👈فول فایل فور یو ff4u.ir 👉

ارتباط با ما

دانلودچكيده « محيط زيست داراي مفهومي جامع است.» در حاليكه شهروشهرسازي تصويرمحدودي از آنرا در اذهان زنده مي كند. مفهوم محيط زيست، شهر و شهرسازي و تمام آنچه را كه از اين پديده مي شناسيم در بر مي گيرد. آنچه را كه مي خواهيم بر آن تاكيد كنيم تقسيم پذيري و پيچيدگي محيط زيست اسـت .چـون بـه تعبيـر بسـياري از صاحبنظران و انديشمندان، ما در عصري زندگي مي كنيم كه مواجه با بحران بحرانهائيم ا.ز ديدگاه برنامه ريزي و ارزيـابي هاي زيست محيطي "نادرستي نوع استفاده از سرزمين" و "مديريت غلط" بر مشكلات افزوده اند و ناديده گرفتن محدوديت ها و توان سرزمين و آسيب پذيري و شكنندگي آن در مقابل تغييرات تحميلي شدت مشكلات را افزايش داده است . بخش عمده اي از اين مشكلات ناشي از شهرنشيني و تولد شهرهاي بزرگ در كشورهاست . در برنامه ريزيهاي شهري به دليل تنوع و تكثر اطلاعات استفاده از سيستم هاي اطلاعات جغرافيايي GIS رشد چشمگير و قابل تـوجهي داشـته و افـزايش قابليتهـاي سيستم GIS و استفاده توام از تصاوير ماهواره ايي و پردازش و تجزيه و تحليل توام اين اطلاعات باعث شـده اسـت تـا بـه استفاده از اين سيستم ها در ارزيابي اثرات توسعه شهري و برنامه ريزي دست يازيم. از سوئي، در دو دهه اخيـر ايـن مسـئله بخوبي روشن شده است كه منابع رو به كاستي هستند و روشهاي بهينه ارزيابي و برنامه ريزي منابع تـاثير مسـتقيم در بهبـود مديريت منابع و در نتيجه ارتقاء كيفي زندگي ملتها دارند. اطلاعات زمين مرجعي Geo-reference Information همواره نقش مهمي را در رفاه مردم داشته اند. تكنولوژي GIS و سنجش از دور ايـن اطلاعـات را بكـار گرفتـه و ابـزار لازم بـراي ارزيابي و طرح ريزي منابع را فراهم مي نمايند. از طرفي، براي ارزيابي و برنامه ريزي شهري با بهره گيري از GIS نياز به مدلسازي بـراي ايـن مقصـود داريـم و مـدلهاي مناسب برنامه ريزي توسعه شهري با ملاحظات زيست محيطي در كشور از خلاءهاي مهمي است كه بايد بدان توجـه شـود و در اين تحقيق، بدان پرداخته شده است. كليد واژه ها: اطلاعات زمين مرجع، سنجش از دور، سيستمهاي اطلاعات جغرافيايي. ارزيابي، مدل

👇 تصادفی👇

ضــرب فهــم هاجو زمین و لایه های تشکیل دهنده آنبررسی عوامل در اجرای سیستم نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه در شرکت آب و فاضلابمجموعه کتاب های فیزیک برای علوم پایه و مهندسی Serway and Jewett و حل المسائل کاملپخته خواری عادت مرگ آور - آوانسیانبررسی مشکلات دیکته نویسی (نوشتاری) دانش آموزانطراحی گیریکس در کتیاآموزش همسردارينرم افزار اندرويد تراكتور ✅فایل های دیگر✅

#️⃣ برچسب های فایل

دانلود

خرید اینترنتی

👇🏞 تصاویر 🏞