👈فول فایل فور یو ff4u.ir 👉

ارتباط با ما

دانلوداصلاح شتابنگاشتها يكي از مسايل مهم در مهندسي زلزله ميباشد . از آنجا كه هنگام برداشت ركوردهاي زلزله خطاهاي متعددي در آنها وارد ميشود، اين مسأله از اهميت خاصي برخوردار است . خطاها هنگامي خودرا بيشتر نشان ميدهند كه اقدام به بدست آوردن منحنيهاي سرعت و جابجايي از روي اين ركوردها شود كه در اينصورت بطور واضح قابل مشاهده ميباشند. براي رفع اين مشكل، تصحيحهاي مختلفي روي شتابنگاشتها صورت ميگيرد كه مهمترين آنها تصفية فركانسي و اصلاح خط پايه است. روش نظري قطعي براي پالايش يا فيلتر كردن شتابنگاشتها جهت تصفية فركانسي آنها وجود ندارد و بسته به محل ركورد و منابع خطايي كه در محل ثبت وجود دارد، از فيلترهاي مختلفي استفاده ميشود. در اين مقاله ابتدا بررسي مختصري در مورد اين خطاها انجام ميشود . سپس جهت يافتن فيلتر مناسب از نتايج آزمايشات ميز لرزان دوبعدي بر روي ماسة اشباع استفاده ميشود. بدين ترتيب كه در ارتفاعهاي مختلف نمونهها، شتاب و جابجايي نسبي توسط سنسورهايي ثبت شده است. با انتگرالگيري از ركورد شتاب، ركورد جابجايي بدست ميآيد كه با جابجايي ثبت شده قابل مقايسه ميباشد و تفاوت آن دو ناشي از ورود فركانسهاي اضافي و خطاهاي ثبت و برداشت ركورد ميباشد. با اصلاح خط پايه و تصفية فركانسي شتابنگاشتها سعي ميشود جوابها تا حد ممكن به هم نزديك شده، همخواني قابل قبولي باهم پيدا كنند. نهايتاً اقدام به نتيجهگيريهاي لازم جهت انتخاب فيلتر مناسب شده است. بر اساس نتايج حاصل از اين تحقيق، خصوصيات مكانيكي و ديناميكي خاك و بارگذاري ديناميكي در انتخاب فيلتر مناسب تأثير بسزايي دارند. كليد واژهها: اصلاح شتابنگاشتها، اصلاح خط پايه، تصفية فركانسي، خاك دانهاي، ميز لرزان

👇 تصادفی👇

چرخ گوشت الکتریکی - طراحی شده در فضای solid worksچگونه مشکل نگارش (انشا) دانش آموزانم را در کلاس ابتدایی برطرف کنمطرح توجیهی پنبه پاک کنینسخه ي كامل افزايش قدرت ارداه در هفت روز يا كمتر(تضمين بازگشت وجه)دانلود کتاب میراث زرین(شناخت نمادهای گنج و دفینه،کاملا رنگی و نفیس)تنها راه کسب درامد از اینترنتعارضه افزایش قوس پا ✅فایل های دیگر✅

#️⃣ برچسب های فایل

دانلود

خرید اینترنتی

👇🏞 تصاویر 🏞