👈فول فایل فور یو ff4u.ir 👉

ارتباط با ما

دانلودچكيده وسايل نقلية موتوري اغلب به علل مختلف از قبيل نقص فني، شرايط بد آب و هوا، خـرابي جـاده و بـي توجهـي رانندگان به رانندگي صحيح از جاده خارج ميشوند. خارج شدن ناگهاني و سهوي وسايل نقليه از جاده و برخورد آنهـا بـا اشياء و موانع كنار جاده، سبب تلفات مالي و جاني بسيار است . به همين جهت معمولا در طراحي هر جاده متناسب با شرايط آن، محدودة حفاظت شدهاي تعريف ميشود و براي كاهش صدمات جاني و مـالي و خسـارات وارده بـر وسـيلة نقليـه در محدودة تعريف شده از حفاظهاي ترافيكي مانند گاردريلها، انواع نردهها، بلوكهاي بتني و غيره استفاده ميشود. حفاظهـاي ترافيكي سيستمهاي پيچيدهاي هستند كه نيازمند طراحي دقيق مهندسي و آزمايشهاي واقعي ميباشند. در مجموعة حفاظهاي ترافيكي، استفاده از گاردريلهاي منعطف مورد توجه بسيار قرار گرفته است. مكانيسم ايـن نـوع گاردريلهـا براسـاس كـاهش انرژي جنبشي وسايل نقليه و جذب اين انرژي توسط گاردريل ميباشد كه در نتيجه صدمات وارده بر وسيله نقليه، مسافران و گاردريل به حداقل ميرسد. در اين مقاله ساخت يك نوع خاص از گاردريلهاي انعطاف پذير با استفاده از محاسبات رياضي و جداول آزمايشات مربوط مورد مطالعه و كاوش قرار گرفته است. كليد واژهها: گاردريل، حفاظ ترافيكي، انعطافپذير،مدل رياضي. ١-مقدمه در سالهاي دهه ١٩٥٠ ميلادي همگان اينطور احساس ميكردند ”كسي كه هنگام رانندگـي از راه منحرف ميشود مستحق آن چيزي است كه بر سر او مي آيد“ ولـي در دهـه ١٩٦٠ بـتدريج تشـخيص داده شد كه اغلب تصادفاتي كه منجر به جرح يا فوت مي شوند بدليل برخورد وسيله نق ليـه بـا اشـيا كنـار جـاده بوجود ميآيند. به همين دليل براي هـر راه محـدوده حفـاظت شـده اي تعـريف گـرديد . مفهـوم محـدوده حفاظت شده عبارت است از : ”ايجاد يك حريم عـاري از اشـيا خطرنـاك در كنـار راه براسـاس سـرعت، حجم عبور و شرايط مهندسي محل

👇 تصادفی👇

مقاله بررسی رابطه بين سن و تحول قضاوت اخلاقی دانشجويانارسال ایمیل انبوهدانلود طرح توجيهی توليد توپ ورزشیآزمایشگاه خانگی علومتراکت سیاه سفید (ریسو )پوشاک مردانه لایه باز بسیار زیبا با کلیپ ارت فشن مدلینگ مرد وپیراهنپیشینه و مبانی نظری تحقیق وفاداری مشتریکاربرد صفحات مستغرق در کنترل روند رسوبگذاری در بنادر صیادی با استفاده از مدل فیزیکی wordدانلود کتاب مبانی نظریه کوانتومبررسی راه‌های کاهش بهای تمام شده کالا در کارخانه‌های ریسندگی ( الیاف کوتاه)word ✅فایل های دیگر✅

#️⃣ برچسب های فایل

دانلود

خرید اینترنتی

👇🏞 تصاویر 🏞