👈فول فایل فور یو ff4u.ir 👉

ارزیابی عوامل موثر بر به موقع بودن گزارش مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهرانWORD

ارتباط با ما

دانلود


ارزیابی عوامل موثر بر به موقع بودن گزارش مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهرانWORD
فهرست مطالب
عنوان صفحه
چکیده...........
فصول پایان نامه. 2
فصل اول کلیات تحقیق. 2
1- 1 مقدمه.. 2
2-1 تشریح و بیان مساله.. 3
3-1 ضرورت انجام تحقیق.. 4
4-1 اهداف تحقیق.. 5
5-1 پرسش های تحقیق.. 6
6-1فرضيه‏هاي تحقیق.. 6
7-1روش شناسی تحقیق.. 7
8-1تعاریف عملیاتی واژه ها.. 7
فصلدوم: ادبیات تحقیق. 9
1-2 مقدمه.. 9
2-2-مبانی نظری.. 9
1-2-2- گزارش مالی 10
2-2-2 مفاهیمنظريگزارشگريمالی 11
3-2-2 خصوصیاتکیفیاطلاعاتمالی 12
4-2-2 اطلاعاتواطلاعاتمالي 13
3-2پیشینه موضوع و متغیرها.. 14
1-3- 2 مبانی نظری ويژگيهاي كيفي اطلاعات مالي 14
2-3-2 به موقع بودن صورت های مالی 20
3-3-2 نسبت ارزش بازار به حقوق صاحبان سهام 22
4-3-2نسبت نقدینگی 23
5-3-2 مدیریت بدهی 25
6-3-2 مدیریت دارایی 25
7-3-2 نسبت سودآوری 26
8-3-2 اهرم مالی 28
9-3-2 اندازه شرکت 29
4- 2 تحقیقات نظری.. 30
5-2 پژوهش های پیشین.. 32
1-5-2 تحقیقات خارجی 32
2-5-2 تحقیقات داخلی 43
3-5-2 خلاصه پژوهش های خارجی و داخلی 47
6-2 مدل مفهومی تحقیق 53
فصل سوم: روش شناسی تحقیق. 54
1-3مقدمه.. 54
2-3روش کلی تحقیق.. 55
3-3تعریف جامعه آماری.. 56
4-3 حجم نمونه و روش نمونه گیری و دلیل انتخاب.. 56
5-3روش گردآوری داده ها و کاربرد آن.. 57
6-3 ابزار تحقیق و کاربردآن.. 57
7-3روش های و ابزار تحلیل داده ها.. 58
8-3مدل تحقیق و نحوه اندازه گیری آنها.. 61
فصل چهارم: یافته های تحقیق. 63
1-4مقدمه.. 63
2-4توصیف نمونه آماری.. 63
3-4توصیف یافته ها.. 65
1-3- 4آمار توصیفی 68
2-3-4آزمون نرمال بودن داده ها 69
4-4شناسایی عوامل موثر بر به موقع بودن گزارش مالی.. 70
5-4ارزیابی عوامل موثر بر به موقع بودن گزارش مالی.. 72
6-4رتبه بندی عوامل موثر بر به موقع بودن گزارش مالی.. 74
7-4تعیین ساختار سلسله مراتبی عوامل موثر بر به موقع بودن گزارش مالی.. 76
8-4جمع بندی.. 76
فصل پنجم: خلاصه،نتیجه گیری و پیشنهادات. 79
1- 5 مقدمه.. 79
2-5خلاصه یافته ها.. 79
4-5نتیجه گیری.. 82
5- 5 محدودیت های تحقیق.. 83
6-5پیشنهاد های تحقیق.. 84
منابع و مآخذ85
منابع فارسی.. 85
منابع لاتین.. 88
منابع اینترنتی.. 90
چکیده لاتین.................................................................
 
فهرست جدول ها
عنوان صفحه
جدول 1-2- خلاصه پژوهش های خارجی و داخلی .................................. 47
جدول 1-3- متغیر های پژوهش و مدل تحقیق آن ................................ 62
جدول 1-4جدول نمونه های تصادفی جامعه آماری............................... 65
جدول 2-4- متغیر های آمار توصیفی ......................................... 68
جدول 3-4- نتایج آزمون نرمال داده ها ..................................... 69
جدول 4-4- متغیرها و شاخص تحقیق .......................................... 71
جدول 5-4- نتایج آزمون داده ها تحلیل عاملی................................ 75
جدول 6-4- نتایج آزمون داده ها رتبه بندی فریدمن........................... 75
جدول 1-5- اطلاعات مربوط به تحقیقات داخلی گذشته جهت مقایسه ................ 81
فهرست شکل‌ها
عنوان صفحه
شکل 1-2- رابطه بین خصوصیات کیفی ......................................... 19
شکل 2-2- مدل مفهومی تحقیق................................................ 53
شکل 1-4- تحلیل عاملی تاییدی عوامل موثر بر به موقع بودن گزارشگری مالی (حالت استاندارد)........................................................................ 73
شکل 2-4- تحلیل عاملی تاییدی عوامل موثر بر به موقع بودن گزارش گری مالی (حالت معنی داری) ........................................................................ 74
 چکیده
گزارش مالی برای پاسخگویی به نیازهای تصمیم گیرندگان ارائه می شود. بر این اساس، به موقع بودن به عنوان یکی از ویژگی های اطلاعات در گزارشگری مالی شناخته شده است. بهموقعبودن،اهميتحياتيبرايبازارهايسرمايهداردوبهعنوانيکيازاجزاي اصليبازارسرمايهكارامحسوبمي شود. انتشاربه موقعاطلاعاتباعثكاهشعدم تقارناطلاعات ،مبادلاتنهاني،شايعههاودرزاطلاعاتدربازار ميشود برای انجام این هدف، گزارش های مالی بایدبرای اطلاع رسانی به موقع به تصمیم گیرندگان در دسترس باشد .
هدف تحقیق حاضر ارزیابی و رتبه بندی و تعیین درجه اهمیت عوامل موثر بر به موقع بودن صورت های مالی که در این تحقیق شامل ارزش بازار،نسبت نقدینگی ،مدیریت دارایی،مدیریت بدهی،اهرم مالی ،اندازه شرکت وسودآوری می باشد.
به منظور انجام پژوهش،صورت های مالی 113 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال مالی 1381تا 1391 که با استفاده از نمونه گیری تصادفی ساده 80 شرکت انتخاب شده، مورد ارزیابی قرار گرفته است.در این تحقیق ازروش آمار توصیفی برای طبقه بندی و تفسیر داده ها در جدول استفاد شد و سپس با استفاده از آزمون های کلموگروف-اسمیرنف و شاپیرو – ویلک، نرمال بودن توزیع متغیرها آزمون گردیدو نتایج نشان داد که داده ها نرمال می باشند.سپس از آزمون تحلیل عاملی و آزمون رتبه بندی فریدمن برای ارزیابی و رتبه بندی وعوامل موثر بربه موقع بودن استفاده شد. نتایج نشان داد که تمامی متغیر ها در به موقع بودن صورت های مای تاثیر مثبت دارد و تنها ارزش بازار تاثیر منفی دارد، نسبت نقدینگی به عنوان بیشترین تاثیر و درجه اهمیت عامل موثر و ارزش بازار به عنوان کمترین تاثیر ودرجه اهمیت شناخته شدند.
کلیدهای واژه: به موقع بودن ،ارزش بازار ، نسبت نقدینگی، مدیریت دارایی ،مدیریت بدهی،اندازه شرکت ، سودآوری،تحلیل عاملی
 
فصلاول
 کلیات تحقیق
 فصول پایان نامه
به موقع بودن یکی از خصایص مربوط بودن اطلاعات و به معنای آن است که اطلاعات مالی زمانی در اختیار استفاده کنندگان قرار بگیرد که فرصت اتخاذ تصمیم ، قضاوت و اقدام نسبت به موضوع مورد نظر برای آنان وجود داشته باشد.به عبارت دیگر ، اطلاعات مالی باید بیش از سپری شدن زمانی که استفاده کنندگان می توانند بر مبنای آن اطلاعات د اوری و تصمیم گیری نماینددر اختیار آنها گذاشته شود.
ازآنجا که اطلاعات مالی نسبت به گذشت زمان بسیار حساس است و بعضا با مرور زمان ارزش و سودمندی خود را در تصمیم گیری از دست می دهند بنابراین ،هر قدر ارائه اطلاعات به تاریخ وقوع رویداد های مربوط نزدیکتر باشد اطلاعات به موقع تر خواهد بود.مصداق این موضوع در گزارشری مالی نزدیک بودن زمان ارائه گزارش به تاریخ پایان دوره مالی است.
اعضای هیات تدوین کننده استاندارد های حسابداری در سر تاسر جهان تعیین کردند که به موقع بودن یکی از مهمترین ویژگی های کیفی اطلاعات مالی افشاء شد بوسیله سازمانهاست .همواره به آن موافقت شده است که اطلاعات حسابداری باید ویژگی های کیفی ضروری کامل بودن ،قابل اتکا بودن ،مربوط بودن و قابلیت مقایسه داشتن را به منظور مفید بودن ،دارا باشد.قسمت عمده ای از مربوط بودن اطلاعات ، وابسته به به موقع بودنش است .هر قدر اطلاعات کامل ،قابل مقایسه و قابل اتکا باشد آن برای انواع عاملین اقتصادی بی فایده است اگر آن برای تصمیم گیری دیر افشا ء شود .با توجه به اهمیت این موضوع ،کمیته استاندارد های حسابداری بین المللی (IASC ) ،به موقع بودن را در میان مشخصه های مهم اطلاعات مالی در گزارشاتش در سال 1989 گنجاند. وبا این واقعیت که تهیه اطلاعات قابل اتکا زمان می برد اینجا یک انتخاب بین به موقع بودن و قابلیت اتکا بوجود می آید.قوانین و مقررات اوراق بهادار در بیشتر کشورها با علم به این مسئله ،با توجه به این که آنها بر روی انتشار اطلاات مالی توسط شرکت های عمومی محدودیت های زمانی اعلام می کنند اما زمان کافی برای تهیه اطلاعات قابل اتکا را در اختیار شرکتها قرار می دهند.علرغم اهمیت قائل شده برای به موقع بودن توسط هم تدوین کنندگان استاندارد و هم تنظیم کنندگان قوانین اوراق بهادار در سرتاسر جهان ، اینجا تحقیقات نسبت کمی بر رو این مشخصه صورت گرفته است.
 در انجام هر پژوهشی یکی از مهمترین بخش­ها، ارائه طرح تحقیق (کلیات) مناسب می­باشد. در این فصل سعی شده تا با بیان قسمتهای مختلف مطالعه انجام شده، طرحی از آن ارائه گردد. بدین منظور، باتوجه به اینکه به موقع بودن گزارش مالی در بازار های مالی بسیار مورد توجه قرار گرفته است، در این پژوهش به رتبه بندی و تعیین درجه اهمیت آن پرداخته می شود.
مبنايتصميمگيريسرمايه گذاراندربازارسرمايه،اطلاعاتياستكهدردوره هاي زمانيمشخص شدهازسويشركتهادربازارسرمايهمنتشرمي گرداماايناطلاعات تنهازمانيمثمرثمرهستندكهدرزمانمناسبگزارششوند. بهبيانيديگر،تصميمهايماليواقتصادياستفادهكنندگانگزارشهايماليبهنحوقابلملاحظهاي تحتتأثيرارزشزمانياطلاعاتقراردارد. ارزشاطلاعاتباافزايشتأخيردرانتشار گزارشهايماليكاهشمييابد.سرمايهگذاراندرپاياندورهماليبهشدتنيازمند اطلاعاتهستندتابتواننددرخصوصسرمايهگذاريخودپيشبينيوتصميم گيري نمايند. سودمندي،اثربخشيواعتباراطلاعاتدردسترساستفادهكنندگان،بهسرعت گزارشگريماليبستگيدارد(جوشي 2005) .بهموقعبودن،اهميتحياتيبرايبازارهايسرمايهداردوبهعنوانيکيازاجزاي اصليبازارسرمايهكارامحسوبمي شود.
سرعت گزارشگري،بهمعنايميزانتأخيرزمانيدرارائه گزارشهايماليشركتهابايدموردتوجهويژه تهيهكنندگانگزارشهايماليباشد.سودمندی صورت های مالی در صورتی که آن ها در یک دوره ی منطقی بعد از تاریخ گزارش آماده نباشد از بین می رود.یک شرکت باید در موقعیتی باشد که صورت های مالی خود را به موقع افشا کند. به موقعبودنگزارشهايمالي،يكيازمهمتريناركانكيفيتارائهاطلاعاتمالي شركتهاست،چراكهبهنگامبودناطلاعاتاستكه ميتواندبهاستفادهبهترومفيدتراستفادهكنندگان اطلاعاتيمنجربشودكهمحصولنهاييسيستم حسابداريمخابرهميكند
منظور از این تحقیق تعیین عواملی که سبب کوتاه تر شدن و به موقع تر کردن مدت زمان تهیه صورت ها ی مالی می باشد. لذا دراین پژوهش به رابطه ی بین به موقع بودن گزارش های مالی شرکت و متغیرهای مرتبط با نسبت های حسابداری در بورس تهران پرداخته می شود. پس سوال اصلی تحقیق عبارت است از: چه عواملی بر به موقع بودن گزارش مالی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران موثر است و ترتیب و میزان اهمیت هر عامل چگونه است ؟
 3-1 ضرورت انجام تحقیق
انتشاربه موقعاطلاعاتباعثكاهشعدم تقارناطلاعات ،مبادلاتنهاني،شايعههاودرزاطلاعاتدربازار ميشودوبهارزشيابيوقيمت گذارياوراقبهادار جذبسرمايهوحفظاعتمادسرمايه گذاراندربازارهايسرمايه كمكميكند درمقابل،دسترسينداشتنبهاطلاعات دقيقوبه موقعباعثناكاراييبازار افزايشابهامدر تصميمگيري وكاهشمربوطبودنگزارشهايماليو محتواياطلاعاتيآنهاميشود تأخيردرانتشاراطلاعات ماليميتواندمنجربهمشکلاتقيمتگذارياوراقبهاداروبيعدالتيدرميان سرمايهگذارانيشودكهامکاندسترسيبرابربهاطلاعاتمهمراندارند. قانون گذاران قبل از آن كه بتوانند قانون مؤثري براي كاهش فاصله زماني گزارشگري وضع نمايند، بايد دلايل اصلي اين مسئله را دريابند. لذا بر آن شدیم تا عوامل موثر بر به موقع بودن صورت های مالی را در این تحقیق تعیین نماییم.
در این تحقیق تلاش شده است ،که با شناسایی عوامل موثر وتعیین درجه اهمیت آنها در به موقع بودن گزارش مالی به تهیه کنندگان صورت های مالی کمک کند که با در نظر گرفتن این عوامل بتوانند گزارشات مالی خود را به موقع به استفاد کنندگان ارائه کنند.
هیچ تحقیق داخلی تا کنون به بررسی شناسایی عوامل موثر به موقع بودن گزارش های مالی شرکتها و رتبه بندی این عوامل را بر اساس شیوه ی تحلیل عاملی در شرکت های پذیرفته شده در بورس تهران نپرداخته است.
لازم به ذکر است که کلیه ی پژوهشهای انجام پذیرفته در باره ی عوامل موثر بر سرعت گزارشگری مالی،با استفاده از رگرسیون و همبستگی آزمون شده اند،و در این پایان نامه برای اولین بار به شناسایی و دسته بندی و در نهایت اولویت بندی جامع عوامل موثر بر سرعت گزارشگری مالی از طریق مدل رتبه بندی فریدمن در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می پردازیم.فلذا این موضوع بدین شکل اولین بار در این تحقیق صورت می گیرد.
این تحقیق به نوبه خود از نظر قلمرو مکانی و زمانی بدیع به حساب می آید و علی الخصوص از آنجا که تا کنون تحقيق جامعي که به شناسائي، دسته‌بندي، ارزيابي درجه اهميت و رتبه‌بندي عوامل موثر بر سرعت گزارشگری مالی در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته باشد يافت نگرديد، تحقيق حاضر مي‌تواند جديد باشد. در ضمن به‌کارگيري تکنيک‌هاي تصميم‌گيري چندمعياره براي رتبه‌بندي اين عوامل به نوآوري اين تحقيق کمک مي‌نمايد.

👇 تصادفی👇

جزوه کامل طراحی اجزای 2 pdfنمونه قرارداد181-ترمیم سازه های بتنی بوسیله شاتكریتدانلود کتاب غایته المرادبررسي سه بعدي رفتار شكست پوسته استوانه اي با ترك نيم بيضويبهينه سازي راندمان سيكل تركيبي استرلينگ-ORC با استفاده از الگوريتم ژنتيكمعرفی 3D PANELسخنرانی یادداشت های خاتمی ✅فایل های دیگر✅

#️⃣ برچسب های فایل ارزیابی عوامل موثر بر به موقع بودن گزارش مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهرانWORD

ارزیابی عوامل موثر بر به موقع بودن گزارش مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهرانWORD

دانلود ارزیابی عوامل موثر بر به موقع بودن گزارش مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهرانWORD

خرید اینترنتی ارزیابی عوامل موثر بر به موقع بودن گزارش مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهرانWORD

👇🏞 تصاویر 🏞