👈فول فایل فور یو ff4u.ir 👉

سیستم بی وقفه برق

ارتباط با ما

دانلود


سیستم بی وقفه برق
برخی افراد UPS را با تلفظ سه حرف آن ادا میکنند یعنی "یو پی اس" مانند - - DHL که نام یک شرکت پستیمعروف است درحالیکه برخی آن را فقط بصورت یک کلمه "یوپس" تلفظ میکنند.من مورد اول را میپسندم. بنابرایندراین مقاله شما همیشه "یو پی اس" را به جای "یوپس" خواهید دید. - -اخطار: من اطلاعاتی دریافت داشته ام که در مورد امکان سوختن تجهیزات و یا حتی ریسک ایمنی به عنوان نتیجه ایازاتصال دستگاههای"محدود کننده ولتاژاضافی گذرا" (surge suppressor) به خروجی UPS هشدارمیداد.شما هرگزنباید این کار را بکنید تا مبادا یک شرایط مخاطره آمیزبوجود آید زیرا ups برای این کارطراحی نشدهاست )اصولاً نیازی به این کار نیست).
چکیده ای بر سیستم یوپی اس :دوشاخه یک وسیله الکترونیکی که به برق شهر یا به کاهش دهنده تغییرات ولتاژی که به برق شهر متصل استوصل میشود فقط از یک منبع نیرو استفاده میکند. اگر برق شهر قطع شود، آن وسیله در اثر انقطاع الکتریسیته بسرعتخاموش میشود. یک Ups این معادله را با فراهم نمودن دو منبع قدرت برای وسیله خود به هم میزند.Ups ها بگونه ای طراحی شده اند که همواره دو منبع انرژی وجود داشته باشد. یکی منبع انرژی اولیه )برق شهر( ودیگری منبعی که در صورت قطع منبع اول وارد مدار میشود و به آن منبع ثانویه گفته میشود.منبع برق شهر همواره منبع اولیه محسوب میشود و باتری موجود در ups منبع ثانویه میباشد. بسته به نوع ups گاهیاوقات سوییچی برای کنترل اینکه کدامیک از منابع نیرو در هر لحظه مورد استفاده قرار میگیرند تعبیه شده است. اینسوییچ به محض اینکه متوجه شود که منبع اولیه قطع شده است از حالت اولیه به حالت ثانویه تغییر میکند و زمانیکهمنبع اولیه مجدداً وصل شد از حالت ثانویه به حالت اولیه باز میگردد.نمای ابتدایی یک "یو پی اس" که طرح اولیه را نشان میدهد. - -دو منبع قدرت با یک سوییچ کنترل میشوندالبته برق شهر، متناوب است و کامپیوتر شما از برق متناوب استفاده میکند اگر چه تمامی باتریها برق مستقیمتولیدمیکنند. بنابراین یک مداربندی در تمام ups ها بکار رفته است که برق متناوب را به برق مستقیم تبدیل میکند تابتوان باتری را شارژ نمود.همچنین وسیله ای بنام inverter نیز برای تبدیل برق مستقیم ذخیره شده در باتری به برق متناوب جهت راه اندازیدستگاه شما در تمام ups ها تعبیه شده است.در برخی از انواع ups ها یک مبدل بزرگ برق متناوب به مستقیم وجود دارد و inverter همواره نیروی لازمبرای راه اندازی وسیله را تامین میکند و خود inverter انرژی لازم را از منبع اولیه و از طریق مبدل برق متناوب بهمستقیم یا از باتری تامین میکند.Ups ها در انواع گوناگون و اندازه های متفاوت وجود دارند. اندازه قدرت یک ups را قبل از هر چیز، اندازهباتریهای آن تعیین میکند. هر چه که باتریهای یک ups بزرگتر باشند تجهیز شما زمان بیشتری قبل از خاموش شدنکار خواهد کرد.Ups های بزرگتر نه تنها تجهیز شما را برای زمان بیشتری روشن نگاه خواهند داشت بلکه میتوانند میزان کلی بیشتریاز انرژی برق را تامین کنند.Ups های مختلف دارای ویژگی های اضافی گوناگونی مانند سیگنال هشدار، نرم افزار کنترل کامپیوتر و همچنینمداربندی پیشرفته جهت منبع برق متناوب میباشند.Ups های جدیدتر همچنین دارای یک ویژگی مخصوص جهت خاموش کردن کامپیوتر شما در حالتیکه هر دو منبعبرق قطع شود , برای جلوگیری از ایرادات احتمالی ناشی از قطع ناگهانی برق برای سیستم کامپیوتر  میباشند.

👇 تصادفی👇

جوشکاری زیر آبفرهنگ تمدن اسلام و ایرانطرح توجيهي خشك كردن ذرتدستگاه مولد 2500 واتطرح توجیهی تولید پودر سفید کنندهمدلسازي دوفازيپروژه کارآفرینی تاسیس آموزشگاه زبان های خارجی ✅فایل های دیگر✅

#️⃣ برچسب های فایل سیستم بی وقفه برق

سیستم بی وقفه برق

دانلود سیستم بی وقفه برق

خرید اینترنتی سیستم بی وقفه برق

👇🏞 تصاویر 🏞