج تکرار پذیر می‌باشد (Huck and Bonn, 2000) استخراج با فاز جامد معایبی نیز دارد که از جمله می توان به تکثیر پذیری پایین روش به خاطر تفاوت­های بین مقادیر دسته­ای جاذب ها، مشکل بودن استاندارد سازی استفاده از سیستم ایجاد مکش و خلا و ماهیت متنوع مراحل خشک شدن اشاره نمود (Walker and Mills, 2002).
1-6- جاذب های طبیعی
‫جاذب‌های طبیعی، شامل مواد آلی و معدنی‫هستند. از جاذب‌های آلی، می‌‌توان كاه،چوب‫ذرت، پوسته‌ی بادام زمینی،فیبر چوب و تورب‫ساخته شده از خزه‌ی پوسیده را نام برد. مواد‫طبیعی، نسبتاً ارزان و به فراوانی در دسترس‫هستند و از شدت جذب قابل قبولی برخوردارند. ارزان و در دسترس‫بودن، تجدید‌پذیر بودن و متناسب بودن این‫جاذب‌ها با محیط زیست، باعث می‌شود كه‫تمایل بیشتری به سمت جاذب‌های زیستی و‫طبیعی وجود داشته باشد.
جاذب­هاي طبیعی ارزان قیمت بوده و به راحتی در دسترس می­باشند. برخی از انواع آن­ها در طبیعت به وفور یافت و در برخی از فعالیت­ها هم بصورت ضایعات بلا استفاده تولید می­شوند. در حالی که قیمت رزین­هاي تبادل یونی بسیار زیاد بوده و برآوردها بیانگر این است که با استفاده از این فرآیند در مقایسه با سایر روش ها حدود 20 درصد هزینه کاهش می یابد ( (Naddafi, 2005.
با توجه به وسعت مطالعات در زمینه جذب با استفاده از جاذب­هاي طبیعی، در ادامه به شرح مختصري از تحقیقات عمده پرداخته شده است:
Bameri و Khajeh در سال 2013 به بررسی تاثیر خاك اره در حذف متیلن بلو از نمونه­های آبی پرداختند.
Wang و Qin در سال 2005 میزان جذب مس از آب­هاي آلوده رابا استفاده از پوسته شلتوك برنج بررسی کردند.
Grimm و همکاران در سال 2008 میزان جذب مس را با استفاده از جاذب­هاي خاك اره، جلبک دریایی و خزه مورد بررسی قرار دادند.
Montanher و همکاران در سال 2005 براي حذف سرب و مس از پوسته شلتوك برنج استفاده کردند.
1-7- ضایعات چای
چای یکی از قدیمی­ترین نوشیدنی­ها می باشد و پس از آب، پرمصرف­ترین و مهم­ترین نوشیدنی­های مطبوع برای رفع خستگی و تشنگی در بیشتر کشور­های جهان و از جمله ایران می­باشد. بیش از 30 کشور چای خیز جهان، مبادرت به تولید چای سیاه می­کنند که سهم ایران در این تولید جهانی، حدود 5/2 درصد است. بر اساس گزارش سازمان چای کشور در ایران سالانه حدود 50 تا 60 هزار تن چای سیاه تولید می­شود. در عمل آوری تولید چای سیاه حدود 10 درصد ضایعات چای، موسوم به خاک چای حاصل می­شود که بصورت پودر بوده و با غربال کردن چای سیاه در آخرین مرحله تولید و قبل از بسته بندی به دست می آید که در بازارهای جهانی قیمت چندانی ندارد (نجفی و همکاران، 1388).
در هند تولید سالانه چای حدود 857000 تن است که 4/27 درصد از تولید کل جهان می­باشد(Wasewar et al., 2008) مقدار چای خشک تولید شده از 100 کیلوگرم برگ چای سبز، 22 کیلوگرم بطور متوسط است و حدود 18 کیلوگرم برای بازار بسته بندی می­شود و 4 کیلوگرم دیگر از مواد چای خشک به هدر می­رود (Cay et al., 2004). مقدار ضایعات چای تولید شده در هر سال پس از پردازش در حدود 190400 تن در هند به تنهایی است ((Wasewar, 2010. در حال حاضر سالانه حدود 4 هزار تن ضایعات چای در کارخانجات چای سازی ایران تولید شده و تقریباً بدون مصرف می­باشند (نیکخواه و همکاران، 1391).
دیواره­های سلولی نامحلول برگ­های چای از سلولوز[4]، همی سلولوز[5]، لیگنین[6]، تانن­های فشرده[7] و پروتئین­های ساختاری ساخته شده­اند. بعبارت دیگر یک سوم از کل ماده خشک در برگ­های چای باید پتانسیل خوبی بعنوان جاذب فلزی از محلول و فاضلاب­های آبی داشته باشند ((Wasewar, 2010.
1-7-1- آماده­سازی ضایعات چای بعنوان جاذب
جهت آماده­سازی ضایعات چای، بعنوان جاذب کم هزینه در استخراج فاز جامد روش خاصی در کتب و یا اسناد علمی بیان نشده است بلکه روش­هایی بطور تجربی توسط پژوهشگران انجام شده و در مقالات مختلف ذکر شده است.
Mahavi و همکاران در سال 2005 از روش بسیار ساده جهت آماده­سازی جاذب­ها استفاده کردند. آنها ضایعات چای را در مرحله اول شسته و با آب مقطر شستشو دادند و پس از خشک کردن در 100 درجه سانتیگراد با توری سایز 10، غربال کردند.
Malkoc andNuhoglu در سال 2005 برای حذف اجزای رنگی چای قبل از آزمایش، آنها را برای مدت زمان طولانی با آب جوش شستشو دادند تا محلول حاوی ضایعات چای بی­رنگ شود. سپس ضایعات چای را تمیزکرده و در دمای اتاق با عبور گاز خشک کردند.
Amarasinghe and Williams در سال 2007 نیز با آب جوش ضایعات چای را شستشو دادند و آنقدر این کار را تکرار کردند تا اجزای محلول و رنگ آن از بین برود. سپس به مدت 12 ساعت در آون با حرارت 85 درجه سانتیگراد خشک کردند. ضایعات چای خشک، غربال شده و در کیسه از جنس پلی اتیلن نگهداری می­شود. نوع مشابهی از روش آماده­سازی، توسط Cay و همکارانش طراحی شد و توسط Wasewar و همکارانش در سال 2008 استفاده شده است. قبل از آزمایش، ضایعات چای خرد شده با آب گرم (80 درجه سانتیگراد) به مدت یک ساعت شسته شده و تانن­های قابل هیدرولیز و دیگر اجزای محلول و رنگی حذف می­شود. چای خشک بی­رنگ و تمیز را در آون با 105 درجه سانتیگراد قرار داده تا خشک شود و در نهایت ذرات با اندازه 60-170 غربال می­شود و بعنوان جاذب مورد استفاده قرار می­گیرد.
1-8- شبکه عصبی مصنوعی[8](ANN)
شبکه­هاي عصبي، مدل­هاي محاسباتي هستند که قادرند رابطه ميان ورودي ها وخروجي ها يک سيستم فيزيکي را توسط شبکه اي از گره ها که همگي با هم متصل هستند، تعيين نمايند که در آن ميزان فعاليت هر يک از اين اتصالات توسط اطلاعات تاريخي تنظيم مي شود (فرآيند يادگيري) و در نهايت مدل قادر خواهد بود قوانين مرتبط ميان ورودي ها وخروجي ها را کشف نمايد، هر چند اين قوانين غيرخطي و پيچيده باشند( دلاور، 1384).
ANN که رسمأ از دهه 1970 میلادی مطرح شده است، با الگو قرار دادن فعالیت­های مغز انسان و براساس روابط منطقی مشابه، با دریافت یک سری اطلاعات نتایج منطقی را عرضه کرده و به کاربر ارائه می­دهد. ANN با تجزیه و تحلیل داده­های ورودی و نتایج نظیر آنها ارتباطی منطقی بین داده­ها برقرار می­کند که ممکن است غیرخطی و نامشخص باشد، سپس با استفاده از این ارتباط منطقی، کار شبیه سازی را برای موارد احتمالی مشابه انجام می­دهد.
این شبکه­ها بر مبنای مقایسه بین خروجی شبکه و هدف تعدیل می­شوند و تا زمانی که خروجی شبکه با خروجی هدف تطبیق پیدا کند این کار ادامه می­یابد. شبکه­های آموزش یافته را می­توان به صورت رویه­ای از جعبه سیاه برای برآوردهای غیرخطی با عنوان نگاشت­های غیرخطی قابل تنظیم معرفی کرد، چرا که فضای بردار ورودی را به وسیله مجموعه­ای از توابع غیرخطی به فضای خروجی مرتبط می­سازد. کاربردی­ترین نوع شبکه­های عصبی، شبکه­های پروسپترون چندلایه (MLP)[9] و شبکه­های توابع شعاعی (RBF)[10] می­باشد (کوچک­زاده و بهمنی، 1384).
1-8-1 ساختار شبکه عصبی مصنوعی
شبکه­های عصبی اساساً حافظه­هایی هستند که اطلاعات را حفظ می­کنند. درست همانطور که جای شبکه توزیع می­گردد. ساختار شبکه عصبی از مدل نورون­[11]های زیستی الهام گرفته است و بسیاری از ویژگی­های نورون­های زیستی از قبیل غیرخطی بودن، سادگی واحدهای محاسباتی و قابلیت یادگیری را دارد. در یک نورون مصنوعی، هریک از مقادیر ورودی، تحت تاثیر وزنی قرار می­گیرد که تابع این وزن شبیه اتصال سیناپسی در یک نورون طبیعی است. عناصر پردازشگر از دو قسمت تشکیل شده­اند. قسمت اول ورودی­های وزن­دار را با هم جمع می­کند و قسمت دوم یک فیلتر غیر خطی است که تابع فعالیت­های نورون نامیده می­شود. این تابع، مقادیر خروجی یک نورون مصنوعی را بین مقادیر مجانب فشرده می­کند. این فشرده سازی باعث می­شود که خروجی عناصر پردازشگر در یک محدوده مناسب قرار گیرند (محمدی منور، 1385).


👇 تصادفی👇

نفوذ باج افزار سی تی بی لاکر در رایانه های شخصی و راه های پیشگیری از آنگزارش کارآموزی پتروشیمی شهید تندگویان، شرح فرآیند کارخانه PTA-1119-مطالعه ی روش های تحلیل غیر خطی و غیر الاستیك قاب های فولادیآموزش مونتاژ کامپیوترخرید و دانلود بانک ایمیل اصناف و مشاغل تفکیک شده ایرانیدانلود کتاب دندان ببرکتاب آموزش زبان عبریدانلود تحقیق بیش فعالی ADHD10راز بالا بردن نفوذ کلامتان در دیگران ✅فایل های دیگر✅

#️⃣ برچسب های فایل کاربرد ضایعات چای بعنوان یک جاذب ارزان قیمت جهت استخراج منگنز از نمونه های غذاییword

کاربرد ضایعات چای بعنوان یک جاذب ارزان قیمت جهت استخراج منگنز از نمونه های غذاییword

دانلود کاربرد ضایعات چای بعنوان یک جاذب ارزان قیمت جهت استخراج منگنز از نمونه های غذاییword

خرید اینترنتی کاربرد ضایعات چای بعنوان یک جاذب ارزان قیمت جهت استخراج منگنز از نمونه های غذاییword

👇🏞 تصاویر 🏞